gropatax zlm Demonstratie spruitkool planten in kombinatie met koolvliegbestrijding Wie wordt Zeeuws kampioen schapen scheren? L.J. Luijk nieuwe sekretaris BLHB-Zeeland Landelijk erkende Aardbeiendag te Breda Voor wie wil reageren... Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Exkursie 3 ZLO West Zeeuws-Vlaanderen naar Flevoland VBN-voorzitter van Doesburg opent Champignondagen 1986 Inhoudsopgave: In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Agrarische dag Walcheren De Agrarische dag Walcheren zal dit jaar gehouden worden op donderdag 3 juli a.s. te Serooskerke (W), op het terrein van de fam. Meijers, Manege "De Eendracht". Hoofdprogrammapunten zijn: Keu ringen en demonstraties van Fokvee, Vleesvee (Dikbillen) en Schapen. Te vens bestaat er gelegenheid voor het plaatsen van "Stands" en inzendin gen ter opluistering. Aanvragen voor inzendingen en standruimte bij de se- kretaris: B. Koole, Steen wijkstraat 5, 4388 AE Oost-Souburg, tel.: 01184-61345. Sluiting kantoor Landbouwschap Vrijdag 9 mei, de dag na Hemel vaartsdag, zal het sekretariaat van de Gewestelijke Raad voor Zeeland gesloten zijn. Ook dit jaar zal in Nisse weer een schaapscheerdersfeest worden gevierd en wel op zaterdag 21 juni. Belangrijk onderdeel van dit feest zal zijn de strijd om het Zeeuws kampi oenschap schapen scheren. Wilt u meedoen aan deze wedstrijd, dan kunt u uzelf opgeven bij dhr. A. Kok, Grintweg 42, Yerseke, tel. 01131 - 1917. Voor schapen zal worden ge zorgd, deze hoeft u dus niet zelf mee te brengen. Tijdens de Bestuursvergadering van het gewest Zeeland van de Bond van Landpachters en Hypotheekboeren is de heer ing. L.J. Luijk te Kloetinge, gekozen als nieuwe sekretaris- penningmeester van dit gewest. Hij volgt de heer A.H. Mol te 's-Heer Arendskerke op, die deze funktie de afgelopen jaren naast zijn lidmaat schap van het landelijk dagelijks bestuur vervulde. In de landelijke ledenraad van de BLHB is voor het gewest Zeeland de heer J.A.W. Wisse te Kamperland gekozen. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28. 4461 AJ Postbus 2116. 4460 MC Goes (01100X21010). tst. 20. 21. 22 Telecopier (01100)31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr. J. Oggel. hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 1 3 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Bij de teelt van spruitkool zijn er een aantal momenten waarop de kool- vlieg is te bestrijden. Eén daarvan is bij, of direkt na het planten. We kun nen dan een keuze maken tussen twee typen middelen. Ten eerste een mid del in granulaatvorm (zoals Birlane granulaat en Curater granulaat) dat direkt bij het planten wordt toege diend. Het voordeel van dit systeem is, dat in één werkgang twee hande lingen worden verricht. Verder een middel dat oplosbaar is in water, (zoals Dursban spuitpoeder en Birlane spuitpoeder of vloeibaar). Dit werd tot nu toe altijd na het planten toegediend, wat een extra werkgang inhield. Er is nu een nieuwe methode ontwik keld, waarbij de laatstgenoemde toe passing tegelijk met het planten plaatsvindt. Op hetzelfde moment dat de spruitkoolplant geplant wordt, krijgt deze een bepaalde hoeveelheid (bijvoorbeeld 100 ml) water toege diend waarin het koolvliegmiddel is opgelost. De voordelen van de beide eerder genoemde systemen zijn zo doende verenigd. Dit nieuwe systeem zal in de praktijk te zien zijn, tijdens een demonstratie die Cebeco-Zuidwest organiseert in samenwerking met het Regionaal On derzoekcentrum Westmaas, Cebeco- Handelsraad (mechanisatie), Schering-Aagrunol en Shell. De demonstratie wordt gehouden in het Regionaal Onderzoekcentrum, proeftuin/-boerderij, Groeneweg 3, Westmaas (telefoon 01864-1211) op woensdagmiddag 7 mei a.s., en begint om 14.00 uur. (Wanneer de demonstratie in verband met het weer NIET kan doorgaan, wordt deze uitgesteld tot een andere datum. Dit wordt dan vermeld op het akkerbouwinformatiebandje van het Konsulentschap voor Akker- en Tuin bouw te Barendrecht, op de ochtend voorafgaande aan de demonstratie. Dit geldt ook voor de eventueel uit gestelde demonstratie. Het telefoon nummer is 01806-14166.) Op vrijdag 30 mei a.s. vindt op de proeftuin Breda en de RBT veiling, Heilaarstraat 260, Breda, de landelijk erkende Aardbeiendag plaats. De opzet is als volgt. Er vinden demonstraties plaats op een perceel op de proeftuin. Deze de monstraties hebben betrekking op plantmachines, spuitapparatuur voor volvelds- en rijenbehandelingen, ma chines voor stro doseren, hulpmidde len voor de oogst (als weegapparatuur, plukwagens en transportmiddelen), machines om af te ranken, machines om planten te rooien en andere specifieke appara tuur voor de aardbeienteelt. Daar naast zal in een hal van de RBT veiling een tentoonstelling worden ge houden van hulpmiddelen voor de aardbeienteelt. Gedacht wordt aan beregening, ontijzering, bevloeiing, verpakking, transport, bemesting en klein gereedschap. Tevens wordt een aantal dienstverle nende instanties uitgenodigd. Onder het motto 'De Dierentuin' reed afgelopen zaterdag voor de 39e keer het korso door de Bollenstreek. Over het algemeen viel het weer wel mee al viel er later op de dag een fik se regen- en hagelbuidat vooral voor de figuranten niet prettig geweest zal zijn!! Ook bij dit korso bleek dat er een groot gebrek aan bloemen was want bijna alle wagens hadden veel zijde moeten verwerken om de kale plek ken aan te kleden. Mooiste wagen van het korso met het hoogste aantal punten was Praalwa gen no. 40 'De Levende Wereld'. De wagen behaalde ereprijs-wisselprijs afd. Prestatieprijs, le prijs Bloemstee- kwerk en 2e bindwerk prijs. Foto 1 toont deze zeer geslaagde wagen. De 'aanval' vanuit het beleid in Den Haag en Brussel op de agrarische sek- tor heeft al tot veel reakties van boe ren en boerenorganisaties geleid. Indien u ook wilt reageren dan vol gen hier de namen van de leden van de Tweede Kamer kommissie van landbouw: Van Rossum (SGP); Van der Sanden (CDA), ondervoorzitter; De Boois (PvdA); Evenhuis (VVD); Meijer (PvdA); Eversdijk (CDA); Woltgens (PvdA); Van der Linden (CDA); Spieker (PvdA); Van Noord (CDA); Tazelaar (PvdA); Blauw (VVD), voorzitter; Nijland (CDA); Tommei (D'66); Hummel (PvdA); Te Veldhuis (VVD); Linschoten (VVD); Metz (VVD); De Kok (CDA). Ze zijn te bereiken op het Binnenhof la te Den Haag, tel. 070 - 614911. radio - t.v. Dinsdag 6 mei a.s. Radio 5 (298 me ter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "De gevolgen van de nieuwe Vogel- wet", m.m.v. drs. C.J. Kalden, adjunkt-direkteur natuur, milieu en faunabeheer van het ministerie van landbouw en visserij en de Nederland se Vereniging tot Bescherming van Vogels te Zeist. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel. 01100 -15710 (Goes) tel. 01180 - 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel.01110- 6051 (Zierikzee) tel.01116- 1540(Renesse) Maandag 5 mei 1986: HULST in Gemeenschapscentrum Den Dullaert ZEVENBERGEN: donderdag 8 mei a.s. 11.00 -12.00 uur, Hotel Tho- lenaar. Vrijdag 9 mei, de dag na Hemelvaartsdag, zullen alle kantoren van de Accountantsunie van de ZLM gesloten zijn. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100-38000 Polisafdeling: 01100-38880 Schademelding: 01100 - 38888 Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur de heer J. Vroegop. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100-16838 G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duivelanrd en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. Dhr. Stap is van 14 t/m 18 april afwezig in verband met eksamens. A.W. de Landgraaf, tel. 01100-23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren J.R. Kikkert, tel. 01154-2060, rayon Zeeuws-Vlaanderen. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A. Lindenbergh, tel. 01651-2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop-v.d.Ploeg, tel. 01685-2338, rayon Brabant De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100-21010 of in Zevenbergen, tel. 01680-27921. In de gebouwen van de veiling CVV in Grubbenvorst worden op 28, 29 en 30 mei de Champignondagen 1986 ge houden. Ze staan in het teken van "Marketing en afzet". Dit thema wordt op woensdag 28 mei in een in leiding uitgediept door ir. J. van Doesburg, voorzitter van de Vereni ging van Bloemenveilingen in Neder land (VBN). Daarna verricht hij de opening van de twintigste Champig nondagen. Veel belangstelling Van de zijde van de standhouders blijkt de belangstelling voor de twin tigste Champignondagen bijzonder groot te zijn. Inschrijving en omvang overtreffen alle voorgaande Cham pignondagen. Voor de handelsbeurs hebben 74 standhouders ingeschre ven. De Champignondagen zijn on dergebracht in de door de CVV beschikbaar gestelde champignon- loods. De ruimte van deze loods bleek zelfs niet voldoende om alle stand houders onder te brengen, zodat de hal vergroot wordt met een tweetal demontabele tentoonstellingshallen Door CBTB, NCB, en ZLM in West Zeeuws Vlaanderen (3 ZLO) wordt op 10 juni 1986 een exkursie naar de Fle- vopolders georganiseerd. Doel van de exkursie is het bezoeken van enkele bedrijven in de Flevopolders van Zeeuwse akkerbouwers die zich daar onlangs gevestigd hebben. Als er veel belangstelling is, kan wellicht ook een rundveebedrijf bezocht worden. Voorts zal er een inleiding worden ge geven over de mogelijkheid tot vesti ging in de Flevopolders. Deelname staat open voor belangheb benden uit de regio West Zeeuws- Vlaanderen: landbouwers en hun echtgenoten, bedrijfsopvolgers en hun echtgenoten/partners. De kosten van de exkursie (maaltijden - bus) zijn voor rekening van de deelnemers. Het vertrek zal 's morgens omstreeks half zeven zijn. Na de opgave worden de deelnemers hierover nog geïnfor- Afscheidsreceptie ir. W.L.A.G. Tacken Op 16 mei a.s. zal de officiële af scheidsreceptie voor de heer Tacken worden gehouden in de schouwburg "Prins van Oranje", Nieuwstraat 14 te Goes. Van 15.00 uur tot 17.30 uur is er een bijeenkomst met genodigden, waar in een drietal personen de heer Tac ken zullen toespreken, t.w.: drs. G. van der Lely, direkteur Al gemene Zaken LaVo van het Ministe rie van Landbouw en Visserij, drs. R.C.E. Barbé, lid Gedeputeer de Staten voor Zeeland, dhr. A.J.G. Doeleman, voorzitter Provinciale Raad voor de Bedrijfsont wikkeling in de Landbouw in Zeeland. Tevens bestaat er dan voor u de gele genheid om kennis te maken met de nieuw benoemde direkteur Landbouw en Voedselvoorziening in Zeeland, de heer ir. C.A.C.J. Oomen. Na 17.00 uur is er een open receptie. meerd. Belangstellenden gelieven zich i.v.m. de planning vóór 25 mei aan staande, bij voorkeur schriftelijk op te geven op onderstaand adres, met vermelding van naam en adres, aan tal personen, en evt. belangstelling voor bezoek rundveebedrijf. J. van der Aa (NCB) Merelstraat 28, 4561 KJ HULST pag. 5 Overeenstemming in Brussel pag. 6 WRR-rapport: Land bouwbeleid moet volledig op de helling; LBS Noord-Brabant: Meststoffenwet in praktijk on uitvoerbaar. pag. 7 Vervolg verslag Hoofd bestuur; Minister keurt fusie- scholen goed. pag. 8 Vlas in een versnelde ont wikkeling? pag. 9 Tuinbouwklanken pag. 10 Uien, een studieclub waard! pag. 11 Een 3e stikstofgift op wintertarwe? pag. 12-13 De maand mei pag. 14 Veiling RBT investeert in natte koeling. pag. 15 Bedrijfsregistratie volle- grondsteelt aktueel; Automatise- rin binnen agrarische sector sti muleren. pag. 16 Konijnenhouderij onaantrekkelijk. pag. 17 Kalveropfokbedrijveen in de problemen. pag. 18 Praktijkonderzoek pluimveeteelt slaat nieuwe wegen in. pag. 19 Onderzoek gebruik toe voegmiddelen bij grasvoederwin- ning gaat voort, pag. 20 Voor de vrouw/PJZ. pag. 22-23 Markt. Vrijdag 2 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2