Graszaadrassen reageren erg verschillend op de winter Vrij late zaai tijdstip gunstig Er wordt over intensiveren gedacht Lange stalperiode korte wenken akkerbouw T-som van 180° bereikt Nog teveel boeren gebruiken zuiveringsslib De afgelopen maand maart heeft wel iswaar het einde van de vorstperiode gebracht, maar over het algemeen was het een koude en natte maand. De ge middelde temperatuur was 4,5 graad tegen 5,2 normaal. Op 4 maart viel de dooi in. Het duurde echter nog tot 18 maart voordat de vorst geheel uit de grond was. De eerste percelen uien zijn in NOORD-BEVELAND vol goede moed reeds gezaaid tijdens de vorst. En op deze vroeggezaaide percelen ziet men de uien voorzichtig boven de grond komen. Ook is er een begin gemaakt met het zaaien van de teunisbloem. Een klein gewas, dat in Noord-Beveland al aar dig in het bouwplan past. Kort na de zaai van de teunisbloem verschijnt de sproeikar weer op het land om het ge zaaide te spuiten vóór opkomst. Voor toepassing na de gewasopkomst is nog steeds geen middel toegelaten. Een tijdige zaai bevordert een tijdige afrijping in september-oktober! Wie nu echter denkt dat met de teu nisbloem er een goed alternatief ge was gevonden is voor het beperken van het graanareaal, wordt alweer te leurgesteld bij het lezen dat vele olie houdende zaden in de Sovjet-Unie worden geteeld. Zó rooskleurig ziet het er voor de teunisbloem dus ook weer niet uit. Wederom een somber perspektief voor de akkerbouwers! Er zijn wel voldoende alternatieve teelten, maar het gebrek aan afzetmo gelijkheden is nog een knelpunt. Een andere oplossing voor het beper ken van de graanoverschotten is om slechte gronden uit de produktie te ne men. Maar dan doet zich de moeilijk heid voor dat niemand slechte gronden heeft: die liggen immers al tijd op het bedrijf van buurman! Grond uit produktie nemen lukt al leen als daar een flinke vergoeding voor gederfd inkomen tegenover staat. Wat te denken van de opwaardering van de gulden met 3% ten opzichte van de franse franc? Volgens minister Rud'"" niet nadelig voor de eksport van de Nederlandse landbouw. Maar de Nederlandse boer zal zich toch moeten realiseren dat hij niet meer goedkoper is dan de kon- kurrent, dus zal hij voor hetzelfde geld beter moeten zijn. Misschien dat het vrij late tijdstip waarop dit jaar gezaaid en gepoot gaat worden wel gunstig is in verband met de problematiek van de over schotten. Minder kilo's, maar een goede prijs en goede afzetmoge lijkheden. De praktijkschrijver in WEST ZEEUWS-VLAANDEREN zit dit stukje te schrijven op een mistige druilerige ochtend in de 2e week van april. Deze is symbolisch voor de toekomst van de jonge boeren die het ouderlijk bedrijf willen overnemen; een onze kere mistige toekomst. Er wordt in het West Zeeuws- Vlaamse wel over intensiveren ge dacht, of een tak erbij nemen, maar men zal zich tevens dienen te realise ren, dat als men b.v. grove tuinbouw wil gaan bedrijven, de aanvoerlijnen naar een grote veiling ver zijn. Ook de vrachtkosten zijn hoog. En niet te Maatregelen Afrikaanse varkenspest aangepast Staatssekretaris A. Ploeg (landbouw en visserij) heeft de maatregelen, die hij onlangs heeft genomen naar aan leiding van het uitbreken van Afri kaanse varkenspest op drie punten aangepast. In de eerste plaats is met ingang van Verloop van de temperatuursom in 1986 Weerstation Zierikzee Volkel Gilze-Rijen Vlissingen Eindhoven Zuid-Limburg April doel wal hij wil, zegt het spree kwoord. Zonnige dagen, afgewisseld met regenbuien en koud voorjaars weer geven begin april op THOLEN EN ST. PHIL1PSLAND een guur weertype. De tarwepercelen worden mooi groen en op die percelen waar geen bespui ting met een bodemherbicide heeft plaatsgevonden is onkruid aanwezig. Velerlei middelen staan tot onze be schikking en dit is dan ook geen punt. Verschillende graszaadpercelen staan minder mooi. Hier kan men spreken van groen en dor met enkele groene sprieten. Het blijkt dat rassen en ty pen heel verschillend reageren op de afgelopen winter. Er zijn roodzwenk grassen, die goed ontwikkelen, met hier en daar iets uit dunning, maar waar toch voldoende planten aanwezig zijn. Maar men ziet ook percelen, die dor staan, waar en kele groene sprieten doorkomen. Meestal krijgt men dit beeld als het lang de winter in gegaan is. Deze vlie ger gaat echter niet altijd op, want percelen die afgelopen najaar door schapen zijn afgegraasd, hetgeen bij na altijd opbrengstverhogend werkt, vertonen dit beeld. Ook veldbeemd, engels raai en rietzwenk rassen verto nen dit. Al met al geeft het een bonte mengeling van groen tot dor en lijkt het een goede zaak, na deze winter zonder sneeuw, de ontwikkeling en de latere opbrengsten goed te volgen, dit in samenhang met het tijdstip van toe diening van de kunstmestgift. Dat er percelen met te weinig halmen zijn zou een gevolg kunnen zijn van een kunstmestgift, die gegeven is terwijl de grond diep bevroren was. Via de studieklub graszaad kunnen wij trach ten ons een beeld te vormen over het graszaad oogstjaar 1986. Of we er konklusies uit kunnen trekken voor volgende jaren is moeilijk te beant woorden, want winters zoals in '85 en '86 komen niet regelmatig voor. Denk maar aan de elfstedentochten. Daar wij in ons gebied geen overschot aan mest hebben, doet het ons pijn, dat droge kippemest waarschijnlijk in grote hoeveelheden geëksporteerd gaat worden. In akkerbouwstreken is het een gewilde mestsoort. Moeten wij het doen met de minder gewilde mest- soorten? Of eksport van mest, de pro blematiek oplost zal later blijken. Wel staat vast dat een afnemer van mest een goede kwaliteit verlangt zonder ongerechtigheden. Het voorjaarswerk staat op een laag pitje. Ik denk dat we moeten trach ten ons geduld te bewaren, want de grond is erg nat en los. Zaaien doet men maar één keer en alleen als de grond droog genoeg is. vergeten als men intensiveert zal ook het aantal arbeidsuren drastisch om hoog gaan. Maar als men zich volle dig inzet, en een goed ondernemer is, zal men wellicht een renderend bedrijf kunnen opbouwen. De werkzaamheden op het land ver lopen uiterst traag, de afgelopen 14 dagen is er heel weinig werk verricht, enkele percelen uien werden gezaaid of geplant, en ook een beetje veldbo- nen. Er wordt nu uitgekeken naar het moment dat het weer omslaat, dan kunnen de zaaiwerkzaamheden in volle omvang beginnen. Maar we zul len wel moeten opletten dat de bodem omstandigheden goed zijn. 9 april a.s. het vervoer van paarden en pony's in het zogenaamde kernge bied weer toegestaan. Daarnaast mogen lege veewagens, die gereinigd en ontsmet zijn het zoge naamde kerngebied verlaten. Het vervoer van varkensmest uit de bufferzone en uit het kerngebied is met het oog op mogelijk besmettings gevaar met ingang van 9 april a.s. verboden. Datum 97 106 106 106 106 116 135 179 216 81 90 90 90 90 99 115 159 200 89 100 100 100 100 109 126 170 211 103 114 114 114 114 124 138 177 211 89 102 102 102 102 112 134 181 224 79 86 86 86 86 95 114 163 202 Alle begin is moeilijk. Ook met de aanvang van de voorjaarsinzaai. De tijd en de wil is er, maar ook op WALCHEREN zijn de omstandighe den nog niet voldoende gunstig om een goed zaaibed te verkrijgen. BIJ EEN ON KR UIDBESTRIJ- DING kan er snel schade optre den op aangrenzende percelen. Let daarom op wind en drift: Chloor IPC/graszaad, groeistof fen/witlof etc. Door vervluchting kunnen Anitop en Brominal MEP zelfs een AANTAL dagen na het spuiten nog schade aan de gewas sen in de buurt veroorzaken. EVENALS VORIG JAAR kan het voorkomen, dat er bestrij dingsmiddelen bevroren zijn ge weest. Kontroleer bij welke middelen dit van invloed kan zijn op de werking ervan. Vraag zono dig informatie bij Uw leverancier of bedrijjsv oor lichter HEEFT UT AR WE nog geen eer ste stikstofgift gekregen, doe dit dan nu zo vlug mogelijk. Vooral percelen met een dunne stand hebben de stikstof hard nodig voor een goede uitstoeling. VROEG ZOMERGERSTZAAI EN geeft in de regel een betere op brengst. Dit jaar was dit nauwelijks mogelijk. Desondanks is het beter te wachten tot de grond hiervoor voldoende droog is. Zomergerst is wel degelijk struktuurgevoelig. EEN GOED ZAAIBED voor sui kerbieten moet - evenals voor zaaiuien, teunisbloem, blauw- maanzaad en vlas - aan een aan tal eisen voldoen, namelijk: goed vlak liggen, voldoende verkrui meld (denk om slemp op lichte grond!), regelmatig ondiep los en zo weinig mogelijk bereden zijn in verband met sporen. Daarom dient U werktuigen te gebruiken met een egalisatiebalk, verkrui- melrollen, een goed ingestelde werkdiepte en bij voorkeur een grote werkbreedte. Schatting van de datum waarop een bepaalde waarde van de T-som wordt bereikt. Weerstation Schatting uitgaande van de temperatuursom op Datum 28/1 5/2 13/2 20/2 27/2 6/3 12/3 20/3 20/3 27/3 27/3 T-som 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 280° 180° 280° Zierikzee 28/2 4/3 8/3 12/3 14/3 17/3 20/3 19/3 5/4 20/3 5/4 Volkel 11/3 13/3 15/3 18/3 20/3 23/3 24/3 24/3 8/4 23/3 8/4 Gilze-Rijen 8/3 14/3 15/3 16/3 18/3 21/3 22/3 22/3 7/4 21/3 7/4 Vlissingen 27/2 2/3 6/3 11/3 13/3 17/3 20/3 20/3 5/4 20/3 6/4 Eindhoven 6/3 8/3 11/3 14/3 17/3 20/3 21/3 19/3 5/4 19/3 5/4 19/3 4/4 Zuid-Limburg 7/3 12/2 15/3 17/3 20/3 22/3 23/3 23/3 7/4 22/3 7/4 Vrijdag 11 april 1986 Voor heel het land is nu de tem peratuursom van 180° bereikt. Wanneer het grasland berijdbaar is kan dus stikstof worden gestrooid. Hiermee wordt de we kelijkse berichtgeving over het ver loop van de T-som afgesloten. In de laatste vijf dagen van maart no teerden we nog ruim 35 mm regen. Daarna droogde de grond weer gelei delijk op, maar op 7 april geen gun stige weersomstandigheden om met de inzaai te beginnen. Toch hopen we op wat zonniger en droog weer zodat deze week nog be gonnen kan worden. Voor sommige gewassen is het nu echt wel de tijd om het zaad aan de grond toe te vertrou wen. Overigens gelukkig nog geen pa niek! Sommigen herinneren aan de late inzaai voorjaar 1983. Toen nog redelijke kg-opbrengsten en goede prijzen voor een aantal vrije produk- ten. Daarom gelukkig nog niet ge treurd. Wel treurig gesteld is het met de prijzen van aardappelen en uien. Ook de prijs van de bruine bonen laat het zitten. Veel telers beschikken nog over een onverkochte partij. We kun nen alleen maar hopen dat de prijs zich voor de volgende oogst hersteld. Boeren klagen altijd wordt er wel eens in het algemeen beweerd. Dezer da gen vernemen we toch nogal eens klachten die zeker terecht zijn. De be langrijkste is, dat er geen geld binnen komt maar wel nota's van aankoop van bedrijfsmiddelen voor oogst 1986. De likwiditeit is op veel bedrij ven een groot probleem, daar er wei nig of geen vlottende geldmiddelen zijn. Helaas zijn de prijzen van de aan te schaffen zaken eerder hoger dan la ger. Bezuinigingen hierop zijn niet aan te bevelen of het zou bijv. moe ten zijn bij de stikstofbemesting op suikerbieten. Op sommige bedrijven valt daar mo gelijk nog wel wat te bezuinigen, zo hebben we afgelopen winter verno men op voorlichtings- en studiebijeen komsten. Door het overwegend te koude weer is er nog weinig groei. Er is nog wei nig verandering bij de tarwe, afgezien van de kleur. Ook de grasgroei is nog minimaal. Sommige percelen hebben toch wel wat vorstschade. In enkele gevallen kan doorzaaien wel nodig zijn om dit jaar toch nog een goede grasproduktie te krijgen. Het ziet er dus wel naar uit dat de stalperiode dit voorjaar langdurig zal zijn. Gelukkig is er op de meeste bedrijven nog vol doende ruwvoer aanwezig. Maar mens en dier zien toch weer uit naar het tijdstip dat het vee in de wei ge bracht kan worden. Dit zowel uit een oogpunt van gezondheid, verzorging en kosten. Door een loonbedrijf in ons gebied is een grootpakpers aangeschaft. Deze kan ingeschakeld worden bij de ruw- voederwinning, o.a. bij voordroog- kuil. Op bedrijven waar de arbeidsvoorziening een knelpunt is bij de ruwvoederwinning, kan inschake ling mogelijk een oplossing zijn. De inzaai is nu hopelijk dichtbij. Pro beer een zo goed mogelijk zaaibed te verkrijgen met zo weinig mogelijk werkgangen (lees trekkersporen). Al naar gelang het later in het seizoen wordt mag wel iets dieper gezaaid worden. Zaai echter fijne zaden, o.a. teunisbloem niet dieper dan 1 cm en toch op een vochtige 'vaste' bodem. De dagelijkse gesprekken onder de veehouders in WEST-BRABANT ZUID gaan uiteraard over de Afri kaanse varkenspest en de steeds maar verder dalende vleesprijzen. Ruim een jaar na het uitbreken van Afrikaanse varkenspest in België zijn nu ook de Nederlandse veehouders in de ban van deze gevreesde ziekte. Evenals in België zijn vleesresten in keukenafvallen weer de oorzaak. Varkenshouders die dit spul willen voeren hebben hiervoor een vergun ning nodig waarin als eis gesteld wordt dat het afval gekookt of gestoomd moet worden alvorens het aan de varkens gevoerd mag worden. Het voordeel van keukenafval voeren is dat het smakelijk, voedzaam en in verhouding goedkoop is. Ongekookte afvallen voeren maakt het nog voordeliger maar het ver hoogt wel de infektiedruk van diver se ziekten waarvan Afrikaanse varkenspest de gevaarlijkste is. Diverse publikaties vorig jaar over de risiko's die het voeren van deze afval len met zich meebrengen hebben niet voor iedereen geholpen. Er kan van hogerhand af niet vaak ge noeg gewezen worden op de nood zaak van een goede bedrijfshygiëne omdat onze hele eksport beïnvloed kan worden door een of twee bedrij ven die zich niet aan de richtlijnen houden. Mogelijk dat op korte termijn de ge nomen maatregelen weer ongedaan gemaakt kunnen worden, zodat vee markten en slachthuizen in Zuid- Holland weer kunnen draaien. Voor veel rundveebedrijven is het ook knap lastig omdat vet vee moet blij ven staan omdat een slachthuis geslo ten is. Vanuit West-Brabant wordt nogal wat vee, met name stieren geslacht op abattoirs in Zuid-Holland. Met verbazing hebben we de afgelo pen week in de krant de persoonlijke visie kunnen lezen van een scheidend topman uit de waterschapswereld over zuiveringsslib. Deze bestuurder stelt dat het als van zelfsprekend beschouwd moet wor den dat de landbouw via de waterschappen slib moet gaan gebrui ken. Al jaren worden landbouwers via de standsorganisaties gewezen op de gevaren die kunnen optreden bij het gebruik van slib. Resten van zware metalen kunnen vruchtbare landbouwgrond totaal on geschikt maken voor produkten die bestemd zijn voor konsumptie. Ana lyses van een vracht slib geven vaak geen garantie dat de partij vrij is van schadelijke stoffen. Nog teveel boeren gebruiken het slib omdat het bijna voor niets wordt aan geboden. De gevolgen van bijvoorbeeld een partij aardappelen die een te hoog ge halte bevat van een of ander zwaar metaal zijn net als bij de Afrikaanse varkenspest niet te overzien. Zo'n partij kan er voor zorgen dat een land zijn grenzen sluit. De overheid moet zelf zorgen voor de opslag en af zet van zuiveringsslib. Wij als land bouw moeten ook zelf zorgen voor onze mestoverschotten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9