KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN Landbouwschap EG-Iandbouwbesluiten onvolledig GOEDE KANS VOOR HELMOND OP MESTFABRIEK Bedrijfshulp krijgt miljoen voor vakantiedoeleinden leden Senaat keurt afschaffing negatieve WIR' goed Copa en Cogeca: prijsbesluiten leiden tot renatrinalisatie! Graanbesluiten onverantwoord Senaat keurt afschaffing, negatieve WIR' goed Mevrouw M.M. Kole-Zweedijk Ridder in de orde van Oranje-Nassau Helmond maakt een goede kans als vestigingsplaats voor een fabriek voor mestverwerking, nu de Noord brabantse Christelijke Boerenbond de Helmondse plannen voor een proeffabriek heeft overgenomen. Helmond is volgens de NCB de meest gunstige locatie, omdat de stad midden in het concentratiege bied ligt wat het mestoverschot betreft. Hoewel met de plannen van Hel mond wordt ingestemd, is voor de NCB ook Son nog in de race voor het vestigen van een proeffabriek. Daar is namelijk al kennis van en er varing met afval, stank en chemie aanwezig, omdat in deze plaats ten noordoosten van Eindhoven de che mische bedrijven van de NCB zijn gevestigd. Een en ander werd vorige week tijdens een persconferentie van de. NCB bekend gemaakt. De Bra bantse Boerenbond zal dit project geheel dragen en financieren. Een belangrijk argument om de proeffabriek in Helmond te vesti gen, is van financiële aard. Helmond heeft van de EG al 1,4 miljoen gul den subsidie voor de fabriek toege zegd gekregen. Tenslotte speelt voor Helmond met zijn hoge werkloos heidspercentage mee, dat de proef fabriek uiteraard werkgelegenheid biedt; in eerste instantie 25 banen. In de proeffabriek voor mestverwer king zal jaarlijks een behoorlijk aan tal tonnen drijfmest verwerkt kun nen worden. De proefinstallatie in Helmond, waarover het raadgevend ingenieursbureau Van Aspert de lei ding had, heeft aangetoond dat het zeer goed mogelijk is om drijfmest te verwerken tot kwalitatief goede dro ge mest. In de proeffabriek zal wor den onderzocht, welke methode daarvoor de beste is. In de definitie ve fabriek kunnen straks miljoenen tonnen mest worden verwerkt. Door het Ontwikkelings- en Sane ringsfonds is uit MCB-gelden voor 1986 een bedrag van 1 miljoen gul den beschikbaar gesteld voor va kantiedoeleinden van de ondernemer in de land- en tuin bouw. Dit bedrag zal verdeeld worden over de verschillende Bon den voor Bedrijfshulp. Ook de Bond van Boeren- en Tuinders- hulpverenigingen in Zeeland zal in aanmerking komen voor een bijdrage. Voor leden van de Verenigingen van Bedrijfshulp, die in 1986 reeds op vakantie zijn geweest of nog op vakantie gaan, raden wij aan om net als voorgaande jaren hun vakantie-aanvraag zo spoedig mo gelijk in te dienen bij de sekreta- ris van hun Vereniging, zodat men alsnog in aanmerking kan komen voor de bijdrageregeling. Op 29 april heeft de burgemeester van de gemeente Rosmalen, mr.D.C.B. Burgers, de eerste steen gelegd voor de nieuwe proefaccom- modatie en het kantoor van het Proefstation voor de Varkenshoude rij. De steen, met de tekst: "Het on derzoek wroet voor de varkenshou der" is geplaatst in het nieuwe kan toor. Dit wordt, onder toezicht van de Rijksgebouwendienst, gebouwd aan de Lunerkampweg te Rosmalen. Het geheel komt tot stand door een gezamenlijke inspanning van het Mi nisterie van landbouw en Visserij en het Nederlandse varkenshouderij be drijfsleven. Volgens planning zal het kantoor medio september worden opgeleverd. De bedrijfsgebouwen zullen later dit jaar beschikbaar ko men voor onderzoek. Zoals de tekst op de steen aangeeft, wil het prak tijkonderzoek zich inzetten voor de nederlandse varkenshouders. Met de resultaten van hun werk streven zij ernaar de positie van het Nederland se varken op de internationale markt te versterken. Daardoor zal het werk vooral gericht zijn op enerzijds ver laging van de kostprijs via aanpas singen in de houderijsystemen en de bedrijfsvoering; anderzijs op verho ging van de kwalitit van het eindpro- dukt. Bij dit alles zullen aspecten zo als milieu en welzijn een evenwichti ge aandacht krijgen. Hare Majesteit de Koningin heeft, ter gelegenheid van Konin ginnedag, op voordracht van de minister van landbouw en visse rij aan een groot aantal functio narissen, werkzaam bij het mini sterie van landbouw en visserij, dan wel verbonden aan de agrari sche sector, de volgende onder scheidingen verleend. Benoemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: W.J. Lokhorst, vorozitter van het bestuur van de Nationale Coöpera tieve Aan- en Verkoopvereniging voor Land- en Tuinbouw B.A. "Cebeco-Handelsraad", te Rot terdam; Prof.dr. P. Zonderwijk, hoogleraar in de vegetatiekunde, plantenoecolo- gie en onkruidkunde aan de Land bouwhogeschool te Wageningen. Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau: P.W. Blokland, vice-voorzitter van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond; Ir.J. Borkhuis, directeur van de Rijks Middelbare Land- en Tuin bouwschool te Emmen; Drs. H. Creman, coördinator consu lentschappen bij de directie Natuur, Milieu en Faunabeheer van het mini sterie van landbouw en visserij. J.G. Dopmeijer, directeur van de Stichting tot Ontwikkeling van Agrarische Onderwijskunde en Scholing; Drs. J. Driessen, inspecteur van de Veterinaire Dienst; A.M. van der Laan, directeur van de Vleeswarenfabriek Th.S. van der Laan B.V.; Ir. C.P. Lambregts, inspecteur Land inrichting in de provincie Noord- Brabant, te Tilburg; Prof. dr. O.G. van Leeuwen, hoofd van de afdeling Botanie bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer; Dr.ir.P.K. Schenk, directeur Land bouwonderwijs bij het ministerie van landbouw en visserij; Ir.C.M.J. Sluijsmans, voormalig di recteur van het Instituut voorBo- demvruchtbaarheid te Haren; Dr.ir. J.J. Stadhouders, hoofd van de afdeling Microbiologie bij het Nederlands Instituut voor Zuivelon- derzoek te Eede; ïr.K.P. Stapel, voormalig directeur De felicitaties van minister Braks voor de pas tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw onderscheiden Lokhorst (r.) Voorlichting van het Koninklijk Ne derland Rundvee Syndicaat te Arnhem; Van ter Aar: P.J. Verhoef te Ter Aar, Algemeen voorzitter van de KLTB en burgemeester drs. P.A.J. Wijnmaalen, landbouwraad aan Harer Majesteits ambassade te Pa rijs, mede op voordracht van de mi nister van buitenlandse zaken; Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: Ing. A.C. de Birk, hoofdredacteur van het Cultuurtechnisch Tijdschrift bij de Landinrichtingsdienst te Utrecht; J. Glotzbach, eerste stafmedewerker bij de Directie Onverwerkte Produk- ten van het Produktschap voor Gra nen, Zaden en Peulvruchten; J.H. van Hoboken, voormalig pen- In hun eerste kommentaar op de besluiten van de E.G.-Raad ban Landbouwministers over de Land bouwprijzen voor 1986/1987 hebben de heren Butler en Croll, respektie- velijk voorzitter van C.O.P.A. en van COGECA, verklaard dat de ge nomen besluiten in bepaalde sekto ren, maar globaal ook daarbuiten, zeer nadelig zullen zijn voor de boe ren in de Europese Gemeenschap, voor de werkgelegenheid in de land bouw, voor de toeleverende en de verwerkende industrie en de bena- deeldde gebieden. Dit ondanks het feit dat de besluiten van de Raad een verbetering zijn ten opzichte van de voorstellen die de Europese Com missie over de landbouwprijzen heeft ingediend. De voorzitters van C.O.P.A. en CO GECA zijn van oordeel dat de Raad door deze besluiten de verantwoor delijkheid draagt voor een toename van de tendens om het gemeenschap pelijk landbouwbeleid te renationa liseren. De besluiten van de EG- landbouwministers in Luxemburg zijn onvolledig-en vergroten de problemen in de land- en tuinbouw. Dit zegt het Landbouwschap in een eerste reaktie op de EG-Landbouwbesluiten die vrijdag 25 april zijn genomen. Het schap acht het overigens van het grootste belang dat de beslissingen niet langer zijn uitgesteld. De geno men besluiten zijn volgens het Land bouwschap onvolledig omdat aanvullende sociale en strukturele maatregelen ontbreken. Deze zijn vol gens het Landbouwschap dringend nodig om bij een meer marktgericht prijsbeleid perspektieven te bieden voor de ontwikkelingen en inkomens vorming in de Europese landbouw. De besluiten voor de granen verzwak ken op onverantwoorde wijze de prij sondersteuning. Dit werkt ook nadelig door naar andere akkerbouw- produkten. De introduktie van een medeverantwoordelijkheidsheffing voor de granen heeft als nadeel dat gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in een ongunstige positie komen ten opzichte van gemengde bedrijven, waar het eigen graan aan het vee wordt vervoederd. Laatst genoemde bedrijven zijn namelijk van de heffing vrijgesteld. De instelling van een EG- opkoopregeling voor melk acht het Landbouwschap onder de huidige omstandigheden juist. Hierbij is het van belang dat in overleg met Minis ter Braks van Landbouw in Neder land een effektieve toepassing op vrijwillige basis tot stand komt. Dit is nodig aldus het Landbouwschap om een verdere verplichte verminde ring van de heffingsvrije hoeveelheid melk per veehouder tegen te kunnen gaan. De Eerste Kamer heeft dinsdag met overgrote meerderheid ingestemd met afschaffing per 1 mei van de in vesteringspremies voor verliesgeven de bedrijven (negatieve aanslag Wir). Wel vroegen CDA, VVD en D'66 in een motie om extra compen satie voor midden- en kleinbedrijf (inclusief land- en tuinbouw), wan neer de nadelige gevolgen van de af schaffing "onevenredig" groot blijken. De omvang van de compensatie moet worden gebaseerd op een stu die, die het kabinet in zes maanden zal voltooien. Minister van Aarden- ne (economische zaken) zegde de studie toe om tegemoet te komen aan bezwaren van de regeringsfrac ties in de Senaat. CDA en VVD had den de in het wetsontwerp vervatte compensatie van 105 miljoen gulden vorige week onvoldoende genoemd. Volgens beide fracties bedraagt het nadeel zo'n 500 miljoen gulden. Drie CDA'ers, onder wie voorzitter Schouten van de landbouworganisa tie KNBTB, en VVD'er Luteijn (voorzitter Koninklijk Nederlands Landbouwcomité) stemden tegen de afschaffing van de negatieve Wir. Het kabinet acht afschaffing van de negatieve Wir juist, omdat de finan ciële positie van het bedrijfsleven is verbeterd en omdat van de regeling oneigenlijk gebruik werd gemaakt. Afschaffing levert de schatkist struc tureel 1;4 miljard gulden op. De be zwaren in de senaat leidden tot uit stel met een maand, wat de schatkist zo'n 115 miljoen kost. ningmeester van de Stichting Neder- landsche Hippische Sportbond; Ing. D.L. Langerak, technoloog voedselbestraling bij het Rijks Kwali teitsinstituut voor Land- en Tuin- bouwprodukten te Wageningen; J. Leder, hoofd van de afdeling Ma teriële Zaken van de Directie Land bouwonderwijs; M. de Ruiter, hoofd van de Centrale Afdeling Algemene Secretarie bij de Directie Materiële Zaken van het mi nisterie van landbouw en visserij; W.J.C. Verhoeven, fruitteler, voor malig voorzitter van de Commissie van Uitvoering Liempde- werktuigendagen: H.F.M. Wouters, hoofd Financiële, Materiële en Algemene Zaken van het Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening. De 29e april was een bijzondere dag voor de school voor LHNO "Prin ses Beatrix" te Kruiningen. Maar nog meer voor de familie Kole, want het was ter ere van Mevrouw M.M. Kole-Zweedijk, dat de lessen om 10.00 uur werden stopgezet.In de kantine van de school verzamelden zich docenten, klasseveretegenwoor- digsters, leden van de beheerskom- missie en de medezeggenschapsraad en vertegenwoordigers van de ZLM, zogenaamd vanwege de officiële be noeming van Mevrouw P.J.M. Bos tot direktrice van de school. Om 10.30 uur arriveerde de burge meester van de gemeente Reimers- waal - de heer H. Boer - die meedeel de dat het Hare Majesteitde Konin gin had behaagd Mevrouw Kole- Zweedijk te benoemen tot Ridder in -de Orde van Oranje-Nassau. Daar voor had hij de onderwijsloopbaan van mevrouw Kole geschetst en te vens aangegeven hoe zij in een tijd waarin nog geen sprake was van fa ciliteiten als geëmancipeerde vrouw haar gezinstaak met een volledige werkkring buitenshuis wist te combi neren. Mevrouw Kole was volkomen verrast. Gekomen voor de installatie van een ex-collega werd zij zelf in het zonnetje gezet. In haar dank woord richtte zij zich in de eerste plaats tot de burgemeester, maar vervolgens betrok zij hierin ook al len, die zich achter de schermen had den ingezet voor deze Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Boer (r.) spelt de bij de onderscheiding behorende versierselen op. Mevrouw Kole was blij verrast. Vrijdag 2 mei

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4