Ministerraad akkoord met voorstel Wet Beheer Landbouwgronden WEL SCHADECLAIMS, GEEN SUPER REGELS EG-Landbouwakkoord voor de granensektor Minister Braks komt bedrijf sop volgers bij superheffing tegemoet Vanaf 1987 geen handel in hyacintebolien vóór 10 augustus De Ministerraad is op 16 mei jl. ak koord gegaan met het door Minister Braks en Staatssecretaris Ploeg inge diende voorstel van wet voor de Wet Beheer Landbouwgronden. Het wetsvoorstel is van groot belang voor een meer op natuur en land schapsbescherming gerichte landbouw. Het hoofdelement uit dit wets voorstel is een wettelijke regeling voor het op vrijwillige basis en tegen vergoeding inschakelen van agra riërs bij het beheer van waardevolle agrarische cultuurlandschappen. Het instrumentarium van deze Wet Beheer Landbouwgronden sluit aan bij de gedachte van de Europese commissie, zoals neergelegd in het Groenboek. Op korte termijn wordt in Brussel gesproken over maatrege len om extensivering van produkt en meer natuurgericht beheer te stimu leren. Dit wetsvoorstel kan daarvoor het nationale kader van uitvoering zijn. Het wetsvoorstel voorziet in de aanwijzing van gebieden, waarbin nen op basis van een beheersplan be heersovereenkomsten worden geslo ten dan wel waar aankoop ten be hoeve van de instandhouding van natuurwetenschappelijke en land schappelijke waarden wordt na gestreefd. Koopplicht Het wetsvoorstel voorziet in een koopplicht, die er toe strekt de even tuele vermogensschade, die bij de ondernemer door de beheersove reenkomst kan ontstaan, te neutrali seren. Het bureau beheer landbouw gronden is verplicht om, indien de ondernemer dit wenst, de percelen waarop een beheersovereenkomst rust te kopen. Pacht binnen en buiten reservaten De'mogelijkheden om agrariërs bij het reservaatsbeheer in te schakelen, dienen verbeterd te worden. Het ontwerp voorziet hiertoe in een aan passing van de Pachtwet onder meer om het mogelijk te maken boeren ook door middel van het aangaan van pachtovereenkomsten in te scha kelen bij het beheer van uit een oog punt van natuur- en landschapsbe scherming gevoelige gebieden. De in pasbaarheid van het beheer in de agrarische bedrijven blijft hierbij een vereiste. Daarnaast is een verdergaande ver soepeling van het pachtregiem in re servaten noodzakelijk. Deze gebie den zijn immers verworven om een beheer mogelijk te maken dat ge richt is op doeleinden van natuur- en landschapsbehoud. In deze gebieden kunnen in het pachtcontract ver plichtingen worden opgenomen, die gewenst zijn met het oog op de in standhouding of ontwikkeling van de aanwezige waarden. Onderhoudsovereenkomsten Het wetsvoorstel voorziet tevens in onderhoudsovereenkomsten, op ba sis waarvan iemand zich verplicht te gen een vergoeding tot het onder houden van één of meer landschaps elementen. Hierbij moet gedacht worden aan diverse types van land schapselementen zoals bosjes, hout wallen en -singels, knotbomen, kol ken en poelen. Iedere particulier kan een dergelijke overeenkomst afslui ten. Aanwijzing van landschapsele menten vindt plaats door de Minis ter van Landbouw en Visserij. Het dagelijks bestuur van het Ko ninklijk Nederlands Landbouw Co mité sprak in zijn vergadering van 20 mei o.a. over de gevolgen van de maatregelen in verband met radio activiteit. De Minister van Land bouw heeft toegezegd een zoge naamde evaluatie van de gehele si tuatie, die zich begin mei jl. voor deed, op te stellen. Het dagelijks bestuur meende vast te kunnen stellen, dat er duidelijke schade is opgetreden in de glas groenteteelt, die vergoed dient te worden. Hoewel misschien moeilij ker, is ook in de melkveehouderij schade opgetreden. De Kernenergiewet, basis van de ge troffen maatregelen, voorziet in de mogelijkheid van schadevergoeding en de georganiseerde landbouw zal terzake een claim ter tafel moeten houden. Superheffing Het dagelijks bestuur deelde het be zwaar dat in de veehouderijcommis sie naar voren kwam tegen de ge dachte van het Ministerie om, met een minimum van bijvoorbeeld 18.000 kg. per ha., verkoper en ko per zelf te laten uitmaken hoeveel melkquotum met grond meegaat. De waar te nemen buitensporigheden bij grondtransacties zijn zo gering in tal, dat deze maatregel, die allerlei praktische oplossingen in de weg staat, verantwoord is. Ook over een premie, te betalen uit de superhef fing, voor het zich volmelken van het quotum was het dagelijks bestuur bepaald niet enthousiast. Hierdoor wordt het voortbestaan van quota versterkt; eerst zou men eens goed moeten overdenken of en hoe men in een niet te verre toe komst van de toch altijd verstorende quotering af wil zien te komen. Diversen Het dagelijks bestuur sprak onge rustheid uit over het resultaat van het zuivel-CAO-overleg. Het ak koord gaat duidelijk verder dan in andere bedrijfstakken overeengeko men wordt en betekent een kosten verhoging in de melkverwerking die zich in de uit te betalen melkprijs zal laten gevoelen. Het D.B. van het KNLC op bezoek bij de heer Hamoen (r.). Met ingang van het verkoopseizoen 1986/1987 zal gedurende vijf jaar een medeverantwoordelijkheidsheffing worden toegepast op de produktie in de graansektor. Dit is zoals bekend overeengekomen in het tot stand ge komen EG-landbouwakkoord. Deze heffing heeft enerzijds tot doel mid delen te verschaffen aan de Gemeen schap om tot de afzet van granen te bevorderen en anderzijds om aan de producenten een signaal te geven over de marktsituatie. De Raad stelt ieder jaar op voorstel van de Kommissie het heffingsnivo vast. De heffing mag niet meer bedra gen dan het bedrag dat nodig is om de gemeenschappelijke graanproduk- tie te financieren, die het niet- gesubsidieerde intensieve verbruik en de invoer van graanvervangende pro- dukten te boven gaat. Voor het seizoen 1986/1987 is de hoogte van de heffing vastgesteld op 5,38 ECU/ton (ca. ƒ14,35), wat neer komt op 3% van de interventieprijs. De medeverantwoordelijkheidshef fing wordt geïnd bij de eerste verwer king, de interventieaankoop of de uitvoer in de vorm van graan. De hef fing zal worden verhaald op de pro ducent. Voor de graanvervangers is de medeverantwoordelijkheidsheffing niet van toepassing. Interventie Met betrekking tot de interventie heeft de Raad besloten de interventie prijs voor durum-tarwe met 4% te verlagen, de interventieprijs voor zachte tarwe en mais te handhaven en de interventieprijs voor gerst met 5% te verlagen tot het nivo van de prijs van voertarwe. Verder is een aantal kwaliteitskriteria die aan de interven tie zijn verbonden verzwaard. Kleine graanproducenten Voor de kleine graanproducenten zal een regeling voor rechtstreekse steun worden ingesteld, waarvan het totaal bedrag niet hoger mag zijn dan het bedrag dat overeenkomt met het to taal aan medeverantwoordelijkheids heffing over de leveranties van de eerste 25 ton per producent. Voor het verkoopseizoen 1986/87 wordt het bedrag van de steun geraamd op on geveer 120 miljoen UC (rond 300 mil joen gulden). De lidstaten die aanloopproblemen hebben, mogen de kompensatie tijdens het verkoopsei zoen 1986/87 verrekenen met de hef fing. De Europese Kommissie zal verder op basis van objektieve krite- ria de wijze van verdeling van deze steun over de kleine graanproducen ten vaststellen. Met ingang van 26 mei a.s. kunnen bedrijfsopvolgers, die een bedrijf willen overnemen, dat ten gevolge van onderbezetting in 1983 een rela tief lage heffingvrije hoeveelheid melk heeft toegewezen gekregen, on der bepaalde voorwaarden voor een heffingvrije hoeveelheid melk in aanmerking komen. Ook de zogenaamde SLOM-boeren (degenen die een slacht- en omscha kelingspremie hebben ontvangen voor het niet meer uitoefenen van het melkveehouderijbedrijf) kunnen onder bepaalde voorwaarden voor deze regeling in aanmerking komen, alsmede voormalige melkveehoude rijbedrijven, die zijn omgeschakeld naar fokbedrijven. Minister ir. G. Braks heeft hiertoe de Beschikking superheffing verruimd. Eventuele toekenning kan met in gang van het melkprijsjaar 1986-1987 plaatsvinden. Indien de bedrijfsovername nog moet plaats vinden, wordt- de regeling toegepast in de heffingsperiode van het jaar waarin de overname plaatsvindt, of wel waarin de opvolger op het be drijf werkzaam wordt. Onder bedrijfsopvolger wordt ver staan een zoon, dochter, pleegkind, schoonzoon, schoondochter, klein zoon of kleindochter van degene van wie het bedrijf is overgenomen, dan wel wordt overgenomen. Voorwaarden De bedrijfsopvolger dient het bedrijf voor tenminste vijf jaar geheel of ge deeltelijk over te nemen. De overna me kan tussen 1 april 1983 en 1 april 1986 hebben plaatsgevonden, dan wel tot 1 april 1989 plaatsvinden. In het laatste geval wordt een voorlopi ge heffingvrije hoeveelheid aan de opvolger medegedeeld. In het geval dat een bedrijfsopvolger de bedrijfsvoering binnen 5 jaar beëindigt, kan de heffingvrije hoe veelheid worden verminderd met de op grond van deze regeling toege kende hoeveelheid. Gedurende deze 5 jaar is de toegekende heffingvrije hoeveelheid niet overdraagbaar. De opvolger moet na overname aan de volgende voorwaarden voldoen: - de bedrijfsopvolger dient op het overgenomen of het over te nemen bedrijf werkzaam te zijn en voor zijn inkomen geheel of nagenoeg geheel afhankelijk te zijn van dit bedrijf; - de bedrijfsopvolger dient op het overgenomen of over te nemen be drijf tenminste 60% van het totale aantal standaardbedrijfseenheden in de melkveehouderij te hebben; - de bedrijfsopvolger dient op het overgenomen of over te nemen be drijf bedrijfsmatig melk of bijvoor beeld kaas af te leveren. Basis van de regeling is dat er een minimum aantal standplaatsen, dan wel aanwezige melk- of kalfkoeien van 30 is en er tussen 1 januari 1978 en 1 april 1984 bedrijfsmatig melk is afgeleverd. Om voor een toekenning in aanmerking te komen geldt de voorwaarde, dat in 1983 het aantal melk- of kalfkoeien minder dan 90% was van dat tussen 1975 en 1982. Een toekenning op grond van deze beschikking kan niet samengaan met een eerder verstrekte toekenning uit de Beschikking superheffing, maar wel in de plaats komen van één van deze toewijzingen, als op grond van deze regeling een hogere heffingvrije hoeveelheid kan worden verkregen. Een toekenning kan wel samengaan met een hogere heffingvrije hoeveel heid, die door grondtransakties is verkregen. Aanvragen moeten vóór 1 augustus 1986 op een daartoe bestemd formu lier bij de distriktsburohouder wor den ingediend. De aanvraagtermijn wordt geopend met ingang van 26 mei a.s. Bij producenten aan wie op grond van deze regeling een hogere hef fingvrije hoeveelheid kan worden verkregen. Een toekenning kan wel samengaan met een hogere heffing vrije hoeveelheid, die door grond transakties is verkregen. Aanvragen moeten vóór 1 augustus 1986 op een daartoe bestemd formu lier bij de distriktsburohouder wor den ingediend. De aanvraagtermijn wordt geopend met ingang van 26 mei a.s. Bij producenten aan wie op grond van deze regeling een heffingvrije hoeveelheid is toegewezen, vindt verrekening van de eventueel over 1985/86 geïnde heffing plaats. Nota Dierenbescherming: met Welzijnswet Dierenbescherming einde aan 100 jaar falend strafrecht De Dierenbescherming heeft een eigen "Memorie van Antwoord" uitge bracht naar aanleiding van de reak- tie van de Vaste Commissie voor Landbouw van de Tweede Kamer op het ontwerp Gezondheidswet voor dieren van staatssekretaris Ploeg. In deze Memorie van Antwoord doet de Dierenbescherming een dringend be roep op de Tweede Kamer om naast de strafrechtelijke handhaving van de dierenbeschermingsbepalingen, óók de burgerlijke rechter te kunnen in schakelen. Als redenen voert zij aan De Engelse Groep van de Bond van Bloembollenhandelaren en de Vereni ging De Hyacint hebben het Produkt- schap voor Siergewassen verzocht een verhandelingsverbod voor hyacinte bolien in te stellen. Het produktschap heeft aan dit verzoek gehoor gegeven en de handel in hyacintebolien vóór 10 augustus van enig kalenderjaar verboden met ingang van 1987. Aanvankelijk was gevraagd het ver handelingsverbod in het oogstjaar 1986 te laten ingaan. Nader overleg leidde tot de konklusie dat honorering daarvan reeds bestaande kontrakten zou kunnen treffen en dat zou onaan vaardbare ekonomische gevolgen kunnen hebben. De bedoeling van het verhandelingsverbod is dat de konsu- ment vóór 10 augustus geen hyacin ten zal kunnen kopen. Hierdoor wordt meer zekerheid verkregen m.b.t. de groei- en bloeikapaciteit van de gekochte hyacinten. Met het thans vastgestelde verhandelingsverbod kan door de handel tijdig rekening wor den gehouden bij het aangaan van nieuwe kontrakten voor het oogstjaar 1987. dat dieren niet voor zichzelf kunnen opkomen en het feit dat 100 jaar strafrecht volstrekt gefaald heeft. De vereniging is zeer verheugd dat alle aan het woord zijnde frakties serieus overwegen deze nieuwe konstruktie te introduceren. Een ander essentieel onderdeel van het wetsvoorstel van de Dierenbe scherming is de toetsing vooraf van bedrijfssystemen op welzijnsaspekten. Op dit moment lijkt voor dit voorstel een kamermeerderheid te bestaan. In voering van deze zgn. preventieve toetsing betekent een strukturele wel- zijnsverbetering voor zowel de dieren als de boeren, aldus Dierenbescher ming die niet voorbij is gegaan aan de financiële aspekten van een diervrien delijker produktie. Zo heeft zij bere kend dat de totale overschakeling op scharrelvarkensvlees en scharreleieren een gemiddeld gezin in ons land 122 gulden per jaar meer kost (op basis van 40,7 kilo varkensvlees en 197 ei eren per persoon). Aangezien uit her haalde opiniepeilingen is gebleken dat de overgrote meerderheid van de Ne derlandse bevolking bereid is meer geld te betalen voor diervriendelijker verkregen produkten, kan, volgens de Dierenbescherming, de regering zich niet steeds verschuilen achter ekono mische argumenten tegen verbetering van het dierenwelzijn. Vrijdag 23 mei 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15