Graslandgebruikskalender is goede geheugensteun Open huisvesting voor jongvee op Cranendonck JAAR 19" Bemesting per ha Org. mest MEI PVV-bestuur keurt omvangrijk automatiseringsprojekt goed Een goed graslandgebruik betekent dat u minder voer hoeft aan te kopen, wat positief doorwerkt op de financiële resultaten. Om het in zicht in het hele graslandgebeuren te vergroten, is het gebruik van een graslandgebruikskalender uiterst zinvol. Het verschaft informatie over bijvoorbeeld de produktiviteit van de verschillende percelen, het beweidings- en bemestingsbeleid, etc. De belangstelling voor het re gistreren van het graslandgebruik middels de graslandgebruikskalen der is dan ook sterk toegenomen. talen per hektare te vermelden met betrekking tot het kunstmestverbruik. Wanneer men deze cijfers vergelijkt met de benodigde hoeveelheden op basis van het grondonderzoek, ont staat een goede indruk van het be- mestingsbeleid op het bedrijf. Dit betekent dus dat op basis van deze ge- De registratie wordt van wezenlijk be lang gedurende het weideseizoen. Het is wenselijk, per diergroep en per ak- tiviteit (weiden, maaien, zomerstal- voeren) een andere kleur aan te houden. Noteer ook de bemesting na iedere aktiviteit in kg per perceel. De bijvoeding van ruwvoer kan eveneens worden aangegeven (zie afbeelding). Met betrekking tot de te maaien per celen wordt dezelfde werkwijze ge volgd. Bij het begin en bij het eind van de veldperiode wordt een verti kaal streepje gezet en kan weer een bepaalde kleur worden gebruikt. In de praktijk noteert men ook regelmatig aanvullende informatie, zoals de op brengst bij de voederwinning (wagens per ha), grashoogte, weersomstandig heden of zelfs informatie over melk en krachtvoerleverantie. Na afloop van het weideseizoen kun nen de gegevens worden verwerkt. In de rechterbovenhoek van de grasland gebruikskalender is ruimte om de to- AlbeeWM Li"kerhov«nl«ock vjn ét Kr He rrjpWMèr van de beweiding in april/u» Tabel. Benodigde oppervlakte bij diverse heweidingssystemen Beweidings systeem 5000 Melkproduktie 6000 7000 04 3,7 4,0 4,3 06 5,6 6,0 6,6 B2 1,5 1,7 1,8 B4 3,0 3,3 3,7 B6 4,6 5,1 5,5 B2 2 1) 1,4 1,5 1,7 B4 2 1) 2,7 3,1 3,4 B2 4 1) 1,1 1,2 1,4 B4 4 1) 2,1 2,4 2,7 «Vo 0,6 0,6 0,7 1) Per koe per weidedag 2 resp. 4 kg ds snijmais bijvoeding 0 onbeperkt weiden (dag en nacht) 4 omweiden om de vier dagen 6 omweiden om de zes dagen B beperkt weiden ('s nachts opstallen) 2 omweiden om de twee dagen gevens het graslandgebruik zo nodig voor het volgende jaar bijgesteld kan worden. Ook is bijvoorbeeld uit het benodigd aantal groeidagen voor een snede op te maken hoe het met de kwaliteit van het betreffende perceel is gesteld. In de tabel is aangegeven wat de benodigde oppervlakte is bij diverse beweidingssystemen. De graslandgebruikskalender is een waardevol hulpmiddel bij het streven naar een efficiënt graslandgebruik. Het feit dat het aantal gebruikers sterk toeneemt, geeft dit duidelijk aan. Uw bedrijfsvoorlichter kan u omtrent het gebruik van de grasland gebruikskalender meer informatie verstrekken. Bij hem zijn de grasland gebruikskalender en het beoordelings formulier ook verkrijgbaar. Op het regionaal onderzoekscen trum Cranendonck is een open frontstal voor jongvee in aan bouw. Hier worden de dieren jon ger dan zes maanden in gehuisvest. Voor de oudere dieren wordt een luifelstal in gebruik ge nomen. De nieuwe stalling op dit proefbedrijf kan als voorbeeld dienen voor bedrijven die toe zijn aan nieuwbouw van een jong veestal. De afgelopen jaren zijn op verschil lende proefbedrijven, waaronder Zeg veld en Bosma Zathe, en op veel praktijkbedrijven gunstige ervaringen opgedaan met open huisvesting van jongvee. Een goede bescherming te gen regen en wind, een droog ligbed met strooisel en daarbij een juiste voe ding en verzorging blijken van meer betekenis te zijn dan een gelijkmatig stalklimaat. Door de ruime ventilatie is bovendien de besmettingsdruk erg laag in een open stal, wat voor een goede groei van de dieren - vooral in de eerste zes levensmaanden - van groot belang is. Gescheiden huisvesten Steeds meer wint de opvatting terrein dat door de jonge kalveren geheel ge scheiden van de oudere dieren te huis vesten een overmatige besmetting van de kalveren met een bepaalde ziekte kan worden voorkomen. Oudere die ren kunnen namelijk smetstof produ ceren zonder zelf ziekteverschijnselen te vertonen. Verplaatsing van de ge produceerde smetstof via de stallucht is mogelijk en kan zo de jonge kalve ren bereiken. In hoeverre een besmet ting via de lucht plaatsvindt, is afhankelijk van de relatieve vochtig heid, de temperatuur en de luchtstroom in de stal. Door in de open stal een dichte schei dingswand aan te brengen tussen de leeftijdsgroep jonger dan zes maan den en de dieren ouder dan zes maan den, wordt bereikt dat de kans op een besmetting veel kleiner wordt. In de open stal op Cranendonck is hierin, zoals op bijgaande afbeelding is aan gegeven, voorzien. De open frontstal voorjongvee op Cranendonck. Staltype De afdeling voor de groep jonger dan zes maanden wordt als een open frontstal uitgevoerd. Hierbij ligt de voergang in de stal (zie afbeelding). Gekozen is voor een half open wand. Voor de oudere dieren is gekozen voor een staltype dat als luifelstal be kend staat. In een luifelstal is het voerhek onder de open zijwand ge plaatst. De hoogte van de luifel (over kapping) moet zodanig gekozen worden dat het voerhek met machi nes voor voederverstrekking goed be reikbaar is. Het voer moet uiteraard droog kunnen liggen. Hiervoor is het nodig dat de open zij de van de stal uit de wind ligt. Vaak is een situering van de open stal op het zuidoosten of oosten gewenst. Dit biedt een redelijke beschutting tegen harde wind en veel regen vanuit het zuidwesten en het westen. Op Cranendonck is de open wand op het oosten gericht met een vrije ruimte buiten de stal van twaalf meter leng te. Het geheel open gedeelte van de wand van de open frontstalafdeling wordt hier met een weg te nemen wind- remmend gordijn zonodig afgedicht. Stalinrichting De kalveren van nul tot een halve maand oud worden in eenlingboxen gehouden. Deze zijn ieder afzonder lijk verplaatsbaar om ze buiten de stal schoon te kunnen maken. De stal blijft zodoende droog. De groep van 0,5 tot 2 maanden komt in groeps- hokken met stro. Daarna worden ze tot een leeftijd van zes maanden in lig- boxen met een zwevende afscheiding ondergebracht. De groepen bestaan uit maksimaal vijf dieren. Mestopslag In tegenstelling met verscheidene nieuwe stallen op gewone praktijkbe drijven is de nieuwe stal op Cranen donck niet geheel onderkelderd. De reden hiervoor is dat er voor het melkvee toch al ekstra mestopslag moet worden gebouwd in verband met de op stapel zijnde mestwetgeving. Volgens berekeningen zijn de ekstra benodigde kubieke meters opslag in een silo goedkoper dan onder invoe ring van de nieuwe stalling. G. Hoeben, specialist Bedrijfsuitrusting C.R. Waalre Het lijkt er nu op, dat er mogelijkhe den zijn die ons land op het terrein van het produceren van gekookte hammen en schouders een technolo gische voorsprong zouden kunnen be zorgen van enige jaren. En dat wordt van groot belang geacht voor de ver betering van onze konkurrentieposi- tie. Vandaar dat het bestuur van het produktschap voor vee en vlees (pvv) op 14 mei akkoord ging met een ver zoek van de Researchgroep voor vlees en vleeswaren TNO om het ontwik kelingsproces daarvan via een finan ciële bijdrage van ƒ450.000,voor 1986 mogelijk te maken. Voor 1987 is eenzelfde bedrag nodig. Dit overi gens allemaal onder voorwaarde, dat de resultaten uit het onderzoek eks- klusief voor de gehele Nederlandse vleessektor beschikbaar komen. Die resultaten zullen dan ook door een speciale overeenkomst tussen het pro duktschap en TNO en via oktrooien beschermd worden. Gezondheidszorg en welzijn dieren De financiering van de gezondheids zorg voor dieren in ons land nam in de openbare beraadslagingen van het produktschapsbestuur op 13 mei een aanmerkelijke plaats in. Allereerst be treft dat de definitieve afrekening van de bijdrage daarin van het bedrijfsle ven over 1983 - ten bedrage van ruim ƒ4,6 miljoen. Voor dat jaar komt daar ƒ1,8 miljoen bij voor de zoge naamde preventieve gezondheidszorg waaronder de 'stamping-out' van de veewet-ziektebestrijding. Voorts be trof het de verhoging van deze laatste bijdrage, die overeenkomstig nieuw gemaakte afspraken, stijgt tot ƒ4,7 miljoen. Al eerder overigens in deze vergadering stond het pvv-bestuur stil bij het voornemen van minister Braks om per 1 juni a.s. de klassieke varkenspest-entingen te beëindigen. De uitbraken van klassieke var kenspest in ons buurland België - in 1986 alweer dertig gevallen zo werd ter vergadering gemeld - blijven he laas voortduren. Bij de praktisch 'open' grens met dit land wordt dat als een reeël risiko voor onze varkens houderij gezien. De varkenssektor vindt het dan ook niet verantwoord, nu al te beslissen om niet meer te en ten, zo werd de bewindsman al mee gedeeld. Het langste stond het pvv-bestuur stil bij een herschikking van de georga niseerde varkensgezondheidszorg, in- klusief de financiering daarvan. Door de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren was daarvoor, voor 1986, een bijdrage gevraagd van ruim ƒ1,6 miljoen. Onderzoek naar Marketing Informatiesysteem broedeieren en eendagskuikens 'Ik prijs het initiatief van uw vereni ging om een onderzoek in te stellen naar het opzetten van een Marketing Informatie Systeem voor de Neder landse sektor broedeieren en een dagskuikens. Omdat ik dit onderzoek van groot belang voor de sektor vind, heb ik besloten tweederde deel van de ge raamde kosten ervan voor mijn re kening te nemen'. Aldus staatssekre- taris A. Ploeg tijdens de jaarverga dering van de Vereniging van Neder landse Eksporteurs van Broedeieren en Eendagskuikens op 14 mei jl. in Barneveld. Er blijkt een sterk schommelende vraag naar broedeieren en eendags kuikens en een sterke afhankelijk heid van derde landen, vooral in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, waardoor de aktiviteiten van de sek tor met recht als risikovol bestem peld kunnen worden. De bewindsman achtte het dan ook van groot belang om de oorzaken van die sterk schommelende vraag op te sporen, zodat daar in de toe komst tijdig op kan worden in gespeeld. Vrijdag 23 mei 1986 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 13