Bodemprijzen bij pootaardappelen in diskussie Deense proeven met elektronische aardappel Aardappeluitvoer Heffing aardappelen wordt verlaagd Minder vroege aardappelen in Frankrijk Van alle kanten proberen we het pootaardappelbedrijfsleven heel uit drukkelijk te konfronteren met de diskussie die gaande is binnen de beleidsorganen over de hoogte van de bodemprijzen bij de Stopa. Er is altijd naar gestreefd de prijzen zodanig vast te stellen dat onge veer 70% van de kostprijs kan worden gehaald. Grote verschillen per jaar, per ras en soms ook per gewest maken dat vaststellen van die prijzen uiterst kwetsbaar is. Huidig prijsnivo Onderstaand wordt nogeens het prij zenschema weergegeven zoals dat vandaag geldt voor oogst 1985 en zo als is vastgesteld voor de nu komen de oogst 1986. Klassen: S SE Sorteringen: 28/35 ƒ30,50 ƒ30,50 35/45 ƒ35,50 ƒ31,50 35/50 ƒ31,- ƒ27,- 45/50 ƒ27,- ƒ23,- Dit zijn prijzen per 100 kg, gecertifi ceerd door de NAK, verpakt in zak ken van 50 kg. Bovendien gelden deze prijzen vanaf 1 februari in elk sei zoen, dus bewaard vanaf de oogst. Zo worden voor de herfstaanbieding al le prijzen met ƒ1,50 per 100 kg gekort wegens uitgespaarde bewaar kosten. Gecertificeerd door de NAK betekent dat de normale NAK-kosten per 100 kg betaald moeten worden. Verpakt in zakken betekent dat men de zak ken in principe kwijt is voor gebruik in de pootgoedsektor, omdat steeds uitgegaan moet worden van nieuwe, ongebruikte zakken. Bij in bulk leve ren worden dan ook de nodige kor tingen toegepast van ƒ0,70 per 100 kg. Alle prijzen zijn eksklusief BTW. In A B ƒ28,50 ƒ26,- ƒ28,50 ƒ26,- ƒ24,- - ƒ20,50 - het afgelopen seizoen hebben we ge zien dat een aantal rassen door de scheve verhouding tussen vraag en aanbod op de bodemprijs terecht zijn gekomen. Zonder bodemprijs zouden een aantal rassen stellig in de buurt van de voerprijs (ƒ3,ƒ7,—) te recht zijn gekomen. Dat is heel wat anders dan de in het bovenstaand lijstje genoemde prijzen! Nieuw prijsnivo 1986 Ondanks het feit dat het beleid t.a.v. heffingen en prijzen voor de nu ko mende oogst 1986 reeds is vastgesteld moet daarop worden teruggekomen* vanwege de enorme tegenvallers bij de afgelopen oogst. De fondsen zijn niet alleen uitgeput, maar we raken, om aan alle verplichtingen te kunnen vol doen zo'n ƒ5 miljoen a ƒ10 miljoen onder nul. Er wordt dus geld geleend als pootgoedsektor en dat moet in de komende jaren worden opgebracht. Ekonomisch gezien hebben we een goede zaak gedaan. Dat kan ieder op z'n vingers natellen. Wanneer we er vanuit gaan dat er ongeveer 800.000 ton pootaardappelen in binnen- en buitenland zijn verkocht dan is elke cent prijsverschil maar liefst ƒ8 miljoen! Het garantiesysteem heeft dit afgelo pen jaar ongeveer ƒ45 miljoen gekost. Dat betekent de kosten voor een prijs verschil van ƒ5,a ƒ6,per 100 kg. Zonder Stopa-systeem waren de prij zen zeker ƒ15,tot ƒ20,lager ge weest in de markt. En nu toch denken aan prijsverlagingen? Als we kosten van dit jaar per ha had den moeten omslaan d.w.z. de ƒ45 miljoen plus de ƒ5 miljoen aan vaste kosten o.a. propaganda stichtingen NIVAP, dan was dat neergekomen op ongeveer ƒ1.500,per ha (bij 34.000 ha). Dankzij de reseves betalen we als sek- tor in dit afgelopen jaar omgeslagen per ha ongeveer ƒ600,a ƒ700, Zonder teeltuitbreiding moesten we gewoonweg ekonomisch denken. Bij nog lagere prijzen in de markt verko pen we geen kilogram minder. Dus prijzen handhaven en gewoon met el kaar financieren als er overschotten zijn. Er zijn echter wat moeilijk in te schatten faktoren die op ons afkomen. 1. uitbreiding van de teelt wegens moeilijkheden elders 2. struktureel hogere opbrengsten bij een aantal rassen, waardoor de kost prijs nogal wat naar beneden wordt gedrukt 3. teruglopen van de olieprijzen, waardoor de zeer belangrijke afzet naar Öpec-landen (ruim 1/3 van on ze totaal-eksport) wat meer onzeker wordt 4. het innen van hoge heffingen na af loop van een toch al mager seizoen zal geen gemakkelijke opgave zijn Laat een ieder die pootaardappelen heeft verbouwd de Stopa-prijzen van vandaag maar eens vermenigvuldigen met de opbrengsten van zijn rassen. Dan komen er in ieder geval grote ver schillen naar voren en in een aantal gevallen financiële ha-opbrengsten rond het kostprijsnivo. Als we een stuk sanering nodig heb ben om uitbreiding van de teelt tegen te gaan, dan ontkomen we niet aan een verlaging van de bodemprijzen. Vijf gulden omlaag? Dan krijgen we het volgende lijstje. Klassen: S SE E Sorteringen. 28/35 ƒ25,50 ƒ25,50 ƒ24,50 35/45 ƒ30,50 ƒ26,50 ƒ24,50 35/50 ƒ26,- ƒ22,- ƒ20,— 45/50 ƒ22,- ƒ18,- ƒ16,- ƒ23,50 f21, ƒ23,50 ƒ21,— ƒ19, ƒ15,50 - Het gaat om keuze. Lagere prijzen of hogere heffingen. Bij dit laatste moet gedacht worden aan bedragen die kunnen oplopen naar ƒ2.000,per ha. Dat men zich hierover buige! De beleidsinstanties beslissen hierover in juni-juli; dan is de afloop van sei zoen 1985 bekend en kennen we hoogstwaarschijnlijk de definitieve veldkeu- ringsaangifte 1986. A. Vermeer E ƒ29,50 29,50 ƒ25,- ƒ21,- Elektronische aardappel met een deel van de inwendige apparatuur De beschadiging van aardappelen tij dens het rooien en de daarop volgen de handelingen in sorteer- en bewaarplaatsen is een groot probleem in Denemarken. De aardappel moet diverse handelingen ondergaan zoals sorteren en verpakken. Dat kan resul teren in beschadigingen en in het bij zonder stootblauw. Ondanks het grondig uitsorteren heeft ongeveer 20% van de aardappelen, die de Deense verbruiker in de winkel wordt aangeboden blauwe plekken van meer dan 5 mm diep. Dit is niet alleen irri tant voor de konsument, maar bete kent eveneens een ekonomische schadepost, alleen al door de afkeu ringen die plaatsvinden. Dat was dan ook reden voor het Bio technisch Instituut te Kolding (Den.) het onderzoekswerk op het gebied van kwaliteitsproblemen te intensiveren. De elektronische aardappel is het laatste nieuws in het streven naar een betere kwaliteit. Stukje elektronica Op afbeelding 1 is een deel van de elektronische aardappel te zien, die bestaat uit een plastik aardappelvor- mig omhulsel met daarin meet- en zendapparatuur. Door de toegepaste elektronica is het mogelijk geworden het vallen en de stoten van de 'aar dappel' in alle richtingen te registre ren. Aan het ene uiteinde is een zendertje en aan het andere uiteinde een oplaadbare batterij geplaatst. De signalen die worden uitgezonden wor den opgevangen door een ontvanger en met behulp van een schrijver zicht baar gemaakt. De 'aardappel' wordt al dan niet sa men met echte aardappelen gebruikt om machines, installaties of sorteer- lijnen te testen, waarbij de klappen die hij onderweg opdoet, naar inten siteit worden geregistreerd. Om een juist beeld te verkrijgen is het nood zakelijk gebleken deze procedure vijf maal te herhalen. Door de vele mo gelijkheden die de aardappel als route door de diverse apparatuur heeft, kan nl. niet worden aangeno men, dat in één gang door de machi nes alle schadeveroorzakende punten worden opgespoord. Verband tussen signaal en blauw Na de metingen beschikt men over een reeks waarden, waar de 'aardap pel' een stoot heeft gekregen. De vraag is echter hoe en in welke ma te de gekonstateerde botsing of val bij een juiste bewaring de oorzaak is van blauw en beschadigingen. Hier staat men dus voor een 'vertaal' probleem. Volgens het Franse ministerie van landbouw is het areaal vroege aardap pelen in Frankrijk dit jaar 6% klei ner dan vorig jaar. In de 17 belangrijkste departementen die goed zijn voor 80% van de teelt van vroege aardappelen bedraagt het areaal 15.500 ha, waarvan alleen al 8600 ha in Bretagne. Het totale areaal zal naa raming 17.500 tot 18.000 bedragen, uitslui tend vroege aardappelen, die gerooid moeten wroden voor 30 juli. Door het late uitpoten en een inkrim ping van het areaal wordt het moge lijk geacht dat de produktie tot 30 juli tot 20% kleiner zal uitvallen dan vo rig jaar. Minder vroege aardappelen in Italië Volgens ramingen van het Italiaanse buro IRVAM zal de oogst aan vroe ge aardappelen in Italië dit jaar rond 540.000 ton opleveren, dat is 1,8% minder dan vorig jaar. Het areaal zal naar raming 26.200 ha bedragen, dat is 1000 ha minder dan vorig jaar. Over de uitpoot van de verschillende rassen, werden de volgende gegevens verstrekt: Sieglinde 26,5% (vorig jaar 22,7%); Spunta 18,5% (17,7%); Bekend is dat er verschillende fakto ren zijn die de kans op blauw vergro ten. Met de elektronische aardappel Jaerla 13,5% (18,2%); Nicola 9,0% (8,7%); Sirtema 9% (8,4%); Ostara 7,0% (7,0%); Alpha 3,0% (3,0%); Primura 3,0% (3,0%); Bea 1,5% (1,8%); overige rassen 9,0% (9,5%). Vorig jaar werden uit Italië naar ra ming ongeveer 300.000 ton primeurs uitgevoerd, wat overeenkomt met on geveer 55% van de totale oogst. Ongeveer 75% van de eksport ging naar Duitsland. kan, al naar gelang de gevoeligheid van de echte aardappel, worden on derzocht welk signaal samenhangt met het veroorzaken van blauw of be schadiging. Vastleggen stootgevoeligheid In veel landen wordt intensief gewerkt om een methode te vinden, waarmee de blauwgevoeligheid van aardappe len kan worden bepaald. We noemen de schudmachine van het IBVL, val- kogels, de trommeltest, of omvangrij ke proeven met nabootsing van standaardlijnen. In Denemarken zijn de proeven gebaseerd op energie- absorptie. Uitgewezen is, dat er verband bestaat tussen de energie, die de aardappel absorbeert in bepaalde valsituaties en het blauw dat ontstaat. Om de samen hang te vinden tussen de valhoogte, de diepte van het blauw en de tijdens het vallen geabsorbeerde energie, be dienen we ons van het op foto 3 ge toonde slingerapparaat. Met dit apparaat kan, door gebruik te maken van verschillende slingerhoeken, de Akkerbouwinformatie Zorg dat u op de hoogte blijft van de meest aktuele informatie op het gebied van akkerbouw. Maak ge bruik van de telefonische bericht geving. Draai daarvoor 01806 - 14166. valhoogte van een aardappel van een bepaald ras en met een bepaalde tem peratuur, worden nagebootst. De aangesloten (mikro-)elektronische apparatuur registreert de energie, die van de knol afkomt. De aardappel wordt vervolgens drie dagen opzij ge legd, waarbij het blauw zichtbaar wordt. Daarna kan de diepte van de blauwe plek worden gemeten en de sa menhang met de nagebootste val hoogte worden berekend. Daarbij kan ook de drempelwaarde worden vastgesteld, dat is de valhoogte die minstens nodig is om blauw te ver oorzaken. Overigens is het mogelijk het slinger apparaat zo in te stellen, dat een val op vlakken of stangen van verschil lende diameter kan worden nage bootst. In de amper twee jaar, dat de elek tronische aardappel door ons wordt gebruikt om machines en sorteerlijnen te beproeven is hij bijzonder waarde vol gebleken bij het zichtbaar maken op welke plaatsen de aardappel wordt beschadigd. (Uit: Aardappelwereld) Het Produktschap voor Aardappelen deelt mede, dat in de maand maart in totaal 115.000 ton aardappelen is ver werkt tot frites, puree, chips en an dere konsumptieprodukten. De verwerking in 1986 is daardoor op 331.000 ton gekomen. In 1985 werd t/m maart 311.000 ton aardappelen verwerkt en in 1984 277.000 ton. De uitvoer van frites, puree, chips e.d. omgerekend tot verse aardappelen be droeg in de maand maart 80.500 ton. De uitvoer van produkten omgere kend tot verse aardappelen is daar door t/m maart 1986 op 246.300 ton gekomen. De uitvoer bedroeg t/m maart 1985 215.000 ton en in 1984 195.000 ton. De invoer van produk ten omgerekend tot verse aardappe len bedroeg in de maand maart 4.900 ton. Verder wordt bekendgemaakt dat in de week van 21 t/m 26 april 1986 27.500 ton konsumptie- en in dustrieaardappelen is uitgevoerd. De opbrengst van de heffing in het kader van de heffingsverordening Aardappelen komt ten goede aan de Bijzondere Dienst Heffingsverorde ning Aardappelen, waaruit bijdragen worden verleend aan het Konsump- tieaardappelfonds van het Produkt schap voor Aardappelen ter financiering van projekten, waarvan afzetbevordering van konsumptieaar- dappelen en aardappelverwer- kingsprodukten, uitgevoerd door het N1VAC, het belangrijkste is. Stijging van de aantallen belaste area len aardappelen en stabilisering van de uitgaven hebben ertoe geleid dat genoemde dienst de laatste jaren steeds is afgesloten met een batig sal- do met als gevolg een aanzienlijk sal do van ruim 3,5 miljoen gulden op de balans. Verlaging van de heffing voor het jaar 1985 van ƒ24,— naar ƒ22,— per ha heeft het saldo niet doen afnemen. Besloten is de heffing voor de jaren 1986 en 1987 tot ƒ10,— per ha te ver lagen. Als gevolg hiervan zal bij ge lijkblijvende belaste arealen en uitgaven het saldo dat nodig is om ne gatieve resultaten van de Bijzondere Dienst op te vangen worden terugge bracht tot ruim 2,6 miljoen gulden. Teneinde het saldo op dit nivo te handhaven kan de heffing met ingang van 1988 ƒ20,— per ha gaan be dragen. Vrijdag 9 mei 1986 10

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10