VOOR ml VROIIW "Een kans om bij te blijven" p.j. zuid geluid Ledenvergadering West Zeeuws- Vlaanderen Zeil am See, ideaal uitgangspunt om Oostenrijk te bezoeken! i At de p.J.ZrdjertdQ redaktie Peter Risseeuw onder redaktie van de Redaktiekommis- 4 ^00 U sie Bond van Plattelandsvrouwen voor A Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Met dit motto startte najaar 1985 voor alle agrarische vrouwen in West- Zeeuws-Vlaanderen en de West-Brabantse agrarische vrouwen de kur- sus Ekonomische Vorming Agrarische Vrouw. Een treffend schot in de roos, want met 27 deelneemsters in West Brabant en 17 in Zuid- zande startte de kursus. De kennismakingsronde gebeurde door elkaar te interviewen, hieruit werd duidelijk dat we zeer verschillend van leef tijd waren, werkzaam in uiteenlopende bedrijven o.a. samen met haar man, en in het bedrijfsleven elders. Dit beïnvloedde de kursus later zeer positief en konstruktiefomdat ze met zorg en deskundigheid was georganiseerd. Terecht een kans om bij te blijven en een blik vooruit te werpen. De boekhouding en fiskale boek houding 3 morgens kursusstof is ons aangebo den door de S.E.V. en accountantsu nie. Wat betekenen nu de cijfers in deze boekhoudingen? Hoe kan ik er in het bedrijf mee omgaan? Vragen die van groot belang zijn, omdat iede re zelfstandige ondernemer verplicht is een boekhouding bij te houden. Uitvoerig is besproken de fiskale, de bedrijfs, en bedrijfs-ekonomische boekhouding! De vorm van bedrijfs- boekhouding neemt toe, omdat steeds meer ondernemers er de oorzaak van inzien hoe hun positie van het bedrijf ten opzichte van andere bedrijven is op bepaalde onderdelen. De tering naar de nering zetten is moeilijk, maar door een gezinsboek houding bij te houden heeft men een goed inzicht wat de inkomsten en de uitgaven van het gezin zijn. De fiskale boekhouding is belangrijk om tot een verantwoorde belastingaangifte te komen. Een stortvloed van vragen werd afge vuurd naar de inleider, want belasting betaalt niemand graag te veel. Ruimtelijke Ordening De agrarische ondernemer moet zich staande weten te houden met zijn be drijf tussen alle wetten en besprekin gen aan hen opgelegd. De invloeden vanuit de landbouw bij het inrichten van het landschap kan ontzettend groot zijn. Belangrijk is dan dat wij alert zijn bij alle nieuwe ontwikkelin gen die op ons afkomen, tijdig gaan kijken bij het ter visie leggen van alle plannen, zowel gemeentelijk als pro vinciaal. Via ruilverkaveling herin richting en aanpassingsinrichting, kan de leefbaarheid v.d. burger vergroot worden, scholen beter bereikbaar en de bedrijven optimaal funktioneren. Om meer duidelijkheid te krijgen werd aan de hand van planleaarten voor de kursisten uitleg gegeven van hun eigen omgeving betreffende b.v. waterwingebieden, bodembescher- mingsgebieden en relatienotagebie- den. Inleider ging verder in op de nieuwe landinrichtingswet die in 1985 vastgesteld is. Bedrijfsovename Als kursisten waren we voor deze 2 lessen te gast bij een plaatselijke bank. Begeleid met een film hoe verschillend de situaties kunnen zijn bij een be drijfsovername, kregen we al snel een indruk van de bedrijfsekonomische, financiële, juridische en fiskale aspek- ten die er aan verbonden zijn. De op merking van, je kunt er niet tijdig genoeg aan beginnen, was dan ook zeer terecht. De bedrijfsekonomische kant goed doorlichten als men een maatschap aan wilt gaan is zeer belangrijk. Met de dalende prijzen, overschotten en quoteringen in het vooruitzicht zal het steeds moeilijker worden een goed maatschapskontrakt op te zetten of om de opvolger(ster) een loon uit te betalen. Belangrijk is dat men gebruik maakt van de voorlichting die geboden wordt om toch je plannen te kunnen realiseren. De bankdirekteur die de lessen mede verzorgde gaf de verschil lende financieringsvormen aan die er zijn voor de land en tuinbouw. Een investeringsplan werd opgezet, met daarop aansluitend een financie ringsplan. Je komt tot de konklusie dat met de financiering, belangrijk is gebruik te maken van de mogelijkheden die de bank heeft voor de agrarische on dernemer. Grond pacht en taxatiezaken Onderwerpen die aktueel zijn, omdat ook vanuit de overheid en via de me dia er steeds meer aandacht aan ge schonken wordt. Hoge prijzen voor grond en pacht be talen en dan braak laten liggen past niet in een ekonomische bedrijfsvoe ring is de eerste reaktie op deze kur- susmorgen. De pachtwet is tot stand gekomen om de pachters te beschermen, in een pachtkontrakt legt men altijd de tijds duur van de pacht vast, zowel voor grond als gebouwen. Mondelinge pacht voor 1 jaar is mogelijk, verstan dig is wel er een jaarkontrakt van op te stellen en bij de grondkamer te la ten registreren. Voor taxatiezaken is het belangrijk een rijkserkende taxateur dit werk te laten doen, om een zo eerlijk moge lijk advies ter beschikking te hebben. Dit is een kleine greep van de lesstof die ons boeide omdat de bedrijven zo grondgebonden zijn. Erfrecht en Huwelijksgoederenrecht De plaatselijke notaris schetste de lij nen van erfrecht haarfijn uit. Moge lijkheden in de verdeling en aan wie men schenkt kan men het beste rege len in een testament. Bij samenwonen is het zeer belangrijk gedane afspraken vast te leggen via een notaris. Dikwijls gaat het samen wonen in goed vertrouwen, maar bij het eventuele misgaan, is er wettelijk niets geregeld. Als men nu trouwt gebeurt het steeds vaker met huwelijkse voorwaarden, regelmatig de voorwaarden aanpassen is belangrijk. Een testament ernaast is vaak onmisbaar. De morgen was pittig van stof, maar het zijn belangrijke zaken waar men tijdig over moet praten, wil men de onderlinge band in het gezin be houden. Boerin zijn nu Het is de laatste morgen van de 10 les sen. Aan de hand van de diskussiefilm "Mevrouw, U heeft niets" waarin 3 Canadese boerinnen vechten voor een wettelijke en financiële erkenning voor hun bijdrage aan het gezin en be drijf wordt er gediskussieerd. Het hui dige Europese en Nederlandse landbouwbeleid en de vooruitzichten zijn besproken. De positie van de Nederlandse onder neemster moet nog verbeterd worden. Het belastingsysteem voor haar zoals het nu wordt toegepast is voor de meeste agrarische bedrijven zeer on gunstig, om de agrarische vrouw fi nancieel erkenning te geven voor haar werk. Wat financieel het voordeligste is voor het bedrijf staat bij haar al tijd voorop. Inleider stelt verder dat in de koöpe- raties en standorganisatie de vrouw als bestuurslid opgenomen kan wor den, mits zij deskundig en lid is. Haar inbreng heeft vaak een sociaal ekono mische kant, wat zeker past in de mo derne bedrijfsvoering. Met deze mededeling van de heer Hoi- ting waren we aan het einde van de kursus op de diplomauitreiking na, die op een passende wijze door hem werd gedaan, onder het genot van een borreltje. Aan de Brabantse koffieta fel die hierop volgde praatten we nog gezellig na over de inhoud en het nut van de kursusmorgens en ideeën uit wisselden voor een volgende kursus (koöperatie?). 's Middags gingen we op bezoek bij een witloftrekkerij en champignon kwekerij. Het klaarmaken van de grond voor champignonteelt bepaalt voor een groot gedeelte de kwaliteit van de champignons. Onze konklu sie van beide bedrijven is, dat vak manschap en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Agrarische Commissie en S.E.V. BEDANKT. Je bent erin geslaagd een kursus aan te bieden die bij de tijd was. Alle in leiders brachten hun lesstof duidelijk, het kursuslesstofpakket was met zorg samengesteld en bij een ekonomische bedrijfsvoering zeer goed bruikbaar. De kursus in Zuidzande o.l.v. Lena Huisman en Rikstelien Botje kwam 14 avonden bijeen. Ze hopen op een vervolg EVAV zo dat nog dieper op de onderwerpen kan worden ingegaan. Terecht een kans om bij te blijven. Anke Maggré Corrie Bastiaansen-Jochems (samenvatting van beide verslagen) Op 25 april j.l. was het dan weer eens zover: onze algemene ledenvergade ring in "de Ploeg" te Groede. We hadden ons voorgenomen om half 8 te beginnen maar er was toen nog maar één lid aanwezig, dus dan nog maar een half uur wachten. Om 8 uur opende onze vice-voorzitter Pe ter Risseeuw de vergadering en heet de 7 aanwezige leden van harte welkom. Nadat de notulen waren voorgelezen, werd door bestuurslid Frans Diele- man het jaaroverzicht voorgelezen, hierin kwamen de uitwisseling naar Zwitserland, Veronica's strandrace en de toneelavond als succesvolle aktivi- teiten naar voren. Bestuursverkiezing Na het jaarprogramma door Pieter Nortier en nog een stukje P.J.Z. pro vinciaal werd het tijd voor de bestuursverkiezing. Aftredend en her kiesbaar was Anita de Boevere, deze werd natuurlijk met algemene stem men terug gekozen (succes Anita met de vier heren in het bestuur). Als kandidaat voorzitter werd door het bestuur Peter Lippens voorgedra gen, deze werd met meerderheid van stemmen gekozen tot voorzitter. Ge feliciteerd Peter. Boodschap aan de leden Dan moest er nog afscheid genomen van twee bestuursleden n.l. Leo Pie- laet en Rietje Poissonnier die na ja ren trouwe dienst afscheid namen met spijt dat er geen nieuwe mensen in het bestuur kwamen om de open plaatsen op te vullen. De boodschap van deze twee aan de aanwezige leden en ook aan de leden die dit lezen is de volgende. "Nu het bestuur nog maar 5 personen telt, moeten de leden deze mensen steunen bij het organiseren van de aktivitei- ten maar vooral door te komen naar de aktiviteiten. Vooral de jonge leden roepen we op om te komen, en maak kennis met de andere leden. De ledenvergadering werd afgesloten met een lekker en gezellig gourmet festijn. O ja, op 3 mei is het weer tijd voor ons Schuurfeest voor iedereen die van lekker eten, een pintje en goede mu ziek houdt. De aanvang is om 21.00 uur en is bij I. de Hullu tussen Oostburg en Schoondijke. Tot ziens dus op 3 mei of op een an dere aktiviteit. Rietje Poissonnier scheidend bestuurslid West Z.Vlaanderen Van 5 tot en met 14 juni wordt er nog maals een Agrarische Studiereis naar Zeil am See in Oostenrijk georgani seerd. En dat nogmaals is niet ver wonderlijk, Zeil am See is per slot van rekening Oostenrijks meest ideale va kantieoord dat men zich denken kan. Het is gelegen aan het 3,8 km lange 3 mei - afd. West-Zeeuws-Vlaanderen organiseert het jaarlijkse schuurfeest een barbecue. Het is weer zoals ge woonlijk in de schuur van de fam. de Hullu aan de rijksweg tussen Oost burg en Schoondijke. Je weet niet wat je mist als je niet komt!!!! Aanvang van dit spektakel is om 21.00 uur. 5 mei - afd. Zevenbergen organiseert een trekkerbehendigheidswedstrijd. Opgeven kan niet meer maar komen kan natuurlijk altijd. Hoe meer sup porters er komen hoe leuker het wordt. 9 mei - afd. Bevelanden organiseren weer voor iedereen het geweldige schuurfeest aan de Stekeldijk te Kam perland. Entree voor de leden is maar ƒ2,—Niet leden betalen slechts ƒ4, 7 juni - afd. Fijnaart e.o. organiseert i.s.m. NTTO een trekkertrekwedstrijd in Klundert. Opgaves voor de boeren klasse vóór 15 mei bij gebr. Endepoel, tel. 01686-2601. en 1 Zi km brede meer en omringd door de gletsjers van de Glockner- groep, beboste hellingen en de steile kalkwanden van de Steinernes Meer bergen. Een ideaal uitgangspunt voor de vele exkursies die u gaat maken. Dat zijn: bustocht door de omgeving van Zeil am See, per kabelbaan om hoog naar het bergstation van de Schmittenhöhe (1949 m), tocht over Oostenrijks' mooiste Hoog- Alpenstraat naar de Franz-Josephs- Höhe met onvergetelijke uitzichten op het Grossglocknermassief en op de in het dal gelegen dorpen. In de Liech- tensteinklamm kunt u eventueel een wandeling maken tussen de soms 300 m hoge steile rotswanden en de 60 m hoge waterval bewonderen. Alsof Oostenrijk zelf geen natuurschoon ge noeg heeft, wordt er ook een uitstap je naar het Duitse meer, Konigsee gemaakt. Een van de mooiste Alpen- meren; diepgroen en door bijna lood rechte wanden omgeven. Vanaf de boot een indrukwekkende ervaring. Tijdens deze exkursies bezoekt u agra rische bedrijven; een typisch Salzbur- ger bedrijf, een rundveebedrijf waar u ook de lunch gebruikt en bezichti ging van een bergbedrijf. De "kui tuur" wordt ook niet vergeten; bezoek aan de Muziekstad Salzburg, ook wel Mozartstad of festivalstad ge noemd; een museum en het oude glas blazersstadje Rattenberg. Voor het "vertier" wordt er een Tiroleravond in een Gasthof georganiseerd en ke gelen in de plaats Kaprun. In het ho tel zelf zal het u aan niets ontbreken. Alle kamers hebben radio en kleuren t.v. Er is 'n zwembad, sauna en ta- feltennisruimte. Andere bestemmingen in juni: Tunesië, 10.17 juni, 8-daagse vliegreis; Noorwegen-Noordkaap, 16-28 juni, 13-daagse vliegreis/rondreis per bus; Schwarzwald, 23-28 juni, 6-daagse busreis; Normandië, 23 juni-2 juli, 10-daagse rondreis per bus; Midden-Engeland, 30 juni-9 juli, boot/rondreis per bus. Voor uw aanmelding, nader overleg of het aanvragen van de brochure Agrarische Studiereizen 1986, kunt u opbellen naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem, tel. 085-512087 (even tueel 085-427784). Adjunkt-direkteur bij landbouwonderwijs benoemd Onlangs is bij het ministerie van land bouw en visserij de heer drs. L.J. van den Bosch benoemd tot adjunkt- direkteur hoger en internationaal landbouwonderwijs. De heer Van den Bosch volgt hiermee dr. ir. H. Belt man op, die enige tijd geleden een funktie bij het ministerie van onder wijs en wetenschappen heeft aan vaard. Van den Bosch (43) is nu direktielid bij de Vrije Leergangen in Amsterdam, een lerarenopleiding voor het voortgezet dag- en avondon derwijs. 20 Vrijdag 2 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 20