Éénjarige grassen opruimen in elk groeistadium. f® Bijzondere slachtplaatsen voor noodslachtingen Praktijkonderzoek pluimveeteelt slaat nieuwe wegen in Modernisering klassifikatie varkenskarkassen vertraagd Met ingang van 1 januari 1987 mogen noodslachtingen nog alleen op door de minister van welzijn, volksgezondheid en cultuur (wvc) er kende bijzondere slachtplaatsen worden uitgevoerd. Dat betekent dat de in het spraakgebruik bekende term "noodslachtplaats" plaats moet maken voor "bijzondere slachtplaats". Want op deze slachtplaatsen worden de - bijzondere - slachtingen uitgevoerd waarvoor door de mi nister van WVC aanvullende voorwaarden zijn gesteld. Per 1 januari a.s. moeten alle zoge naamde bijzondere slachtingen op bij zondere slachtplaatsen worden uitgevoerd. Bijzondere slachtingen zijn in drie kategorieën ingedeeld. Dat zijn in de eerste plaats gestorven of in nood gedode slachtdieren en ten tweede zieke of van ziekte verdachte slachtdieren. In de derde plaats zijn het slachtdieren die op grond van de levende keuring voor het slachten door de keuringsdierenarts, op een slachterij binnenland of een EEG- slachterij, naar de bijzondere slacht plaats zijn verwezen omdat verwacht wordt, dat bij het slachten bezoede ling met smetstof van apparatuur en gereedschap zal optreden. Bijzondere slachtplaatsen moeten over een aantal extra voorzieningen beschikken waardoor maximale hy giëne bij de slachthandelingen is ge waarborgd. Ook worden aanvullende eisen gesteld aan goede reiniging en desinfektie. Aldus een dezer dagen uitgegeven folder "van noodslacht plaats naar bijzondere slachtplaats" van het produktschap voor vee en vlees (pvv), opgesteld in samenwer king met de veterinaire hoofdinspek- tie van het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur, de vete rinaire dienst en de rijksdienst voor de keuring van vee en vlees van het ministerie van landbouw en visserij. Erkenning als bijzondere slachtplaats wordt alleen verleend, wanneer vol daan wordt aan de eisen van het op 1 januari a.s. in werking tredende (ge wijzigde) Eisenbesluit. Dat betekent, dat voortaan de bijzondere slacht plaats voor noodslachtingen een goe de hygiëne bij het slachtproces en een verantwoord eindprodukt waarborgt. Verzoeken om goedkeuring tot bij zondere slachtplaats dienen (schrifte- Op de pluimveeteeltproefbedrijven te Delden, Maarheeze en Marum wordt onderzoek uitgevoerd onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de praktijk. Om aan te sluiten bij die praktijk worden jaar lijks problemen in de pluimveehouderij geïnventariseerd. Praktizerende pluimveehouders kunnen mede onderwerpen voor onderzoek aandra gen via de bedrijfsvoorlichting. Het onderzoek, uitgesplitst naar leg hennen, slachtkuikens, slachtkuikenouderdieren en kalkoenen, is verdeeld over de verschillende proefbedrijven. Het onderzoek op het gebied van de leghennen en slachtkuikenhou- derij vindt plaats in Marum en Maarheeze. Leghennen Normaal worden de snavels van leg hennen recht gekapt, waarbij de on dersnavel iets langer is dan de bovenste. Dit wordt zowel op een leeftijd van tien dagen als op zes tot zeven weken leeftijd uitgevoerd. Een andere kapmethode is de V- vormige methode; hierbij wordt meestal op een leeftijd van tien dagen een V-vormig mesje zijwaards door de snavel gehaald. Beide methoden zullen op de verschillende leeftijden worden vergeleken met elkaar. Onderzoek betreffende de batterij afmetingen (balenoppervlakte) in re latie tot de voerbaklengte, de koppel- lijk) gericht te worden aan het ministerie van welzijn, volksgezond heid en cultuur, Dr. Reyerstraat 12, 2265 BA Leidschendam. Voor het realiseren van eventuele noodzakelij ke aanpassingen wordt tot 1 januari '87 de gelegenheid geboden. Voor na dere informatie kan ook kontakt op genomen worden met de kringdirekteur van de rijksdienst voor de keuring van vee en vlees, aldus de pvv-folder die op aanvraag beschik baar is (pvv-afdeling voorlichting, tel. 070-409212). Éénjarige grassen zoals duist hane- poot en graanopslag komen in het cultuur gewas regelmatig voor. Met Fusilade, dat nu in de meeste akkerbouwgewassen (behalve maïs en granen) is toegelaten, kunt u dit probleem doeltreffend oplossen. Ongeacht het groei stadium. U kunt deze onkruiden dus bestrijden als 't u uitkomt En dat is een hele zorg minder. Maar er is meer over Fusilade zoals: kort na de bespuiting regenvast veilig voor het cultuurgewas bestrijdt ook kweek zeer effektiefm vormt een optimale gewas- veilige combinatie met Agra! LN uitvloeier nieuwe verpakking, gemakkelijk te hanteren en te vernietigen. Over toepassing en dosering kan uw leverancier u alles vertellen. Raadpleeg vóór gébruik altijd het etiket ICI Holland BV grootte en het ras dat in een kooi wordt gehuisvest is in volle gang. Bij de huisvesting op de grond zijn ver schillende bezettingsdichtheden van 11 tot 17 dieren per m2 in onderzoek. Tijdens de legperiode zal de invloed van vier voerschema's worden nage gaan die gedurende de opfok bij vier merken leghennen plaats zal vinden. Daarbij gaat het om: beperkte voedering tussen 6 en 18 weken beperkte voedering tussen 6 en 15 weken beperkte voedering tussen 3 en 18 we ken met 10% lager opleggewicht ten opzichte van eerste groep beperkte voedering tussen 3 en 15 we ken met 10% lager opleggewicht ten opzichte van tweede groep De ontwikkeling van de dieren zal hierbij ook in het oog worden gehou den. De invloed van de beperking van de voergift in de opfokperiode op de produktie-resultaten tijdens de legpe riode wordt bij twee minimumtempe raturen van 20 en 25 graden Celcius nagegaan. Deze proef wordt in de loop van deze zomer afgesloten. Daarna vindt een vervolgonderzoek plaats met verlichtingsschema's, waarbij een kwartier licht per uur wordt gegeven. In Maarheeze liggen de plannen klaar voor de bouw van een nieuwe op- fokstal waarin onderzoek gestart gaat worden naar verschillende verlich tingssystemen en bezettingsdichthe den alsmede de invloed van klimaatsfaktoren en voerbeperking op de eiproduktie. Ing. J.A. Workamp Over het tijdstip van invoering van het klassificeren van varkenskarkas sen met behulp van elektronische ap paratuur in ons land, valt op dit moment nog geen definitieve uit spraak te doen. Dit blijkt uit een tus sentijdse rapportage aan het bestuur' van het produktschap voor vee en vlees (PVV). Tussen partijen, het Rijksinkoopbu- reau, Voedselvoorzieningsin- en ver koopbureau en PVV enerzijds en Philips anderzijds, is overeengeko men, dat op 12 mei a.s. een klassifi- katiesysteem bedrijfsvaardig dient te zijn geïnstalleerd. De PVV- stuurgroep modernisering varkens- klassifikatie (Movac) zal op die dag bijeenkomen om over de stand van zaken te oordelen. Als het systeem dan inderdaad bedrijfsklaar blijkt, zal het ongeveer twee maanden getest worden. Daarna zal de beslissing over de aankoop ervan vallen om het op 1 zestig plaatsen te installeren. Een ver dere tijdsplanning valt dan ook pas in een later stadium te geven, aldus de PVV-notitie van begin april. De op gelopen achterstand vindt PVV- voorzitter G.A. Meijer betreurens waardig. Maar zo zei hij in de bestuursvergadering van 9 april jl.er wordt met een veel grotere inzet dan ooit te voren aan het realiseren van dit projekt gewerkt. Bij de definitie ve invoering in de bedrijven zullen we overigens nog voldoende problemen tegenkomen, voorspelde hij. Snelle groei boterexport naar West-Duitsland Sinds 1975 is de Nederlandse export van boter naar West-Duitsland ver viervoudigd: van 15 miljoen tot 60 miljoen kilo in 1985. De West- Duitsers eten nu meer Nederlandse boter dan de Nederlander zelf. Dat re sultaat is mede te danken aan de kwa liteit van het produkt en aan de promotie van Het Nederlands Zuivel- bureau. 18 Vrijdag 2 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18