Bijdrage opkoopregeling voor de helft fiskaal onbelast Nieuw Proefstation Varkenshouderij gaat nauw samenwerken met regionale varkensproefbedrijven Grensonderzoek: Bij import neemt aantal met Abortus Bang besmette koeien toe! Harmonisatie voorschriften kalvermesterij Nederland- Duitsland 'Het leggen van de eerste steen is een tussenstap naar de opening en het begin van het onderzoek. Daar is het tenslotte allemaal om te doen: het verrichten van praktijkgericht onderzoek in bedrijfsverband. Dit zal samen met het onderzoek op de regionale Varkensproefbedrijven in Raalte en Sterksel onderdeel uitmaken van een samenhangend on derzoeksplan. Dit plan wordt gemeenschappelijk voorbereid door het Proefstation en de regionale Varkensproefbedrijven'. Dit zei de direkteur van het Proefstation voor de Varkenshouderij dr.ir. E.W. Brasecamp, woensdag 29 april bij de eerste steenlegging van het proefstation in Rosmalen. Op woensdag 7 mei jl. is in Horst het Informatie-centrum Veehouderij Zuid Nederland officieel geopend. Na overleg met de standsorganisaties en de voorlichtingsdiensten is besloten aan de thema's mestproblematiek en de opkomst van de computer bijzondere aandacht te schenken. De samenwerking met de regionale Varkensproefbedrijven is al volop aan de gang doordat de onderzoekscoör dinator van het PV zich duidelijk be zighoudt met de onderzoeksplannen die de proefbedrijven ontwikkelen. Ook stimuleert hij het kontakt tussen de proefbedrijven. Daarnaast wordt nu de laatste hand gelegd aan een komputersysteem om proefgegevens op te slaan, proeven in Een bijdrage op grond van een Rege ling opkoop heffingvrije hoeveelhe den kan voor de helft buiten de heffing van inkomstenbelasting blij ven. Dit heeft de Staatssekretaris van Financiën aangegeven in een aan schrijving van 7 april 1986. Hij had deze aanschrijving toegezegd aan de Minister van Landbouw en Visserij, die enkele hoofdlijnen ervan in een brief aan het Bestuur van het Land bouwschap van 2 juli 1985 heeft mee gedeeld. Voor de eigenaar/gebruiker kan de helft van de bijdrage worden aange merkt als een vergoeding voor waar dedaling van de onderliggende grond, welke ontstaan is door een externe oorzaak. Deze helft valt onder de landbouwvrijstelling, mits overigens wordt voldaan aan de eisen voor toe passing van de vrijstelling. De ande re helft van de bijdrage behoort tot de winst uit onderneming en wordt bijgevolg belast met inkomstenbe lasting. Deze helft- wordt gezien als een bijdrage voor de eigenaar/gebrui ker, die deze heeft verkregen in diens kwaliteit van gebruiker van de grond. Goedgekeurd is dat zowel ten aanzien van de eigenaar/gebruiker als de pachter/gebruiker op het belaste deel van de bijdrage het bijzondere (pro- Van Duitse zijde is de wens te kennen gegeven om tot een harmonisatie van de voorschriften in de kalvermesterij met Nederland te komen. De staatssekretaris van het Duitse mi nisterie van Voedselvoorziening heeft zich daartoe gewend aan landbouw- kommissaris Frans Andriessen. Het wordt vooral wenselijk geacht te komen tot een afstemming van de voorschriften met betrekking tot de huisvesting e.d. om daarmee in be paalde mate tegemoet te komen aan de wensen/eisen van de organisaties e.a. die zich met de dierenbescher ming bezig houden. Voorts zou men tot wederzijdse af spraken kunnen komen inzake voede ring van de kalveren. Gepleit wordt voor een hervatting van de eerder gestaakte werkzaamheden inzake een opstelling van Richtlijnen terzake. VdW. te delen en bedrijfsgegevens te ver schaffen. Dit komputersysteem zal op alle drie de proeflokaties (Raalte, Rosmalen en Sterksel) worden ge bruikt en worden gekoppeld aan de grotere PV-komputer. Personeelsopbouw Bij de personeelsopbouw van het Proefstation is gekozen voor een op- portionele) tarief kan worden toege past. Hierbij is niet van belang of de onderneming (fiskaal) geheel of ge deeltelijk wordt gestaakt. Het be lasten naar het bijzondere tarief vindt plaats op verzoek van belanghebben de, mits deze afstand heeft gedaan van de totale heffingvrije hoeveelheid melk en de desbetreffende bijdrage (nagenoeg) geheel als winst van één (boek)jaar wordt verantwoord. Het bijzondere tarief kan ook worden toe gepast op de (boek)winst, die wordt gerealiseerd bij de vervreemding van de gehele melkveestapel in het kader van de opkoopregelingen. De aanschrijving van 3 december 1984, waarin de toepassing van het bijzonder tarief deels reeds was gere geld, wordt gelijktijdig ingetrokken. In de aanschrijving is voorts de fis- kale gedragslijn uiteengezet ten aan zien van grond met heffingvrije hoeveelheid bij koop en verkoop tus sen derden. Voor de verkoper wordt van de koopsom een gedeelte af gesplitst dat wordt belast. Dit gedeelte kan steeds worden gesteld op 32,5 cent per kilogram melk van de hef fingvrije hoeveelheid. Het andere ge deelte van de koopsom valt, mits overigens wordt voldaan aan de voor waarden, onder de landbouwvrijstel- Het eerste biofilterbed voor zuivering van stallucht wordt op donderdag 22 mei 1986 officieel in gebruik gesteld. Het is het eerste filterbed dat in de in tensieve veehouderij wordt gebruikt en het is geplaatst op het varkens- en rundveebedrijf van de fam. Beyering te Grolloo (Dr.). Het gaat om een proefprojekt dat me de gefinancierd is door het Ministe rie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer", direktie Lucht. zet waarbij alle onderzoeksdisciplines vertegenwoordigd zijn. Dit loopt uit een van arbeidsorganisatie tot var kensvoeding. Het is de bedoeling dat de onderzoekers in samenwerkings verband projekten gaan aanpakken vanuit verschillende invalshoeken te gelijk. Neem een projekt als groeps- huisvesting van drachtige zeugen. Dit heeft technische kanten (werking voerstation), huisvestingskanten (op pervlakteverdeling), klimaat- en wel- zijnsaspekten, terwijl daarnaast de gevolgen voor reproduktie, hygiëne, gezondheid en voeding toch ook niet- mogen worden vergeten. En tenslot te: wat kost het en wat brengt het op. Mestscheiding Het eerste onderzoeksprojekt is mest scheiding onder de roosters. Dit pro jekt wordt uitgevoerd - samen met het IMAG - in de mesterijstal van het PV. ling. Op het belaste gedeelte kan op verzoek eveneens het bijzondere tarief toepassing vinden, mits afstand wordt gedaan van de totale heffingvrije hoe veelheid. Voor de kóper zal fiskaal de volgen de gedragslijn worden gevolgd: Het af te splitsen deel van de koopsom, dat voor de verkoper is belast, dient de koper afzonderlijk te aktiveren. Naar het oordeel van de Staatssekre taris heeft deze aktiefpost het karak ter van vooruitbetaalde kosten, die ten laste van de winst kunnen worden gebracht in de jaren waarin de super heffing van kracht is. Geaktiveerde kosten vormen geen bedrijfsmiddel. Bijgevolg kan daarop geen WIR- premie worden verkregen. De vorenbedoelde regeling van een belast en een niet belast deel heeft niet betrekking op de in de aangepaste derde opkoopregeling opgenomen beëindigingsvergoeding voor melk veehouders. Deze vergoeding is geheel belast. In studie is of hierop eveneens het bijzonder tarief zal worden toe gepast. Met betrekking tot de heffing van de omzetbelasting over de hier voor bedoelde beëindigingsvergoe ding zal naar verwachting nog een herziene aanschrijving verschijnen. Op het bedrijf van Beyering wordt de stallucht van ca. 185 opfokzeugen en ongeveer 200 biggen door middel van een filterbed van stankstoffen en am moniak ontdaan. Voor de maatschap Beyering betekent dit een goede oplossing ter verkrijging van een pas sende hinderwetvergunning. Zonder stalluchtzuivering zou de hinderwet vergunning, gezien de te geringe af stand tot de dichtsbijzijnde bebouwing niet kunnen worden af gegeven. In de proefafdeling wordt onder de roosters een naar twee kanten hellen de vloer aangebracht. Daardoor loopt de gier naar het midden van de kel der en naar de buitenkant van de stal, waar het wordt opgevangen. De vaste mest wordt dagelijks met een schuif verwijderd. Dit systeem is één van de mogelijkheden om mest te scheiden. Daarbij vindt dan niet eerst een kom- plete menging van gier en mest plaats (om het daarna met veel moeite weer te scheiden), maar de gier wordt zo veel mogelijk meteen afgevoerd. Het is de toepassing van een oud systeem, nu weer aktueel geworden door de mestproblematiek. De verwachting is dat de vaste mest 20% droge stof zal bevatten (en 95% van de fosfaat). Drijfmest bevat 8% droge stof. Het doel van het projekt is niet alleen mestscheiding. Ook zal worden geke ken naar stalklimaat in vergelijking met een systeem van dagontmesting met drijfmest en een systeem met die pe kelders. Vanzelfsprekend worden ook produktiecijfers en gezondheid steeds bijgehouden. Varkensstapel Het tweede projekt betreft de var kensstapel. Gekozen is voor een geslo ten bedrijfssituatie. Het PV zorgt zelf In de grensstrook ten zuiden van Roo sendaal, waar enkele jaren geleden nogal wat gevallen van AB voorkwa men, worden reeds enkele jaren, vlak voor de weidetijd, melkmonsters per koe verzameld. Deze melkmonsters worden op AB onderzocht. Het gehele onderzoek leverde geluk kig geen enkel besmet bedrijf op. De toestand betreffende deze ziekte mag in Nederland gunstig genoemd worden. In België en Frankrijk kan dit nog niet gezegd worden. Hoewel de Vlaamse provincies praktisch vrij zijn, komen er door aankoop uit Wal lonië weer nieuwe gevallen. In Wal lonië breidt de melkveehouderij zich wat uit, er zijn streken waar vrij veel abortus Bang, ook op de melkveebe drijven, voorkomt. Dit blijft een praktisch gevaar voor de melkveehou derij in Vlaanderen en zuidelijk Ne derland. Er worden nogal wat dieren, speciaal om af te mesten, geïmporteerd. Wij onderzoeken deze dieren, na import, op tuberkulose, leukose en abortus Bang. In 1985 vonden wij: land: België aan tal geïmporteerde dieren: 12.945 tbc 2 leukose 1 a Bang 3; land: Frankrijk aantal geïmporteerde dieren 1.711 tbc 2 leukose 1 a Bang 3. Over de eerste drie maanden van 1986 werden bij importen vanuit bovenver melde landen reeds zes gevallen van abortus Bang, vijf van tuberkulose, en twee van leukose gevonden. Een voor de aanfok van vervangende die ren. Dat gaat op twee manieren ge beuren. Voor een deel wordt gewerkt met Duroc-Landvarken-zeugen. De ze worden steeds aangefokt uit een eigen zuivere NL-kern. Dit is het ene systeem. Het tweede systeem is rota tiekruising. Daarbij worden vervan gende dieren gefokt uit kruisingsmoeders. Er wordt uitgegaan van een York- Landvarkenzeugenstapel van een ver meerderaar. Met Fins Landvarken worden F2's geproduceerd. Deze F2's worden door het Proefstation aange kocht als basis van de rotatie. De vol gende generatie wordt op het PV geproduceerd met NL-vaders, de daaropvolgende met GY, de daarop volgende met Fin enzovoorts. Voor delen van het systeem zijn aldus direkteur Brascamp dat geen zuivere fokker nodig is en dat er een scher pe selektie mogelijk is doordat alle kruisingsdieren in aanmerking komen om als 'topfokdier' dienst te doen. Nadelen zijn een heterogenere zeu genstapel en misschien ook meer or ganisatie. Het doel van het projekt is op een rij te zetten hoe beide systemen zo goed mogelijk toegepast kunnen worden en hoe de voor- en nadelen uitpakken. wat stijgende tendens. Er zijn dus wel degelijk ziektekundige risiko's ver bonden aan deze importen. Zolang deze, af te mesten, dieren op speciale mestbedrijven komen, is het risiko nog wat beperkt. Indien echter, me de tengevolge van de afname van de rundveestapel in het kader van de su perheffing, ook op melkveebedrijven dergelijke dieren worden afgemest, is men gevaarlijk bezig. Wij vinden het afmesten van geïm porteerde vleesrunderen op melkvee bedrijven dan ook onverantwoord. Het is nu eenmaal zo dat men niet in alle landen even ver is met de uitroei ing van bepaalde ziekten. De verkla ringen voor eksport berusten niet steeds op het vrij zijn van de totale bedrijven, zoals in Nederland, maar op een negatieve bevinding bij een in dividueel dier. Dit dier kan dus zelf negatief zijn en toch van een besmet bedrijf komen. Het is daarom voor de importeurs niet eenvoudig om ziektekundig vei lig materiaal (vleesrunderen) aan te kopen. Pas nadat de uiteindelijke her komst van de dieren goed gereguleerd is, worden de risiko's minder. Onder zoek van de geïmporteerde dieren kan dienstig zijn bij de opbouw van deze handelskanalen. Import blijft voorlopig riskant!!! Wij zullen daarom speciaal aandacht aan de vleesrunderenstapel moeten gaan besteden, allereerst ter bescher ming van de melkveebedrijven. Opening biofilterbed ter zuivering van stallucht Vrijdag 9 mei 1986 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9