w EG-landbouwbesluiten 1 1 1 Verslaggeving KNLC kommentaar Van vast naar los Nu de zomer weer voor de deur staat zullen vele ondernemers hun gedach ten laten gaan over de vraag hoe de vele werkzaamheden op tijd gereali seerd kunnen worden. De oplossing zou gevonden kunnen worden in het aannemen van per soneel. Het dienstverband Alvorens u personeel aanneemt is het goed na te gaan of u wel voldoende werk heeft om iemand in vast dienst verband aan te nemen. Zo'n vast dienstverband wordt n.l. voor onbepaalde tijd aangegaan en gedurende de eerste 12 maanden mag het niet opgezegd worden. Wanneer u slechts gedurende een be paalde periode werk voor iemand heeft, is het verstandig een dienstbe trekking voor- bepaalde tijd aan te gaan. In sommige bedrijfstakken kan het zelfs verstandig zijn om iemand aan te nemen voor een bepaald werk. De laatste twee mogelijkheden betref fen 'losse dienstverbanden'. Tenslotte kunt u ook een los dienstverband voor onbepaalde tijd aangaan. Dan mag met inachtneming van de regels die bij opzegging gelden, wel geduren de de eerste 12 maanden opzegging plaatsvinden. Verschil tussen 'los' en 'vast' Eén van de verschillen tussen 'los' en 'vast' personeel is, dat de in te hou den WW-premies voor vast personeel lager zijn dan voor los personeel. Het werkgeversaandeel bedraagt resp. 1,2 en 5,15% en het werknemersaan deel resp. 1,6 en 5,55%. Een ander verschil is dat de opzeg termijn voor los personeel veel kor ter is dan voor vast personeel. Bij dienstverbanden voor bepaalde tijd of voor een bepaald werk hoeft in het ge heel geen opzegtermijn in acht geno men te worden. Schriftelijke overeenkomst Het aannemen van personeel is iets dat niet even tussen de bedrijven door gedaan moet worden. Beide partijen moéten weten waar zij aan toe zijn. Bevestig dan ook schriftelijk de over eengekomen zaken als proeftijd, werktijden, salaris, bepaalde tijd of bepaald werk. De diverse CAO's be schrijven de rechten en plichten van werkgever en werknemer in het alge meen, zelf moet u voor het maatwerk zorgen. Bij een vast dienstverband is een schriftelijke arbeidsovereenkomst voorgeschreven. Deze moet n.l. bin nen één maand na het afsluiten ervan aan het regionaal kantoor van de ASF toegezonden worden, om gere gistreerd te worden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen vaste dienstverbanden worden omge zet in losse dienstverbanden. Dat moet schriftelijk gebeuren en is alleen mogelijk met wederzijds goed vinden. Deze omzetting kan niet plaatsvinden gedurende de eerste twaalf maanden van een vast dienst verband. Zij moet gemeld worden bij het ASF. Het gevolg van deze omzetting is, dat tijdens de eerste vier maanden hier na, geen gebruik kan worden gemaakt van de onderbrekingsmogelijkheid, zoals deze geldt voor losse werkne mers en het dienstverband niet kan worden beëindigd. Ontslag Wilt u als werkgever het dienstver band met üw werknemer beëindigen dan is toestemming van de direkteur van het Gewestelijk Arbeidsburo (GAB) noodzakelijk. Uitzonderingen op deze regel vormen de hierboven ge noemde dienstverbanden voor be paalde tijd of voor een bepaald werk, evenals ontslag tijdens de overeenge komen proefperiode van maksimaal Vrijdag 2 mei 1986 twee maanden en ontslag door een dringende reden. Natuurlijk is toestemming niet vereist als het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. In een aantal CAO's is ook voor de losse dienstverbanden, of voor som mige losse dienstverbanden een schrif telijke vastlegging voorgeschreven. Aanvraag De ontslagaanvraag zal door de werk gever goed onderbouwd moeten wor den. De belangen van beide partijen moeten n.l. goed tegen elkaar afgewo gen kunnen worden. De werknemer zal zich kunnen verweren. Na één of meerdere keren 'hoor en wederhoor' wordt de ontslagaanvraag voorgelegd aan de zogenaamde ontslagkommis sie. Deze kommissie adviseert de di rekteur van het G.A.B., waarna deze een beschikking geeft. In deze be schikking kunnen voorwaarden aan het ontslag worden verbonden. De be schikking heeft een beperkte geldig heidsduur en er is geen beroep mogelijk. Opzeggen De duur van het behandelen van een verzoek om een ontslagvergunning is verschillend. Het verdient aanbeveling rekening te houden met een periode van zes weken. Eerst daarna kunt u de arbeidsverhouding opzeggen. Hierna moet de opzegtermijn in acht genomen worden. Deze is afhankelijk van het soort dienstverband, los of vast, de leeftijd van de werknemer en de duur van het dienstverband. Voor losse werknemers variërend van 1 week tot maks. 6 weken, voor vaste werknemers van twee maanden tot vier maanden. Ontslag en WW Een werknemer in vaste dienst heeft na beëindiging van het dienstverband via de ontslagvergunningsprocedure recht op een WW-uitkering wanneer hij/zij onvrijwillig werkloos is èn in het voorafgaande jaar ten minste honderddertig werkdagen heeft ge werkt - ongeacht in welke bedrijfstak. Losse werknemers hebben recht op een WW-uitkering als zij in het voor afgaande jaar tenminste tachtig dagen hebben gewerkt in de agrarische be drijfstak, mits zij onvrijwillig werk loos zijn. Onderbrekingsmogelijkheden Tenslotte nog enige opmerkingen over de onderbrekingsmogelijkheden. De werkzaamheden op agrarische bedrij ven hangen voor een groot deel samen met het seizoenmatige karakter ervan. In veel gevallen zal er in de winter minder werk zijn dan in de zomer. Voor werknemers in los dienstver band bestaat in verband hiermee een andere regeling dan voor werknemers in vast dienstverband. Voor werkne mers in los dienstverband kan in de winter het werk zonder behoud van loon worden onderbroken. De C.A.O. geeft nader aan wanneer van deze onderbrekingsregeling gebruik kan worden gemaakt. Voor werkne mers in vast dienstverband bestaat de ze regeling niet. Wanneer door weersomstandigheden het werk niet kan plaatsvinden moet het loon aan deze werknemer worden doorbetaald. Tenslotte In dit artikel is enkele malen de CAO genoemd. In de CAO zijn naast de lo nen ook de voorwaarden en bepalin gen voor een 'los' of 'vast' dienstverband opgenomen. Een CAO kan worden aangevraagd bij het Landbouwschap, Prinsevinkenpark 19, 2585 HK 's Gravenhage, tel. 070- 526636. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het sekretariaat van uw organisatie. Tot slot moet erop gewezèn worden dat de informatie over de werkloos heidsuitkering is gebaseerd op de hui dige Werkloosheidswet. Bij invoering van een nieuwe wet zullen enkele voorwaarden wijzigen. Eerder dan verwacht zijn de EG- landbouwministers dit jaar tot besluitvorming gekomen. Op zich is het procedureel gezien verheugend dat vroeger dan we de laatste jaren ge wend waren er duidelijkheid is rond de voor de landbouw zo belangrijke beleidspunten. Toch zal voor veel landbouwers deze vreugde maar be trekkelijk zijn als nader wordt kennis genomen van de inhoud van de besluiten. Allereerst moet dan helaas gekonsta- teerd worden dat het geen besluitvor ming van een totaal pakket is, zoals van Nederlandse organisatiezijde in het kader van de groeiboekdiskussie wordt bepleit. In het spanningsveld van overschotten en budgettaire EG- problematiek enerzijds en boerenin- komen anderzijds, is immers gekozen voor een terughoudend prijsbeleid en medeverantwoordelijkheid gekoppeld aan zogenaamde socio-strukturele maatregelen, die gezamenlijk tot meer marktevenwicht moeten leiden. Dat de besluitvorming over de socio- strukturele maatregelen is opgescho ven moet dan ook meer dan betreurd worden omdat een totale beoordeling dan niet mogelijk is. Afgaande op datgene dat is wel beslo ten moet de tweeslachtige konklusie getrokken worden dat voor Neder land enerzijds besluitvorming op EG- niveau gelet op de land- en tuinbouw- exportpositie en dus in principe in standhouding EG-landbouwbeleid van aanmerkelijk belang is. Ander zijds zitten er aan de besluiten voor Nederland, maar ook voor de EG, een aantal negatieve aspekten. Voor de graanteelt in ons land, zeker voor de gespecialiseerde bedrijven, zijn de besluiten bijzonder negatief. Verlaging van vochtgehalte, verlaging interventieprijs voedertarwe, beper king interventieperiode en een mede verantwoordelijkheidsheffing op granen zetten de inkomenssituatie on der ernstige druk. Zeker als we daar bij de relatief hoge kostprijs voor granen in Nederland in ogenschouw nemen. Dat de besluitvorming een duidelijk politiek handelskarakter draagt komt nog eens voor de dag als er voor zogenaamd "supertarwe" wel weer een prijsstijging mogelijk blijkt en er een sociale "dipsaus" is aange dragen om kleinebedrijven in de medeverantwoordelijkheidsheffing tegemoet te komen. Voor de melkveehouderij is bepaald dat Europees de produktie met nog eens 8% omlaag moet. Politiek demo- kratisch lijkt het nolens volens juist dat dit per land met een gelijk percen tage gebeurt. Echter vanuit ekonomi- sche Europese integratie bezien is het een slechte keuze. Het Europese spe cialisatiebeginsel wordt hierbij volle dig in de ijskast gezet. Voor een werkelijke Europese ontplooiing is het een stap terug. Trouwens het hele kader waarin de afspraken deze keer gemaakt konden worden doet niet bepaald Europees aan nu bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk via een stuk nationale be nadering weliswaar de besluitvorming hebben vergemakkelijkt, maar de Europese gedachte weer wat hebben weggepoetst. Als Nederlandse organisaties rest ons niet anders dan ons ernstig te bezin nen, zeker omdat afschaffing van ne gatieve WIR, verlaging van voorraad en vermogensaftrek de Nederlandse land- en tuinbouw 450 miljoen gul den kost. Dat is lastenverzwaring per agrariër van ongeveer f4.000,Dit is een tegengestelde ontwikkeling aan die in bijvoorbeeld enige buurlanden voor de boeren. Hoe Europees we ook moeten denken en zijn, de inko menspositie van de Nederlandse boer mag daar niet de dupe van worden. Marius Varekamp over geld en goed Verleden week is het 60-jarig jubileum van de VLB gevierd met een kongres waarbij het centrale thema was: 'Hoe kan de VLB steeds tijdig inspelen op de hoge eisen die de kliënten - terecht - stellen. Niet alleen nu maar ook in de toekomst'. VLB is de Landelijke Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbu- ro's 'VLB', waarin alle regionale wer kende landbouwaccountantskantoren in Nederland zijn verenigd. Het doel van deze vereniging is de zelfstandig werkende leden-accountantskantoren te ondersteunen op met name een viertal aandachtsvelden: accountant- cy, fiskaal en civiel recht, automati sering en management. Door middel van werkgroepen wordt de bij de le den aanwezige kennis gebundeld en via verslagen doorgegeven aan de leden-kantoren. Daarnaast is de vereniging een plat form voor de samenwerking op het gebied van automatisering en infor- matika. Belangrijk in dit verband is de samenwerking met het Landbouw Ekonomsche Instituut (LEI). Zo wordt er in het kader van het infor- matika Stimuleringsplan (INSP) van de overheid met het LEI gewerkt aan een bedrijfstak doorsnijdend financieel-administratief informatie systeem. De bedoeling daarvan is dat dit systeem in de toekomst deel moet gaan uitmaken van komplete management-informatiesystemen voor ondernemers in de agrarische sektor. De VLB-buro's hebben tesamen 160 vestigingen waarbinnen 2800 mede werkers werkzaam zijn. Deze buro's, die van oorsprong alleen werkzaam zijn geweest binnen de agrarische sek tor, verlenen hun diensten tegenwoor dig ook aan een steeds groter aantal ondernemers in het midden- en klein bedrijf en aan partikulieren. Toch blijft de landbouw het belangrijke werkterrein, getuige het feit dat on geveer 50% van de agrarische onder nemers in Nederland kliënt zijn bij een der VLB-kantoren. Deze onder nemers kunnen profiteren van de ken nis die in 60 jaar VLB-samenwerking is opgebouwd. Daarbij wordt alert in gespeeld op de zich wijzigende om standigheden. De funktie van de accountant onder gaat als gevolg van automatisering een ingrijpende verandering, waar door meer en meer kan worden toe gekomen aan de eigenlijke taak namelijk de klankbord - en advies- funktie ten behoeve van de onderne mer. De ondernemer kan hierbij garanties ontlenen aan de beroepsre- gels waaraan accountants zijn onder worpen. Het zijn deze garanties die de samenwerking ondernemer accountant tot een suksesvolle kun nen maken. De ter gelegenheid van dit jubileum vervaardigde brochure zal binnenkort aan de kliënten van de VLB kantoren worden toegezonden. Voor andere belangstellenden is de brochure even eens op aanvraag beschikbaar. Wat de VLB en haar leden accountantskantoren voor agrarisch Nederland betekenen is moeilijk uit te drukken. Door het feit dat de VLB reeds 60 jaar bestaat en sommige van haar ledenkantoren 70 jaar jong zijn mag worden gekonstateerd dat zij in een ruime behoefte voorzien. B. Veerbeek ngezonden Iedere vrijdagochtend wordt om acht uur het Z.L.M.-blad in de brievenbus gedaan. Eén van de rubrieken, die ik het eerste lees, is de rubriek "Uit de praktijk". In de editie van 25 april 1986 las ik de bijdrage van de prak tijkschrijver van Schouwen- Duiveland en daarop wilde ik reage ren. In de laatste twee alinea's schreef hij over de voorlichtingsavonden van het waterschap en met name over de juistheid van de verslaggeving in de plaatselijke pers, waar hij zijn beden kingen over ventileerde. Als dit niet goed gebeurd is, is dit een ernstige zaak. Wat de avond in Renesse be treft, heeft de krant, vind ik, een re delijk verslag gebracht, maar over de avonden in Zierikzee en Nieuwerkerk kan ik niet oordelen. In Renesse werd nog gesproken over verslaggeving in het ZLM-blad van vrijdag 7 februari over de zoetwaterproblematiek wat ook in de krant werd aangestipt en dit bedoelt de praktijkschrijver misschien ook tevens. De heer J. Wierenga had een uitgebreid vraaggesprek van ruim een half uur, over die zaak met de heer A.J. Padmos over diens visie. In de editie van 7 februari en ook later is nooit iets van dit interview te lezen geweest. Een Z.L.M.-lid heeft toch wel het recht om alles van een bepaalde zaak in zijn eigen blad te kunnen lezen, in plaats van om dit uit de P.Z.C. of de Zierikzeesche Nieuwsbode te moeten vernemen? Openheid van zaken kan mede van belang zijn bij de besluit vorming over dit unieke projekt. afz. C.L. Boot Langezoom 10, 4326 SK Noordwelle Naschrift: Wat het gesprek met de heer Padmos betreft twee opmerkingen: De heer Padmos gaf mij te kennen op dat moment liever niet weer in de pers te worden aangehaald als de kampi oen van de tegenstanders van zoet wa ter. Voorts hoeft een gesprek met iemand niet automatisch te leiden tot het weergeven daarvan in de krant. De opmerking dat de leden van het ZLM-blad recht hebben op een objek- tieve verslaggeving en optimale open heid kan ik volledig onderschrijven. Op de betreffende bijeenkomst in Zie rikzee bonden enkele tegenstanders van zoet water in terwijl anderen na drukkelijk zeiden niet tegen zoet wa ter maar wel tegen de prijs te zijn die daarvoor moet worden betaald. Uw verslaggever heeft gezien de zware stem van de voorstanders en de ver flauwende stem van de tegenstanders in het verslag aan laatstgenoemde groep daarom relatief weinig aan dacht geschonken. Achteraf gezien een niet geheel juiste interpretatie, mijnerzijds. Onnodig te zeggen dat in eventuele toekomstige verslaggeving beide partijen evenwichtig aan het woord zullen komen. J. Wierenga 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3