gropatax Bloementooi 9Czlm Ing. Lex Kattenwinkel redakteur ZLM Land en Tuinbouwblad radio - t.v. Wie wordt Zeeuws kampioen schapen scheren? Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Inhoudsopgave: Tulpenfeest In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Afdeling Schoondijke/IJzendijke Jaarlijkse busreis voor de leden met huisgenote(n) op donderdag 19 juni naar het werkeiland Neeltje Jans rondvaart, koffietafel te Wester- schouwen, bezoek aan Rumptstad b.v. en een rondleiding over het eiland Tholen langs de groenten- en zaad- teeltpercelen met een bezoek aan een kassenbedrijf onder leiding van dhr. D.L. Koppenhol. De dag zal worden besloten met een diner in Familyland te Hoogerheide. Meer informatie kunt u vinden op de uitnodiging. Opgave voor deze bus reis bij M. Salomé, tel. 01176 - 1419, vóór 31 mei a.s. Afdeling Heinkenszand op reis De ZLM en NCB nodigen u uit tot deelname aan de jaarlijkse reis, die gehouden wordt op vrijdag 4 juli 1986. Deze keer dacht men over een een daagse reis. Op het programma staat o.m. een bezoek aan het Amerongs Historisch Museum. Opgave vóór 20 mei a.s. bij J. Rijk, Jacob Valckestraat 17 te Heinkens zand. Telefoon 01106 - 1378. Maksimaal aantal deelnemers is 45 personen, dus deelname is volgens binnenkomst van opgave en betaling. Indien er plaats is kunnen ook ande ren mee. Lubbers opent 'Leven met Groen' In het Pinksterweekend (17, 18 en 19 mei) wordt in Liempde (Noord- Brabant) de buitenbeurs 'Leven met Groen' georganiseerd. De officiële opening van 'Leven met Groen' wordt op vrijdag 16 mei om 20.00 uur verricht door minister president drs. R. Lubbers. Ver.v.Bedrijfsvoorlichting W.Z.Beveland 10 juni: Ekskursie Rusthoeve; 20 juni: Viering 25-jarig bestaan met een bezoek aan Vogelpark Avifauna, een bezoek aan museum De Bies- bosch. En aansluitend daaraan een rondvaart door de Biesbosch. Houdt u deze data vrij. Definitieve gegevens volgen. Ing. A.H. (Lex) Kattenwinkel (29) uit Wij he (Overijssel) is per 1 mei jl. in dienst getreden van de redak- tie van het ZLM Land- en Tuin bouwblad. Kattenwinkel is afgestudeerd aan de Hogere Tuin bouwschool in Utrecht, richting Ekonomie. Wij wensen de nieuwe redaktiemedewerker veel sukses toe in zijn nieuwe eerste funktie. Wierenga Rayonvergaderingen CVZ Op 30 juni a.s. zal in Goes de alge mene ledenvergadering van de CVZ worden gehouden. Dan zullen o.m. de jaarstukken over 1985 worden be handeld. Voorafgaande hieraan zul len er vier rayonvergaderingen worden gehouden waarin alle zaken die voor de CVZ en de leden van be lang zijn, aan de orde kunnen komen. De data van de rayonvergaderingen zijn als volgt: 18 juni: Krabbendijke; 19 juni: Ter- neuzen; 24 juni: Goes; 25 juni: Kapelle. Rektifikatie Delta weerbericht In het telefoonnummer van het Del ta weerbericht zoals dat de vorige week in het ZLM-blad vermeld stond is een zetfout geslopen. Het goede nummer is: 01110 - 7056. Het nummer voor aktuele informatie m.b.t. ziekte- en onkruidbestrijding was wel goed: 01806 - 14166. Vanwege het bloemenkorso in de Bol lenstreek was Frances de Vries (1), tul penkoningin uit Nieuw-Zeeland, naar Nederland overgevlogen. Op de praalwagen van de KLM nam zij deel aan het bekende bloemenkorso. Op de avond van het korso-festival kreeg zij - uiteraard - tulpen aangeboden door de presentatrice Viola van Em- menes. En nu maar afwachten of de bollen-eksport naar de andere kant van de wereld met sprongen omhoog zal gaan. (foto: Ab Westerbeek) Dinsdag 13 mei a.s., Radio 5 (298 me ter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'De toekomst van de boomkwekerij- sektor', een vraaggesprek met de heer C.G. van Gelderen, voorzitter van de Nederlandse Bond van Boom kwekers. Donderdag 15 mei a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'Richtlijnen voor een goede voeding', m.m.v. het Voorlichtingsburo voor de Voeding. Ekskursie 3 ZL0 West Zeeuws-Vlaanderen In verband met de in voorbereiding zijnde en in de toekomst in voorbe reiding te nemen ruilverkavelingen in West Zeeuws-Vlaanderen en de mo gelijkheden die daardoor ontstaan om te solliciteren naar een bedrijf in de Flevopolder, organiseren de 3 ZLO een ekskursie naar de landbouwbe drijven van de heren P. van Liere en A. de Bruyckere in deze polder. Een vertegenwoordiger van de Rijks dienst zal u begeleiden en vertellen over de vestiging in de polders van agrariërs en de opbouw van de polder. Deze ekskursie staat open voor land bouwers, hun echtgenotes en gezinsle den en zal plaatsvinden op 10 juni 1986. Wij vertrouwen op een grote deelname. De kosten zijn afhankelijk van de deelname. Wilt u zich voor 25 mei 1986 opge ven bij de Kringsekretaris van de ZLM, de heer J. Risseeuw, Hoofd- plaatseweg 6, Breskens, tel. 01172 - 1465. U ontvangt individueel bericht van de vertrektijden en waar u in kunt stappen. Ekskursies chemische dunning Op woensdag 14 mei houdt de afde ling Oost Zuid-Beveland van de Ne derlandse Fruittelers Organisatie een avondekskursie. Om 19.00 uur wordt in de kantine van Vogelaar-Vredehof verzameld. De afdeling Kapelle van de N.F.O. houdt op donderdag 15 mei 's avonds om 19.30 uur een ekskursie op het be drijf van Gebr. J. en C. Zuidweg in de Jachthoek. In beide gevallen gaat het over che mische dunning. Grond voor ploegwedstrijd gevraagd! Dit najaar is weer de jaarlijkse provinciale ploegwedstrijd Noord- Brabant. Hiervoor is nog steeds geen grond gevonden. We zoeken grond in West Brabant, 8 a 12 ha, afhankelijk van de ligging; dit stuk hoeft niet een aaneengesloten per ceel te zijn. U kunt verdere infor matie krijgen bij Kees Hanson uit Fijnaart (1686 - 2590). Wilt u zo spoedig mogelijk reageren i.v.m. de organisatie van de wedstrijd. Agrarische dag Walcheren De Agrarische dag Walcheren zal dit jaar gehouden worden op donderdag 3 juli a.s. te Serooskerke (W), op het terrein van de fam. Meijers, Manege "De Eendracht". Hoofdprogrammapunten zijn: Keu ringen en demonstraties van Fokvee, Vleesvee (Dikbillen) en Schapen. Te vens bestaat er gelegenheid voor het plaatsen van "Stands" en inzendin gen ter opluistering. Aanvragen voor inzendingen en standruimte bij de se- kretaris: B. Koole, Steen wijkstraat 5, 4388 AE Oost-Souburg, tel.: 01184-61345. Ook dit jaar zal in Nisse weer een schaapscheerdersfeest worden gevierd en wel op zaterdag 21 juni. Belangrijk onderdeel van dit feest zal zijn de strijd om het Zeeuws kampi oenschap schapen scheren. Wilt u meedoen aan deze wedstrijd, dan kunt u uzelf opgeven bij dhr. A. K i k, Grintweg 42, Yerseke, tel. 01131 - 1917. Voor schapen zal worden ge zorgd, deze hoeft u dus niet zelf mee te brengen. Afscheidsreceptie ir. W.L.A.G. Tacken Op 16 mei a.s. zal de officiële af scheidsreceptie voor de heer Tacken worden gehouden in de schouwburg "Prins van Oranje", Nieuwstraat 14 te Goes. Van 15.00 uur tot 17.30 uur is er een bijeenkomst met genodigden. Na 17.00uur is er een open receptie. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100K21010), tst, 20. 21. 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17. 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr. J Oggel. hoofdredactie tel huis 01100-20228 J. Wierenga. eindredactie tel. huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 7 itrfuPPIl Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM £jiiuu^ii tel. 01100 - 15710(Goes) tel. 01180 - 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665- 2604 (St. Annaland) tel.01110- 6051 (Zierikzee) tel. 01116- 1540(Renesse) NIEUWENDIJK: donderdag 15 mei a.s. 11.00 - 12.00, café de Pelikaan. AXEL: woensdag 14 mei 1986 in 'De Halle' van 13.00-16.00 uur. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100 -38000 Polisafdeling: 01100 - 38880 Schademelding: 01100 - 38888 m Landbouw huis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren Zuidweg en J. van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen De heer Vroegop houdt donderdag 15 mei a.s. geen zitdag. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100-16838 G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. Dhr. Stap is van 14 t/m 18 april afwezig in verband met eksamens. A.W. de Landgraaf, tel. 01100-23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren J.R. Kikkert, tel. 01154-2060, rayon Zeeuws-Vlaanderen. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A. Lindenbergh, tel. 01651-2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop-v.d.Ploeg, tel. 01685-2338, rayon Brabant De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100-21010 of in Zevenbergen, tel. 01680-27921. Pag. 5 ZAJK: Braken en konti- gentering dicht bij elkaar; Ka naalkruising Middelburg uitvoe ren als tunnel. Pag. 6-7 Uit de praktijk. Pag. 9 Nieuw Proefstation Var kenshouderij in Rosmalen, Bij drage opkoopregeling voor de helft fiskaal belast. Pag. 10 Bodemprijzen bij poot- aardappelen in diskussie; Deense proeven met elektronische aar dappel. Pag. 11 Graasverbod bracht aan tal veehouders in problemen: Tsjernobyl-ramp ernstige bedrei ging Sovjet landbouw. Pag. 13 Bij akkerbouw kollektie- ve aanpak van het basisinforma tiesysteem; Uitvoering milieuwet geen Landbouwschapstaak. Pag. 15 Zaadteeltbericht; Aard beienteelt in emmers wint terrein. Pag. 17 Voor de vrouw/PJZ Pag. 18 Markt achtergrondin formatie Pag. 19 Marktprijzen Door het aanhoudende mooie weer van vorige week, staan momenteel de pruimen- en perenbomen in volle bloei. Bij goed weer verdient het dan ook aanbeveling om de fiets eens te pakken voor een rit langs de vele mooie boomgaarden. 2 Vrijdag 9 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2