Tegenvallers zegge en schrijve ~2 u?=> D S yi _c zuidelijke landbouw maatschappij Gevolgen kernramp Opkikkertje Begrip en wrevel bij veehouders over verlenging stalperiode VRIJDAG 9 MEI 1986 74e JAARGANG NO. 3826 land- en tuinbouwblad In de praktijk is een begin gemaakt met het zaaien van mais maar nog lang niet overal is de grond daar voor momenteel bekwaam. Bovendien speelt - het wisselvallig weer van de laatste dagen de boeren par ten. Plaatselijk is zelfs in onweersbuien veel regen gevallen. Zie voor verder praktijknieuws de betreffen de pagina's 1 en 2. Het spreekwoord dat zegt dat een ongeluk zelden al leen komt geldt deze dagen wel in het bijzonder voor de agrarische sektor: het late voorjaar, het teleurstel lende europese landbouwakkoord, de zuivelstaking en vooral de ramp met de kerncentrale in Rusland zijn toch gebeurtenissen die de lente van 1 986 niet licht zullen doen vergeten. Dan heb ik het verder nog maar niet over de diskussie over de mestproblematiek, de zeer ondermaatse aardappelprijzen, de topkonferentie in To kio en wat dies meer zij. Na al dit onheil kan het bijna niet anders of de rest van het jaar kan alleen nog maar meevallen - denk ik dan maar in mijn optimisme. De meeste aandacht is (terecht) uitgegaan naar de ramp in Tsjernobyl. Niet duidelijk is wat de gevolgen van deze ramp voor met name de land- en tuinbouw zullen zijn. In ons land hebben tot nu toe vooral de vee houders te maken gekregen met direkte maatregelen. Ik hoorde echter dat bepaalde landen inmiddels bijzon dere eisen stellen aan in Nederland geteelde (vollegronds-) groenten en dat verse spinazie al hele maal niet meer gekonsumeerd mag worden. Ongetwij feld zullen konkurrentie-overwegingen daarbij een rol spelen. Ook zijn er spekulaties over het verlies van gro te arealen graan en suiker in Rusland. Over het alge meen hebben de veehouders in ons werkgebied vlot medewerking gegeven aan de maatregel met betrek king tot het op stal houden van het melkvee omdat men blijkbaar geen enkel risiko wil lopen. Wel wordt er hier en daar getwijfeld aan de noodzaak van de maatregel, veelal omdat het vermoeden bestaat dat politieke mo tieven hierbij een niet onbelangrijke rol spelen. Het lijkt mij echter hoe dan ook wel zo verstandig op dit mo ment maar gewoon te doen wat er verordonneerd wordt. De zaak ligt zeer gevoelig en we kunnen met dit soort dingen nu eenmaal geen enkel risiko nemen. Aan de andere kant vind ik dat de opstalling van het melkvee geen minuut langer mag duren dan strikt nood zakelijk is. Elke dag komen er immers steeds meer vee houders in de problemen. Enerzijds door het opraken van de voervoorraad en anderzijds door de inmiddels goed op gang gekomen grasgroei. De verantwoorde lijke ministers zullen daarom voortdurend geïnformeerd moeten worden over de situatie in de praktijk. Wan neer dit alles onverhoopt langer dan een dag of zes a I zeven gaat duren zal de situatie in ieder geval opnieuw zorgvuldig bekeken moeten worden. De minister zal dan toch minstens met een hulppro gramma moeten komen. De vraag is of daar nu reeds aan gewerkt wordt. Het zou in ieder geval geen over bodige luxe zijn. Ondertussen zit het ook de akkerbouw nog niet mee. Na een dag of wat goed weer - waarin overigens zeer veel werk verzet werd - zorgden regen en onweersbuien weer voor de nodige vertraging in de werkzaamheden. Regionaal en plaatselijk moet er zo doende toch nog wel het een en ander gebeuren. Ik hoop dat als dit blad verschijnt ook dat achter de rug is. Na al deze tegenvallers kikkerde ik deze week geluk kig weer wat op na een bezoek aan de Koöperatieve Groente- en Fruitveiling Zuid-Holland-Zuid (ZHZ) te Ba- rendrecht. Ik was daar met de ZLM akkerbouwkom- missie om ons nader te oriënteren over de (on-)mogelijkheden van met name de vollegronds- groenteteelt voor de akkerbouw. De veiling en het aan grenzende handelscentrum vormen tesamen een internationaal groente- en fruitcentrum van allure waar het water je door de mond loopt bij het zien van al de ze in- en uitheemse produkten. Dat komt niet alleen door de hoge kwaliteit maar zeker ook door de aantrek kelijke presentatie van het produkt. Aan de reklame en afzetbevordering wordt bepaald niet voor niets veel geld uitgegeven. Daar kunnen we nog wel iets van le ren. Belangrijk is ook dat zoveel mogelijk getracht wordt het klaarmaken van het produkt op de produk- tiebedrijven te laten plaatsvinden. Op die manier kun nen de telers hun arbeid (ekstra) rendabel maken. Ons werd duidelijk gemaakt dat voor een aantal produkten - waaronder aardappelen en uien - er nog voldoende afzetmogelijkheden aanwezig zijn. Ook dan geldt ech ter dat het produkt klaargemaakt dient te worden aan- Opnieuw wordt de veehouderijsektor geheel buiten schuld gekonfronteerd met een tegenslag. Het gebod om het melkvee weer op stal te zetten of tot omstreeks zater dag aanstaande op stal te houden betekent na de super heffing, en de staking in de zuivelfabrieken weer een aanslag op het inkomen in deze sektor. Het is geen won der dat de veehouders geprikkeld en geërgerd reageren op het opstalgebod. Dit wordt nog in de hand gewerkt door een tekort aan informatie. Over de waarden en nor men die bij calamiteiten als de explosie van de kernreak- tor in de Sowjet Unie worden gehanteerd waar het de neerslag van radio aktieve verontreiniging betreft. Toch hebben de veehouders, zo blijkt uit een verklaring van de Algemene Inspektie Dienst te Tilburg, de veror dening van de ministeries van Landbouw Volksgezond heid en Milieu goed opgevolgd en hun melkvee waar no dig weer op stal gezet. Slechts in een enkel geval behoef de te worden opgetreden. Bij Campina ging het volgens voorlichter Thijsen om 20 van de ca. 8500 leden waarbij de politie aandrang uit heeft moeten oefenen. In een en kel geval is melk in beslag genomen. De melk is nauwe lijks meer radioaktief dan anders. EN KAN NORMAAL WORDEN verwerkt. De besmette melk bevat ca. 60 bec- querel - terwijl nul normaal is en de kritische grens waar bij tot vernietiging moet worden overgegaan bij 500 bec- querel ligt. Uit volksgezondheidsoogpunt en gezien onze exportbelangen achtten de ministeries toch termen aan wezig om bij de gekonstateerde waarde van 60 becquerel tot voorzorgsmaatregelen over te gaan. Enquête Overigens meet de AID volgens direkteur C. Timmers van de Melkunie met twee maten: er wordt in het zuiden en oosten veel minder streng opgetreden dan in het noor den en westen. Vanuit het Landbouwcentrum in Goes dat tot dinsdag jl. heeft gefungeerd als landelijke koördi- natiepunt voor het ministerie, is een enquête gehouden naar de ruwvoerpositie op de bedrijven. Volgens de di rekteur Lavo ir. C.A.C.J. Oomen blijkt hieruit dat deze in het algemeen niet tegen valt, zij het dat men in be paalde delen van het land de voor de zomer bestemde voorraad aan moet spreken. Daardoor trekken de prij zen van ruwvoer momenteel behoorlijk aan. Een week is, zo schat men, nog wel rond te krijgen. In het alge meen is er bij de veehouders begrip, maar ook wrevel. "Na de superheffing, de melkstaking en de verlenging van de stalperiode is het nu wel genoeg geweest". Ruwvoertekort Bedrijfstakdeskundige ing. J. Zonderland heeft een beeld van de ruwvoerpositie in het zuiden en zuidwesten. Globaal is de situatie in Zeeuws-Vlaanderen redelijk. Knijpend is het op Schouwen-Duiveland en Walcheren, waar op de helft van de bedrijven te weinig voer is. In Midden- en Oost-Brabant is het relatief gunstig terwijl West Brabant een tekort heeft. Wanneer onverhoopt de opstalperiode verder loopt dan tot omstreeks 10 mei (de precieze datum wil het ministerie niet geven) dan zal vol gens Zonderland voor het zuiden een voerbank worden ingesteld. Voor de bedrijven met een ruwvoertekort is een noodrantsoen samengesteld. U kunt daarvoor bellen naar nr. 06-0220777. Minister Braks acht nog geen termen aanwezig om nu al te praten over schadevergoeding voor melkveehouders die hun vee op stal moeten houden. Zojuist is bekend ge worden dat alle spinazie in ons land op de veilingen voor de minimumprijs wordt opgekocht en ter plekke vernie tigd. Dit geldt voor glas en vollegrondsspinazie. De ge konstateerde besmetting rechtvaardigt volgens het mini sterie van landbouw deze maatregel. Zie ook pagina 11: "Graasverbod" geleverd. De akkerbouwer die deze richting uit wil dient er rekening mee te houden dat de verse markt een ge heel eigen benadering vraagt. Ook de instelling van de ondernemer moet daaraan dus aangepast worden d.w.z. dat de akkerbouwer die op deze markt wil sla gen in feite groentekweker moet worden inklusief de daarbij behorende mentaliteit. Mede op basis van de positieve indrukken tijdens de ekskursie bij ZHZ on derstreepte de akkerbouwkommissie de konklusie van de werkgroep Groente- Afzetstruktuur van de Provin ciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in Zeeland waarin een duidelijke voorkeur wordt uitgesproken voor een konsentratie van de zuidwestelijke groenteafzet in Barendrecht. Het lijkt mij inderdaad van groot belang deze zuidwestelijke produktstromen niet te versnippe ren. In Barendrecht hebben wij weer eens kunnen zien wat eendrachtige samenwerking vermag. Het zuid westen kan daar zeker van meeprofiteren. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1