Q verzekeringen IVI tel: 01100 -38000 Het doolhof van de ziektekosten Wetenswaardigheden van de inboedelverzekering Keukenhof in Lisse: de grootste bolbloemenshow ter wereld Jl f. den hollanderlaan 10 De magische datum 1 april 1986 is bereikt en de opheffing van het vrijwillig ziekenfonds is een feit. Het is echter mogelijk dat u des ondanks nog geen keuze heeft ge maakt. Vele voorheen vrijwillig verzekerden zijn met diverse vra gen gekomen wat te doen en hoe te handelen. Deze vragen hebben wij wat trachten te inventariseren via het Z.H.V., de ziektekosten verzekeraar waar de O.V.M. zijn ziektekostenverzekeringen onder brengt. 1 augustus 1986 Tot deze datum is het mogelijk voor voorheen vrijwillig verzekerden om een Standaardpolis te nemen. Dit zal gebeuren met terugwerkende kracht tot 1 april 1986. Iemand die nu dus nog geen partikuliere verzekering heeft afgesloten en voorheen vrijwil lig verzekerd was, is dus momenteel niet verzekerd. De ziektekosten die in de periode van 1 april 1986 tot 1 augustus 1986 vallen kunnen echter worden geclaimd bij de Ziekten- kostenverzekeraar waar men zich vóór 1 augustus aanmelden moet. De premie zal dan echter met terugwer kende kracht tot 1 april 1986 worden verrekend. Meldt men zich pas na 1 augustus 1986, dan kan men géén ge bruik meer maken van de Standaard polis en moet men zich aan de akseptatierichtlijnen van de betreffen de ziektekostenverzekeraar houden, wat dus mogelijk tot leeftijdstoesla gen en/of uitsluitingen kan leiden. Nota's Vaak is mij gevraagd hoe te hande len met toekomstige of reeds ontvan gen nota's. De mogelijkheid bestaat dat u voor behandelingen na 1 april 1986 reeds nota's heeft ontvangen van artsen, tandartsen, specialisten, enz. Indien u bij het Z.H.V. uw ziekte kostenverzekering geregeld heeft, of dit nog van plan bent, kunt u deze no ta's onbetaald opsturen aan het Z.H.V. (Postbus 16, 4460 AA Goes). Het Z.H.V. zal verder voor uw ziek tekostennota's zorgdragen en deze af wikkelen. Wat betreft de 'lopende behandelin gen' bestaan ook nogal eens mis verstanden. De lopende behandelingen komen vanaf 1 april 1986 voor rekening van de betrokkene. De lopende behande ling wordt- dus niet door het vrijwil lig ziekenfonds afgewerkt. Indien betrokkene reeds verzekerd is kan hij deze nota's dus doorsturen naar zijn (nieuwe) ziektekostenverzekeraar. Is hij nog niet verzekerd dan moet hij zich alsnog snel aanmelden bij een ziektekostenverzekeraar, die dan als nog de nota's zal afwikkelen indien er een standaardpolis wordt af- A.J. Hoondert gesloten. Het is belangrijk dat u op de nota's uw volledige naam en adres vermeldt en erop zet of de nota reeds betaald is of nog niet (u hoeft niet te betalen). Indien u reeds heeft betaald of indien er nota's zijn waarvoor een eigen ri- siko geldt, dan worden deze recht streeks met u verrekend. In het geval van eigen risiko dient u dan zelf voor volledige betaling zorg te dragen. An dere zaken, zoals ziekenhuis, specia list en huisarts worden, indien onbetaald opgestuurd, direkt aan de ze instanties of personen betaald. A.A.W. A.A.W.-uitkeringsgerechtigden die voor méér dan 45 arbeidsonge schikt zijn, worden per 1 april 1986 verplicht verzekerd. De premie hier voor is 4,8% over de uitkering. Er zijn echter twee uitzonderingen: 1. Degenen met een AAW/ABP- uitkering die deelnemen aan een pu bliekrechtelijke ziektekostenregeling voor ambtenaren blijven aldaar. 2. Degenen die reeds partikulier ver zekerd zijn en wier samengestelde in komen de loongrens overschrijdt, kunnen een ontheffing van de ver plichte verzekering aanvragen bij het Ziekenfonds. Deze verzekerden mo gen dus kiezen: een éénmaal gemaak te keuze is overigens wel definitief. Dit betekent dat voor iemand met een AAW-uitkering die voor méér dan 45% arbeidsongeschikt is en verder geen looninkomsten heeft, doch mo gelijk wel inkomsten uit vermogen, de mogelijkheid tot verplicht verzekeren openstaat. Bij navraag aan het ziekenfonds werd ondergetekende bovenstaande mee gedeeld. Het volgende voorbeeld werd daarbij aangehaald: Stel: AAW-er met ƒ20.000,uitke ring en ƒ50.000,inkomen uit ver mogen. Kan deze man verplicht verzekerd worden. Antwoord: Ja, doch dit is alleen van toepassing op de uitkeringsgerechtig de. In onderhavig geval stelde ik een echtpaar als voorbeeld. Hierbij kon alléén de man zich verplicht laten ver zekeren en moest de vrouw partiku lier verzekerd blijven. Dit houdt dus in dat deze man zich voor ƒ20.000,x 4,8% ƒ960, per jaar kan verzekeren. Hij zou niet uit het ziekenfonds moeten als gevolg van de inkomsten uit vermogen, in dien als gevolg van die inkomsten de loongrens van ƒ48.500,werd over schreden. Voor alle AAW- uitkeringsgerechtigden met andere in komsten dan inkomsten uit een dienstbetrekking die momenteel par tikulier verzekerd zijn kan dit dus een gunstige regeling zijn. Ga dit voor u zelf eens na en kijk of het nut heeft verplicht te verzekeren. In bijgaand voorbeeld komt het zondermeer gunstig uit. Ondergetekende hoopt dat met dit schrijven vele nog niet gestelde, maar wel levende vragen zijn beantwoord. A.J. Hoondert We hopen dat u er al van op de hoog te was, zoniet, uw eigen O.V.M. heeft ook een prima opstal- en inboedelver zekering. We gaan dit keer deze ver zekeringen eens wat nader bekijken. Wat betreft de dekking van deze ver zekering en een eventueel recht op vergoeding bij schade is het van be lang dat u op de hoogte bent van een aantal begrippen uit de inboedelpo lis; dit voorkomt teleurstelling bij een eventuele schade. Wij zullen hier in het kort een aantal begrippen, welke soms problemen opleveren, uiteenzetten. Storm: Hoe simpel het ook lijkt, ook voor de verzekering geldt dat er bij windkracht 7 pas sprake is van stopm. In twijfelgevallen kan de verzekering maatschappij een verklaring opvragen van het KNMI of andere getuigen. Onderverzekering: Altijd een pijnlij ke situatie die helaas nog veel te vaak voorkomt. Onderverzekering houdt in dat de verzekerde som lager is dan de nieuwwaarde van de inboedel op het moment van schade. Ook wan neer u slechts een kleine schade claimt heeft onderverzekering gevolgen. Stel dat uw inboedel slechts verzekerd is voor de helft van de werkelijke waar de. Dan krijgt u, ook bij een kleine schade, slechts de helft van de scha de vergoed. Wij adviseren u daarom zorgvuldig te kontroleren of de ver zekerde som van uw inboedel over eenstemt met de werkelijke waarde van uw inboedel (huidige prijs). Oververzekering: Ook dat komt voor. Oververzekering houdt in dat de ver zekerde som hoger is dan de waarde van de inboedel. In dit geval betaalt u dus meer premie dan nodig is, zon de! Bovendien krijgt u bij schade toch nooit meer uitgekeerd dan de werke lijke waarde van uw inboedel. Nieuwwaarde: Dit is het bedrag dat nodig is om na een schade nieuwe, ge lijkwaardige spullen aan te schaffen. Het is daarom verstandig de nieuw waarde van uw inboedel nauwkeurig vast te stellen. Dit kunt u doen met behulp van een inventarislijst welke u bij uw vertegenwoordiger of bii het In 1949 nam een tiental voor aanstaande bloembollenkwekers het initiatief een bloementen toonstelling in het leven te roepen waar de bezoekers de mogelijk heid zouden hebben de pracht van de Nederlandse bloembollenkul- tuur te bewonderen. Zij gingen er daarbij onder ande re van uit dat het publiek de gele genheid moest hebben de bloeiende tulpen, hyacinten, nar cissen en andere bolgewassen in een natuurlijke omgeving te kun nen aanschouwen. Dit als tegen hanger van het min of meer geometrische patroon van onze, overigens wereldberoemde, bol lenvelden. Zij vonden de ideale plaats daartoe in Lisse, het hart van de bollenstreek, en wel in een park dat behoort bij het landgoed Keukenhof, dat in de Middel eeuwen het bezit was van gravin Jacoba van Beieren (1401-1436). Ondanks de voor buitenlanders soms wat moeilijk uit te spreken naam werd besloten aan deze ten toonstelling bekendheid te geven onder dezelfde naam: Keukenhof. Kenners van de historie beweren dat in het huidige park ten tijde van gravin Jacoba van Beieren hier wild werd geschoten en krui den werden gekweekt voor de keu ken van het kasteel. Vandaar de naam. Wat zelfs de oprichters in hun op timisme niet hadden kunnen ver moeden is gebeurd. In de loop van zijn nu 36-jarig bestaan heeft de Keukenhof bekendheid gekregen over de gehele wereld. De publi- katies die over Keukenhof regel matig in allerlei buitenlandse bladen en op radio en televisie ver schijnen en de grote variatie in na tionaliteit van de bezoekers van Keukenhof bewijzen dat onze na tionale bloemententoonstelling is gegroeid tot een toeristisch objekt van de eerste orde. In feite is ook Keukenhof er mede verantwoor delijk voor dat in Nederland een voorjaarstoerisme is ontstaan van bijzonder grote omvang. Nadat in de loop der jaren ver schillende aanvullingen op het oorspronkelijke ontwerp zijn aan gebracht beslaat de totale opper vlakte van de Keukenhof nu ruim 28 ha. Elk jaar worden er tussen de zes en zeven miljoen bollen ge plant. Vooral voor bezoekers ge durende de beginperiode van de tentoonstelling, wanneer de bloempartijen zich nog niet hele maal tot volle pracht hebben ont wikkeld, bevinden zich op het terrein twee grote kassen met een totale oppervlakte van ruim 5.000 m2, waarin vanaf de openingsda tum een uitgebreid sortiment tul pen, ruim 500 soorten, in bloei staat. Een gedeelte van dit kassen- komplex, namelijk 1200 m\ werd ingericht als overdekte showtuin. Hier kwam een succesvolle kom- binatie tot stand van bloeiende bolgewassen en heesters, geheel in de stijl van de buitententoonstel ling; een kombinatie die door de bezoekers met groot enthousiasme werd begroet. De Keukenhof is een lusthof... C.A. Toorenaar kantoor in Goes kunt verkrijgen. Er zijn zaken die niet tegen nieuw waarde verzekerd kunnen worden, zoals kunst en antiek. Dergelijke za ken worden bij schade op basis van marktwaarde vergoed. Dagwaarde: Door waardeverminde ring als gevolg van veroudering of slij tage daalt de waarde van de meeste voorwerpen. Wanneer bij schade blijkt dat beschadigde stukken min der dan 40% van de nieuwwaarde vertegenwoordigen, dan worden de ze stukken vergoed op basis van de dagwaarde ervan. Deze regeling wordt gebruikt om te voorkomen dat schade aan (hele) oude spullen voor deel voor verzekerde zou opleveren. Reparatie: Wanneer de reparatie kosten van een beschadigd goed lager zijn dan de nieuwwaarde of dagwaar de hiervan, dan worden de reparatie kosten vergoed. Indexklausule: Bij een verzekering met indexklausule wordt de verzeker de som regelmatig (ieder jaar) aange past aan de hand van de waarde-ontwikkeling van een gemid delde inboedel. Wanneer men bij het aangaan van een inboedelverzekering de juiste waarde van de inboedel heeft vastgesteld en opgegeven als verzekerde som dan zal men door het toepassen van de index klausule niet snel onderverzekerd zijn. Wij hopen hiermee een aantal begrip pen wat duidelijker te hebben ge maakt. En u weet het nu: voor een goede inboedel- of opstalverzekering kunt u terecht bij uw eigen O.V.M.! C.A. Toorenaar Vrijdag 11 april 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6