Een ervaring rijker zegge en schrijve .D -tH<9Ö8 j\ - c zuidelijke landbouw maatschappij Praktijk Oud direkteur OVM J. de Lange begraven land- en tuinbouwblad VRIJDAG 23 MEI 1986 74e JAARGANG NO. 3828 l-ex2> Op vrijdag 30 mei a.s. vindt er op de proeftuin Noord-Brabant te Breda een aardbeiendag plaats. Voor een ieder die aardbeien teelt of daarvoor belangstelling heeft is een bezoek aan deze landelijk erkende demonstratie een musts Te zien zullen zijn: de nieuwste teeltmethoden en de modernste machines en ap paratuur. Verder zullen er demonstraties zijn en in de hallen van de RBT veiling is een tentoonstelling van diverse hulpmiddelen bij de teelt van aardbeien. (Zie voor nadere gegevens elders in dit nummer). De ramp met de kerncentrale in Rusland is alweer vrij wel van de voorpagina's verdwenen. Weggedrukt door de verkiezingskampagnes van de politieke partij en. Los van de situatie in Rusland zelf -waar we tot op heden zeer weinig van weten- lijkt het er sterk op dat vooral de land- en tuinbouw de dupe is geworden van "Tsjernobyl". Vanuit de praktijk is met name ook kri tiek geleverd op de onvoldoende informatieverstrek king. Van de zijde van de overheid is toegezegd dat de gang van zaken via een onafhankelijk buro zal worden onderzocht. Dringender en belangrijker lijkt mij echter de vraag of dit soort rampen voorkomen kan worden want anders hoeft het helemaal niet meer. Dat brengt mij tevens op de vraag in hoeverre wij -ook als ZLM- ons standpunt met betrekking tot kernenergie moeten hero verwegen omdat -zoals nu is gebleken- de agrarische sektor bijzonder kwetsbaar is. Zoals bekend heeft de ZLM in het kader van de Brede Maatschappelijke Dis- kussie over kernenergie zich indertijd in beginsel in posi tieve zin uitgesproken over het gebruik - en de verdere ontwikkeling van kernenergie.Dat standpunt is op basis van de toen bekende (theoretische) informatie tot stand gekomen. Inmiddels zijn we door ervaring wijzer gewor den. Wellicht is de "winst" van Tsjernobyl dat de dis cussie yyeer wordt opgepakt. Overigens is daardoor tevens duidelijk geworden dat werkelijke resultaten al leen bereikt kunnen worden in internationaal verband. Los van de ramp in Tsjernobyl is het opdoen van prak tijkervaring over het algemeen een zeer nuttige bezig heid. Dat geldt ook voor het (dagelijks) bestuur van de ZLM: tweemaal per jaar wordt daarom een werkbe zoek gebracht aan één van onze dertien kringen. Vori ge week was de kring Tholen en St. Philipsland aan de beurt. Voor zover ik dat kan beoordelen is het kring- bestuur er uitstekend in geslaagd ons kennis te laten maken met een dwarsdoorsnede van de Thoolse land en tuinbouw. We hebben gezien dat het in de zestiger jaren blijkbaar nog mogelijk was als het ware uit het niets, met hard werken en goed ondernemerschap, een gezond bedrijf op te bouwen met ook nog volop perspektief voor de bedrijfsopvolger. Dat hierop een diskussie volgde over de vraag of zoiets ook anno 1986 nog mogelijk zou zijn moge duidelijk zijn. Het dagelijks bestuur werd ook rechtstreeks vanuit de praktijk geïnformeerd over de gevolgen van Tsjerno byl voor de prijsvorming van diverse tuinbouwproduk- ten. Toen de konsumptie van verse spinazie verboden werd viel ook bijvoorbeeld radijs terug van ruim 70 cent naar minder dan 20 cent, Dat werpt de principië le vraag op of het redelijk is dat een beperkte groep -in casu boeren en tuinders- de schade van een dergelijke ramp moet dragen. Het is duidelijk dat deze vraag in ieder geval aan de orde gesteld dient te worden. Uiteraard werd het dagelijks bestuur ook geïnfor meerd over de ontwikkelingen met bétrekking tot de bloemzaadteelt op Tholen. Met grote vasthoudend heid is men er niet alleen in geslaagd een erkend proefveld te realiseren maar daarnaast is het ook ge lukt een voorlichter te "versieren". Dit alles is mede te danken aan een flink brok vrijwilligerswerk van de (138) leden van de studieklub. Waar een wil is blijkt dus nog steeds een weg. Minder opwekkend was de konfrontatie met de gevol gen van de vorstschade '84/'85 in de fruitteelt. Dat moet je gezien hebben om enigszins te kunnen begrij pen wat dat voor een bedrijf kan betekenen. Onder zeer grote belangstelling is dinsdagmiddag 20 mei j.l. de heer Jan de Lange op de algemene begraafplaats te Kloetinge begraven. Voorafgaand aan de ter aarde- bestelling vond er in de Geerteskerk een kerkdienst plaats. De heer De Lange trad reeds op 1 april 1948 in dienst van de ZLM. Vanaf de oprichting in 1951 tot aan zijn pen sionering vorig jaar heeft de Lange de direktie gevoerd bij de Onderlinge Verzekerings Maatschappij van de ZLM. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bij het graf sprak de voorzitter van de OVM van de ZLM de heer L.W.v. Nieuwenhuyzen. Namens de ZLM- organisaties gaf hij uiting aan het verdriet dat het overlij den van de oud-direkteur van de OVM bij velen heeft te weeg gebracht. "Veel te gauw is van ons heengegaan een waar mens die in zijn levenshouding een voorbeeld was voor velen op velerlei gebied. Een direkteur die naast een stuwende kracht een vader was voor alle medewerkers, een zakelijk leider en een vriend waar men van op aan kon. In zijn funktie en ook daarbuiten stond bij hem de mens altijd centraal. Veel problemen en knelpunten wist hij door zijn humor en relativerend vermogen tot ware proporties terug te brengen. In de Onderlinge is in een geweldige teamgeest een monument opgebouwd ter zij ner nagedachtenis". De heer van Nieuwenhuyzen karak teriseerde de overledene als iemand die straalde van le vensblijheid en die kon genieten van grote maar ook van kleine dingen. Die positieve instelling wist hij over te dragen op een ieder die met hem omging. "Dat blijmoe dige vooral zullen we als herinnering aan hem bewaren. Hij laat een grote leegte achter maar we zullen met een warm hart aan hem terugdenken". Jan de Lange zoals velen zich hem zullen blijven herinneren: Enthousiast, blij en tevreden maar in de vorm van een grap of enige dichtregels altijd een wijze levensles voor zichzelf en voor anderen. Kennis werd ook genomen van de inspanningen van de gemeente Tholen op het gebied van de werkgele genheid. Met een bijzonder originele aanpak is het ge meentebestuur er in geslaagd de (hoge) werkloosheid in te dammen. Ook de gevolgen van de superheffing kwamen aan de orde. Door een samenloop van om standigheden blijkt een ondernemer volledig geblok keerd te kunnen worden in de ontwikkelingsmogelijk heden van zijn bedrijf. Op die manier kan een bedrijf gemakkelijk tussen wal en schip terecht komen, in- klusief de ondernemer en zijn gezin. Wanneer je op zo'n bedrijf bent klinken de standpunten van de jonge boeren opeens veel redelijker in die zin dat je er dan meer begrip voor hebt. Een reden temeer om als ZLM de diskussie met de jonge boeren te blijven voeren. Het is goed door een dergelijk werkbezoek weer eens met de neus op de feiten te zijn gedrukt. De opgedane ervaringen kunnen wij goed gebruiken om onze argu menten kracht bij te zetten in de steriele vergaderza len waar de boerenbelangen doorgaans behandeld worden. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1