Bedrijfsregistratie aktueel in vollegrondsgroenteteelt Motto zestigjarige VLB: 'Automatisering binnen de agrarische sektor krachtig stimuleren' Weer studiereis naar China door plattelandsj ongeren Burokratie kost 32 miljard per jaar Op het gebied van bedrijfsregistratie in de vollegrondsgroenteteelt zijn diverse ontwikkelingen gaande. De Stichting Informatieverwerking Tuinbouw (SITU) en de Vereniging van Nederlandse Tuinbouwstu- dieklubs (NTS) zijn hierbij betrokken. Bij al deze ontwikkelingen staat het optimaal registreren centraal. Dat is en blijft erg belangrijk, want door registreren kan bewustwording en bedrijfsinzicht verbeterd worden. Bovendien is bedrijfsplanning en bedrijfsvergelijking mogelijk. Wat die ontwikkelingen zoal inhouden, is in onderstaand artikel te lezen. Handmatige registratie Bedrijfsregistratie in de vollegronds groenteteelt is zeker niet van de laatste jaren. Heel wat mensen hebben on getwijfeld een schrift van hun opa uit het begin van deze eeuw gezien. Daar in staan dan gegevens als zaaidata, wanneer verspreid is, plantdata, etc. En hoeveel vollegrondsgroentetelers schrijven dit soort gegevens op een kalender, schrift of in de agenda. Ook dat is registreren. Sinds mei 1985 bestaat de bedrijfsre- gistratieset voor de vollegrondsgroen- te. Dat is een boekwerk van formulieren, waarin men gegevens kan verzamelen over teelt, arbeid, produktie plus opbrengst en bedrijfs gegevens. Hiermee kan men dan sal doberekeningen maken en het ondernemersoverschot bepalen. In middels zijn zo'n 1200 van deze sets verkocht. Het grote voordeel van de ze set is, dat tuinders die met deze sets werken, op een uniforme manier be zig zijn. Vooral bij bedrijfsvergelij king speelt dit een rol. Een heel belangrijk punt bij de be drijfsregistratie, en dan vooral bij be drijfsvergelijking, is een goede begeleiding. Er moet iemand zijn die de tuinders kunnen bellen bij vragen en moeilijkheden over de registratie. Ook heeft deze persoon de taak er voor te zorgen, dat bij bedrijfsverge lijking iedereen zijn gegevens op tijd verstuurt. Met een goede begeleiding valt of staat de bedrijfsregistratie. Wanneer begonnen wordt met be drijfsvergelijking moeten eerst goede afspraken gemaakt worden over de begeleiding. Het advies is hier de voorlichtingsdienst bij te betrekken. Tot slot willen wij een beroep doen op uw medewerking door u te vragen opmerkingen, aanvullingen, etc. over de bedrijfsregistratieset aan uw stu- dieklub door te geven. Deze aanwij- zigingen zullen door NTS en SITU worden verzameld, zodat zij in een eventuele tweede druk van de set voor de vollegrondsgroenteteelt verwerkt kunnen worden. Projekt Zuid-Holland Zuid De studieklub Barendrecht heeft sa men met voorlichting, NTS en SITU een plan opgesteld voor de centrale verwerking van gegevens op de vei- lingkomputer. De veiling verwerkt voor de gewassen ijsbergsla, spruit- kool en witlof een aantal opbrengst gegevens en enkele, door de tuinder opgegeven registratiegegevens, tot overzichten. Deze overzichten komen maandelijks en/of periodiek ter beschikking van de deelnemers. In deze overzichten zijn de opbrengstgegevens gerang schikt naar sortering en kwaliteit. Daarnaast berekent men met behulp van de aanvullende gegevens van de tuinder de opbrengst per vierkante meter, de middenprijs en de geldop- brengst per vierkante meter. Voor het gewas ijsbergsla is het mogelijk een slagingspercentage te berekenen. In het gebied van de veiling Zuid- Holland-Zuid zijn inmiddels diverse ekskursiegroepjes door de voorlich ting samengesteld. De voorlichters zullen de groepen inwerken en bege leiden. De tuinders kunnen de gege vens gebruiken bij ekskursies naar de bedrijven. Want naast de gegevens van de individuele tuinder, geeft de veiling een overzicht van de gemiddel de waarden van de groep. Deze ma nier van bedrijfsregistratie is eenvoudig bij te houden en vraagt een minimum inzet van de tuinder. AMI Noord-Brabant De Tuinders vakbond van de NCB draait in Noord-Brabant al twee jaar Vrijdag 2 mei 1986 proef met een registratiesysteem voor het vollegrondsgroentebedrijf. De Stichting AMI heeft deze aktiviteit nu overgenomen. Het systeem, dat van de groene set voor de vollegronds groenteteelt is afgeleid, is geschikt ge maakt voor centrale verwerking op een komputer bij deze stichting. Naast een aantal algemene bedrijfs gegevens komen de arbeidsregistratie, de opbrengstregistratie en de kosten- registratie aan bod. AMI berekent met behulp van deze bedrijfsgegevens een saldo voor de betrefende teelt. Naast de verwerking van de gegevens zal AMI een stuk begeleiding aan de deelnemers verzorgen. Door het hou den van een aantal informatiemidda gen wil deze stichting de aktiviteiten uitbreiden. Onlangs heeft deze stich ting een medewerkster, mevrouw J. Timmers, aangetrokken. Zij zal zich gaan richten op de aktiviteiten van AMI in de vollegrondsgroenteteelt. Bedrijfskomputers in Noord- Holland De laatste ontwikkeling op het gebied van bedrijfsregistratie in de volle grondsgroenteteelt is die van de kom puter op het bedrijf. Sinds begin februari zijn er drie vollegrondsgroen tetelers in Noord-Holland, die een komputer op hun bedrijf hebben. Het programma dat op deze komputers gebruikt wordt, heeft de al eerder ge noemde bedrijfsregistratieset voor de vollegrondsgroenteteelt als uit gangspunt. Het grote voordeel van de komputer, ten opzichte van de hand matige set is dat men een bepaald ge geven maar één keer hoeft in te voeren. De komputer zorgt ervoor dat de gegevens in de juiste tabellen komen. Er moest veel geregeld en georgani seerd worden voor de bedrijfsregistra tie met een komputer van start kon gaan. Voor de NTS is erg belangrijk dat het ontwikkelde systeem goed is aan te passen en op verschillende mer ken komputers gebruikt kan worden. Het allerbelangrijkste vindt de NTS dat de bedrijfsregistratieset voor de vollegrondsgroenteteelt als uit gangspunt gebruikt wordt. Op die manier blijft een stuk uniformiteit bij bedrijfsregistratie behouden. C. v. Bommel van NTS en J. v. Uden van SITU 'Voorbeelden uit de praktijk tonen aan dat hoogwaardige toepassingen van de komputer in de land- en tuin bouw met geringe kosten een goed rendement geven'. Met die woorden vatte namens minister G. Braks van Landbouw en Visserij mr. G. van Dinter het thema samen van het ju- bileumkongres van de 'Landelijke Vereniging van Accountants- en Be- lastingadviesburo's VLB'. De zestig jarige VLB keek in het Scheveningse Kurhaus niet achterom, maar liet vooral haar licht schijnen over de toe komst van de agrarische sektor. Automatisering, zo werd tijdens het In VLB-verband is de roep om sa menwerking al vormgegeven. Zo wordt met het Landbouw- Ekonomisch Instituut deelgenomen aan het Informatika Stimuleringsplan (INSP) van de regering. Momenteel wordt binnen de agrarische sektor er varing opgedaan met branchegewijze aanpak van grootschalige automati- seringsprojekten. 'De"Opgedane erva ring en kennis mogen mijns inziens echter niet beperkt blijven tot alléén de agrarische sektor', aldus VLB- voorzitter Volriet. 'Automatiseringsontwikkelingen be tekenen een belangrijke nieuwe uitda ging voor de VLB; nog meer dan in Van links naar rechts NC W-direkteur, prof.drs. J. Weitenberg, VLB- voorzitter en Officier in de Orde van Oranje Nassau, H.J. Volriet, met een jubileum-plaquette en KNOV-voorzitter, mr. J.A. Oosterhoff kongres duidelijk, zal in de komende jaren meer en meer invloed krijgen in de land- en tuinbouw. Met behulp van de informatika kan Nederland de konkurrentieslag aan, meende prof.drs. J. Weitenberg, die zijn beschouwing over ondernemend Nederland afsloot met het advies. 'Wanneer de informatisering te indi vidualistisch wordt aangepakt kan de ze gemakkelijk verzanden in een chaos. Het kreeëren van goede toe passingen vraagt daarom nieuwe vor men van samenwerking tussen gebruikers en aanbieders, met de PTT en met en door de overheid'. Bij ZHZ is een periodiek overzicht met opbrengstgegevens beschikbaar voor o.m. ijsbergsla waarvan hier het ras Keivin wordt afgebeeld. Dit ras is overigens met goede resultaten uit beproevingen gekomen Als we naar de kosten van de met handelstransakties gepaard gaan de papierwinkel kijken, dan blij ken deze ongeveer zeven procent van de goederenprijs te bedragen. Gerelateerd aan de waarde van de Nederlandse in- en uitvoer in 1985 is dat 32 miljard gulden aan on kosten, aldus staatssekretaris Bol- kestein (Ekonomische Zaken). Hij kreeg deze week van het Neder lands Normalisatie-Instituut het eerste eksemplaar aangeboden van een handboek over vereenvoudi ging van het gebruik van formu lieren en dokumenten die het handelsverkeer nodeloos belem meren. Het handboek is tot stand gekomen met financiële steun van Ekonomische Zaken. Drs. Chr.W. de Bouter van het insti tuut illustreerde de burokratie in het Europese handelsverkeer met het voorbeeld van Nederlandse kaas, dat naar Frankrijk moet worden geëksporteerd. Voordat de partij op de plaats van bestem ming aankomt, moeten er eerst 622 ambtelijke handelingen wor den verricht, aldus De Bouter. het verleden al het geval was zullen de VLB-buro's zich moeten ontplooien tot managementadviseur'. Een bredere inzet van de komputer binnen de agrarische sektor en het midden- en kleinbedrijf zal niet ten koste gaan van de positie van de ac countant. Mr. Oosterhoff, de voor zitter van het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV), zei te verwachten dat accountants door een verzorgde administratie per kompu ter meer tijd zouden kunnen vrijma ken voor noodzakelijke kontrolerende en begeleidende werk zaamheden. Na een zeer geslaagde reis in 1985 is er dit jaar opnieuw de mogelijkheid deel te nemen aan een studiereis naar China. Er worden ook bezoeken ge bracht aan Moskou en Irkutsk en wordt er gedeeltelijk met de "Trans- siberië Express" gereisd. In China worden verschillende plaat sen bezocht zoals Beijing (Peking), de Chinese Muur, Taishan, waar de hei lige berg wordt beklommen, Jinan, met een bezoek aan een commune en waar tevens bij Chinese families wordt overnacht, en Shenyang, waar onder andere een Iokomotieffabriek wordt bezocht. Er worden ook bezoeken in het programma opgenomen aan agra rische bedrijven, KI station, eenden- bedrijf etc. De reis duurt 21 dagen; van 6 t/m 26 september 1986. De kosten bedragen ongeveer ƒ5.400,per persoon voor leden van plattelandsjongerenorgani saties. Voor niet leden bedragen de kosten ƒ100,extra. De reis is vooral bestemd voor leden van plattelands jongerenorganisaties met een leef tijdsgrens van ±35 jaar. Israël De Stichting Uitwisseling organiseert in samenwerking met Isropa Reizen een studiereis voor plattelandsjonge ren naar Israël. Het accent van deze reis is agrarisch. Zowel de veeteelt, akkerbouw als tuinbouw komen aan bod in deze reis. Bezoeken aan verschillende "Kibbut- ziem" en Moshaviem". Verder be zoeken aan een KI station, Landbouwfakulteit, het Weizmann- instituut, en een 2 daags verblijf in de Moshaviem Ramot (aan het meer van Tiberias). Naast agrarische on derwerpen, bezoeken aan Jeruzalem, Golan hoogvlakte, Nazareth, Jericho en Tel Aviv (aankomst en ver trekpunt). De reis duurt 10 dagen; van 3 t/m 12 november 1986. De kosten bedragen ongeveer ƒ2.050,00 per persoon voor leden van plattelandsjongerenorgani saties. Voor niet leden bedragen de kosten ƒ100,00 extra. De reis is vooral bedoeld voor leden van plattelands jongerenorganisaties met een leef tijdsgrens van 35 jaar. Vraag de uitgebreide brochure over de reis naar China of Israël aan bij: Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland, Postbus 97,1860 AB Bergen (NH), tel. 02208-96144. 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15