Handelsverkeer granen in de Gemeenschap Bedrijfschap voor de Handel in Vee kritiseert PVV Sterke stijging Duitse uitvoer fokrunderen In EG blijft varkensvleesaanbod in '86 ruim Roep om marktordening aardappelen Uitvoer pluimveehouderij in eerste kwartaal Gedurende de laatste vier oogstjaren 1981/1982 tot 1984/1985 is de graan- import van de Gemeenschap met rond 10 miljoen ton gedaald, terwijl in die periode de graanexport van de Gemeenschap met rond 7 miljoen ton is gestegen. Dit blijkt uit gegevens van het Europese Statistiekbureau. Opgemerkt dient dat de genoemde cij fers ook de meelin- en uitvoer omvat ten, omgerekend tot graan. In 1981/1982 bedroeg de EG-import (Griekenland inbegrepen) 17,2 mil joen ton, in 1984/1985 was dat 7,3 miljoen ton. De sterkste daling deed zich voor bij mais, waarvan de invoer daalde van 10,36 miljoen ton in 1981/1982 tot 4,38 miljoen ton in 1983/1984 en zich enigszins herstel de tot 4,54 miljoen ton in 1984/1985. De invoer van zachte tarwe daalde van 4,25 tot 2,03 miljoen ton in die periode en die van harde tarwe van 1,51 miljoen ton tot 641.000 ton. Bij rogge was er een daling van 55.000 ton tot 35.000 ton. De invoer van gerst liep terug van 682.000 ton tot 152.000 ton. Aan haver werd in 1984/1985 78.000 ton ingevoerd, ver geleken met 198.000 ton in 1983/1984 en 81.000 ton in 1982/1983. EG-graan uitvoer De uitvoer van de Gemeenschap (10) steeg in de genoemde vier jaren van 22,3 tot 29,4 miljoen ton. De uitvoer vertoonde een daling van 27,8 miljoen ton in 1982/1983 tot 20,9 miljoen ton in 1983/1984 wat verband houdt met de geringe oogst in 1983. Het aandeel zachte tarwe steeg van 14,2 tot 17,9 miljoen ton, dat van gerst van 6,2 tot 9,8 miljoen ton. In de openbare bestuursvergadering van het Bedrijfschap voor de Veehan del heeft voorzitter J.W. Diepeveen melding gemaakt van de schade, die ook de veehandel heeft ondervonden van de Afrikaanse varkenspest. Niet temin had hij begrip voor de maatre gelen. Waardering was er vooral voor de Veterinaire Dienst, de AID te Al phen a/d Rijn. Minder te spreken was Diepeveen over de aktiviteiten terzake van het Produktschap voor Vee en Vlees. Diepeveen deelde mee dat het Pro duktschap enige pogingen gedaan heeft om de veehandel buiten het overleg met de overheid over de te ne men maatregelen. Het Produktschap dat zich opwerpt als de vertegenwoor diger van het gehele bedrijfsleven vroeg soms om strengere maatregelen dan volgens de Veterinaire Dienst no dig was, vooral wat betreft het vee- vervoer. Zo heeft het Produktschap ook aktie gevoerd om de veemarkt langer te sluiten. Diepeveen maakte melding van een overleg met Staats- sekretaris Ploeg, waarbij gebleken is dat de veehandel te maken heeft met een groep tegenstanders van veemark ten. Volgens Diepeveen heeft het slui ten van veemarkten tot gevolg dat mensen en dieren uit het gebied door het gehele land gaan trekken, naar an dere markten, verzamelplaatsen en rechtstreekse levering. Dat betekent vaak meer kosten en minder op brengst. Ook is dit in veterinair op zicht minder juist, onder meer door het ontbreken van veterinaire kontrö- le op verzamelplaatsen. In 1985 werden uit de Duitse Bonds republiek ruim 73.000 stuks fokrun deren uitgevoerd, waarvan ongeveer 92of 67.161 stuks betrekking had den op zwartbonten. Ruim 50% van de uitvoer ging naar Westeuropese landen, waar Spanje met 25.757 stuks de grootste afnemer was. De uitvoer vond plaats naar 36 landen. In 1985 vond ook uitvoer plaats naar Quatar, Bahrein en Jemen. Voor het eerst sedert geruime tijd vond ook uitvoer plaats naar Ierland en Polen, waarheen uitsluitend zwart bonte dieren werden uitgevoerd. Sovjet graanproduktie omhoog en import minder! Het Amerikaanse ministerie raamt de graanproduktie van de Sovjet-Unie in 1985 op 190 miljoen ton, of 20 mil joen ton meer dan vorig jaar. Het aandeel tarwe is geraamd op 83 mil joen ton 10) het aandeel voergra- nen op 94 miljoen ton 8). De resterende 13 miljoen ton heeft be trekking op andere granen, inklusief peulvruchten en rijst. De te verwach ten grotere produktie zal leiden tot een aanmerkelijke daling van de Sovjet-importen van graan. Het Amerikaanse ministerie verwacht een Sovjet-import van 31 miljoen ton, dat is al weer 3 miljoen ton minder dan een maand geleden geraamd werd. In 1984/1985 bedroeg de Sovjet-graanimport rond 55,5 miljoen ton. In 1985/1986 zal de import naar verwacht wordt betrekking hebben op 17 miljoen ton tarwe (1984/1985 28,1 miljoen ton). De invoer van voergra- nen zal naar raming teruglopen van 26,9 tot 13 miljoen ton. In maart werd nog een import van 15 miljoen ton aan voergranen geraamd. Garantie pootaardappelen mogelijk omlaag Tot de laatste maand van dit jaar wordt er in de EG, de jongste lidsta ten Spanje en Portugal niet meegere kend, een ruim aanbod van varkensvlees voorzien. Dat van rund en kalfsvlees zal, verwacht het pro duktschap voor vee en vlees (PVV) krapper worden. Het produktschap komt tot deze uitspraak op grond van recente in de EG beschikbaar geko men gegevens. Het aantal varkens zal in de periode december 1985 tot en met november 1986 naar verwachting 3,4% groter zijn dan in dezelfde pe riode van '84/'85. Dat wil zeggen rondweg 366.000 ton varkensvlees extra. Volgens Nederlandse cijfers zal ons aanbod met 5,8% toenemen. Daar mee haalt ons land het hoogste stij gingspercentage in de gemeenschap. Dit is, zoals al eerder van PVV zijde werd opgemerkt, ongetwijfeld het ge volg van het in produktie komen van bedrijfsruimten die na de inwerking treding van de Interimwet intensieve veehouderij versneld en binnen de daarvoor geldende regels zijn ge bouwd. Het aanbod in de Bondsrepu bliek - met 39,6 miljoen varkens - wordt overigens 4,8% groter geraamd dan in de vergelijkbare periode van '84/'85 en dat in Denemarken 4% hoger. In de PVV-notitie wordt er op gewe zen dat, als gevolg van het inmiddels gerealiseerde meeraanbod, de var- kensprijzen al sedert eind januari jl. onder druk hebben gestaan. Mede ge zien het in het algemeen ruime aan bod van veevoedergrondstoffen op de wereldmarkt, wordt voorzien, dat het voor de varkenshouders gelukkig gunstige prijsniveau voor veevoeder voorlopig zal aanhouden. Daar staat tegenover, dat niet te verwachten valt dat de uitvoer van varkensvlees uit de gemeenschap naar derde landen zich dit jaar, evenals het vorige, op een re- kordniveau zal bewegen. Rund- en kalfsvlees Op grond van deels voorlopige EG- gegevens konkludeert het PVV, dat het aanbod van volwassen slachtrun- deren in '86, vergeleken met '85, een daling te zien zal geven van 2,4%. Voor het eerste halfjaar wordt die af name geraamd op 3,2% en voor het tweede van 1,7%. In vervolg daarop wordt het aanbod van vleeskalveren voor het eerste halfjaar 7% lager ge raamd dat daaraanvolgend omslaat in een lichte toename van 1,7% in het tweede halfjaar. De COPA en de COGECA heb ben nog eens met nadruk gewezen op de noodzaak van het tot stand komen van een EG- mar kt ordening voor aardappelen. De organisaties zijn van mening dat de steeds ongunstiger worden de situaties op de aardappelmarkt mede is toe te schrijven aan het ontbreken van een marktorde ning. De katastrofale ontwikke ling van de prijzen van dit jaar schrijven de organisaties daar ook aan toe. Zij wijzen erop dat in 1985/1986 de aardappelprijzen zo danig zijn gedaald dat de telers in vrijwel alle regio's verliezen heb ben geleden die uiteenlopen van 1200 tot 1500 ECU per ha (onge veer 3000 tot 3750 gulden). In Ne derland is men in het algemeen geen voorstander van een derge lijke regeling, doch dat als deze er dan toch moet komen, het er één zal zijn die niet al te veel regelt. Nederland wil zijn positie als 's werelds grootste aardappelexpor teur liever niet prijsgeven. Eerste Nederlands kalfsvlees naar Japan Het is nog maar een proef en het gaat slechts om 31/2 ton, maar toch gaat voor het eerst Nederlands kalfsvlees naar Japan. Meer daarover verderop. Runderen Op de veemarkten worden veel run deren aangevoerd, vooral slachtvee, dat dan ook een lagere prijs opbracht. Bij de slachtstieren speelt de wisseling van interventie van achtervoeten naar voorvoeten per 12 mei. Het gebruiks- vee werd gemakkelijk verhandeld te gen dezelfde prijzen. Schapen en kalveren De wolveemarkt vertoonde een rustig beeld. De prijzen bleven gelijk. Op de kalvermarkt wisten de jonge kalveren de verhoogde prijs vast te houden. De vleeskalveren brachten iets meer op omdat de kalfsvleesafzet goed ver loopt. Ekro uit Apeldoorn - Europa's belangrijkste kalfsvleesindustrie - is er in geslaagd als eerste een exportorder met de Japanners af te sluiten. Het gaat om een proef met 3,5 ton kalfs vleesspecialiteiten. Varkens Hoewel Vleuten vorige week een on veranderde verwachtingsnotering gaf, schijnt de "lévende" handel toch een dubbeltje naar beneden te zijn ge gaan. De varkensmarkt kenmerkt zich deze week door een ruim aanbod en een geringe vraag. In Duitsland de den de karkassen 8 ct. minder, in Frankrijk 5 ct. meer. De overige lan den noteerden onveranderd. In de cember jl. was de opbrengst varkens minus big en voer (formule Land bouwschap) bijna ƒ51,en in april (t/m de 18e) ƒ25,met andere woorden: bedoeld saldo is in 4 maan den tijds met de helft verminderd. Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt is er een duidelijke invloed merkbaar van het grotere aanbod van het slachtrijpe produkt. De prijzen in Barneveld daalden naar - voor de tijd van het 22 jaar - ongekend laag niveau over de gehele linie. Bij broedeieren merkt men reeds de invloed van de naderen de vakanties. De derde landen zijn wat terughoudend. De kontraktprij- zen staan onder druk. De eiermarkt is de laatste week sterker afgezwakt dan was voorzien. Exporteurs van ei eren vrezen dat een sterke daling van het aanbod het enige middel is om de prijs van de eieren te doen stijgen, omdat de vraag naar eieren - zowel in Europa als daarbuiten - maar niet wil aantrekken. De zwaardere eieren wer den vorige week 1,3 ct. per stuk goed koper, de anderen 0,2 tot 0,3 ct. per stuk. Over het eerste halfjaar 1986 zal het produktieve leghennenbestand in de EG bijna 21/2% lager zijn dan in het eerste halfjaar 1985. Verwacht wordt dat er in juli en augustus geen verschil zal zijn met vorig jaar (bron PPE). Zuivel Op de zuivelmarkt is de notering van kaas vorige week in officiële zin niet veranderd, maar in werkelijkheid wel omdat in de effektieve handel kaas beneden de notering werd verkocht. Insiders melden dat de afgezwakte markt ook te maken heeft gehad met de dreigende staking voor deze week. In ieder geval zijn de Brusselse melk en zuivelprijzen onveranderd vast gesteld voor het nieuwe melkprijsjaar, dat 12 mei ingaat. In de eerste week van april hebben de Nederlandse melkveehouders 5% meer melk afge leverd dan in de eerste week van april vorig jaar. Ten opzichte van 1984 was dat plus 7% en ten opzichte van 1983 ca. 3%. Sinds 1975 is de Nederland se export van boter naar West- Duitsland verviervoudigd, van 15 mil joen tot 60 miljoen kilo in 1985. De West-Duitsers eten nu in totaal meer Nederlandse boter dan de Nederlan ders zelf. Het hoofdelijk verbruik ligt in West-Duitsland op 7,5 kg, tegen 3,5 kg in Nederland. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt was men vorige week in afwachting van wat Brussel Het Landbouwschap en het Bedrijf schap voor de Groothandel in Aar dappelen hebben zich beraden over de garantieregeling voor de oogst 1986. Gelet op het enorme overschot van de oogst 1985 en de zeer slechte stand van de fondsen wordt ernstig overwo gen om alsnog de garantieprijzen voor de komende oogst te verlagen in de orde van grootte van ƒ5,— per 100 kg en eventueel ook de heffingen nog verder te verhogen. Beide schappen zullen hierover eind juni/begin juli een definitief standpunt bepalen. zou besluiten. Daardoor was de graanmarkt rustig, met onverander de prijzen voor tarwe en een iets ho gere prijs voor gerst (door een wat betere vraag). Ook haver noteerde on veranderd. Begin deze week was de graanhandel zeer afwachtend van wat de Brusselse prijsbeslissingen teweeg zullen brengen. Op de zadenmarkt wordt het zaken doen bepaald door enerzijds de grote hoeveelheden die tegen lage prijzen worden ingevoerd, anderzijds door bepaalde beïnvloe ding van enkele grote handelaren. Peulvruchten, blijven nog steeds in een zwakke positie. De inzaai is laat dit jaar. De Franse vereniging voor de handel in eiwithoudende gewassen schat het Franse voererwtenmateriaal voor dit jaar op 250 260 duizend hektare. Vorig jaar was dat 190 dui zend hektare. Aardappelen en uien De prijzen op de aardappelmarkt lij ken zich weer enigszins te stabiliseren, na de forse plussen van de laatste we ken. De "gaatjes" in Duitsland, En geland en Frankrijk worden kleiner, de Engelse termijnmarkt zou wel eens de grootste stijging doorgemaakt kun nen hebben en wat er nu nog aan aard appels zit valt te verdelen in twee grote groepen afhankelijk van de bak- kwaliteit. Na een opleving is de uien- markt nu weer kalm. De groffere uien - 100% goed gespoten - ondervinden nog een goede vraag. Zowel voor eieren als voor geslacht gevogelte was de uitvoer in het eerste kwartaal kleiner als in de eerste drie maanden van 1984. De uitvoer van eieren daalde met 2,1% tot 1,65 miljard stuks, terwijl de uitvoerwaarde met niet minder dan 20,6% daalde ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde eksportprijs was 12,28 1/2 per 100 stuks gemiddeld, vergeleken met ƒ15,15 1/2 vorig jaar. Een gunstige ontwikkeling vertoonde de uitvoer van broedeieren die met 7,3% steeg tot 100,4 miljoen stuks met een toename naar waarde van 12,5%. Dat betekent een stijging van de gemiddelde eksportprijs van ƒ39,26 in 1984 tot ƒ41,17 dit jaar. De uitvoer van geslacht gevogelte daalde met 0.8% tot 52.119 ton, ter wijl de uitvoerwaarde daalde met 2,4% tot ruim ƒ220 miljoen. De uit voer van levend slachtpluimvee daal de met 0,4% tot 27.911 ton, terwijl de uitvoerwaarde steeg met 6,6% tot ƒ14,84 miljoen. Aardappelen in de Gemeenschap Rotterdam noteerde maandag 28 april voor de Bintjes 35/50 mm ƒ8,00-8,50, dat is ƒ5,lager, nadat voorgaande week de notering voor deze katego- rie met ƒ6,steeg. De opleving is dus tijdelijk geweest. Voor de grotere maten bleef de prijs daling beperkt tot ƒ1 a ƒ2, terwijl voor de bonken 50 de prijzen zich konden handhaven. Het aanbod daarin, vooral bestemd voor de frites- industrie, is niet al te groot (meer) Frankrijk meldde een vrij vaste markt, althans voor de redelijk goe de kwaliteiten, dank zij een regelma tige eksport naar de EG-landen die in de week tot 20 april toch nog ruim 6300 ton bedroeg, waarvan ruim 4100 ton naar Italië ging. Grote hoeveelheden voeraardappelen 070-630976 voor varkensprijzen! Wie de nieuwe varkens- en biggen- prijzen wil weten kan vanaf woensdagmiddag 1 uur bo venstaand telefoonnummer bel len. Het LEI-bandje geeft weer: de richtprijs Landbouwschap van biggen; de LEI-biggenprijs - af fokker; de zogenaamde roepprij- zen varkens van Encebe, Hova, Vagrocon, Vako en Zuidgroep. en aardappelen bestemd om te drogen gaan naar België. Daarnaast loopt de invoer van pri meurs uit de Middellandse Zeelanden met goed 6000 ton in diezelfde week. Wel is de markt voor primeurs moei lijk en staan de prijzen onder druk. Ook in België was van een iets vrien delijker stemming sprake, ondanks betrekkelijk ruim aanbod. Er komen via Frankrijk nogal wat primeurs binnen, evenals uit Italië, dat een goede afnemer blijft van 'ou de' aardappelen. De Britse markt is oplopend en biedt daardoor mogelijk heden voor aanvoer uit de landen van het Vasteland, waaronder Nederland en België. Het betreft vooral aardappelen bestemd voor de industrie. Veldarbeid maakte dat het aanbod in aardappe len wat kleiner was. Daarbij komt dat het aanbod in de gevraagde goede kwaliteiten zeker niet groot is. Dat komt in de prijzen tot uitdrukking, vooral in die gebieden die van aanvoer uit andere regio's afhankelijk zijn. De aanvoer van vroege aardappelen neemt geleidelijk toe. Begin maart be droegen de voorraden uit de eigen oogst nog 1,97 miljoen ton, of 25% van de totale oogst. Vergeleken met vorig jaar was dat 2% minder. Tot 10 april kwamen ongeveer 18.500 ton primeurs binnen, 600 a 700 ton meer dan vorig jaar, doch 4500 ton minder dan in 1984. Vrijdag 2 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22