Zeer late bloei op de Beveianden Ekskursiegids kleinfruit 1986 TUINBOL! WKL ANKEIV Frans elektronisch systeem om het fruit op kwaliteit te sorteren Een laat voorjaar een voor- of een nadeel? Akkerbouwers naar groente, tuinder naar bloemen? Het wordt haast eentonig om over het ongunstige weer te schrijven. THO- LEN vormt hierop zeker geen uitzon dering, terwijl hier toch altijd een aantal primeurs vandaan komt zoals vroege aardappelen en witlof. Het verschil tussen de eerste en de laatst geplante aardappels is nog niet zo groot als in '83. Toen werd er hier ge rooid en gepoot in dezelfde polder. Te gelijk dus wat dat betreft kunnen we nog wel even vooruit... Hoewel het toen voor velen een bij zonder en achteraf financieel goed jaar is geweest, wil ieder alles goed en op tijd de grond in hebben. Niets for ceren en afwachten is het beste. Op de prijzen heeft het voor een aantal produkten nu in elk geval al een gun stige invloed zodat er zeker ook nog een positieve kant aan kan zitten. Voor tomaten, komkommers en sla is dit echter niet het geval door de gro tere konkurrentie uit het buitenland is de prijs gemiddeld dit voorjaar aan de lage kant. Deze konkurrentie krijgt ook dikwijls de kans als de kwaliteit hier soms wat minder is zoals nu ten gevolge van het donkere weer met de tomaten het geval is. De dunnere schil geeft gemakkelijk aanleiding tot lich te beschadigingen wat het uitstalleven zoals men dit pleegt te noemen ern stig verkort met alle nare gevolgen van dien. Ook de grote gevoeligheid van de tegenwoordig geteelde rassen voor zweischeurtjes is een steeds te rugkerende bron van ergernis waar vooral ook de heteluchttelers mee te maken hebben. Het zoeken naar een beter ras gaat dan ook nog steeds door zodat men steeds met andere rassen te maken krijgt waar men de specifieke eigenschappen niet altijd van kent. Het achter verschillende rassen aanhollen is in dit opzicht geen goede zaak. Het enkele malen op eigen bedrijf beproeven is het echter altijd waard. De behoefte aan betere rassen blijft altijd bestaan, volmaakt zal het wel nooit worden maar op de hoogte blij ven door middel van het lezen van de vakbladen is wel noodzakelijk. De ra dijs ondervindt nog steeds een goede afzet wat voor de glastuinder in ons gebied een welkome meevaller is ze ker voor degene die nog goedkope sla geleverd hebben. Men is reeds aan de oogst van het tweede zaaisel begon nen. Door het koele weer kan de oogst gemakkelijk zonder pieken weggewerkt worden. De problemen met stikstof gebrek laat weer eens zien dat ook radijs niet zonder kan. De be mesting op radijs hangt er meestal maar een beetje aan, de meeste strooi en in de eerste teelt alleen patentkali wat dan ook jaren goed is gegaan maar waarschijnlijk wordt er met een zaadteelt veel stikstof aan vooral de ondergrond onttrokken zodat wan neer dit niet voldoende aangevuld wordt dit zich kan wreken in latere teelten. Wanneer het niet te erg is en het tijdig onderkend wordt kan er mogelijk nog wat aangedaan worden. Zo staat men in ons beroep altijd maar voor verrassingen en raadsels die soms plezierig maar ook dikwijls onaangenaam op ons af komen. Dat WALCHEREN vroeg kan zijn, zal dit jaar niet bewezen worden. Ook hier laat het voorjaar nog steeds op zich wachten. Met veel ongeduld zitten boer en tuinder te wachten om een begin te maken met de veldwerk- zaamheden. Het kan misschien waar zijn dat een laat voorjaar goed is voor de prijsvorming van de oogst maar de tuinbouw moet als het goed is meer dere malen van één stuk kunnen oogsten en daar heb je nu eenmaal groeidagen voor nodig. Hopelijk zal de meimaand veel goed maken. Dat er op dit moment een zekere schaarste in de groente aanvoer is, is te merken aan de prijzen. Deze zijn vooral voor de late witlof behoorlijk opgelopen. Zij die dit jaar een koude kuil in de grond hebben aangelegd kunnen er nog wel eens goed mee zijn. Hoewel deze methode niet zo erg veel meer wordt toegepast, wil dit nog niet zeggen dat er niet aan verdiend kan worden. Er zijn immers nauwelijks of geen inveseringen voor nodig. Wanneer de temperatuur en weers omstandigheden het toe laten, zal in de komende weken de zaai van de wit lofwortels aan de orde zijn. Raskeu ze in verband met 'bruine pit' zal niet gemakkelijk zijn. Zoom, Bea en Flash zijn alle gevoelig, en moeten zeker niet meer gezaaid worden voor trek na kerst. Spectra heeft dit afgelopen seizoen vrij goed voldaan, maar geeft iets minder kg-lofopbrengst. Het zal moeilijk zijn het beste te hebben. Nu bij wat akkerbouwers de Teunisbloem is afgevallen, in verband met kon- traktbreuk kan teelt van witlofworte len misschien een vervanger zijn. Zeker onze Walcherse grond is nog niet uitgewitlofd. Veel bloemkoolplanten staan in de bakken van de plantenkweker te wachten om uitgeplant te worden. We zullen zeker aandacht moeten schenken aan de voedingstoestand en ze niet laten verschralen om latere te leurstelling te voorkomen. Een be mesting met een oplossing van Vrijdag 2 mei 1986 De pit en steenvruchten bloeien dit jaar zeer laat. De appels bloeien de meeste jaren in de maand mei en vaak rond 15 mei, maar dit jaar bloeien ook de pruimen en peren in de mei maand. Zelfs oudere fruittelers onder ons moeten ver in hun geheugen te rug, want gewoonlijk bloeien de prui men volop in de april maand. De ontwikkeling van de fruitgewas sen komt dus zeer laat op gang in 1986. Op zich hoeft dit in het geheel niet nadelig zijn voor de vruchtzet ting. Een korte bloeiperiode op een la ter tijdstip onder goede weersomstandigheden geeft dikwijls een goede vruchtzetting. Het aantal bloemen in de peren is van perceel tot perceel sterk wisselend. Over het al gemeen is de Beurré Hardy slecht en de Doyenné zeer matig. Ook het aan tal bloemen in de Conference laat op veel percelen te wensen over. Daaren tegen is de knopbezetting bij alle ap pelrassen goed tot zeer goed te noemen, met uitzondering van een en kel perceel Goudreinetten, die vorig jaar net iets te veel hebben gepro duceerd. Op veel bedrijven is tot op heden kon- sequent gespoten tegen de schurft- zwam, overwegend met Baycor, omdat vorig jaar onder natte weers omstandigheden veel fruittelers flin ke schade hebben opgelopen door zware schurftaantastingen. Wanneer dit jaar tijdig is begonnen met de bestrijding tegen schurft en regelma tig wordt door gespoten tot na de bloei, zullen veel fruittelers weer over stappen op Captan en de andere ge- bruikelijke schurftbestrijdingsmiddelen. De schurftzwam is in het verleden be dwongen en dit zal ook nu door de bespuitingen tijdig uit te voeren zeker lukken. Het vergaderseizoen is weer achter de rug en we worden als teler weer de praktijk ingestuurd om te werken aan een nieuwe oogst, met als hoofddoel kwaliteitsfruit af te leveren. Nu de nieuwe rassen er in prijs duidelijk uit springen en nieuwe plantsystemen ho gere kilogramopbrengsten produce ren, is het advies om sneller dan voorheen te rooien en tot versnelde herinplant over te gaan, 12 jaar zou voor een appelaanplant het tijdstip zijn om te rooien. Ook in deze is nuchter blijven een goede eigenschap. Iedere teler weet voor zich wat een bepaald perceel gel delijk jaarlijks opbrengt. Wanneer het financieel resultaat van een per ceel goed is, ook al is de opstand ver ouderd, waarom zou men dan onmiddellijk rooien? Het is voor een bedrijf ongewenst om in één jaar te veel te rooien, zodat de geteelde ki logramopbrengsten al te snel vermin deren en hierdoor ook het bedrijfsresultaat. Een goede regel maat in het rooien en herinplanten is in de praktijk nog altijd een verstan dige zaak gebleken. Het Proefstation voor de Fruitteelt in Wilhelminadorp heeft voor 1986 een nieuwe ekskursiegids samengesteld. Begunstigers van het PFW (voor mi nimaal ƒ35,per jaar bent u al be gunstiger!), krijgen de gids binnenkort gratis toegestuurd. Ook als u geen begunstiger bent, kunt u in het bezit komen van het boekje. U dient dan ƒ5,over te maken (bui tenland ƒ6,op giro 49 50 17 t.n.v. het Proefstation voor de Fruitteelt in Wilhelminadorp met vermelding van 'Ekskursiegids Kleinfruit 1986'. De opzet van de 44 pagina's tellende gids is niet wezenlijk anders dan het vorige jaar. Afgesloten proeven zijn uit de gids verdwenen om plaats te maken voor nieuwe. Van meerjarig onderzoek zijn, waar enigszins moge lijk, de laatste proef resultaten op genomen. Zo ontstond een geaktualiseerde kleinfruitgids met een beschrijving van zo'n 30 proeven met aardbeien, bessen, frambozen, bramen en bij zondere gewassen. Bezoek Voor klein fruittelers loont het zeker de moeite de komende zomer een be zoek aan de kleinfruittuin van het Proefstation voor de Fruitteelt te brengen. De ontwikkelingen in de kleinfruitteelt staan niet stil. Het is voor de kleinfruitteler zaak de veran deringen op de voet te volgen. We zullen telers van kleinfruit graag ontvangen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Om teleurstelling te voorkomen is het beslist noodzakelijk vooraf kontakt op te nemen met de heer J. de Schipper, adjunkt proef tuinchef kleinfruit, of met de mede werkers van de sektie Kleinfruit. Ook voor mensen die niet van plan zijn de komende tijd een bezoek aan het P.F.W. te brengén kan het boek je zeer nuttig zijn door de waardevolle gegevens die erin vermeld staan. Ekskursieavond De algemene ekskursieavond voor kleinfruittelers en andere belangstel lenden wordt dit jaar gehouden op 10 juli op het P.F.W.Brugstraat 51, Wilhelminadorp (bij Goes). Aanvang 19.00 uur. Daarvoor hoeft u zich vooraf niet aan te melden. Graag tot ziens op het P.F.W. kalksalpeter zal veel goed doen. Wanneer de berichten in de tuin- bouwpers uitkomen zal er een be hoorlijke uitbreiding komen in de teelt van broccoli. Dit zal wel niet het geval zijn in onze regio. Want ook de ze teelt vergt nogal wat aanpassing (koeling en verpakking) en zeker niet minder arbeidsuren dan bloemkool. Een sterke uitbreiding in dit produkt zal zeker leiden naar een lage prijs. Er is voor dit produkt een veel kleinere markt aanwezig dan de traditionele bloemkool. Afgelopen week is er weer moeizaam een akkoord bereikt over de land bouwprijzen. Erg rooskleurig ziet het er de eerste jaren niet uit. Kommen- taren van landbouwmensen dat enkel een bedrijf van 60-70 ha nog renda bel zal zijn klinken zwaar. Er wordt uit de akkerbouw steeds meer naar de groenteteelt uitgekeken om mee ver der te komen. Dit maakt ons als tuinbouw bang. We zullen hier vroeg of laat mee te ma ken krijgen. Je kunt je afvragen of een aantal telers van de groenteteelt over zouden kunnen schakelen naar de sierteelt. Ik dacht van wel. De bloe menmarkt groeit nog steeds en er zijn vele mogelijkheden en varianten. Zeker ook dit tuinbouwgebied kent moeilijkheden en lage prijzen. Maar ondanks dat, er zijn zoveel ver schillende mogelijkheden en soorten dat er voor enkele bedrijven zeker plaats is. Ik denk hierbij aan de meer- jarenteelt van houtige siergewassen als forsitia's e.d. Voor deze teelten zal wat meer grond nodig zijn en voor diegenen die wat minder ruim in de grond zitten is er de mogelijkheid voor snijbloemen van de vollegrond. Chrysanten, Herfstaster, Alpendistel, Gipskruid en nog vele andere kunnen tot verrassende geldelijke opbrengsten leiden. Maar zeker bij deze teelten zal kwa liteit de boventoon aan moeten voe ren en dat zal enkel bereikt kunnen worden met veel inzet, goede voorzie ningen en stevige investeringen. Het Franse bedrijf MAF heeft voor het sorteren van fruit op kwaliteit een hulpmiddel uitgebracht dat zeer voor delig is in het behandelingsproces van fruit en de oude sorteertafels voor het met de hand sorteren vervangt. Het systeem maakt gebruik van elèktro- nika en verdeelt het fruit in drie ver schillende klassen. Voor het bepalen van de kwaliteit van het fruit beschikt de gebruiker over een autonoom funktionerende elek tronische "stok". Terwijl het fruit op een lopende band voorbij glijdt wordt zij afgetast door een optisch- elektro nisch systeem dat gebruik maakt van infra-rood diodes en een CCD came ra, die vaststelt welk fruit niet aan de normen voldoet. Alle op deze wijze verkregen informa tie wordt doorgegeven aan een cen traal verwerkingssysteem, die er voor zorgt dat het fruit naar verschillende uitgangen wordt geleid, afhankelijk van de vastgelegde eisen voor kwali teit, grootte en kleur. De elektronische sorteertafel. Rentabiliteit snijbloementeelt onder glas in 1984 iets verbeterd De bedrijven met snij bloementeelt on der glas in Nederland hadden in 1984 gemiddeld een verlies van bijna 21.000 gld., dat is 4% van de kosten. De retabiliteit steeg met 1 procent punt ten opzichte van 1983, ofwel van -5% tot -4°7o. Voor de rozen, troschrysanten, tros- anjers en lelies waren de prijzen ge middeld wat hoger dan in het voorafgaande jaar. Ook de kwantita tieve opbrengsten waren gemiddeld hoger. Hierdoor was de stijging van de opbrengsten iets groter dan die van de kosten. Toch was het niveau van de opbrengsten nog onvoldoende om de kosten te kunnen dekken. Dat wordt meegedeeld door het Landbouw-Ekonomisch Instituut (LEI) bij het verschijnen van zijn jaarlijks verslag over de rentabiliteit en de financiering van de snijbloe menteelt. Valencia door vorst getroffen April doet wat hij wil, ook in Span je. Alhoewel het al lente is, bracht april toch een paar bijzonder koude dagen. Zelfs in Spanje zijn de tempe raturen tot onder het nulpunt ge daald. Begin vorige week (13 en 14 april) heeft men in het Spaanse pro- duktiegebied, Valencia, vorst gehad. Het zwaarst getroffen werden de per ziken, peren, kersen, amandelen en abrikozen. Enkele gewassen waarvan als gevolg van de vorst ook een oogstreduktie zal optreden, zijn: aardbeien, tomaten, paprika's, artisjokken en vollegronds- groenten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9