vertegenwoordiger m/v Cehave nv Veghel LELY CENTERLINER CB 1600 EEN KLASSE APART LELY 1 INDUSTRIES NV Konijnenhouderij financieel gezien niet onaantrekkelijk! Internationaal Concours Hippique te Axel van allure zlm -ertje OOGST U SNEL! CHV ontkoppelt jaarlijkse prijskorrektie van trouwe afname Houdt kinderen en niet terzake kundigen zoveel mogelijk uit de buurt van draaiende werktuigen en machines. -1986 BAKINHOUD 7801. De belangstelling voor de bedrijfsmatige konijnenhouderij is groot. De konijnenhouderij valt niet onder de interimwet varkens- en pluim- veehouderijbedrijven. Na slechte 2 jaren zit de konijnenhouderij weer in het goede spoor. De technische resultaten verbeteren jaarlijks. De investeringen zijn relatief laag ten opzichte van andere veehouderij- takken. Beginners in de konijnenhouderij wordt dringend aangera den om met 50, maximaal 100 voedsters te starten om de nodige erva ring op te doen en calamiteiten te voorkomen. Dit is de kern van een inleiding die de heer G. v. Someren, landelijk takvoorlichter konij nenhouderij dinsdag 8 april hield op de C.H.V. Studiedag konijnen houderij te Veghel. Bedrijfsopzet Een konijnenbedrijf is, zo zei van So meren, zeer arbeidsintensief. Een ar beidskracht kan afhankelijk van inrichting enz. ca. 500 voedsters ver zorgen. Om 500 voedsters, rammen, opfokvoedsters en slachtkonijnen te kunnen huisvesten is bij het flatdeck- systeem een gebouw nodig van onge veer 800 m2. Een konijnenstal van die grootte bestaat meestal uit een centra le gang met 5 afdelingen voor de slachtkonijnen. De dieren worden o.a. om hygiënische- en arbeidsorga- nisatorische redenen gehuisvest in ga zen kooien. Aan de klimaatsbeheersing worden in ver band met ziektepreventie hoge eisen Het internationale concours hippique voor paarden en pony's in Axel, dat traditioneel op tweede pinksterdag, maandag 19 mei, wordt afgewerkt, belooft dit jaar een evenement van al lure te worden. De organiserende Rui- tesportvereniging Axel, waarin verenigd de "Oranjeruiters" en de ponyclub "De Kleppertjes", is er na melijk in geslaagd een zestal Poolse topruiters naar Axel te krijgen. Zes Poolse ruiters van Olympisch ni veau - parkoersbouwer Anton Han- se zal de hindernissen op rekordhoogte zetten tussen de 1.40 en 1.60 meter - geven acte de presence op het aantrekkelijke ruitersportterrein in Axel. Zij nemen het in het hoofd nummer, de strijd om de Grote Prijs op tegen een sterke Belgische en Zeeuwse afvaardiging. Bedoeling is dat de Poolse topruiters, die al eerder aktief waren in interna tionale concoursen in Zweden, Oostenrijk en Libië, na de parade die om half drie op het programma staat, in aktie komen tegen een zestal Gezien de heersende opvattingen in brede kringen van de CHV organisa tie, hedendaagse marktverhoudingen en veranderende omstandigheden op de boerenbedrijven, heeft de CEHAVE NV op voorstel van het bestuur van de CHV besloten de uit betaling van de jaarlijkse prijskorrek tie los te koppelen van trouwe afname. Dit besluit treedt in werking met in gang van het nu lopende boekjaar 1985/'86. Iedere afnemer van CHV- mengvoeders zal derhalve in januari 1987 de prijskorrektie over het boek jaar 1985/'86 ontvangen, afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de Ce- have nv. Het genomen besluit laat de doelstel lingen en uitgangspunten van de Ce- have onverlet. Naar zijn mening kan de duurzame betrokkenheid van le den/afnemers, die de Cehave als koö- peratieve organisatie steeds voor ogen heeft gestaan, echter beter tot uit drukking worden gebracht middels het lidmaatschap van de regionale rayonkoöperaties van de CHV. De Cehave nv is verder voornemens om met ingang van 1 juli 1986 enige wijzigingen aan te brengen in het kwantumkortingssysteem in verband met gewijzigde strukturen op de boe renbedrijven. Voorts zal de kwantum korting voortaan voor het begin van het boekjaar bekend worden ge maakt; de voor 1986/'87 geldende kwantumkortingsstaffel zal tijdig worden medegedeeld in het CHV- nieuws. Over het lopende boekjaar 1985/'86 blijft de kwantumkortingsregeling, zoals deze gedurende de afgelopen ja ren is gehanteerd, onverkort ge handhaafd. gesteld. Vrijwel alle bedrijven be schikken over een droge mestopslag onder de kooien. Een konijnenbedrijf is hinderwetplichtig maar veroorzaakt zo weinig (stank)overlast dat tot 500 voedsters slechts de minimale afstan den, genoemd in de hinderwettabel in acht moeten worden genomen. De in vestering voor nieuwe gebouwen en inrichting bedraagt voor een bedrijf met 500 voedsters exkl. grond en wo ning ca. ƒ300.000,(ƒ600,per voedster). Dat is voor een volwaardig bedrijf relatief lager dan bijv. voor een varkens, pluimvee of rundveebe drijf. Uitgaande van ca. 30 slachtko nijnen afleveren per jaar is onder de huidige opbrengsten- en kostenver- houdingen het saldo ongeveer ƒ120, per gemiddeld aanwezige voedster per jaar. Dus totale opbrengsten voor slachterij minus de voederkosten en overige direkte kosten (o.a. water, elektriciteit, verwarming) is ƒ120, per voedster. Dat is dan vergoeding voor de gebouwen- en inventaris kosten, algemene kosten en arbeid. Duidelijk zal zijn, dat bij een derge lijke vergoeding geen ruimte is voor erote investeringen. De aspirant- konijnenhouder zal dan ook alles moeten doen om die investeringen zo laag mogelijk te houden. De konij nenhouderij is daarom met name in teressant voor bedrijven die beschikken over een bestaand gebouw omdat de inrichtingskosten (ca. ƒ100,per voedster) voor konijnen relatief laag zijn. Na de inleiding van de heer van So meren waren er nog voordrachten van ir. L. Maertens (B.) over de verbete ring van de vruchtbaarheid van konij nen, en van ir. P. Jansen van CHV over de voeding van konijnen. Zeeuwse kombinaties en zes Belgen. Van Zeeuwse zijde komen in de Gro te Prijs uit: Peter Kosters met Varant van Graeve Jan; de 24-jarige Luc Cornelissens met Vazal van Luctor et Emergo uit Nieuw-Namen; interna tionaal springruiter Simon den Exter met Tristan, een bekende instrukteur uit Kortgene; Sandy den Exter met Orkaan de Normandie van Noord- Beveland, een 16-jarige MAVO- leerlingen, heersend Zeeuw spring- kampioene van het groene seizoen en provinciaal kampioene in 1984; de 22-jarige Lauries Boonman met Vi- dent van Schouwse Ruiters en Piet Huige met Salerno van De Weelrui- ters, succesvol ruiter en voorzitter van zijn vereniging. De Belgische ruiters die al gekontrak- teerd zijn betreft Gerda Rooms met Alien en Kalien van Jong Waasland uit Belsele, Wilfried Rooms met Ca- rolien, eveneens van Jong Waasland, Ivan Wytack van de Haasdonkse Tas- sijnsridders en Valentijn de Bock met Cieré de Louis van de Tassijnsridders. MET EEN Voor slechu enkele g dere week over de vloer bij ak kerbouwers. veehouders, tuin ders, fruitkwekers, toeleve ringsbedrijven en landbouw- mechanisatiebedrijven in Zee land en Noord-Brabant. De Cehave nv is een vooraanstaande onderneming die werkzaam is in de agrarische sektor. Met een personeels bestand van 2500 medewerkers realiseert zij een jaar omzet van ruim 2 miljard gulden. De aktiviteiten zijn met name in een drietal sektoren ondergebracht, te weten Veevoeders, Agrarische en Technisch/agrarische goederen en Pluimvee. Het hoofdkantoor is gevestigd in Veghel. Ter ondersteuning van haar regionale akkerbouwaktivi- teiten in Zeeuws-Vlaanderen vraagt zij een kommercieel medewerker in de funktie van Na een gedegen inwerkperiode zal hij worden ingezet bij de volgende werkzaamheden: de verkoop van bedrijfsbenodigdheden voor het agrari sche bedrijf, zoals meststoffen, zaai- en pootgoed en gewasbeschermingsmiddelen; de aankoop van akkerbouwprodukten bij telers in een eigen werkgebied; de adviseringen aan klanten rond het produkten- pakket. Met een grote mate van zelfstandigheid zal gestalte moeten worden gegeven aan de uitvoering van voor noemde aktivitefteri. Van kandidaten die voor deze funktie in aanmerking wensen te komen wordt verwacht, dat zij in het bezit zijn van een diploma van een hogere agrarische opleiding, richting Akkerbouw; beschikken over goede kontaktuele eigenschappen; affiniteit hebben met het agrarisch gebeuren; woonachtig zijn in het aangegeven gebied of genegen zijn zich daar te vestigen. Leeftijd tot omstreeks 35 jaar. Afhankelijk van leeftijd en ervaring zal het aanvangssalaris liggen tussen de f ai99 en f a478,- bruto per maand. Zowel in de funktie als in het salaris zijn groeimogelijk heden aanwezig. Verder bieden wij uitstekende sekundaire arbeidsvoor waarden, zoals: 8% vakantietoeslag; 2,5% kerstgratifikatie winstdelingsregeling; premievrij pensioenfonds. Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van PZR 2836, zowel op brief als envelop vermelden, te richten aan de afdeling Personeelszaken, Hoofdkantoor Cehave nv, Pater Van den Elsenlaan 4, 5462 GG Veghel. Vtaag naar IMAG bulletin no. 1049 Het MODEL 1986 wordt ook gekenmerkt door een centrale tandwielbak met wisseltandwielen. tdndwielcombinaties zijn leverbaar, waarbij effectieve werkbreedten van 6 tot 24 meter aangehouden kunnen worden. bepadl zelf uw werkbreedte en volg de sporen van uw spuit- machine. NATUURLIJK ÓÓK GESCHIKT VOOR OVERBEMESTING TOT24 METER! M WEVERSKADE 10 f POSTBUS 26 3155 ZG MAASLAND TEL 01899-12644 TELEX 21617 16 Vrijdag 2 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16