Graasverbod bracht aantal veehouders in problemen Tsjernobyl-ramp ernstige bedreiging voor Sovjet- landbouwproduktie 'Einde keukenafval betekent einde meeste varkensmesters' Het plotselinge graasverbod, dat zaterdag 3 mei werd bekend gemaakt, heeft veel veehoudes in problemen gebracht. Door het late voorjaar was de ruwvoerinstallatie hier en daar al nijpend geworden en werd het hoog tijd dat het nieuwe gras ter beschikking kwam. Het graas verbod heeft de stalperiode met een week verlengd. In het zuiden van het land liep eind vorige week reeds vijftig procent van de melkveestapel buiten, in het westen tien procent, in het oosten twintig procent en in het noorden vijf procent. Het graasverbod is gebaseerd op artikel 40 van de kern-energiewet. Na de afkondiging van het verbod de koeien vers gras te laten eten, schoot de vraag naar voer omhoog. Ook de voerprijzen liepen wat op. Bij de standsorganisaties stonden de tele foons roodgloeiend vanwege verzoe ken om hulp. Meteen is geprobeerd om tot een zo goed mogelijke voer- voorziening te komen. Maandag was er sprake van een druk vrachtverkeer vanuit Duitsland met veevoer. Door volksvertegenwoordigers is in de Tweede Kamer aangedrongen op een vergoeding van aantoonbare schade die boeren hebben geleden als gevolg van het graasverbod. Eerder was daarom verzocht door het Land bouwschap. Preventief De regering heeft tot het graas-verbod besloten, nadat het stralingsnivo vrij dag in de lucht drie keer zo hoog was geworden als normaal, terwijl door de regenval de radio-aktieve stoffen neersloegen op de grond, dus ook op het grasland. In het weekend werd een straling op grondnivo gemeten van 0,4 millirem, wat tweemaal zo hoog is als het nor male nivo van 0,2 millirem. Voor melk geldt een andere waarde. Daar is een stralingsmaksimum van 500 becquerel bepaald. Blijft de ge meten straling onder deze waarde, dan kan de melk zonder bezwaar tot konsumptiemelk worden verwerkt. Boven de 500 bequerel per liter is de melk alleen geschikt voor verwerking tot poeder of melkprodukten. De lan gere bewerkingstijd die hiermee ge moeid is, garandeert dat het stralingsnivo tot een aanvaardbare waarde is afgenomen op het moment dat het produkt de konsument be reikt. Om de besmettingsgraad van de melk vast te stellen bestaat er al lan gere tijd een meetnet van meer dan ze ventig punten, verdeeld over zuivelfabrieken in het hele land. De koördinatie van dit systeem berust bij het ITAL te Wageningen. Dit net is oorspronkelijk opgezet om metingen te verrichten bij een onverhoopte ca lamiteit met een Nederlandse kerncen trale, maar het bewijst zijn nut ook in deze omstandigheden. Aanvullend worden er ook grondproeven uit gevoerd. Bij de instelling van het graasverbod was er nog geen sprake van melk die de maksimum stralingswaarde zou overschrijden. In feite is er nauwelijks meetbare straling gekonstateerd. Deels is dit te verklaren doordat er een zekere tijd verstrijkt tussen het opne men van eventuele stralingsprodukten door het vee en het verschijnen daar van in de melk, maar tevens gaat het om zulke geringe stralingshoeveelhe- den dat het bijzonder onwaarschijn lijk is dat de norm ook maar benaderd wordt. De maatregel is dus grotendeels preventief en niet geba seerd op werkelijk gekonstateerde straling of een bedreiging van de volksgezondheid. Wel is duidelijk dat de Nederlandse agrarische eksportpositie in gevaar zou komen als er geen aktie zou wor den ondernomen. De Nederlandse maatregelen volgden snel op de Duit se. Italië was er snel bij om Neder landse produkten, zowel zuivel als vlees en groente, alleen met een cër- tifikaat de grens te laten passeren. Waar voor melkvee een graasverbod van kracht was, werd schape- en gei tenhouders alleen dringend aangera den hun dieren binnen te houden. Omdat de melk van deze dieren bij na uitsluitend voor de kaasbereiding wordt gebruikt vond het ministerie het niet noodzakelijk hier eveneens een verbod op te leggen. Aan het begin van de week bestond bij de overheid de indruk dat het ver bod goed werd nageleefd door de vee houders. Melkveehouders die het verbod overtraden werd eerst gesom meerd de koeien binnen te halen. Wanneer men dat niet deed, werd procesverbaal opgemaakt en werd de Maar hij is ook wel van mening dat men met deze materie uiterst voor zichtig moet omgaan. Enig begrip heeft hij er wel voor. Minder begrip voor de getroffen maatregel heeft veehouder C. Dek kers uit Wouwse Plantage. Hij had zijn koeien al drie weken buiten, en heeft ze dus weer moeten opstallen. Als de maatregel een hele week of lan ger van kracht blijft, zal hij wellicht genoodzaakt zijn voer bij te kopen. Hij vreest dat dat dan tegen hogere voerprijzen dan de huidige zal moe ten gebeuren. Voerprijzen Door navraag bij enige veehouders in het Z.L.M.-gebied bleek hoe verschil lend de maatregel voor de betrokke nen kan uitpakken. Veehouder I.S. van der Maas uit Kapelle ondervindt tot nog toe geen hinder van de maat regel, daar hij de koeien nog niet bui ten had gedaan en dat afgelopen week ook niet van plan was te doen. Toch vindt hij het wel erg gemakkelijk van de ministers om zomaar te zeggen dat er geen melkvee buiten mag lopen. Paniekerig Veehouder W. Spierings uit Sprang- Capelle had de koeien met Koningin nedag buiten laten lopen. Niet zozeer wegens gebrek aan voer (hij heeft nog voor een maand) maar mede ook om de grasstand de wei door het grazen wat te verbeteren. Zijn reaktie op de maatregel van minister Braks om de koeien weer binnen te halen: 'Het komt een beetje paniekerig over. Het zal wel terecht zijn, maar ik heb de indruk dat men in Den Haag toch niet precies weet wat dat allemaal voor de veehouders betekent. Veel ekstra werk, ekstra aankopen van duurder wordend voer, veel onrust onder de koeien en lagere melkgift. Of het te recht of niet terecht is zullen we pas over enige tijd weten. Het is noodza kelijk dat een en ander straks goed wordt bestudeerdAls zoiets nog eens weer gebeurd (wat niet te hopen is) dan kunnen wellicht betere maatrege len genomen worden dankzij de nu opgedane ervaringen'. Het graasverbod geldt tevens voor melkschapen en melkgeiten. NU 5>UlTEh iS STRAAL" VtR.KEER.D melk in beslag genomen. De AID in Tilburg vertelde ons dat er desnoods nog drastischer maatregelen getroffen zouden kunnen worden. Daartoe is het behoudens een enkel geval niet ge komen. Binnen de zuivelindustrie is de afspraak gemaakt dat afgekeurde partijen melk, ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen van de betref fende veehouder, gewoon zou worden uitbetaald. Deze melk wordt afzon derlijk verwerkt in daartoe aangewe zen fabrieken tot kaas en melkpoeder, zo vertelde een woordvoerder van Campina. Met ingang van 6 mei werd een mi nisterieel besluit uitgevaardigd waar bij alle bij het slachten aangetroffen schildklieren als schadelijk voor de volksgezondheid worden aangemerkt en vernietigd moeten worden. Het besluit is afkomstig van de minister van landbouw, in overeenstemming met de staatssekretaris van WVC en de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieube heer en geldt tot nader order. Ondertussen is vanuit het ministerie van Landbouw de verdeling van het beschikbare ruwvoer, het meest nij pende probleem, al op gang gekomen. Per provincie werd via de konsulent- schappen vraag en aanbod gekoördi- neerd. De totale hoeveelheid leek voldoende om de ekstra stalperiode te overbruggen, aan een eerlijke verde ling werd hard gewerkt, aldus meld de het ministerie. Door het afgekondigde graasverbod komen veehouders in de problemen met het voeren van hun dieren. De vraag naar voer schoot omhoog, zodat ook de prijzen flink opliepen. Vrijdag 9 mei 1986 De atoom-ramp in Tsjernobyl zal naar o.a. Amerikaanse deskundigen van mening zijn desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de landbouw- produktie in de Sovjet-Unie. William Martel, deskundige van de Amerikaanse Rand Corporation heeft daarop gewezen in een artikel in de Wall Street Journaal. De opwaarts gerichte prijzen van tar we en mais heeft zich reeds naar aan leiding van de gebeurtenissen in Tsjernobyl duidelijk voortgezet. De Ukraine is in de Sovjet-Unie een zeer belangrijk gebied voor de levering van tarwe en suiker, men noemt de Ukrai ne wel de graanschuur van de Sovjet-Unie. Naar de mening van Amerikaanse deskundigen is door de atoom-ramp de grond in de Ukraine voor lange tijd vergiftigd. Dat geldt ook voor het wa ter van de belangrijkste rivier in dit gebied de Dnjepr. Dit laatste kan sterk ingrijpende gevolgen hebben zo wel voor de landbouw als voor de veeteelt. Volgens een deskundige van het Ame rikaanse Ministerie van Landbouw is de vergiftiging van grond en water een zaak die zeer lange tijd kan aan houden. Na jaren van teleurstellende oogsten stond de graanoogst in de Ukraine er goed voor. Ongeveer 40% van de wintertarwe komt uit de Ukraine. Het wordt niet onmogelijk geacht dat voor de buurlanden, vooral Polen en de Skandinavische landen de ramp in grijpende gevolgen zal hebben. Voorlopig zal in de getroffen gebie den met een zekere schaarste aan melk gerekend moeten worden. Voorts zal zeer veel vee voortijdig moeten worden afgeslacht, aldus be richten uit de Franse pers. Denemarken schorst importen uit Oost-Europa Denemarken en Zweden hebben met onmiddellijke ingang de invoer van voedingsmiddelen uit een zestal Oosteuropese landen verboden. Het betreft de importen uit de Sovjet- Unie, Polen, Tsjecho-Slowakije, Roe menië, Bulgarije en Hongarije. Het Deense Instituut van Volksgezond heid heeft nog nader meegedeeld dat het importverbod geldt voor grondstoffen en halfprodukten voor de produktie van levensmiddelen. Voorts is verboden de invoer van oliën, wijn, groenten en fruit, krui den, tarwe en bonbons. Van de vierhonderd varkensmesters die hun dieren met keukenafval uit restaurants voeren, zullen er 250 moe ten sluiten. Deze overtuiging is sekre- taris L.J. van den Akker van de Vereniging van Eksploitanten van Swill-bedrijven toegedaan nn de pre sident van de Haagse Rechtbank staatssekretaris Ploeg gelijk heeft ge geven met zijn verbod op het voeren van varkens met etensresten- Van den Akker wijst erop dat de Swillbedrijven (Swill keukenafval) in het verleden fors hebben moeten in vesteren in apparatuur om het afval 'dood' te koken. Bovendien betekent het verbod dat de mesters nu meel moeten gaan voeren dat veel duurder is dan het afval. 'Ik kan niet in de portemonnee van mijn kollega's kijken, maar ik weet wel dat het voor een varkensmester met minder dan zevenhonderd dieren nu onmogelijk wordt om het bedrijf draaiende te houden', aldus Van den Akker. Tweederde van de vierhon derd bedrijven heeft minder dan ze venhonderd varkens. De advokaat van de varkensmesters overweegt in hoger beroep te gaan. Bovendien be kijkt hij de mogelijkheden om scha devergoedingen te eisen van bijvoorbeeld het ministerie van landbouw. 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11