Joris Schouten bepleit gedurfde studie naar inkomensvorming boeren lasc Zuivelwerkgevers roepen op tot bezinning na gerechtelijke uitspraak Mestprobleem gaat akute karakter verliezen: Gemeente contra GS: Niet onbeperkt torensilo's toelaten Zuivelkonflikt aan orde in bestuur Landbouwschap Landbouwschap: Wijziging regeling superheffing bij ruilverkaveling niet met terugwerkende kracht 't Is zo ver De heer Schouten konstateert dat me de onder invloed van de EG- groenboekdiskussies wordt ingezien dat de zorg voor de groene ruimte een wezenlijk onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering kan zijn. In Europees en nationaal verband zal het beleid hierop meer toegespitst moeten wor den; het spreekt vanzelf dat deze nieu we verantwoordelijkheid ook in financiële-zin tot uitdrukking zal moe ten komen. 'Ik vind dat wij als Land bouwschap hieraan moeten durven trekken, willen wij naar binnen en naar buiten toe ernst maken met de noodzaak van maatregelen om de produktie te verminderen. Ook in ons land moet dit kunnen gebeuren. Het zou min of meer schijnheilig zijn dit wel van anderen te verlangen en het in eigen omgeving niet te willen'. Volgens de scheidende voorzitter van het Landbouwschap zal de inkomens vorming de komende jaren onder toe nemende druk staan, onder andere als gevolg van de EG-landbouwbesluiten en de maatregelen voor de bescher ming van het milieu. Van groot be lang is dan ook dat spoedig zodanige aanvullende sociale en strukturele maatregelen worden genomen dat de landbouw daadwerkelijk mogelijkhe den krijgt om de bedrijven hetzij aan te passen, hetzij te beëindigen. Hij be pleitte ten slotte een gedurfde studie naar hoe de mensen in de land- en tuinbouw zonder uitbreiding van de produktie toch een bevredigende in komensontwikkeling kunnen behalen. 'Als ik de balans opmaak van de voorbije twee jaar kan ik niet anders dan tot de konklusie komen dat de omstandigheden voor boeren en tuin ders en agrarische werknemers funda menteel zijn gewijzigd. Begrippen die nu geméengoed zijn, waren twee jaar geleden nog onbekend. Ik noem ter men als opkoopregeling, groenboek, graanmemorandum, kombinatieba- nenplan, overschotheffing, interim- wet, mestwetgeving. Tegelijk zien we onder druk van de omstandigheden nieuwe aanzetten van vindingrijkheid en vernieuwingsdrang. Het staat voor mij vast dat ook in de gewijzigde si tuatie het overleg en de samenwerking in het Landbouwschap niet kan wor den gemist'. Met deze woorden besloot de voorzitter van het Land bouwschap drs. Joris Schouten zijn toespraak bij de aanvang van de openbare vergadering van het schap woensdag 7 mei jl. Het was tevens zijn laatste openingsrede want de heer Schouten werd in deze vergadering als voorzitter van het Landbouwschap opgevolgd door de voorzitter van het KNLC, de heer M. Varekamp. De heer Schouten benutte deze gele- Na een periode van twee jaar heeft drs. J. Schouten (KNBTB) het voorzitterschap van het Landbouwschap overgedragen aan de voorzitter van het KNLC de heer M. Varekamp. De wisseling van het voorzitterschap vond woensdag tijdens de vergadering van het schap in Den Haag plaats door het overhandigen van de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter Varekamp (L). genheid voor een terugblik over de 2 voorbije jaren van zijn voorzitter schap. Hij konstateerde o.m. dat de situatie in - en het beleid voor de land en tuinbouw de afgelopen jaren min der eenvoudig en veel meer omvat tend zijn geworden. De regels van het beleid zijn ook voor degenen die in de land- en tuinbouw werkzaam zijn ingewikkelder gewor den en meer en meer de mogelijkhe den voor bedrijfsontwikkeling en bedrijfsvoering gaan bepalen. In een niet gering aantal gevallen le vert dat teleurstellingen en financiële problemen op. Wat het mestprobleem betreft zei Schouten dat een oplossing naar zijn gevoel dichterbij is dan ve len tot nu toe aannemen. 'Persoon lijk durf ik zelfs de voorspelling aan dat het mestvraagstuk al over enkele jaren zijn akute karakter zal hebben verloren. Ik baseer dat op de techni sche mogelijkheden die zich beginnen af te tekenen om het teveel aan mest op een volstrekt aanvaardbare manier te verwerken en te benutten'. Hij doelde hierbij o.m. op plannen voor de bouw van mestverwerkingsbe- drijven. De veranderingen van de afgelopen jaren zijn volgens Schouten niet zo overeengekomen dat de Nederlandse land- en tuinbouw aan het vastlopen is. Wel zijn de risiko's en problemen voor de bedrijven in een aantal op zichten zeker vergroot. De woordvoerder van de werkgevers organisaties in de zuivelindustrie, de heer Drs. R. Zijlstra, heeft, na uit spraak in het kort geding van de pre sident van de Utrechtse rechtbank waarin deze, gezien de onbeheersba re gevolgen voor het milieu, de sta kingen in de zuivel onrechtmatig verklaart, als eerste reaktie het vol gende gezegd: 'Ik ben blij dat de staking nu moet worden beëindigd en ik hoop dat nu op zo kort mogelijke termijn de nor male werkverhoudingen kunnen wor den hersteld. Bovendien is hiermee het risiko voor het milieu ingedamd'. Hij sprak verder de hoop uit dat er in de periode tot en met 13 mei a.s. waarvoor een stakingsverbod is afge kondigd, zal leiden tot bezinning op de standpunten opdat de gemeen schappelijke belangen recht zal wor den gedaan. Registratieregime diergeneesmiddelen treedt in werking Het registratieregime van dierge neesmiddelen, een belangrijk onder deel van de Diergeneesmiddelenwet, is op 1 mei in werking getreden. Elk diergeneesmiddel dient - op enkele uitzonderingen na - te worden gere gistreerd, dat wil zeggen, getoetst op werking en schadelijke nevenwerking, voordat het in de handel mag worden gebracht en bij dieren mag worden toegepast. Voor 30 juni a.s. btw in het buitenland terugvorderen Ondernemers die in 1985 in het bui tenland btw hebben betaald in ver band met hun im- of eksport, moeten snel zijn als ze deze belasting terug willen vorderen. Dat is in veel geval len mogelijk. Het verzoek om terug betaling moet dan wel vóór 30 juni 1986 bij de belastingdienst in dat land zijn ingediend. De EVO geeft een speciale circulaire 'Teruggaaf buitenlandse btw' uit, die up-to-date wordt gehouden. Voor EVO-leden ligt een eksemplaar van deze aktuele circulaire klaar bij de EVO in Zoetermeer, telefoon 079 - 414641. De Unie van Waterschappen heeft zich in brieven aan de werkgevers- en werknemersorganisaties in de zuivel- sektor ernstig bezorgd getoond over een mogelijk gevolg van het huidige arbeidskonflikt in genoemde sektor. Wanneer partijen in dit konflikt géén oplossing kunnen vinden voor de zich opstapelende hoeveelheden melk, bestaat het gevaar dat melkoverschot ten in het oppervlaktewater of op het riool zullen worden geloosd. De Unie stelt dat de lozing van grote hoeveel heden melk een ernstige aanslag zou zijn op de in de afgelopen jaren met veel moeite bereikte verbetering van de waterkwaliteit. Zij dringt erop aan er zorg voor te dragen dat het milieu niet het slachtoffer wordt van het ar beidskonflikt. De Unie doet dan ook een dringend beroep op de betrokken instanties al les in het werk te stellen ten einde een dergelijke situatie te vermijden. Dr.ir. de Ponti direkteur Instituut voor Plantenziektenkundig onderzoek Dr.ir. O.M.B. de Ponti zal met in gang van 1 juli 1986 worden benoemd tot direkteur van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) van het ministerie van land bouw en visserij. Het IPO is gevestigd te Wageningen. Hij volgt ir. G.S. De zuivelsektor verkeert in een situa tie waarin veel problemen spelen die konsekwenties hebben voor de uitbe talingsmogelijkheden. De zuivelwerk gevers hebben in het cao-overleg met de bonden het maksimum geboden. In deze geest ging P. Verhoef tijdens de vergadering van het bestuur van het Landbouwschap afgelopen woensdag in op het konflikt tussen zuivelwerkgevers en bonden. Al eerder, vorige week vrijdag, had de Utrechtse rechtbankpresident de zuivelstakingen verboden tot komen de woensdag. Wanneer voor die tijd geen overeenstemming is bereikt mo gen de bonden weer oproepen tot sta king, zij het dat met het 'plat leggen' van bedrijven niet meer aan verwer- kingskapaciteit dan 3 miljoen kg melk per dag is gemoeid. De zuivelwerkgevers wachtten medio deze week op het antwoord van de bonden op het laatste werkgeversbod in het cao-overleg. Dit antwoord was bij het ter perse gaan van dit blad nog niet bekend. Roosje op, die eerder dit jaar direk teur werd van het Rijkskwaliteitsinsti tuut voor Land- en Tuinbouwprodukten. De heer De Ponti (geboren 12 mei 1945) studeerde in 1971 af aan de Landbouwhogeschool in de richting plantenveredeling; in 1980 volgde zijn promotie. Sinds 1971 is dr. De Ponti verbonden aan het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (IVT). De Noordbrabantse gemeente Sint Michelsgestel bij Den Bosch wil het aantal torensilo's in het landschap be perken. In het bestemmingsplan bui tengebied wil het gemeentebestuur daarom de bepaling opnemen, dat er maar één silo per agrarisch bedrijf mag worden gebouwd. Naar aanlei ding van een bezwaarschrift van de Gestelse familie De Gruyter tegen de ze bepaling hebben GS hun goedkeu ring aan deze bepaling onthouden. Daarover gingen de partijen in de clinch bij de Raad van State. Bij de provincie Noord-Brabant ziet men het nut niet van een dergelijke bepaling: aan het plaatsen van silo's zijn immers al diverse voorwaarden verbonden, die voorkomen dat ze maar lukraak worden neergezet. De gemeente Sint Michelsgestel liet op de hoorzitting bij monde van wethouder Seegers weten 'die silo's niet graag te zien komen'. Hij pleitte voor een meer principiële benadering van de zaak, waarbij onderscheid moet wor den gemaakt tussen open agrarische gebieden en gèbieden met een bijzon dere landschappelijke waarde. Voor eerstgenoemde gebieden wil de ge meente desnoods akkoord gaan met regels, die meer met de agrariër reke ning houden. Het Landbouwschap vindt het niet aanvaardbaar dat de regeling voor de superheffing in ruilverkavelingsgebie- den met terugwerkende kracht tot 1 april wordt gewijzigd. Minister Braks heeft dit voorgesteld. Het Landbouw schap wil dat de wijziging eerst een maand na publikatie in de Staatscou rant van kracht wordt. De lopende aanvragen zouden dan nog op basis van de oude regeling kunnen worden afgehandeld. Inhoudelijk heeft het Landbouwschap kritiek op de door de minister voorgestelde beperking van de toegekende heffingvrije melkkwo- ta bij bedrijfsverplaatsing en bedrijfs- vergroting. De algemene regel is dat het melk- kwotum van een bedrijf gelijk blijft Ai wïëA als bij de kaveloverdracht de uitbrei ding of inkrimping niet meer dan 5% bedraagt. Bij een uitbreiding van de oppervlakte met meer dan 5 kan op de ekstra hektares het voor het gebied geldende regionaal gemiddelde wor den toegekend. Minister Braks stelt nu voor om in dergelijke situaties op de eerste twee hektare geen melk toe te kennen. Het Landbouwschap heeft hier bezwaar tegen. Volgens het schap zou een wijziging vooral kleinere be drijven, die via de ruilverkaveling ver groot worden, aanzienlijk treffen. De voorgestelde wijziging houdt in dat een bedrijf van 20 hektare bij een op pervlaktevergroting van 10% geen ekstra melk krijgt. Ook bij de bedrijfsverplaatsing stelt de minister enkele wijzigingen voor. Op de kalender is het al ruim een maand lente. In de natuur is de lente echter pas afgelopen week losgebarsten. En hoe; je hoort het groeien. Nu zijn er van die zwart kijkers, die roepen ja maar, 't is toch te laat. Gelukkig zijn er ook optimisten, die geloven in het kor- rigerend vermogen van de natuur. En dan hoor je het verhaal van va der, die éénmaal in zijn leven pas aardappels kon poten in juni en nog nooit zo 'n goed gewas heeft gehad. Eén ding staat vast, de na tuur kun je niet dwingen, geluk kig maar. Intussen is het een drukte van belang op de landerij en. De laatste weken heb ik eens goed rondgekeken. Wat is het mooi aan het worden in de natuur. Prachtig verzorgde erven, vol met bloeiende narcissen, tulpen, etc. In de aanhef staat: "t is zover'. Daarmee wordt niet de ingetreden lente bedoeld maar dat de tijd is aangebroken gestalte te geven aan het bedrijf van de maand. Ik wil kompetitie zien in het best verzorgde bedrijf. Daar iedere maand een pagina aan wijden is een goede zaak. Laat de kollega's maar eens jaloers worden op een kollega, die in 't zonnetje wordt gezet. Kan naar mijn smaak alleen maar stimulerend werken. Overigens werden we afgelopen week opgeschrikt door een ramp met een kernreaktor in Rusland. Ver van ons bed zou je zo zeggen. Maar wat dacht u. Over de t.v. komt het bezorgde gezicht van meneer Braks, en hij deelt mee, dat de melkkoeien weer op stal moeten vanwege gekonstateerde radio-aktiviteit. Geen ernstige maatregel voor de veehouder, want er is nog vreten genoeg in de stal. Vlak na hem komen er op de t. v. prompt een paar nog somber kijkende veehouders beweren, dat er geen voedsel voor de dieren in huis is. De stalperiode was al te lang enz. Een logisch verhaal lijkt mij. Wat mij nog zo interesseert is waar meneer Braks zijn adviezen weghaalt, 't Was dus op zaterdag, dat hij die mededeling deed. Zijn ambtelijke adviseurs deden juist inkopen op de supermarkt, 't Landbouwschap was gesloten. Overigens was Nederland de eer ste in West Europa en waarschijn lijk ook Oost Europa, die zo 'n maatregel nam. Waar een klein land al niet groot in kan zijn... Bas Cuul 4 Vrijdag 9 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4