Veiling R.B.T. Breda investeert met natte doorstroomkoeling BRIJVOEDING IS DE CEHAVE NV MET DE PAPLEPEL INGEGOTEN Start automatisering steenwoladviezen Mengen en voeren is de Cehave nv met de paplepel ingegoten. Als u over een brijvoederinstallatie beschikt of plannen in die richting hèbt, dan is de Cehave natuurlijk uw aangewezen partner. De Cehave kan u immers uitstekend adviseren omtrent de juiste mengverhouding, toepassing op het meest geschikte moment in het groeitraject enzovoorts. Daarvoor beschikt de Cehave over de benodigde kennis, inzicht en ervaring, zoals: Een uitstekende voorlichting, met voederadvies op maat, waarbij uw bedrijfsrendement voorop staat. Uitgebreide computerberekening van het rantsoen. Geavanceerde laboratoria, ook om uw bijprodukten te analyseren. CHV mengvoeders zijn van een optimale samenstelling, uiteraard ook bij gebruik van 2=2§en brijvoederinstallatie. Bemiddeling in het verkrijgen van bijprodukten. Technische informatie over de werking van een brijvoerinstallatie en de mogelijkheid tot levering en installatie van komplete apparatuur. Broeiers gaan vakheffing over eigen bollen betalen De veiling R.B.T. in Breda zal bin nenkort kunnen beschikken over 44 natte doorstroom koelcellen en 2 va- kuümketels. Daarmee kan worden be reikt dat 90% van de aangevoerde produkten die daarvoor in aanmer king komen, direkt na aanlevering door de telers kunnen worden gekoeld. Op deze wijze wordt de eerste stap naar een gesloten koelketen gezet. Daarmee kan worden bereikt dat uit eindelijk de konsument het produkt in topkonditie mee naar huis kan nemen. Natte doorstroomkoeling Het principe van natte doorstroom koeling is betrekkelijk eenvoudig. Water van 0°C wordt bovenin de cel len gevoerd en door sproeiers geperst. Grote ventilatoren blazen lucht door deze koude waternevel, die met een vochtigheidsgraad van 99% voor de koeling in de cellen zorgt. Omdat het vochtigheidsgehalte van de lucht zo hoog is, wordt er tijdens het koelen geen vocht aan de opgeslagen produk ten onttrokken. Dit in tegenstelling tot de gewone manier van koelen, waarbij dit wel gebeurt en de opgesla gen produkten duidelijk in kwaliteit achteruit gaan. Service Tot nu toe beschikt veiling R.B.T. over 12 'dockshelters' en laadbrug- gen. Om de afvoer van de geveilde produkten naar de diverse bestem mingen in binnen- en buitenland snel ler en efficiënter te doen verlopen is bij de veiling een nieuwe ruimte van 4.000 m2 gebouwd, waarin opgeno men 24 'doek-shelters' en laadbrug- gen bedragen. De 24 nieuwe 'dockshelters' en laadbruggen naderen hun voltooïng. In de eerste week van mei zal het Bedrijfslaboratorium in Naaldwijk starten met de automatisering van de adviezen voor voedingsoplos singen voor komkommers op steenwol. In de loop van de maand mei volgen de adviezen voor tomaat op steen wol. Deze automatisering is het resultaat van nauw overleg tussen be mestingsspecialisten, onderzoekers van de Proefstations, het Konsulentschap voor bodem-, water- en bemestingsaangelegenheden en het routine-onderzoek. Daarbij werden scherpe grenzen getrokken, zodat de komputer ra zendsnel zijn werk kan doen. Snelle groei Voor enkele hoofdgewassen op steen wol zijn er afhankelijk van ontwikke lingsstadium en groei-omstandigheden grenzen gesteld voor het gewenste trajekt (afhanke lijk van de EC) en wat 'afwijkend' is (d.w.z. 'hoog' of 'laag'). Dit voor alle 17 bepalingen die bij het laboratori umonderzoek van voedingsoplossin gen in het geding zijn. Bovendien bestaan er nog bepaalde specifieke ei sen ten aanzien van de onderlinge ver houding van de voedingselementen. Automatisering advisering deels mo gelijk Door de gestelde grenzen en specifie ke eisen in de komputerprogramma's te bouwen, kan de komputer het prin cipe van 'Management by except- ment' razendsnel toepassen. Insiders schatten dat bij komkommers en to maat van circa 75 procent van de on derzochte monsters de gevonden analysecijfers binnen de gestelde gren zen zullen liggen. Dat betekent dat het monster automatisch van een advies wordt voorzien. De komputer ver vaardigt het verslag met de analyse cijfers en geeft bovendien: Onder schema: De samenstelling van de voedingsoplossing van het opgege ven schemanummer. Onder aanpassing: De aanpassing die (tijdelijk) noodzakelijk is. Onder advies: De samenstelling van de aangepaste voedingsoplossing. Het naslaan van handboeken voor de ingrediënten behorend bij het opgege ven schema is dus niet meer nodig; het staat vermeld op het verslag. Minder 'hand'werk De resterende 25 procent komen - vooralsnog - voor rekening van de be mestingsadviseur. Deze zal de door de komputer als 'hoog' of als 'laag' ge kwalificeerde bepalingen trachten te verevenen door vermindering of ver ruiming van bepaalde meststoffen. Deze korrekties voert hij in zodat de komputer het uiteindelijke verslag produceert. Sneller en beter werken Door deze wijze van werken krijgen de bemestingsadviseurs meer tijd vrij om zich in te zetten voor de gevallen met afwijkingen. Uiteraard is dit stukje automatisering een eerste stap. In de komende jaren zullen de auto matiseringsprogramma's zich geleide lijk verbreden, zowel in de richting van meer gewassen als in verruiming van de vastgestelde grenzen. Het Produktschap voor Siergewassen deelt nogmaals mee, dat het bestuur heeft besloten, broeiers die bloembol len telen en deze op het eigen bedrijf gebruiken voor de bloemproduktie, met vakheffing bloembollen te be lasten. Deze regeling geldt voorlopig voor tulpe-, hyacinte-, narcisse-, en lelie- bollen. Het bloembollenbedrijfsleven is van oordeel dat de heffing over deze bloembollen op zijn plaats is. 14 Vrijdag 2 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 14