Nog betere service door eigen ekspertisedienst! verzekeringen Overheid bevordert verkoop lood vrije benzine voor schoner milieu! f. den hollanderlaan 10 tel: 01100-38000 Goedkope overnach tingen voor fietsers Als er iets veranderd wordt, is men al snel geneigd zich af te vragen of de oude manier niet deugde. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Tot op heden hebben we, voor wat betreft het ekspertiseren van schades op een prettige manier ge werkt met eksterne buro's en steeds hebben deze mensen tot onze en uw tevredenheid schades getaxeerd. We zullen de vraag dan ook an ders stellen: Kan er aan iets wat goed is nog verbeterd worden? Deze vraag menen we bevestigend te moeten beantwoorden. Zeker in deze tijd verwacht u van ons dat we alert zijn en steeds proberen onze service, die gelukkig als heel goed bekend staat, nog te verbeteren. Dit heeft er toe geleid dat wij beslo ten hebben per 1 mei a.s. te starten met een eigen ekspertise-dienst voor motorvoertuigen. Welke voordelen? Vanzelfsprekend zult u zich afvragen waaruit de verbeteringen bestaan. La ten we in de eerste plaats noemen wat niet zal veranderen. Dat is de manier waarop de schades getaxeerd worden. De schade-bedragen zullen er dan ook niet anders uitzien. Wat dan wel? Welnu, het minst sterke punt was tot nu toe het maken van afspraken. Doordat wij de ekspertises uitbesteed den aan een ekstern buro, wat natuur lijk ook voor andere opdrachtgevers werkte, was het voor ons vrijwel on mogelijk u precies te zeggen wanneer de ekspert de schade op zou kunnen nemen. Wij vonden dit een tekortko ming en in onze nieuwe opzet gaat dit veranderen. Onze binnendienst gaat de eksperti ses plannen en kan u straks dus on middellijk antwoord geven op de vraag wanneer de ekspert de schade komt taxeren. Dit betekent ook dat u direkt een afspraak kunt maken in dien u de schade telefonisch meldt. Naar onze mening een duidelijke ver betering. Daarnaast zullen we door gebruik te maken van de meest mo derne kommunikatiemiddelen de ekspertise-rapporten nog sneller in huis hebben, zodat betaling ook nog vlugger plaats kan vinden. Een voor- Meeuwsen beeld hoe we de gang van zaken voor stellen: Stel dat u 's maandags een schade oploopt. U belt ons gelijk en de ekspertise wordt voor dinsdag ge pland. U zorgt dat de auto dinsdag morgen bij de garage is. De ekspert neemt de schade op en stuurt nog de zelfde dag d.m.v. telefax het rapport aan ons door. Tenzij er bijzonderheden zijn kan dan op woensdag de schade afgewikkeld worden waarna de betaling nog de zelfde dag of op donderdag zal plaats vinden. Natuurlijk dient u er dan wel voor te zorgen dat uw aangifte formulier inmiddels bij ons binnen is. Met wie krijgt u te maken? Graag willen we de mensen met wie u eventueel te maken krijgt aan u voorstellen. In de eerste plaats zult u te maken krijgen met onze binnen dienst, die bestaat uit 3 medewerkers, t.w. mej. Vermaire en de heer Remijn die o.a. de planning verzorgen. Zij zullen binnenkort worden geassisteerd door onze nieuwste en jongste mede werkster, mej. v. 't Leven. U weet ons nummer voor schademeldingen: 01100 - 38888. Dan de mensen in het veld. Voor ve len toch vertrouwde gezichten. Im mers 3 van onze 4 eksperts waren in dienst van het buro waar wij altijd mee werkten en zij zullen gewoon in hun eigen rayon blijven werken. Dit is in de regio Zeeuws-Vlaanderen, de heer Engels uit Biervliet. Schouwen- Duiveland, Noord-Beveland en Wal cheren is en blijft het rayon van de heer Kooy uit Wissenkerke, terwijl de heer Koole uit Serooskerke voorna melijk Zuid-Beveland als werkterrein zal hebben. Voor West-Brabant wel een nieuw gezicht, nl. de heer v.d. Noort uit Zevenbergen. Voor de rest van ons werkgebied blijven we wer ken met het oude vertrouwde buro v.d. Hulst uit Breda. Wel geldt ook voor dit gebied dat de afspraken voortaan ook direkt door onze binnendienst gemaakt worden. Tenslotte Aan dit hele gebeuren is een lange en grondige voorbereiding vooraf ge gaan. Met name hebben ook onze au tomatiseringsmensen een knap stuk werk verricht. Iedereen heeft er zin in en is bijzonder goed gemotiveerd. We zullen dan ook enthousiast aan de slag gaan op 1 mei. Desondanks is het niet onmogelijk dat er wel eens wat misgaat. Bij voorbaat vragen we u begrip hiervoor. Wees u er echter van overtuigd dat we met de ze ekspertise-dienst onze service aan u belangrijk zullen verbeteren en dat we in de toekomst zullen blijven pro beren deze nog meer te optimaliseren. H. Meeuwsen Op 1 april werden maatregelen van kracht om loodvrije benzine grootschalig op de markt te bren gen en de verkoop van schonere auto's te stimuleren. Uitlaatgassen van het verkeer zijn verantwoordelijk voor 55% van de totale uitworp vaii stikstofoxi den en 40% van de totale uitworp van koolwaterstoffen. Aangezien stikstofoxiden voor 20% bijdra gen aan de verzuring draagt het verkeer voor ruim 10% aan dit verschijnsel bij. Voorts veroorza ken stikstofoxiden en koolwa terstoffen in de atmosfeer onder invloed van zonlicht fotochemi- sche luchtverontreiniging (o.a. ozon). Het verkeer is derhalve ver antwoordelijk voor ca. 50% van de fotochemische luchtverontrei niging. Verzurende stoffen en fo tochemische luchtverontreiniging vatten we samen onder het begrip "zure regen". Zure regen brengt grote schade toe aan bossen, ge bouwen en oppervlaktewater. Daarom neemt de overheid maat regelen om de zure regen te bestrijden. Schonere auto's De eerste maatregel betreft de verla ging van de bijzondere verbruiksbe lasting (BVB) op schonere auto's die nieuw aangeschaft worden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen schone en beperkt schone auto's. De tariefsverlaging voor schone auto's bedraagt: - ƒ1700,voor auto's groter dan 1400 cc - 850,voor auto's kleiner dan 1400 cc. De tariefsverlaging voor beperkt schone auto's bedraagt: ƒ400, Het bedrag gemoeid met de verlaging van de bijzondere verbruiksbelasting voor schone en beperkt schone auto's wordt opgebracht door een integrale verhoging van de bijzondere ver bruiksbelasting. Nieuwe auto's wor den daardoor in 1986 gemiddeld ca. ƒ132,duurder en in 1987 en 1988 ƒ428,respektievelijk ƒ888,De differentiatie van het BVB-tarief zorgt ervoor dat nieuwe schone en beperkt schone auto's tegen ongeveer dezelf de prijs als de huidige "standaard" auto's verkrijgbaar zijn. De konsu- ment krijgt dus de keus uit schone, beperkt schone en standaard auto's zonder dat aan één van de drie soor ten belangrijke financiële voor- of na delen verbonden zijn. De verlaging van de BVB tarieven voor schone auto's heeft vooralsnog een looptijd van 3 jaar (1 april 1986 tot en met 31 december 1988), voor beperkt scho ne auto's geldt de BVB-verlaging tot 1 april 1987. De vervanging van het autopark duurt ca. 10 jaar. Het duurt dus eveneens nog tenminste 10 jaar voor het gehele autopark bestaat uit schone auto's. Technieken om aan de aangescherp te eisen te voldoen De toegepaste techniek om de auto schoon te maken hangt af* van de strengheid van de eisen. De strengste eisen worden gesteld aan de auto's groter dan 2000 cc. Aan deze eisen zal alleen voldaan kunnen worden door de toepassing van de driewegkataly sator in kombinatie met een zoge naamde lambda-sensor en een elektronisch gestuurd brandstofinjek- tiesysteem. Deze voor de markt in de Verenigde Staten ontwikkelde tech niek reduceert de uitworp van kool waterstoffen, stikstofoxiden en koolmonoxide met 80 tot 90%. Voor de markt in de VS zijn al vele miljoe nen auto's met een driewegkatalysa torsysteem geleverd. Iets mildere eisen worden gesteld aan de middenkategorie auto's (1400 - 2000 cc). De voor deze kategorie auto's overeengekomen EG-eisen zijn zodanig dat verschillende technische oplossingen voor de fabrikanten openstaan. Nadrukkelijk is bij de EG- besluitvorming rekening gehouden met de mogelijke toepassing van de toekomstige arme-mengselmotor met een oxydatiekatalysator. In een enkel geval kan zelfs door toepassing van een geavanceerd brandstofinjektie- systeem in kombinatie met b.v. uit laatgasrecirculatie aan de eisen worden voldaan. Verwacht wordt dat vooralsnog het aanbod in deze kate gorie auto's in overgrote meerderheid zal bestaan uit auto's met een drie wegkatalysatorsysteem. De kosten van zo'n driewegkatalysator bedragen gemiddeld ongeveer ƒ1700,—. Van daar deze korting op het BVB-tarief. De mildste eisen gelden voor de ka tegorie auto's kleiner dan 1400 cc. In een aanzienlijk aantal gevallen zal naar verwachting aan deze voorlopi ge eisen kunnen worden voldaan door een nauwkeurig ontworpen en af gesteld carburatiesysteem en/of een aanpassing van de ontstekingsafstel ling. Enkele autotypen kunnen zelfs zonder of met slechts geringe wijzi ging direkt aan de eisen voldoen. De eisen voor deze kleinste kategorie auto's hebben een voorlopig karak ter. In EG-verband is afgesproken in 1987 te beslissen over een aanscher ping van deze eisen die vervolgens in de BVB-maatregel ingepast zullen worden. De EG heeft voor auto's van minder dan 1400 cc het compensatie bedrag vastgesteld op maximaal ƒ850,Vandaar deze korting op het BVB-tarief. Aan de eisen voor be perkt schone auto's kan met nog een voudigere motoraanpassingen voldaan worden. Daarom bedraagt de BVB-verlaging voor deze kategorie ƒ400,—. Loodvrije benzine Door een kombinatie van maatrege len in de luchtverontreinigingsheffin gen en accijns wordt per 1 april loodhoudende normale benzine ver vangen door loodvrije normale ben zine van ongeveer dezelfde prijs. Door een extra heffing op loodhou dende normale benzine van 7 cent per liter wordt deze vrijwel net zo duur als superbenzine en zal daarom van de markt verdwijnen. De maatrege len in de accijns en heffingen zijn zo ontworpen dat deze voor de schatkist budgetneutraal zijn. Waarom loodvrije benzine? Katalysatoren zijn niet bestand tegen lood in benzine. Lood vermindert de De organisatie 'Vrienden op de fiets', die zich inzet voor goedko pe overnachtingsmogelijkheden voor de fietsende vakantieganger, beschikt momenteel over zo'n 300 overnachtingsadressen bij partiku- lieren in heel Nederland. De kosten voor een overnachting met ontbijt variëren van ƒ15,tot ƒ20,per persoon. Een boekje met logeeradressen en wat wetenswaardigheden voor de fietser is voor ƒ7,50 verkrijgbaar bij mevr. P. de Blécourt, Brahmsstraat 19, 6904 DA, tel. 08360 - 24448 en bij de heer J. van Wageningen, Brahmsstraat 17, 6904 DA Zevenaar, tel. 08360 - 25325. Bij deze prijs is bovendien een lid maatschapskaart inbegrepen, die een jaar lang geldig is. werking van de katalysator zeer snel tot nul. Zodra dus auto's met kata lysator op de markt komen moet op grote schaal loodvrije benzine ver krijgbaar zijn. In Nederland is daar voor gezorgd door de vervanging van loodhoudende normale benzine door loodvrije benzine. Een maatregel die ook in Oostenrijk, Zwitserland en Zweden is getroffen. In West- Duitsland is loodvrije benzine geïn troduceerd naast de bestaande twee soorten loodhoudende benzine. In de zuidelijke EG-landen is loodvrije ben zine beperkt beschikbaar langs de tou- ristische routes. Welke auto's kunnen op normale loodvrije benzine rijden? Lood is begin deze eeuw (jaren 20) aan de benzine toegevoegd omdat dit de beste manier was om een voldoen de hoog octaangetal te bereiken. Bij benzine met een te laag octaangetal kan de motor gaan kloppen of pin gelen. De huidige superbenzine heeft een octaangetal van 98 en de norma le benzine heeft een octaangetal van 91 (in vaktermen 91 RON: research octane number). De loodvrije benzi ne heeft vanaf 1 april eveneens een oc taangetal van 91 zodat in dit opzicht geen problemen optreden bij de ver vanging van normale loodhoudende benzine door normale loodvrije benzine. Het lood in de benzine veroorzaakt echter ook afzettingen op de kleppen en klepzittingen waardoor deze be schermd worden tegen slijtage. Dit is alleen van belang voor auto's die nog geen geharde klepzittingen hebben. Auto's zonder geharde klepzittingen moeten dan ook bij de overschakeling op loodvrije benzine eens in de vier keer loodhoudende benzine tanken. De motor krijgt dan voldoende lood Brochure Oriëntatiekursus Bedrijfs veiligheid Dit is een algemene oriëntatiekursus op gebieden als veiligheidskunde, arbeidsomstandigheden, veiligheids promotie, veiligheidsorganisatie, chemie en brandveiligheid. De kur- sus heeft tot doel het geven van een oriëntatie op het gebied van onge vallenpreventie en de daaromheen liggende gebieden, zodanig dat de kursisten na het volgen van de di verse inleidingen een overzicht heb ben gehad dat aanleiding kan zijn tot verdere bestudering. Aan de vooro pleiding worden geen specifieke eisen gesteld. De brochure en verde re inlichtingen kunt u krijgen bij Veiligheidsinstituut, afdeling Oplei dingen, Postbus 5665, 1007 AR Am sterdam, tel. 020-445655. om slijtage van de klepzittingen te voorkomen. Van de huidige normaal-rijders zal tweederde deel zonder probleem op normale loodvrije benzine over kun nen gaan. Ongeveer eenderde deel (zonder harde klepzittingen) zal eens in de vier keer super moeten tanken. Op de benzinestations is vanaf 1 april een folder verkrijgbaar waarin precies staat voor welk autotypes dit geldt. Komt er ook loodvrije superbenzine? In Nederland wordt gestart met de grootschalige introduktie van lood vrije normale benzine (91 RON). De katalysatorauto's die geleverd kunnen worden zijn daarop afgestemd. In de toekomst zal loodvrije benzine met een hoger octaangetal op de markt ge bracht worden. De zogenaamde lood vrije Eurosuperbenzine met een octaangetal van 95. Dit vloeit voort uit een op 20 maart 1985 aanvaarde EG-richtlijn die alle lidstaten verplicht per 1 oktober 1989 op ruime schaal Eurosuperbenzine beschikbaar te heb ben. In West-Duitsland is een netwerk voor loodvrije Eurosuperbenzine in opbouw. In Zwitserland is deze ben zine al overal verkrijgbaar. In de overige Europese landen is Eurosu perbenzine nog (zeer) beperkt ver krijgbaar. Auto's die op loodvrije normale benzine kunnen rijden, kun nen probleemloos loodvrije Eurosu perbenzine tanken. Voor auto's die op superbenzine rijden geldt dit meestal niet, omdat het octaangetal van Eurosuper te laag is (namelijk 95, terwijl super een octaangetal van 98 heeft). Omdat er voorlopig veel auto's zullen blijven die lood (voor de klep zittingen) en/of een hoog octaange tal (98 RON) nodig hebben, zal de superbenzine niet voor het jaar 2000 vervangen worden. De EG schrijft dit ook voor. Effekten van katalysatoren loodvrije benzine op onderhoud en benzine verbruik Uit diverse onderzoeken (Nederland, West-Duitsland, Zwitserland) is ge bleken dat de driewegkatalysator auto niet meer benzine hoeft te ge bruiken dan de huidige standaardau to met carburateur. De brandstofbesparing door het geavan ceerde brandstofinjektiesysteem van de driewegkatalysator-auto compen seert volledig het extra brandstofver bruik dat voortkomt uit de toepassing van een katalysator in het uitlaat systeem in kombinatie met de afstel ling van de motor. Rijden op loodvrije benzine heeft als voordeel dat de motor minder veront reinigd wordt en het uitlaatsysteem langer mee gaat. Loodvrije benzine heeft dus een gunstige uitwerking op de onderhoudskosten van de auto op langere termijn. Vrijdag 11 april 1986 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7