gropatax zlm Zaadteeltbericht Exkursie winterbloemen Open dag Rusthoeve Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Wie wordt Zeeuws kampioen schapen scheren? Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28. 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01 100)(21010). tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr J Oggel. hoofdredactie tel huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst3 6 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en .administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 1 3 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel. 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Met grote verslagenheid vernamen wij het plotseling overlij den van onze oud-direkteur J. DE LANGE Zijn grote inzet voor onze 'Onderlinge' en z'n warme men selijkheid zullen ons altijd bijblijven. Namens het bestuur van de Onderlinge Verzekering Maat schappij van de Z.L.M. L.W. van Nieuwenhuyzen, voorzitter Goes, 15 mei 1986 Afd. Tholen van de ZLM Ekskursie op vrijdag 27 juni a.s. naar de Brabantse Peel. Nadere ge gevens volgen op de konvokatie. Rayonvergaderingen CVZ Op 30 juni a.s. zal in Goes de alge mene ledenvergadering van de CVZ worden gehouden. Dan zullen o.m. de jaarstukken over 1985 worden be handeld. Voorafgaande hieraan zul len er vier rayonvergaderingen worden gehouden waarin alle zaken die voor de CVZ en de leden van be lang zijn, aan de orde kunnen komen. De data van de rayonvergaderingen zijn als volgt: 18 juni: Krabbendijke; 19 juni: Ter- neuzen; 24 juni: Goes; 25 juni: Kapelle. Afdeling Heinkenszand op reis De ZLM en NCB nodigen u uit tot deelname aan de jaarlijkse reis, die gehouden wordt op vrijdag 4 juli 1986. Deze keer dacht men over een een daagse reis. Op het programma staat o.m. een bezoek aan het Amerongs Historisch Museum. Opgave vóór 20 mei a.s. bij J. Rijk, Jacob Valckestraat 17 te Heinkens zand. Telefoon 01106 - 1378. Maksimaal aantal deelnemers is 45 personen, dus deelname is volgens binnenkomst van opgave en betaling. Indien er plaats is kunnen ook ande ren mee. Afdeling Schoondijke/IJzendijke Jaarlijkse busreis voor de leden met huisgenote(n) op donderdag 19 juni naar het werkeiland Neeltje Jans rondvaart, koffietafel te Wester- schouwen, bezoek aan Rumptstad b.v. en een rondleiding over het eiland Tholen langs de groenten- en zaad- teeltpercelen met een bezoek aan een kassenbedrijf onder leiding van dhr. D.L. Koppenhol. De dag zal worden besloten met een diner in Familyland te Hoogerheide. Meer informatie kunt u vinden op de uitnodiging. Opgave voor deze bus reis bij M. Salomé, tel. 01176 - 1419, vóór 31 mei a.s. Diep geschokt vernamen wij het plotseling overlijden van onze oud-direkteur J. DE LANGE Hij was een vader en vriend voor ons allen. Direktie, medewerkers en oud-medewerkers Onderlinge Verzekering Maatschappij van de Z.L.M. Goes, 15 mei 1986 Het hoofdbestuur van de Z.L.M. heeft met grote verslagen heid kennisgenomen van het plotseling overlijden van de oud-direkteur van de Onderlinge Verzekering Maatschappij van de Z.L.M., de heer J. DE LANGE Zijn daadkracht, optimisme en humor waren spreekwoor delijk. Onze diepe gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn echt genote en kinderen. Namens het hoofdbestuur, A.J.G. Doeleman, voorzitter J. Oggel, sekretaris Goes, 15 mei 1986 Met verbijstering namen wij kennis van het plotseling over lijden van de oud-direkteur van de O.V.M. van de Z.L.M., de heer J. DE LANGE Wij bewaren de allerbeste herinneringen aan hem. Medewerk(st)ers Z.L.M. Goes, 15 mei 1986 NFO W.N.Brabant en St. Philipsland Avondekskursie op woensdag 4 juni om 19.30 uur bij Gebr. Hopmans, Pastoor Reynsstraat 4 te Standaar- buiten. - Het exkursieseizoen 1986 wordt ge opend met een bezoek aan een aan tal percelen winterbloemen voor zaadteelt. Dit vindt plaats op maan dagavond 26 mei a.s. om 19.00 uur. Het ontmoetings- en verzamelpunt is op het terrein van de veiling, Lange- weg 11 te St. Annaland. Ofschoon de gewassen dit voorjaar allemaal wat zijn verlaat, zal er naar onze overtuiging op de geplande da tum voldoende te zien zijn om er een leerzame en interessante "veldtocht" van te maken. Bovendien zal het U ongetwijfeld interesseren om te we ten, in welke mate en hoedanigheid deze gewassen - die uiteraard op het land zijn overwinterd - de achter ons liggende strenge winter hebben overleefd. Wij stellen U bij deze in de gelegen heid een en ander met eigen ogen te komen waarnemen. De heer K.E. Schik, bedrijfsvoorlich- ter voor de zaadteelt, zal de exkursie leiden. radio - t.v. Dinsdag 27 mei a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "De nieuwe Vogelwet", een vraag gesprek met drs. C.J. Kalden, adjunct-directeur Natuur, Milieu en Faunabeheer van het ministerie van landbouw en visserij en met de Ne derlandse Vereniging tot bescher ming van Vogels te Zeist. Donderdag29 mei a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-1756 uur "Actuele zaken op zuivelgebied", een vraaggesprek met drs. H. Schel haas, voorzitter van het Produkt- schap voor Zuivel. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel. 01100- 15710(Goes) tel.01180- 11451 (Middelburg) tel. 01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel.01110- 6051 (Zierikzee) tel.01116- 1540(Renesse) FIJN AART: vrijdag 30 mei a.s. 11.30 - 13.00 uur, Hotel de Graanbeurs Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100-38000 Polisafdeling: 01100-38880 Schademelding: 01100 - 38888 Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen De heer Vroegop houdt donderdag 15 mei a.s. geen zitdag. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100-16838 G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.W. de Landgraaf, tel. 01100-23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren J.R. Kikkert, tel. 01154-2060, rayon Zeeuws-Vlaanderen. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.F. van Rozen, rayon Zeeland. Telefonisch bereikbaar op het ZLM- kantoor, 01100 - 21010. A. Lindenbergh, tel. 01651-2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop-v.d.Ploeg, tel. 01685-2338, rayon Brabant De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te-bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100-21010 of in Zevenbergen, tel. 01680-27921. Op dinsdag 3 juni 1986 zal door de Proef boerderij "Rusthoeve" te Co- lijnsplaat een open dag graszaad wor den georganiseerd. Op deze dag zullen de heren Meier en Vreeke van het PAGV en de heer Sporenberg van het PAGV/CABO in de schuur van de proefboerderij een korte toelichting geven op de onderzoekresultaten die tot nu toe zijn verkregen. Zij zullen tevens de daaropvolgende rondgang langs de proeven verzorgen. Er is zodoende gelegenheid om de in formatie uit de eerste hand te ver krijgen. In het proefplan 1986 zijn de volgen de onderwerpen opgenomen: bestrijding graanopslag in veldbeemd herfstbehandeling bij tweedejaars veldbeemd en Engels raaigras toepassing groeiregulator bij rood- zwenk en Engels raaigras bestrijding roest bij veldbeemd en Engels raaigras bestrijding graszaadgalmug in veldbeemd. Het zal van de ontwikkelingen op de proefvelden afhangen welke proeven zullen worden bezocht. Zowel 's mor gens als 's middags zal een halve-dag- programma worden afgewerkt. Aan vang 09.30 en 13.30 uur exakt. Alle telers en andere betrokkenen bij de graszaadteelt zijn van harte welkom. Monstername-tijdstip De monstername dient voor het zaai en of planten plaats te vinden. In uit zonderingsgevallen kan ook in een voorgaand gewas worden be monsterd. De monstername dient in ieder geval te worden uitgevoerd voorafgaande aan de N-bemesting. Indien er reeds met stikstof is bemest moet met een wachttijd van ca. 4 we ken rekening worden gehouden. Voor opgave van onderzoek kunt u zich richten tot de monsternemer van het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek in uw gebied. Om onnodige vertraging te voorkomen is een vroegtijdige opdracht voor monstername gewenst. Agrarische dag Walcheren De Agrarische dag Walcheren zal dit jaar gehouden worden op donderdag 3 juli a.s. te Serooskerke (W), op het terrein van de fam. Meijers, Manege "De Eendracht". Hoofdprogrammapunten zijn: Keu ringen en demonstraties van Fokvee, Vleesvee (Dikbillen) en Schapen. Te vens bestaat er gelegenheid voor het plaatsen van "Stands" en inzendin gen ter opluistering. Aanvragen voor inzendingen en standruimte bij de se kretaris: B. Koole, Steenwijkstraat 5, 4388 AE Oost-Souburg, tel.: 01184-61345. Ekskursie 3 ZL0 West Zeeuws-Vlaanderen In verband met de in voorbereiding zijnde en in de toekomst in voorbe reiding te nemen ruilverkavelingen in West Zeeuws-Vlaanderen en de mo gelijkheden die daardoor ontstaan om te solliciteren naar een bedrijf in de Flevopolder, organiseren de 3 ZLO een ekskursie naar de landbouwbe drijven van de heren P. van Liere en A. de Bruyckere in deze polder. Een vertegenwoordiger van de Rijks dienst zal u begeleiden en vertellen over de vestiging in de polders van agrariërs en de opbouw van de polder. Deze ekskursie staat open voor land bouwers, hun echtgenotes en gezinsle den en zal plaatsvinden op 10 juni 1986. Wij vertrouwen op een grote deelname. De kosten zijn afhankelijk van de deelname. Wilt u zich voor 25 mei 1986 opge ven bij de Kringsekretaris van de ZLM, de heer J. Risseeuw, Hoofd- plaatseweg 6, Breskens, tel. 01172 - 1465. U ontvangt individueel bericht van de vertrektijden en waar u in kunt stappen. Ook dit jaar zal in Nisse weer een schaapscheerdersfeest worden gevierd en wel op zaterdag 21 juni. Belangrijk onderdeel van dit feest zal zijn de strijd om het Zeeuws kampi oenschap schapen scheren. Wilt u meedoen aan deze wedstrijd, dan kunt u uzelf opgeven bij dhr. A. Kik, Grintweg42, Yerseke, tel. 01131 - 1917. Voor schapen zal worden ge zorgd, deze hoeft u dus niet zelf mee te brengen. 5. Konservenfabrieken doen, dankzij Tsjernobyl, goede zaken; TNO-boek geeft antwoord op vragen over straling. 6-7. Uit de praktijk. 8. Afscheid dr. Brus 9.Phytophtora, een kwestie van voorkomen; Grondontsmetting in bedrijfsverband. 10. Calamiteitenheffing in 1986 helaas opnieuw aktueel. 11. Kwaliteitdierlijke mest kan nog veel verbeterd. 12. Bij knolselderij steeds meer kluitplanten. 13. Ignaz Kiechle: Duitsland duldt geen groene armoede. 15. Landelijke aardbeiendag Breda. 17. Graslandgebruikskalender is goede geheugensteun; Open huis vesting jongvee op Cra- nendonck. 19. Ministerraad akkoord met voorstel wet beheer landbouw gronden; E.G. Landbouwak koord granensektor. 21. Voor de vrouw; P.J.Z. geluid. 22-23 Markt. Vrijdag 23 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2