Konservenfabrieken doen, dankzij Tsjernobyi, goede zaken TNO-boek geeft antwoord op vragen over straling en radioactiviteit 'Ook bij kernramp moet EG gemeenschappelijk optreden' Dalende olieprijs remt zuivelexport Veranderd koopgedrag veroorzaakt omzetvergroting van 25% of meer Naar aanleiding van ramp Tsjernobyi AGV-voorzitter Lodewijk: Rond tweehonderd processen-verbaal tegen veehouders Als gevolg van de 'Tsjernobyl-affaire' doen de producenten van ge- konserveerde groenten goede zaken. Zij zagen hun omzet van de ene op de andere dag stijgen met 25 tot zelfs 100%. Alle produktsoorten die zij leveren droegen daaraan in vrijwel gelijke mate bij. Naar verwachting zal zich na de Pinksterdagen weer een normale si tuatie ingesteld hebben, aldus woordvoerders van verschillende kon servenfabrieken. Op de Westduitse markt zal de konservenafzet nog wel op een hoger nivo blijven. De afzet van verse groenten is er nog beneden het normale nivo. Het is frappant dat van de eksport- landen nagenoeg alleen West- Duitsland sterk op de radioaktieve neerslag reageerde. J. van Veen, ver- koopdirekteur van Groko diep- vriesprodukten in Zundert meldt voor West-Duitsland een omzetstijging van 25%, voor Italië een heel lichte en voor hun andere eksportlanden nau welijks of geen omzetstijging. 'Die andere landen, o.a. België, Frankrijk, Denemarken, IJsland en Zweden, hebben zelf ook geen maat regelen t.a.v. bladgroenten genomen, zoals wij en de Westduitsers dat ge daan hebben', aldus Van Veen. Gro ko heeft de vergrote vraag gemakkelijk aangekund; de voorra den waren en zijn voldoende groot. Ook Coroos Konserven uit Kapelle heeft aan de vergroting van de vraag kunnen voldoen. De afzetkontrakten boden daarvoor voldoende ruimte. Joop Oostrom van.Coroos stelt dat men in Zuid-Nederland sterker rea geerde dan in Noord-Nederland en in West-Duitsland sterker dan in Neder land. Overigens verschilde in West- Duitsland de reaktie per deelstaat, maar vooral in het zuiden kwam het voor dat het publiek helemaal geen verse groenten durfde te kopen. Oostrom stelde nadrukkelijk dat on danks het feit dat voor een bedrijf een grotere omzet natuurlijk gezond is, de oorzaak ervan hem allerminst geluk kig maakt, daarmee doelend op het belang van een goede volksge zondheid. De Tsjernobyl-zaak leidde bij Hak conserven uit Giessen (N-Br.) wel haast tot een verdubbeling van de om zet. De heer Van Den Dool van Hak zei nog niet te kunnen overzien wat daar van doorstroomt naar de konsument, daar er natuurlijk niet rechtstreeks van de fabriek aan de konsument gele verd wordt. Maar de toegenomen vraag komt toch van het publiek, de handel zal er dus niet mee blijven zit ten. Ook bij Hak heeft men over het al gemeen aan de vraag kunnen vol doen, maar het verschilt per produkt Naar aanleiding van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyi heb ben vijf TNO-deskundigen een boek geschreven dat antwoord geeft op de grote hoeveelheid vra gen, die in de afgelopen weken door verontruste Nederlanders zijn gesteld met betrekking tot straling, radioactiviteit en de kon sequenties daarvan voor de ge zondheid. Het eerste exemplaar van het boek is donderdagmiddag 15 mei aangeboden aan minister Winsemius van VROM. De overheid, huisartsen, kanker centra en ook het Radiobiologisch Instituut TNO zijn sinds 26 april overstroomd met de meest uiteen lopende vragen. Vanzelfsprekend werd een aantal van die vragen ingegeven door de ook in de media weergegeven on duidelijkheid over de aard en de omvang van wat er in Tsjernobyi gebeurd is. Talloze vragen en ernstige veront rusting bleken echter gebaseerd te zijn op een gebrek aan zelfs de meest elementaire kennis op het gebied van straling, radioactiviteit en de relatie daarvan tot gezond heid etc. Dit was voor TNO aan leiding om op zeer korte termijn een boek te schrijven waarin een antwoord op dergelijke vragen te vinden is. Het boek heeft als titel: Tsjerno byi 1986; Straling en radioactivi teit; vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO. Naast een overzicht "Tsjernobyi van dag tot dag" over de periode tot en met 13 mei geeft het boek onder meer inzicht in wat kernenergiecentra les, radioactiviteit, straling etc. eigenlijk zijn, in de effekten van radioactiviteit en straling op het menselijk lichaam, de relatie tus sen straling enerzijds en zwanger schap, kanker etc. anderzijds, maatregelen ten behoeve van stra lingsbescherming, overheids maatregelen en voorlichting. Vanaf zaterdag is het boek; bij de boekhandel verkrijgbaar. Uitgeverij: Friese Pers Boekerij b.v. Prijs: ƒ7,90. Nog geen duidelijk beeld van schade agrariërs Het ministerie van Landbouw en het Landbouwschap hebben nog geen duidelijk beeld van de scha de die de agrarische sektor heeft opgelopen als gevolg van de radio actieve neerslag. Minister Braks heeft toegezegd rapport te laten opmaken van de gevolgen, aldus het Landbouwschap. Dat rapport moet inzicht geven in de extra kosten die gemaakt zijn, de wijze van informatievoorziening, de stralingsnormen waarboven het eten van landbouwprodukten ge vaarlijk is en de samenwerking van de betrokken ministeries. Ook de schade als gevolg van het tijde lijk volledig wegvallen van de vraag naar verse groenten wordt geïnventariseeerd. Als het om schadevergoeding gaat is minister Braks van mening dat de Sovjet unie in eerste instantie daarop moet worden aangesproken. Bij het Landbouwschap heeft de be windsman in elk geval geen ver wachtingen gewekt over financiële tegemoetkomingen. Wel is de doorgedraaide spinazie vergoed. Braks vindt het overigens "aller belabberdst" dat de Europese Ge meenschap geen overeenstemming kan bereiken over het hanteren van dezelfde normen voor stra lingswaarden. Tijdens de Openbare Vergadering van het Agrarisch Groothandels Verbond (AGV) op donderdag 15 mei hekelde voorzitter G. Lodewijk de wijze van reageren van de EG-lidstaten op de kernramp om Tsjernobyi. 'De verschillende lidstaten blijken volslagen verschillend te reageren, er is geen sprake van een gekoördineerd beleid; laat staan één geharmoniseerd beleid'. Op dit moment weet het be drijfsleven niet waar het aan toe is met alle nadelige (kostbare) gevolgen. De heer Lodewijk pleitte voor ade- kwate maatregelen die echter voor alle lidstaten gelijk moeten zijn, opdat de noodzakelijke duidelijkheid gewaar borgd is. De AGV-voorzitter vestig de de aandacht op het feit, dat de Vrijdag 23 mei 1986 agrarische producenten en handela ren, erg kwetsbaar zijn. 'Wij telen en verhandelen produkten voor de Eu ropese Gemeenschap en de wereld markt, met een totale eksportwaarde van meer dan 50 miljard gulden. De ze produkten worden bij besmetting door welke oorzaak dan ook zeer snel niet geschikt voor de konsumptie be vonden'. De heer Lodewijk stelde, dat een grondige bezinning met betrek king tot kernenergie gewenst is, en dat aan deze diskussie niet alleen door de deskundigen, maar ook door hen die zozeer getroffen worden door de ge volgen, moet worden deelgenomen. Schadebrengende akties De heer Lodewijk bracht het feit on- v 1 4.^ BH Spinazieoogst ten behoeve van de konservenindustrie. moeten verkopen. Deze uitgeputte voorraden kunnen niet aangevuld worden voor de nieuwe oogst er is. Bij Hak heerst nog steeds een vergrote vraag, ook wel voor de eksport, maar vooral voor de binnenlandse afzet. De tuinders hebben als gevolg van de 'spinazie-affaire' meer reden tot on tevredenheid dan de konservenin dustrie. Ook de Bond van Groente- en Fruit handelaren en het Centraal Buro Tuinbouwveilingen doen hun best door de Westduitse media te bestoken met berichten dat er geen sprake is van radio-aktieve besmetting. De direkteur van het CBT, Sweep, wijt het vooral aan de gebrekkige voorlichting in West-Duitsland dat de konsument daar de volkomen veilige hoe lang ze nog in voorraad zullen zijn als de hogere vraag blijft voor tduren. Voor enkele zomerprodukten als sperziebonen, doperwten en wor teltjes heeft men aan afnemers al nee Nederlandse groenten negeert. Dat de Nederlandse groenten gegarandeerd stralingsvrij zijn, blijkt volgens Sweep uit het feit dat ze zelfs aan de strenge Westduitse stralingsnormen voor im port voldoen. Er is nog niet één par tij eksport-groenten aan de grens geweigerd, aldus Sweep. De tuinders ramen de schade die zij de eerste vier dagen van de 'spinazie- affaire' geleden hebben op minstens 10 miljoen gulden. Bankroet bedreigt een aantal van hen. De eksport en dan vooral die naar West-Duitsland, moet snel weer in het goede spoor komen. der de aandacht, dat de agrarische handel nogal eens wordt getroffen door gebeurtenissen als wegblokka des, stakingsakties van douanemen sen, akties van boze Franse boeren, enz. 'Een trieste rij waarvan het ein de nog lang niet in zicht schijnt te zijn'. De AGV-voorzitter riep de overheid op om toe te staan, dat de ondernemer zich tegen dit soort risi- ko's kan wapenen. Volgens het AGV kan dit onder meer door de mogelijk heden te verruimen van de assuran tie reserve eigen risiko. Nultarief Teneinde de financieringslast van de eksporteur wat te laten afnemen, be pleitte de voorzitter van het AGV een nul-procent BTW-tarief bij eksport. 'De eksporteur moet nu vaak een maand lang wachten op de gerestitu eerde BTW. Aldus ontstaat de onge wenste en kostbare situatie, dat de eksporteur een vrijwel permanente renteloze vordering heeft op de fiskus'. De zuivelafzet in eigen land en de ex port naar de landen van de EEG kon zich in het le kwartaal van dit jaar goed handhaven of nog licht groei en. Bevredigend was met name de afzet van de kaas, goed voor ca. 40% van de totale Nederlandse mel- kafzet. De afzet in eigen land groei de met 4%, terwijl de export met 6% steeg. Toenemende problemen gaf wel de zuivelexport naar derde lan den, die vaak dalingen te zien gaf van meer dan 20% (bij boter en ma ger melkpoeder van zelfs meer dan 50%). Een opvallende uitzondering in dit ongunstige beeld vormde - opnieuw - de kaasexport. Deze kon ook naar landen buiten de EEG met 6% groei en, hetgeen hoop geeft voor de toekomst. De sinds kort dramatisch gedaalde olieprijs is nog maar ten dele in de economie van de derde wereld door gedrongen. Het dieptepunt van de zuivelexport naar deze landen be hoeft volgens Schelhaas dus nog niet bereikt te zijn. Overigens kon reeds vorig jaar gesproken worden van een sterk gedaalde koopkracht in de Ploeg komt deze maand met alternatieven voor varkensmesters Staatssekretaris Ploeg heeft het Land bouwschap toegezegd dat hij nog de ze maand een rapport zal uitbrengen met mogelijke alternatieven voor var kensmesters die hun dieren keukenaf val voederden. Het Landbouwschap heeft dit woensdag bekendgemaakt, landbouw heeft het bevestigd. Op 1 mei heeft de president van de Haag se rechtbank Ploeg in het gelijk gesteld met zijn verbod op het voede ren met Swill, de etensresten van ho tels, restaurants, ziekenhuizen en kazernes. De Vereniging van eksploi- tanten van Swillbedrijven liet toen on middellijk weten dat door dat verbod 250 van de 400 varkensmesters hun bedrijf wel kunnen sluiten. De advo- kaat van de varkensmesters studeert op het ogenblik nog op de kansen om met sukses in hoger beroep te gaan te gen het vonnis van de Haagse recht bankpresident. Ook bekijkt hij de mogelijkheden om schadevergoedingen te eisen bij het ministerie. meeste OPEC-landen. Op wat langere termijn kan een ver betering van de import naar niet- OPEC-landen worden verwacht, af hankelijk uiteraard ook van de an dere factoren, die de economie in onze landen beïnvloeden. Als geheel mag echter dit jaar nog geen opleving van de zuivelexport worden verwacht. Na twee jaar ervaring met de super heffing moet volgens Schelhaas gesteld worden, dat zij heeft gefunc tioneerd als direct werkend middel om de melkproduktie terug te bren gen. In de gehele EEG is de mel- kaanvoer teruggedrongen en dit jaar zal niet alleen in Nederland, maar ook in de meeste andere lidstaten su perheffing betaald moeten worden. Van wezenlijk belang voor de perspectieven van de zuivelsector in de komende jaren zal vogens de voorzitter van het produktschap de ontwikkeling van de afzet zijn. "Beslissend hiervoor is de ontwikke ling van de koopkracht in de derde wereld. Van urgent belang is het af bouwen van de zeer grote zuivel- voorraden. Zolang deze nog boven de markt hanen, zal een verbetering van de zuivelmarkt niet optreden. Het wordt meer dan tijd, dat "Brus sel" nu met alle kracht probeert tot een afbouw van deze voorraden te komen." De Algemene Inspektie Dienst heeft tot dinsdagavond ongeveer tweehon derd processen-verbaal uitgeschreven tegen boeren die hadden geweigerd om hun melkvee naar de stallen terug te brengen. De AID zal de processen-verbaal naar justitie sturen. Nog niet bekend is of de verbalen afzonderlijk worden be handeld in de distrikten waar zij zijn opgemaakt, of dat er een officier van justitie mee zal worden belast. Over de strafmaat is evenmin iets zinnigs te zeggen, aldus Landbouw, behalve dan dat de maximumstraf op overtre ding van de Kernenergiewet twee jaar gevangenis en/of 100.000 gulden boe te bedraagt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5