Doeleman: Brussels graanbeleid verstoort hele agrarische sektor *2 zuidelijke landbouw maatschappij Wisselgeld Evenwicht Brandbrief ZLM over Europese landbouwprijzen 1986/1987 naar Tweede Kamer Graanbesluiten onverantwoord Landbouwschap: EG-landbouwbesluiten onvolledig VRIJDAG 2 MEI 1986 74e JAARGANG NO. 3825 land- en tuinbouwblad Het droge weer van de laatste twee weken wordt door de boeren nuttig gebruikt. Het zaaien is al voor de helft geschiedt. Ook voor het poten van aardappelen zijn de weersomstandigheden uitstekend ge schikt. Aardappelpootmachines rijden overal op de nog kale akkers. In zijn openingswoord ging de voorzitter van de ZLM, de heer A.J.G. Doeleman tijdens de vergadering van het hoofdbestuur op 28 april j.l. eerst in op de situatie in de praktijk. 'Een laat jaar behoeft', zo zei hij, 'nog geen slecht jaar te zijn. Maar ook geldt dat elk jaar in de land- en tuin bouw op zich zelf staat. Een herhaling van 1 983 wat de ontwikkeling van de gewassen, de opbrengst en het financiële resultaat betreft staat zeker niet bij voorbaat vast. In elk geval wordt het hoog tijd dat de weers omstandigheden verbeteren, zodat de werkzaamhe den op verantwoorde wijze voortgang kunnen vinden. De grasgroei komt ook bijzonder laat op gang wat een ekstra kostenpost voor de veehouderij betekent. Of de achterstand uiteindelijk tot gevolg zal hebben dat de ruwvoerpositie dit jaar moeilijk wordt is op dit moment moeilijk te voorspellen. Na lang onderhandelen zijn de landbouwministers tot overeenstemming gekomen. Helaas kunnen wij de te vredenheid - de zelfvoldaanheid - van Minister Braks zeker wat de akkerbouw betreft niet delen. Waar wij voor gevreesd hebben heeft opnieuw plaatsgevonden namelijk dat naar onze mening het graanbeleid als wis selgeld gebruikt is om een meerderheid achter de voor stellen te krijgen. Alleen Kiechle vindt de besluiten een belediging voor zijn boeren. En ook wij voelen de af spraken over het graanbeleid als onevenredig negatief ten opzichte van andere sektoren. Daarbij komt dat er alleen een prijsverlaging tot stand is gekomen zonder enige oplossing van het probleem van de overschot ten zelf. De medeverantwoordelijkheidsheffing van 3% zal in de eerste plaats gebruikt moeten worden voor de afzet van de overschotten uit het verleden die nu liggen opgeslagen. Overschotten ontstaan door een fa lend afzetbeleid van de afgelopen jaren. Onze zorg daarbij is hoe de handel deze heffing gaat inhouden met alle administratieve problemen daar omheen. Wij vre zen dat in landen waar in kleine mengvoerinstallaties veevoer wordt verwerkt er mazen in de regeling gevon den zullen worden. Het graanbeleid dat nu wordt voor gesteld is alleen een prijsverlaging zonder enig zicht op produktievermindering of snelle afbraak van de over schotten. Een graanbeleid dat voor de Nederlandse graantelers zeer nadelig is. Met dit graanbeleid, vrezen wij, wordt het evenwicht tussen de verschillende produkten duidelijk verstoord. Maar niet alleen tussen de produkten in de akkerbouw onderling maar ook in de verhouding met de veehou derij en de veredelingssektor wordt het evenwicht ge weld aangedaan. De verstoring van dit evenwicht kan voor de Nederlandse veehouderij en veredelingssektor wel eens nadeliger zijn dan het op het eerste gezicht lijkt. Voor de veehouderij dus wel een prijsbevriezing zonder direkte nadelige maatregelen. De korting wordt een jaar uitgesteld. De vraag is of de komende 2 jaar de beperking van 3% via een opkoopregeling gereali seerd wordt. De korting op de melkproduktie zal wel per land ingevuld gaan worden. Of deze 3% vermin dering met de opkoopregeling tot stand komt is zeer de vraag. De voordelen van de opkoopregeling worden in ons land te veel afgeroomd door ons fiskale stelsel. Het sociaal struktuurbeleid dat de EG wil gaan voeren zal onder Nederlandse omstandigheden beperkte mo gelijkheden gaan bieden. Sociale zekerheid moet in Ne derland door kleine zelfstandigen duur betaald worden. Helaas moeten wij konstateren dat het voorwaarden scheppend beleid geleidelijk aan wordt afgebroken zon der daar een ander beleid voor in de plaats te stellen. Blijkbaar is de politiek zich onvoldoende bewust van de situatie in de land- en tuinbouw. Hoe kan het ook anders als de minister van landbouw zegt dat het nog nooit zo goed is gegaan in de land- en tuinbouw dan op dit moment. Voor de akkerbouw geldt dat zeker niet! Brief van de ZLM aan de Vaste Kommissie voor Land bouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal in Den Haag Geachte Kommissie, Het hoofdbestuur van de ZLM heeft in zijn vergadering van 28 april met grote teleurstelling kennis genomen van de besluiten over de landbouwprijzen 1986/'87. In de Ne derlandse omstandigheden zal met name de tarweprijs voor de telers een daling ondergaan in de orde van groot te van maar liefst 10 a 12°7o. (afschaffing referentieprijs, beperking interventie en medeverantwoordelijkheids heffing). Het hoofdbestuur van de ZLM maakt zich zeer grote zor gen over de gevolgen van één en ander voor de Nederlandse akkerbouw in het algemeen en de zuidwestelijke akker bouw in het bijzonder. Op korte termijn zijn er voor de boeren nauwelijks mogelijkheden om op rendabele wijze andere gewassen te telen, zeker niet op grotere schaal. De landbouwministers zijn er (opnieuw) niet in geslaagd een konstruktief beleid voor de toekomst te formuleren. In feite is men niet verder gekomen dan een recht toe recht aan prijsafbraak voor de boeren. Het bestuur van de ZLM voelt zich meer en meer door de politiek in de steek gela ten. Sommigen vragen zich af of de Nederlandse akker bouw ook door 'Den Haag' al is afgeschreven. Anderen spreken van een belediging voor de Nederlandse akker bouw. Het bestuur van de ZLM doet daarom een drin gend beroep op uw kommissie alles in het werk te stellen om de schade voor de akkerbouw zoveel mogelijk te be perken. Niet alleen door de wijze van uitvoering van de interventiëregeling maar vooral ook door maatregelen die de (financiële) basis voor de akkerbouw kunnen verster ken. Wij vragen u dan ook op korte termijn in overleg met de georganiseerde landbouw (Landbouwschap) de mogelijkheden daartoe serieus te onderzoeken. Vanuit de ZLM denken wij daarbij onder andere aan handhaving van de negatieve WIR, BTW-kompensatie en maatrege len in de sfeer van de lastenverlichting. Tenslotte deel ik u mede dat het bestuur van de ZLM tenvolle bereid is van uit de praktijk mee te zoeken naar oplossingen voor de strukturele problemen waarmee de land- en tuinbouw mo menteel worstelt. Wij zijn gaarne bereid deze brief des gewenst toe te lichten. Een afschrift van deze brief is verzonden naar de Minister van Landbouw, het Landbouwschap en het KNLC. Hoogachtend, Mr. J. Oggel, sekretaris van de ZLM De besluiten van de EG-landbouwministers in Luxemburg zijn onvolledig en vergroten de problemen in de land- en tuinbouw. Dit zegt het Landbouwschap in een eerste reak- tie op de EG-Landbouwbesluiten die vrijdag 25 april zijn genomen. Het schap acht het overigens van het grootste belang dat de beslissingen niet langer zijn uitgesteki. De genomen besluiten zijn volgens het Landbouwschap onvolledig omdat aanvullende sociale en strukturele maat regelen ontbreken. Deze zijn volgens het Landbouwschap dringend nodig om bij een meer marktgericht prijsbeleid perspektieven te bieden voor de ontwikkelingen en inko mensvorming in de Europese landbouw. De besluiten voor de granen verzwakken op onverant woorde wijze de prijsondersteuning. Dit werkt ook na delig door naar andere akkerbouwprodukten. De introduktie van een medeverantwoordelijkheidsheffing voor de granen heeft als nadeel dat gespecialiseerde ak kerbouwbedrijven in een ongunstige positie komen ten op zichte van gemengde bedrijven, waar het eigen graan aan het vee wordt vervoederd. Laatst genoemde bedrijven zijn namelijk van de heffing vrijgesteld. De instelling van een EG-opkoopregeling voor melk acht het Landbouwschap onder de huidige omstandigheden juist. Hierbij is het van belang dat in overleg met Minister Braks van Landbouw in Nederland een effektieve toepas sing op vrijwillige basis tot stand komt. Dit is nodig al dus het Landbouwschap om een verdere verplichte vermindering van de heffïngsvrije hoeveelheid melk per veehouder tegen te kunnen gaan.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1