Bij akkerbouw kollektieve aanpak van het basisinformatiesysteem Uitvoering milieuwet geen Landbouwschapstaak Bedrijfspensioenfonds landbouw verdeelt 90 miljoen overrente Investeringspremies bepleit voor natuurbeheer door boeren Landbouwschap akkoord met schadevergoeding teunisbloemtelers Jaarlijkse landbouwschade door luchtvervuiling 625 miljoen gulden Op 8 april j.l. zijn op uitnodiging van SIVAK de volgende organisa ties bijeengekomen om te praten over de informatieverzorging en auto matisering in de akkerbouw: CEBECO-Handelsraad, Agrarische Unie Vulcaan, Rabobank, Vere niging Landbouw Boekhoudbureaux (VLB), Suikerunie, CSM, Agri- co, AVEBE, ZPC, Bedrijfslaboratorium 'Oosterbeek', Hoofdproduktschap akkerbouwprodukten, Landbouwschap, Ministe rie van Landbouw en Visserij middels Direktie Akker- en tuinbouw en het CAD-AGV. Deze organisaties en bedrijven hebben allen informatiesystemen waarin gegevens van het akkerbouwbedrijf zijn opgenomen. Doordat al deze organisaties slechts over een deel van de bedrijfsin formatie beschikken ontstaat er een versnipperd aanbod van infor matie en advies. Met de genoemde organisaties is een meer kollektieve aanpak van de verdere uitbouw van bestaande informatiesystemen besproken en men heeft unaniem positief gereageerd op een dergelij ke aanpak. Tevens is in deze bijeenkomst gekon- kludeerd dat een gestandaardiseerd basisinformatiesysteem bij de akker bouwer (mikrokomputer) een essen tiële rol speelt omdat hiermee bedrijfsgegevens eenmalig en uniform vastgelegd worden en de kommunika- tie met diverse organisaties gestan daardiseerd is. SIVAK zal een projektvoorstel uit werken hetgeen in juni besproken zal worden met de genoemde organi saties. Regionaal landbouwweerbericht Om te komen tot een goed regionaal landbouwerbericht wordt er door SIVAK bemiddeld tussen potentiële leveranciers van weersvoorspellingen (KNMI en Meteo Consult) en finan ciers (bedrijfsleven en overheid). Op korte termijn heeft dit geresul teerd in een telefonisch regionaal weerbericht in Flevoland verzorgd door het KNMI (06 lijn). Op langere termijn kan het weerbe richt misschien via de diverse video- texsystemen (o.a. Viditel en VITAK) op te vragen zijn op een beeldscherm. Organisatie achterban SIVAK De akkerbouw kent geen landelijk opererende vaktechnische organisatie zoals bijv. in de tuinbouw de NTS ak- tief is. Regionaal zijn deze organisaties er wel. Bij de samenstelling van het SIVAK-bestuur zijn de verenigingen voor bedrijfsvoorlichting en de stu- dieklubs landelijk samengevoegd tot 5 regio's. Elk regio heeft een vertegen woordiger in het SIVAK-bestuur. Voor een goede belangenbehartiging en uitwisseling van informatie met de achterban is het wenselijk dat de ver tegenwoordiger in zijn regio een plat vorm krijgt waar met de betreffende VVB overleg gepleegd kan worden. Mogelijk dat aan dit platvorm even tuele regionale projekten opgehangen kunnen worden en dat van hieruit ook regionale afstemming tussen organi saties op het gebied van informatika diensten plaats kan vinden (bijv. boekhoudburo's, Konsulentschap- pen, Koöperaties, SEV, etc.). Deze organisatiestruktuur zal per regio ver der uitgewerkt moeten werden. Regionale projekten bieden de moge lijkheid om de struktuur handen en voeten te geven. Agrarica platvorm Op 10 april j.l. hebben 33 bedrijven samen het Agrarica platvorm opge richt. Dit platvorm heeft als doel een overleg struktuur te scheppen van al le bedrijven werkzaam op het gebied van automatisering in land- en tuin bouw middels produkten en/of diensten. Bedrijven die met een konkreet pro- dukt of dienst op de markt zijn kun nen lid worden. Acht van de 33 deelnemende bedrij ven hebben zich opgegeven voor de werkgroep akkerbouw. De Tweede Kamer sprak maandaga vond jl. uitvoerig over de vraag of het Landbouwschap de overschottenhef- fing kan opleggen, innen en alles wat daarmee samenhangt. Minister Braks had vlak voor het debat met het Landbouwschap gesproken en deelde mee dat men nog intern verdeeld was. Eén ding was zeker: het Schap wil niet alleen worden belast met een uitvoe rende taak. Er moet beleidsruimte overblijven. Dat was volgens de be windslieden nu net niet mogelijk. Het gaat om een samenhangend pakket van sturende en regulerende milieu maatregelen. Als hiervan één ding wordt overgedragen aan het Land bouwschap gaat dit samen met een sterke aanwijzingsbevoegdheid en omdat het bovendien om een Rijks heffing gaat moet de overheid voort durend gebruik maken van goedkeurings- en afkeuringsbe voegdheden. Minister Braks maakte ook duidelijk dat voor langere tijd een keuze moet worden gemaakt. Als de overheid be gint met een heffingenburo acht Braks een bij voorbaat ingebouwde privatisering niet wenselijk. De minis ter van landbouw schetste nog de vol gens hem hoogst onwaarschijnlijke situatie dat het Landbouwschap ten volle gebruik zou maken van zijn gro te autonome bevoegdheden. Het Schap zou zelfstandig een gelijkwaar dige situatie kunnen scheppen als de meststoffenwet beoogt. De mestwet behoeft dan feitelijk niet te funktio- neren. Het is, volgens Braks, echter de vraag of het agrarisch bedrijfsle ven een zo ingrijpend gebruik wil ma ken van deze bevoegdheden. Algemene heffing De algemene heffing verdwijnt uit de meststoffenwet. De Staatssekretaris van Financiën moest namelijk toege ven dat er sprake was van een oneven wichtigheid in de wet. Tazelaar (PvdA) had een amendement inge diend om het tarief van de overschot- tenheffing niet in de wet vast te leggen, maar per Algemene Maatre gel van Bestuur te regelen. Dit kan niet volgens de regering. Het tarief moet in de wet worden opgenomen, want de burger moet weten waar hij aan toe is. Mestafzetkontrakten Braks blijft moeite houden met mest- kontrakten uit vrees voor konkurren- tie tussen boeren ten voordele van sterkere bedrijven,, die de beste afzet mogelijkheden zouden wegnemen. Als de Tweede Kamer het amende ment zou aannemen, kon de minister er wel mee leven, mits het woord substantieel geschrapt zou worden. De wet bevat dan de mogelijkheid een korting te verlenen op de overschot- tenheffing als de boer een deugdelijk mestafzetkontrakt bezit. Over de hoogte van deze korting waren de me ningen nog verdeeld. Het Landbouwschap heeft telers van teunisbloemzaden met een kontrakt bij de bloemzadenfirma Van Dijk Co in Enkhuizen geadviseerd akkoord te gaan met een door Van Dijk Co aanvaar de schadevergoedingsregeling. Als gevolg van een grote overpro duce van teunisbloemzaad in het buitenland en een terugval van de vraag zijn alle kontrakten door Van Dijk Co geannuleerd. In totaal zijn bij de bloemzaden- firma 250 ha teunisbloemen ge- kontrakteerd, verdeeld over 150 telers. De geannuleerde kontrak ten zijn gebaseerd op de Algeme ne voorwaarden voor de teelt van in voorverkoop gekochte zaaiza den van groente- en bloemge wassen. Deze zijn onder andere door het Landbouwschap vastgesteld. Me de hierom heeft het Landbouw schap het initiatief genomen voor het inmiddels gehouden overleg met Van Dijk Co. Er zijn goede mogelijkheden voor natuurvriendelijke investeringen op landbouwbedrijven. Dat geldt zowel voor investeringen zelf als voor de natuureffekten. Dat staat in het studierapport 'Naar een investe ringsregeling voor landbouw met natuurdoelstelling' dat in opdracht van de Rijksplanologische Dienst door het Centrum Landbouw en Mi lieu (CLM) is uitgevoerd. Het onderzoek had tot doel mogelijkheden na te gaan van een investeringsregeling voor natuurvriendelijke investe ringen in de landbouw. Het bestuur van het Bedrijfspensioen fonds voor de Landbouw heeft in zijn vergadering van 25 mei 1986 besloten de gerealiseerde overrente die ca. 90 miljoen bedraagt, als volgt te verdelen: - per 1-1-1986 de pensioenaanspraken van aktieve deelnemers en pensioen gerechtigden met 5% te verhogen. Onder aktieve deelnemers worden verstaan degenen die in de jaren 1982 t/m 1985 enigerlei vorm van opbouw, anders dan tengevolge van de ont waardingstoeslag, hebben gehad. Onder pensioengerechtigden worden verstaan degenen in het genot van een ouderdomspensioen, (bijzonder) we- duwenpensioen, wezenpensioen, we duwnaarspensioen en invaliditeitspensioen. - per 1-1-1986 de pensioenaanspraken van zgn. slapers met 2,75% te verhogen. Onder slapers worden in principe ver staan de deelnemers die voor 1-1-1982 de agrarische sektor hebben verlaten. - per 1-1-1986 de pensioenpremie voor mannelijke werknemers te stellen op 12,7%. Dit premiepercentage zal ook voor 1987 gelden (vóór 1986 bedroeg dit percentage 13,3). - Per 1-1-1987 de pensioenaanspraken van aktieve deelnemers en pensioen gerechtigden met 4% te verhogen. De schade aan de oogst die de land bouw in ons land ten gevolge van de luchtverontreiniging oploopt, be draagt volgens het ministerie van mi lieubeheer jaarlijks 625 miljoen gulden. De verminderde opbrengst van landbouwprodukten in geheel Europa kan worden geraamd op on geveer tien miljard gulden per jaar. De omvang van deze schade en de niet geringe kosten die gemoeid zijn met de door de vuile lucht aangetaste b<^- sen, gebouwen, installaties, opper vlaktewateren en kuituurgoederen dwingt tot snelle en doeltreffende in ternationale aktie, meent minister - per 1-1-1987 de pensioenaanspraken van zgn. slapers met maksimaal 1 1/2% te verhogen. Mocht blijken dat de inflatie in de pe riode 1-10-1985 - 1-10-1986 minder dan 1 1/2% bedraagt, dan wordt een verhoging toegekend tot het dan gel dende inflatiepercentage. Het overschot wordt toegevoegd aan de verhoging per 1-1-1987 van de ak tieve deelnemers en pensioengerech tigden, waardoor het uiteindelijke percentage meer dan 4 kan gaan be dragen. - per 1-1-1988 de pensioenaanspraken te verhogen op dezelfde wijze als voor 1-1-1987. - In 1986 aan de pensioengerechtigden een ekstra uitkering als geschenk in geld te verstrekken. Deze uitkering wordt als volgt ver strekt: Pensioenuitk. p.m. 50,Betaling ƒ120,— belastingvrij als geschenk. 50,en 100,Betaling ƒ150, belastingvrij als geschenk. ƒ100,en ƒ150,Betaling ƒ195, belastingvrij als geschenk. ƒ150,en ƒ200,Betaling ƒ225, belastingvrij als geschenk. ƒ200,— en ƒ250,—. Betaling ƒ270,— belastingvrij als geschenk. ƒ250,en ƒ300,Betaling ƒ300,— belastingvrij als geschenk. Winsemius van Milieubeheer, die des kundigen uit Oost- en Westeuropese landen voor een bespreking in ons land heeft uitgenodigd. Met deze bij eenkomst, die volgende week in Am sterdam wordt gehouden, hoopt de bewindsman een snelle uitwisseling van wetenschappelijke informatie over de oorzaken en uitwerking van de zure neerslag te bereiken, op basis waarvan een beleid kan worden op gesteld. Het streven is nog voor het eind van dit jaar te gaan onderhan delen over het verminderen van de uitstoot van stikstofoxyden en kool waterstoffen. ƒ300,Betaling 13e mnd. belasting vrij max. ƒ500, Aan de pensioengerechtigden met een wezenpensioen zal een geschenk in geld ter waarde van een maand pen sioen belastingvrij worden uitgekeerd. Betaling zal, voorzover het geschenk een bedrag van ƒ300,— niet te boven gaat, geschieden in december ter ge legenheid van St. Nicolaas, Kerstmis en Oud/Nieuwjaar. Is het te betalen bedrag groter dan ƒ300,dan zal betaling (voor een deel) plaatsvinden ter gelegenheid van Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Maksimaal zal dan ƒ200,(be lastingvrij) worden betaald en mini maal ƒ50,—De betaalde uitkeringen van begin mei worden in mindering gebracht op de in december vast te stellen bedragen. Automatiseringsprijs voor Accountants- administratiekonsulenten Prof. J.M. van Oorschot heeft op de perskonferentie, gehouden tijdens het NOvAA-kongres 'Automatisering en Besluitvorming' op 21 april jl. in het Nederlands Kongresgebouw te 's Gra- venhage, de automatiseringsprijs van de Nederlandse Orde van Accountants- administratiekonsulenten geïntro duceerd. De invloed van de automatisering doet zich in alle sektoren van de sa menleving gelden. Ook aan de ac countant gaan deze ontwikkelingen niet onopgemerkt voorbij. Zo is in het accountantskantoor de automatise ring ten behoeve van de dienstverle ning niet meer weg te denken. Maar ook voor de accountant in zijn funktie van adviseur wordt kennis van automatisering steeds belangrijker. Prof. Van Oorschot noemde de instel ling van deze prijs van de Nederlandse Orde van Accountants- administratiekonsulenten een waarde vol initiatief zowel ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf als van de accountants zelf. De prijs bestaat uit een wisseltrofee en een bedrag ad ƒ5.000,— dat voor edukatieve doel einden op het terrein van de automa tisering dient te worden besteed. Er bestaan nu al enkele financierings regelingen voor natuurbeheer door boeren, zoals beheersovereenkomsten en onderhoudsovereenkomsten. De ze bieden interessante mogelijkheden maar kennen volgens hete CLM ook essentiële beperkingen. Zo gelden ze slechts voor enkele procenten van het landbouwareaal (reservaats- en be heersgebieden). Bovendien zijn ze vol gens het CLM meer gericht op konservering dan op ontwikkeling van het bedrijf. Voor veel boeren is dit bezwaarlijk, omdat stilstand neer komt op achteruitgang. Deze beper kingen kunnen worden opgeheven door invoering van een bijdragerege ling voor aangepaste, agrarische in vesteringen. Milieu- en energiebeleid kennen al geruime tijd zulke stimule ringsregelingen, onder andere in de vorm van een WIR-milieu- en ener gietoeslag. Het natuurbeleid kent der gelijke regelingen niet. Voorbeelden Het rapport noemt va-schillende voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen. Voor grasland kan worden gedacht aan kunst meststrooiers die precisiewerk leveren langs perceelranden zodat daar bete re kansen ontstaan voor wilde plan ten. In gebieden waar de landbouw van belang is voor natuurbeheer, maar waar dat beheer dreigt te ver dwijnen (bijvoorbeeld vaargebieden) kan worden gedacht aan aangepast materieel zoals boten voor mest- transport. Voor de rietteelt noemt het CLM investeringen om percelen te be vloeien (met windmolens) en om het geoogste riet te schonen van onkruid. Voor bouwland kan worden gedacht aan de teelt van hoogwaardige, bloei ende gewassen die weinig bestrij dingsmiddelen vereisen, zoals luzerne en veldboon. Een investeringspremie zou hier kunnen worden gegeven voor aangepaste maai-apparatuur. Tenslotte noemt het CLM investerin gen voor aangepast beheer van sloot wallen, sloten en slootkanten. Vrijdag 9 mei 1986 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 13