nieuws uit brussel De nieuwe landbouwprijzen voor 1986/1987 Prijsbevriezing zuivel en medeverantwoordelijkheidsheffing graansector Jan Luiten De meeste Europese ministers van Landbouw hebben vrijdagmiddag Luxemburg zeer vermoeid, maar redelijk tevreden verlaten. Na een marathon-vergadering van vijf dagen en een lange nachtzitting accep teerde de meeste ministers 'n bevriezing van de prijzen voor melk, vlees en suiker, een vermindering van de melkquota met 3 procent en een medeverantwoordelijkheidsheffing in de graansektor. Alleen de Duitse minister Ignaz Kiechle verwierp het hele pakket. Ofschoon het laatste compromis ook enkele concessies bevatte, waarop West- Duitsland sterk had aangedrongen. Minister Kiechle vond echter na af loop, dat de EG te weinig rekening had gehouden met de toestand van de Westduitse boeren. De hervorming van het Europese graanbeleid bete kent voor de Duitse boeren nog altijd een prijsverlaging met vijf tot tien procent. Kiechle was ook teleur gesteld over het verloop van de onder handelingen, waarbij aan andere landen concessies waren gedaan, op dat West-Duitsland in een geïsoleer de positie terecht zou komen. Een opmerkelijk verschil met vorig jaar was, dat Kiechle zich dit keer liet overstemmen. Vorig jaar sprak hij een veto uit tegen een bescheiden ver laging van de graanprijs. "Men kan echter niet van het ene veto in het an dere stappen", zo had de Westduitse minister al tijdens de onderhandelin gen verklaard. Toch kon ook Kiechle enkele conces sies mee naar huis nemen. Er komt een prijsverhoging met 2 procent voor baktarwe van zeer hoge kwaliteit. Bo vendien kan graan reeds vanaf 1 ok tober aan de interventie-bureaus worden aangeboden. En ofschoon de Europese ministerraad nog moet beslissen over de socio-strukturele maatregelen, staat het voor Kiechle al vast, dat meer Duitse boeren direkte inkomensondersteuning uit Brussel zullen krijgen. 'T Duitse landbouw areaal, dat valt onder de regeling voor bergboeren en boeren in pro bleemgebieden, zal met twee miljoen hektare tot zes miljoen hektare wor den uitgebreid. Voor de Westduitse boeren is dit al les echter niet voldoende. De regering in Bonn heeft zich gehaast te verkla ren, dat zij kunnen rekenen op natio nale steunmaatregelen. Er zijn nog geen formele besluiten gevallen, maar aangenomen wordt dat voor kleine en middelgrote boeren in de Bondsrepu bliek de sociale premies zullen wor den verlaagd. Ook andere landbouworganisaties hebben Inmid dels aangedrongen op nationale maat regelen. Dit geldt voor België en Frankrijk. De FNSEA en de CNJA in Frankrijk hebben verklaard, dat de besluiten van Brussel volstrekt onvol doende zijn en dat nu de overheid na tionale maatregelen moet nemen om het inkomensverlies te kompenseren. De Franse minister voor Landbouw, Francois Guillaume, die enkele maan den geleden als voorzitter van de FNSEA nog een prijsverhoging met 4,7 procent had verlangd, was na af loop van de marathon in Luxemburg tevreden. Hij sprak over een tamelijk uitzonderlijk resultaat, maar "wij zijn goed uit de slag tevoorschijn gekomen". Zijn tevredenheid en die van de Bel gische staatssekretaris De Keersmae- ker hadden te maken met de afbraak van de negatieve monetaire compen serende bedragen, wat neerkomt op een devaluatie van de "groene" koers. Dit leidt tot een prijsverhoging in nationale munt. In België is deze prijsverhoging één tot twee procent en in Frankrijk anderhalf tot drie pro cent. De prijsverhoging in Italiaanse lire is zelfs vijf procent. Dit heeft een positief effekt op het inkomen van de boeren. Een dergelijk voordeel heb ben de Duitse en Nederlandse boeren niet. Kritiek op onderdelen hadden de Spaanse minister Herrera en de Luxemburgse minister Fischbach. Beide landen verwerpen de verlaging van de melkquota de komende jaren met drie procent, ook al geschiedt de ze verlaging met behulp van een vrij willige opkoopregeling van quota. De Britse minister Michael Joplin heeft de besluiten van Luxemburg "een echte bijdrage in de strijd tegen de overschotten" genoemd. Ook landbouwkommissaris Andriessen heeft zich in deze zin uitgelaten. Hij was zeer tevreden over het akkoord, omdat het geheel in overeenstemming is met de doelstellingen van zijn eigen voorstellen, begin dit jaar. Deze doelstellingen zijn: het bestrijden van overproduktie, een meer marktgeo riënteerd prijsbeleid en het respekte- ren van de beperkte financiële mogelijkheden van de EG. De Euro pese ministerraad, aldus Andriessen, heeft realistisch gehandel en zo een echte hervorming van het landbouw beleid mogelijk gemaakt. De landbouwkommissaris was ook voldaan over het feit, dat de ministers van Landbouw in eerste instantie zijn socio-strukturele maatregelen gunstig hebben onthaald. De Europese mi nisterraad wil vóór 1 augustus beslis sen over deze maatregelen, waarbij het onder meer gaat over een VUT- regeling voor boeren ouder dan 55 jaar. Granen Er wordt met ingang van het ver koopseizoen 1986/1987 geduren de 5 jaar een medeverantwoordelijkheidshef fing toegepast op de produktie in de graansektor. Deze heffing heeft enerzijds tot doel middelen te ver schaffen aan de Gemeenschap om de afzet van graan te bevorderen en anderzijds om aan de produ centen een signaal te geven over de marktsituatie. De Raad stelt ieder jaar op voor stel van de Kommissie het hef- fingsnivo vast. De heffing mag niet meer bedragen dan het bedrag dat nodig is om de kommunautai- re graanproduktie te financieren, die het niet-gesubsidieerde interne verbruik en de invoer van graan- vervangende produkten te boven gaat. Voor het seizoen 1986/1987 is de hoogte van de heffing vastgesteld op 5,38 ecu/ton (/14,35/ton), het geen neerkomt op 3% van de in terventieprijs. De medeverantwoordelijkheidshef fing wordt geïnd bij: - de eerste verwerking; - de interventieaankoop; - de uitvoer in de vorm van graan. De heffing wordt verhaald op de pro ducent. Voor de kleine graanproducenten wordt een regeling voor rechtstreek se steun ingesteld, waarvan het totaal bedrag niet hoger mag zijn dan het bedrag dat overeenkomt het to taal aan medeverar heffing over de lev. Voor het verkoop wordt het bedra- ttÜ ÜM lUf I te hanteren. Met ingang van het ver koopseizoen 1987/88 zal deze mach tiging nog slechts gelden bij ongunstige klimatologische omstan digheden. Er komt een toeslag van 2% op de in terventieprijs van baktarwe van su perkwaliteit. De interventieperiode begint op 1 oktober en eindigt op 30 april. - Voor gerst, voederrogge en kaffer koren (sorghum) wordt de interven tieprijs verlaagd tot het nivo van de prijs voor voedertarwe, hetgeen neer komt op een verlaging van 5%. De verhoging van de steun voor durum- tarwe is voor de Gemeenschap in haar samenstelling van 31 december 1985 verhoogd tot 113,79 ecu/ha. Voor Spanje en Portugal geldt in ver band met de overgangssituatie een af wijkende verhoging van deze steun. Suiker De basisprijs voor suikerbieten blijft 40,89 ecu/ton (ƒ109,89 ton). De in terventieprijs voor witte suiker blijft 54,18 ecu/100 kg (f 145,62/100 kg). Zetmeel De minimumprijs voor de producent van aardappelen voor de zetmeelpro- duktie wordt niet gewijzigd. De even- wichtspremie is in het kader van het zetmeelbeleid reeds voor drie jaar vastgesteld. Erwten, tuin- en veldbonen Voor 1986/1987 gelden voor de Ge meenschap in haar samenstelling van 31 december 1985 de volgende prijzen van deze gewassen: ~>->e'r,rijs ecu/100 kg 50,96 jgjsecu/100 een aanpassing van de gewaarborgde maksimumhoeveelheid Gedroogde groenvoedergewassen Voor 1986/87 gelden voor de Ge meenschap in haar samenstelling van 31 december 1985, de volgende prijzen: streefprijs ecu/100 kg 17,89, wijz. in 0,//100 kg 48,08; forfaitaire steun ecu/100 kg 0,85, wijz. in 0 100 kg 2,28. Melk In het melkprijsjaar 1986/87 gelden de volgende richt- en interventie prijzen: richtprijs melk, ecu/100 kg 27,84, wijz.in 0, 100 kg 75,62; Inter ventieprijs boter, ecu/100 kg 313,20, wijz.in 0, 100 kg 850,71; Inter ventieprijs mager melkpoeder ecu/100 kg 174,04, wijz.in 0, //100 kg 472,73. De medeverantwoordelijkheidshef fing wordt met een jaar verlengd en blijft 2% van de richtprijs. Met ingang van 1 mei 1986 een Eu ropese opkoopregeling met een vrij- willigvkarakter. De Lidstaten mogen melkveehouders die geheel of voor meer dan de helft stoppen met de melkveehouderij uit het Europese Oriëntatie en Garantie fonds voor de Landbouw jaarlijks, gedurende een periode van 7 jaar, tot een maksimum van 4 ecu per 100 kg (ƒ10,86) betalen voor ingeleverde melk. Voor zover deze middelen bin nen de Lidstaten niet voor dit doel kunnen worden gebruikt, mogen zij worden benut voor herstrukturerings- doeleinden. De Lidstaten mogen de EG-bijdrage overigens verhogen uit de nationale ïiddelen op basis van door de Raad stgestelde objektieve kriteria, te lde de opkoopregeling aan de lo- e omstandigheden te kunnen .npassen. De Lidstaten mogen de al estaande nationale opkoopregelin gen handhaven. Het ritme van de, zo mogelijk via op koop te bereiken, verlaging van de ge garandeerde totale hoeveelheden van de Lidstaten zal zijn: - 2% per 1-4-1987 - 1 per 1-4-1988 De Lidstaten krijgen de keuze de su perheffing ineens of aan het eind van een halfjaarlijkse periode te innen. Ook in het nu lopende derde jaar waarin het kwotumstelsel geldt behoe ven Lidstaten die met individuele kwota werken alleen het saldo van de individuele onder- en overschrijvingen aan de EG af te dragen. Rundvlees De Raad zal voor 1 januari a.s. een besluit nemen over de Kommissie- voorstellen, die beogen het interven tiesysteem een meer marktgericht karakter te geven. De variabele slacht- premie voor runderen (V.K.) en de ge boortepremie voor kalveren blijven ongewijzigd. De oriëntatieprijs en de interventie prijs blijven eveneens ongewijzigd: - oriëntatieprijs 205,02 ecu/100 kg (ƒ550, - interventieprijs 184,52 ecu/100 kg (ƒ495,90) Varkensvlees De basisprijs wordt voor de periode 1 augustus 1986 tot en met 31 okto ber 1987 gehandhaafd op 203,3 ecu/100 kg of wel ƒ546,37. Normaal loopt het marktprijsjaar in de varkensvleessektor van 1 novem ber tot en met 31 oktober. De voor gestelde vervroeging van het marktprijsjaar hangt samen met het opnieuw definiëren van de standaard kwaliteit. Schapevlees Voor het verkoopseizoen 1986 wordt de basisprijs en de interventieprijs ge handhaafd. basisprijs ecu/100 kg 432,32^100 kg 1.611,86; interventieprijs ecu/100 kg 367,47 ^100 kg 987,57. Groenten en Fruit De basis- en aankoopprijzen zullen als volgt worden gewijzigd: - bloemkool en aubergines 1%; - appels, peren en tafeldruiven ongewij zigd; - citrusfruit basisprijs: 0% inter ventieprijs - 2,5%; - abrikozen basisprijs: 0% interventieprijs - 4,0%; - perziken basisprijs: 0% interventie prijs - 7,5%; tomaten basisprijs: 0% interventieprijs - 7,5%. Sociaal-strukturele maatregelen De Raad verheugt zich over de indie ning door de Kommissie van haar voorstellen betreffende de sociaal- strukturele maatregelen, die aanslui ten op het Groenboek en een onont beerlijke aanvulling vormen van het prijzenpakket en de begeleidende maatregelen. De Raad zal zich voor 1 augustus 1986 over deze voorstellen uitspreken. De Kommissie komt zo spoedig mo gelijk met een voorstel betreffende de agrarische probleemgebieden in de Bondsrepubliek Duitsland op basis van de door de Bondsregering aan de Kommissie verstrekte gegevens. De Raad zal voor 31 mei 1986 over dit voorstel een besluit nemen. Agromonetaire aspekten Ingaande het komend verkoopseizoen zullen voor een aantal lidstaten de monetair kompenserende bedragen worden aangepast. De nieuwe situa tie is als volgt: Nederland/BRD MCB-percentage - zuivelprodukten 2,9 - granen (inkl. pluimvee en varkens vlees) 2,4 - overige 1,8 Frankrijk - zuivelprodukten - 1,7 - overige (ekskl. pluimvee en varkens vlees) - 4,8 België/Denemarken/Luxem- burg/Ierland 0 Italië - granen en oliehoudende zaden - 2,5 - overige produkten - 1,5 Verenigd Koninkrijk - zuivelprodukten - 3,6 - overige (ekskl. pluimvee en varkens vlees) - 5,1 Griekenland - 22,9 Spanje en Portugal 0 Voor varkensvlees, pluimvee en eie ren worden de mcb's die voortvloei en uit de monetaire aanpassingen van 8 april jl. tot 1 juni 1986 niet toe gepast. De Raad heeft de Kommissie verzocht zo spoedig mogelijk een voorstel in zake een aanpassing van de huidige regeling aan haar voor te leggen. Budgettaire gevolgen Ten opzichte van de oorspronkelijke Kommissie-voorstellen zijn de bud gettaire gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap als volgt: - 1986: neutraal - 1987: besparing van 400 miljoen ecu De budgettaire konsekwenties als ge volg van de aanpassing van de mcb's zijn als volgt: - 1986: 80 miljoen ecu - 1987: 200 miljoen ecu

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5