vervolg vergadering hoofdbestuur Ministerie keurt fusie LTO- LHNO- en MAVO- scholen op Tholen goed Brussels graanbesluit maakt noord-oostelijke boeren ongerust Akkerbouw De voorzitter van de akkerbouwkom- missie de heer H.C. van der Maas be gon zijn overzicht van de situatie in deze sektor bij de praktijk. De weers omstandigheden hebben een goede start van het seizoen in de weg gestaan. Dat is meer gebeurd maar het hoeft bepaald niet weer zo te gaan als in 1983 toen daarop een financieel gunstig jaar volgde. Na de opleving bij de prijzen van de aardappelen zijn die weer terug gezakt naar het lage ni- vo. Hopenlijk komt daar weer gauw verandering in. Van der Maas zei over de pas bekend geworden Brusselse prijsbesluiten nog geen volledig beeld te kunnen geven vanwege het gebrek aan voldoende gedetailleerde gege vens. Wel zei hij begrepen te hebben dat de voorstellen van de Europese Commissie bijna volledig zijn geho noreerd, hetgeen neerkomt op een prijsverlaging van 10 a 12% voor de granen. Hij onderstreepte dan ook de woorden van voorzitter Doeleman, dat hier sprake is van een belediging voor de Nederlandse akkerbouw, die in vergelijking met andere landen ex tra gepakt wordt op de kwaliteits eisen. Daardoor trekken wij als Nederlandse akkerbouw in Brussel aan het kortste eind. Ernstige bezwaren zei de voorzitter van de akkerbouwkommissie te heb ben tegen het rapport van de Weten schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: "De onvoltooide Europese integratie", dat vorige week is verschenen. Dit is geen wetenschap pelijk rapport, maar een politiek stuk, waaraan nota bene ook het LEI heeft meegewerkt. De meer politiek ge kleurde dan wetenschappelijk verant woorde konklusie van het rapport is, dat de landbouw voor de wereldmarkt moet produceren, hetgeen tot een kei harde sanering leidt. Tegen een der gelijke politiek moeten we ons hard teweer stellen. Hij merkte wel op, dat er ernstig na gedacht en hard moet worden gewerkt aan beleidsalternatieven voor de tar- weteelt, zodat we als Nederlandse landbouw iets kunnen stellen tegen over de nu voorgestelde prijsverla ging. Tenslotte gaf de heer Van der Maas de raad om de voorstellen van de Europese Commissie inzake het sociaal-struktureel beleid serieus te bekijken: "niet omdat ze van direkt belang zijn voor de Nederlandse land en tuinbouw, maar wel omdat er Europees gezien daardoor wel ruim te kan ontstaan". Vanuit het hoofdbestuur werden er zorgelijke opmerkingen gemaakt naar aanleiding van het annuleren van de teunisbloemkontrakten. Een en ander bevordert het vertrouwen niet. Het hoofdbestuur besloot naar aan leiding van de vaststelling van de Europese landbouwprijzen een brandbrief te sturen naar de Vaste Kamerkommissie voor landbouw (zie elders in dit blad). Veehouderij De heer W. van Veldhuizen, voorzit ter van de veehouderij kommissie besteedt aandacht aan de EG- prijsvaststelling 1986-1987. De prijs bevriezing gaat gepaard met een lichte afbraak van negatieve m.c.b.'s, die neerkomt op een prijsverhoging voor onder andere Frankrijk, Italië, Vere nigd Koninkrijk en Griekenland. Ver der zal het totale EG-melkquotum in de komende 3 jaren met 3% moeten worden verlaagd. De stabilisering van de overname prijs van boter en ma ger melkpoeder, plus het later uitbe talen van deze ingeleverde produkten leidt in de praktijk tot een prijsverla ging van plm. 0,5%. Voor de keuze ^an het A of B-systeem zal de moge- lij kheid van verevening van over en ^nderschrijding (ook voor het thans geldende melkprijsjaar) bepalend rijn. Verder maakte de heer Van Veldhui zen melding van een diskussie binnen de zuivelkoöperaties over de vraag of al dan niet kwantumtoeslagen dienen te worden gegeven. Ook konstateert hij dat er vraagtekens worden gezet bij het streven van producenten om hun quotum te vergroten door aan koop van gronden met melkquotum. - twee jaren superheffing hebben ge leerd dat de starheid van de quotering voor veel bedrijven problemen geeft. - loskoppeling van grond en quotum zal een stabiliserende invloed op de grondmarkt hebben. - de overdracht van quotum zal in de toekomst in een wel of niet geregle menteerde vorm mogelijk moeten zijn. De beschikking met betrekking tot de superheffing wordt regelmatig aange past. Daarmee wordt beoogd om de nog bestaande knel- en probleemge vallen op te lossen. De heer Van Veld huizen meent dat het diskutabel is of deze groep daarmee wordt geholpen en dat ook anderen mogelijkheden krijgen op vergroting van Wbt quotum. Door de zuivelindustrie en de voe dingsbonden wordt weer gepraat over arbeidsvoorwaarden en beloning. De standsorganisaties zijn hierin geen partij, maar de uitkomst is van belang voor velen in de agrarische sektor. Voor de melkproducenten vormen ook de loonkosten in de verwerking een kostenpost, die invloed heeft op de bedrijfsuitkomsten. De heer Van Veldhuizen is van oordeel, dat ook deze overeenkomsten tot stand moe ten komen via overleg en onderhan deling en niet via dreigementen. Mestproblematiek Het hoofdbestuur besteedde ruim schoots aandacht aan de mestproble matiek. Naar het zich laat aanzien zal als gevolg van onder andere milieu technische overheidsmaatregelen op verschillende bedrijven wat aan ver groting van de mestopslagkapaciteit moeten wordén gedaan. Onduidelijk is op dit moment op welk niveau de minimumkapaciteit behoort te liggen, maar aangenomen moet worden dat 14 dagen a 1 maand in de toekomst onvoldoende is. Een ander punt waar over onduidelijkheid bestaat is een mogelijke differentiatie van de zoge naamde overschotheffing. De gevol gen van het afsluiten van een mestafzetkontrakt met betrekking tot de betaling van een overschotheffing zijn nog niet te overzien. Als ook an dere belangen in het geding zijn kan een dergelijk kontrakt nu al nuttig zijn, maar op dit moment kan daar voor geen enkele garantie worden ge geven. Het hoofdbestuur is van oordeel, dat het Landbouwschap zich niet zal dienen te belasten met de in ning van de heffingen in het kader van de overheidsmaatregelen met be trekking tot de mestproblematiek. Vanwege de grote belangen dient op korte termijn duidelijkheid te worden geschapen in deze problematiek. Door diverse, kringvoorzitters werd benadrukt dat de problematiek de praktijk zwaar op de maag ligt. Daar om moet er aan de vele onzekerheden op korte termijn een eind komen. De stemming onder de boeren daarover is bepaald geladen. tuinbouw De Voorzitter van de tuinbouwkom- missie de heer M.J. Goud, omschreef de situatie in de tuinbouw gelet op de prijsvorming in het algemeen verre van rooskleurig. Bewaarprodukten als peen, uien, knolselderij en kroten zijn merendeels niet of onvoldoende tot waarde gekomen. Ook de glas groente is slecht van start gegaan met tegenvallende prijzen. De veilingom- zet ligt in vergelijking met vorig jaar 25% lager. Oorzaak van dit sombere beeld is volgens de heer Goud niet en kel de grotere aanvoer van het natio nale produkt, maar vooral de zwaardere konkurrentiedruk vanuit Zuid-Europa met name uit de Middel- landsezeelanden. Ook de prijzen voor het bewaarfruit vallen tegen, dit ze ker gelet op de geringe voorraden wel ke de kleinste zijn sinds jaren. Een gunstige uitzondering hierop vor men de nieuwe appelrassen Elstar en Jonagold. Vorstschade Gezien de totale omvang van de vorst schade in de fruitteelt en boomkwe kerij is het volgens de voorzitter van de tuinbouwkommissie een illusie te denken, dat de thans geldende rege ling wel zal voorzien in een schade loosstelling. De beschikbaar gestelde gelden (ƒ17 min.) staan namelijk in geen enkele verhouding tot de geleden schade aan boomopstanden en pro- duktiederving die geschat wordt op ruim 100 miljoen gulden. Goud: "Wij zijn er van overtuigd, dat het komen de groeiseizoen de schade nog verder op zal lopen. Niet alle bomen die ge deeltelijk zijn beschadigd zullen het redden. Ook zullen talrijke pereper celen weinig of geen oogst geven, om dat de bloemknopvorming niet tot stand is gekomen. De heer Goud vestigde er in dit verband opnieuw de aandacht op, dat er op de meeste be drijven onvoldoende financiële ruimte is om kalamiteiten op te vangen. "Wij blijven dan ook aandringen op bete re reserveringsmogelijkheden", zo besloot hij. Voorzitter A.J.G. Doe leman zei zeer recent gewezen te zijn op het feit dat de fruitteeltsektor on der andere wat betreft de presentatie van het fruit momenteel stil staat in zijn ontwikkeling en daardoor achter op raakt bij de konkurrentie van ons omringende landen. De heer Goud zei een en ander te kunnen onderschrij ven. Volgens Goud is de Nederland se fruitteeltsektor nog onvoldoende Graanzetmeel-concurrentie De voorzitters W. Trip (Veenkoloni ale BoerenBond VBB) en A. Maar- singh (CBTB, afdeling Veenkolo niën) zijn vooral bezorgd over de verbeterde concurrentiepositie van graanzetmeel en afgeleide produk ten, ten opzichte van aardappelzet meel en derivaten, zoals geprodu ceerd door het Veendammer zet- meelconcern Avebe. Door de verbe terde concurrentiepositie van dat graanzetmeel, ontstaat een verdere prijsdruk op de nu volle internatio nale zetmeelmarkt waarop ook Ave- bereid de hogere kosten van verpak ken in een en twee lagen te betalen. De matige tot slechte kwaliteit van het Nederlands fruit van oogst 1985 als gevolg van hagel- en vorstschade is daar mede debet aan: "de vlag moet de lading natuurlijk wel kunnen dekken". Vanuit het hoofdbestuur werd gesteld dat de slechte prijzen voor de grove groenten eens te meer een waarschu wing zijn dat de alternatieven voor de tarweteelt niet voor het grijpen liggen. grondgebruik Zowel in Zeeland als in Noord- Brabant worden de streekplannen herzien. De bezwaren-termijn is in Noord-Brabant inmiddels achter de rug en in dat kader is onder andere bezwaar gemaakt door Landbouw schap, kringen en afdelingen van de landbouworganisaties tegen het ont breken van mogelijkheden van land bouwkundige inrichting van droogvallende gronden in Krammer- Volkerak. Vanuit Zeeland dient hier bij te worden aangesloten. Andere be langrijke bezwaren tegen de Brabantse streekplannen vormen ver dergaande beperkingen in agrarische ontwikkelingsmogelijkheden en de zogenaamde weidevogel- en ganzen- gebieden. Het hoofdbestuur vindt dat het kam peren bij de boer uit planologisch oogpunt als een agrarische aktiviteit dient te worden gezien. be haar produkten afzet. "De uitbe talingscapaciteit van Avebe wordt hierdoor onder druk gezet", menen zij. Avebe-grondstoffendirecteur ir.D. Hoogerkamp maakt zich even eens zorgen over de dalende inko mens van de noordelijke boeren. Met argusogen volgt Avebe de plan nen in de Duitse deelstaat Neder- Saksen om aardappelzetmeelfabrie ken te gaan bouwen of bestaande fa brieken uit te breiden. Door de da lende graanprijs is teelt van fabrieks aardappelen een alternatief, waar- SEV Op landelijk niveau zijn voorstellen ontwikkeld met betrekking tot de automatisering van bepaalde adviezen voor de Sociaal Ekonomische Voor lichting. Hoewel SEV maatwerk is zijn er veel werkzaamheden die zich lenen voor een "automatische" ver werking. Er zal verder overleg tussen (de SEV diensten van) de landbouw organisaties plaats moeten vinden om tot een betaalbaar en werkbaar systeem te komen. In principe werden de voorstellen door het hoofdbestuur echter positief beoordeeld. Hoofdbestuur d.d. 28 april 1986 A.J.G. Doeleman, voorzitter; A.H. Mun ters, vice-voorzitter; Mr. J. Oggel, algemeen-sekretaris; R. Hoiting, sekreta- ris; L.J. v. Gastel, kring Schouwen- Duiveland; Ph. v.d. Hoek, plv. kring Tholen-St.Philipsland; H.C. van der Maas, kring Noord-Beveland; C. Hame link, kring O.Zuid-Beveland; J. Nieuwen- huyse, kring W.Zuid-Beveland; C.J. Bierens, kring Walcheren; P. Risseeuw, kring W.Zeeuws-Vlaanderen; M. Boo- gerd, kring Axel; L. v. Dixhoorn, plv. kring Hulst; J.C. Geluk, kring West- Brabant; G.J. de Jager, kring Altena Bies- bosch; W. Wiersma, plv. kring Oost- en Midden Brabant; J.H. Hartgers, kring Langstraat; M.J. Goud, tuinbouw; G. Sterrenburg, tuinbouw; W. van Veldhui zen, veehouderij; D. Hannewijk, veehou derij; K. Timmers, P.J.Z.; Adviserende leden: Dees; diensten/instellingen: Ing. J. Markusse; mw. J. Priem; J. Wierenga. Een ander punt van overeenstemming is de inrichting van de administratie. De administratie zal bijna in zijn ge heel op de school verricht worden. Dit betekent dat er 1 1/2 arbeidsplaats ekstra gekreeërd wordt ten opzichte van het huidige administratief perso neel dat op de scholen werkzaam is. Daarnaast zal het hoofdkantoor van de Z.L.M. te Goes een aantal admi nistratieve werkzaamheden blijven verrichten. Vanuit de besturen die betrokken zijn bij de fusie is de uitdrukkelijke wens te kennen gegeven dat men gebruik zal maken en blijven maken van zo wel de lokatie Sint-Maartensdijk als Tholen. Hiermee wordt de angst weg genomen dat het voortgezet onderwijs uit de kern Tholen zal verdwijnen. De besturen achten het van het grootste belang dat de afstand huis-school zo klein mogelijk gehouden wordt. In de toekomst zal gestreefd worden naar het gebruik van zo weinig mogelijk dislokaties. door de concurrentiedruk op de Oostgroninger zetmeelcoöperatie zal toenemen. "Er ligt daar een groot potentieel", aldus Hoogerkamp. De Avebe-topman meent dat in de Noordoostelijke regio geen grond uit de produktie moet worden ge nomen. "Die moet worden gebruikt voor bedrijfsvergroting". Sanering Groninger maatschappij-adjunct secretaris J. Beerman noemt, in af wachting van de officiële stukken, een koude sanering "onvermijde lijk". Hij wijst op het ontbreken van nationale steun voor de boeren, ver geleken met Duitsland. Trip ver klaart dat "ook de politiek in Neder land in die richting zal gaan den ken". Trip vraagt zich af hoever die Nederlandse politiek met de steun zal willen gaan: "Braks stelt zich bikkelhard op naar de Noordelijke boeren toe". De VBB-er spreekt dan ook van een "gedeeltelijke koude sanering, on der de dekmantel van sociale maat regelen". Alle boerenvoorlieden to nen, naast kritiek op de minister, waardering voor Braks' politieke hoogstandje op zo'n korte termijn tot Europese principe-besluiten te zijn gekomen. steef v. Duin Vanwege het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is vrijdag 18 april j.l. telefonisch medegedeeld dat goedkeuring verleend zal wor den voor de fusie tussen de Burgemeester Bouwenseschool voor L.T.O., L.H.N.O.-school 'De Oesterschelp' en de Gemeentelijke Mavo-school met ingang van 1 augustus 1986. Dat betekent dat deze drie scholen met ingang van het schooljaar 1986-1987 een scholengemeenschap LBO/MAVO gaan vormen. De raad der gemeente Tholen heeft kollege van burgemeester en wethou- inmiddels de verordening 'Thoolse ders zijn over verschillende punten scholengemeenschap voor voortgezet met betrekking tot de gang van zaken onderwijs' vastgesteld. Deze verorde- na de ^usie tot overeenstemming ning delegeert de bevoegdheden van gekomen, de gemeente als bestuur van de scho- lengemeenschap, met uitzondering van UireKtie de bevoegdheden die op grond van de Tot direkteur van de scholengemeen- Gemeentewet niet gedelegeerd kunnen schap zal de heer Meloen (thans di- worden, aan een bestuurskommissie. rekteur L.T.S.) benoemd worden. Deze kommissie zal bestaan uit 7 le- Mevrouw Provoost (thans direktrice den, te weten: L.H.N.O.) zal fungeren als plaatsver- - één lid uit het kollege van burge- vangend direkteur, terwijl de heren meester en wethouders; v.d. Donker (thans direkteur Mavo), - drie leden uit de raad der gemeente de Wit (thans adjunkt-direkteur Tholen; L.T.S.) en Hoek van Dijke (thans - drie leden op voordracht van de adjunkt-direkteur L.H.N.O.) tot Zuidelijke Landbouwmaatschappij. adjunkt-direkteur benoemd zullen Het bestuur van de Z.L.M. en het worden. De aanzet tot een koude sanering onder noordelijke graanboeren en -op termijn een deel van de fabrieksaardappeltelers- is een feit, nu de Raad van Europese Landbouwministers het groene licht heeft gege ven tot een forse prijsverlaging voor granen. Dat zeggen, samenge vat, woordvoerders van drie Groninger standsorganisaties in een eer ste reactie op het Brusselse prijsbesluit voor graan, waarop de Euro pese landbouwministers zich vorige week verenigden. Een preciese inschatting van de gevolgen voor de noord-oostelijke boeren kan pas worden gegeven, wanneer de inhoud van dat besluit uitputtend is doorgespit. Vrijdag 2 mei 1986 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7