Prijsverhoging mogelijk voor Fransen nieuws uit brussel 'Voor een korrekte oppositie vanuit het Hoofdbestuur ben ik zeker in' Pasbenoemde ZLM-voorzitter Van der Maas: Landbouwministers wachten moeilijke onderhandelingen Voedselproduktie in de wereld moet verdubbeld Het besluit van de Europese ministers van Financiën, afgelopen wee keinde in Ootmarsum om verschillende munten in het Europees Mo netair Systeem (EMS) te herwaarderen heeft voorlopig geen invloed op het inkomen van de boeren. De 'groene' koersen veranderen niet. Daar echter de 'groene' koers van de Franse frank de komende maan den zeker de devaluatie van Ootmarsum zal volgen, ligt er voor de Franse boeren een prijsverhoging in het verschiet. Dit vooruitzicht zal de onderhande lingen in Brussel over de prijs- en her vormingsvoorstellen van Landbouwkommissaris Andriessen zeker bemoeilijken. Als voor de Fran se boeren de prijzen en daarmee hun inkomens stijgen, dan zal het voor de Westduitse minister van Landbouw Kiechle nog moeilijker worden voor de Westduitse boeren een prijsbevrie zing of zelfs prijsverlaging te aan vaarden. De prijsverhoging voor de Franse boeren zal echter nog wel even op zich laten wachten. Voorlopig blijven de 'groene' koersen gehandhaafd. Dit betekent, dat in de landbouw de oude relatie tussen bijvoorbeeld ECU en gulden of tussen ECU en frank niet verandert. Dit handhaven van de 'groene' koersen leidt wel tot mone taire kompenserende bedragen (mcb's) die moeten verhinderen dat de Europese handel uit zijn voegen raakt. Alleen negatieve mcb's Want het handhaven van de 'groene' koersen kan niet verhinderen dat als een Westduitse handelaar graan in Frankrijk koopt hij met zijn opge- waarderde mark goedkoper uit is. Anderzijds zijn Franse handelaren, die bijvoorbeeld Duits vlees kopen, duurder uit. De mcb's, die werken als heffingen en subsidies, zorgen er voor dat de handel zijn normale ver loop behoudt. Door de 'groene' koers geleidelijk aan te passen aan de echte koers verdwijnen deze mcb's weer. Twee jaar geledèn werd dit ingewik kelde agro-monetaire systeem, dat met het EMS werd ingevoerd om de konsumentn en de boeren tijdelijk te beschermen tegen de gevolgen van een herwaardering van de munt, zo danig gewijzigd, dat er geen nieuwe positieve mcb's meer kunnen ontstaan. Deze positieve mcb's bleken moeilijk afbreekbaar, omdat hun verdwijnen via een revaluatie van de 'groene' koers inkomensverlies voor de boe ren betekende. Vandaar dat nu de 'groene' koers wordt gekoppeld aan Jan Luiten de sterkste munt in het EMS, dat wil zeggen aan de Duitse mark. Voort aan ontstaan er alleen nog maar, en dit in ruimere mate dan voorheen, negatieve mcb's. Na de herschikking van de munten in Ootmarsum wordt nu voor het eerst het nieuwe systeem toegepast. De Europese Kommissie heeft de nieuwe negatieve mcb's vastgesteld. Voor Frankrijk worden die - 6,3 met uitzondering van melk (- 4,7) en wijn (- 1,2). Ook Italië en Griekenland krijgen wat meer negatieve mcb's. Franse eis Deze negatieve mcb's van Frankrijk dreigen de toch al moeilijke onder handelingen in Brussel over de nieu- De heer H.C. (Huib) van der Maas uit het Noord-Bevelandse dorpje Kats wordt, zoals bekend, met ingang van het nieuwe jaar de opvolger van de huidige voorzitter van de ZLM, de heer A.J.G. Doeleman. Op de alge mene ledenvergadering 8 december te Goes zal hij de voorzittershamer of ficieel overnemen. Van der Maas (47) maakt al sinds 1975, toen hij kring voorzitter van Noord-Beveland werd, deel uit van het hoofdbestuur van de ZLM. Hij is tevens sinds 1980 lid van het da gelijks bestuur van deze standsorga nisatie. De nieuwe voorzitter komt uit de afdeling Kats die met 36 leden een van de kleinste afdelingen van de ZLM is. In een met bloemstukken overladen woonkamer - allemaal gelukwensen met de benoeming - spraken we met hem. U hebt zich tot nu toe sterk geprofi leerd als akkerbouwvertegenwoordi- ger. In de nieuwe funk tie zult u zich in moeten zetten voor alle sektoren? 'Ik ben inderdaad akkerbouwer, ver tegenwoordig Noord-Beveland, waar meer dan 90% akkerbouw is en tel daar ook nog bij op dat ik voorzitter van de akkerbouwkommissie ben en dat imago is verklaard. Dat is ook juist, want daarvoor ben ik immers aangewezen. De laatste maanden - ik was natuurlijk al voor deze funktie gepolst - ben ik me er zeer duidelijk van bewust geworden dat een alge meen voorzitter een heel andere ver antwoordelijkheid heeft. Ik ben daar intensief mee bezig geweest en ik heb me eerlijk afgevraagd of ik die ver antwoordelijkheid zou kunnen en wil len dragen. De konklusie van dat zelfonderzoek is dat het antwoord daarop in alle eerlijkheid tegenover mezelf en de ZLM 'ja' kan zijn. En dat geldt dan zeker ook voor alle sek toren wat niet betekent dat ik de ak kerbouw nu zou moeten verwaarlozen. Integendeel ook voor die sektor zal ik me optimaal blijven inzetten, maar nogmaals, voorzover mogelijk en gewenst in niet mindere mate voor de andere sektoren en met name de veehouderij en tuinbouw. De problemen tekenen zich in de landbouw scherp af, ik noem schaal vergroting, koude sanering, lage prij zen, slechte inkomens. 'Ik denk dat we in de landbouw met een voortgaande sanering rekening moeten houden. Ik ben me er goed Vrijdag 11 april 1986 H. C. van der Maas van bewust dat we in ons beleid be halve met de 'blijvers' ook rekening zullen moeten houden met de 'wij kers' en de part-timers. We zijn er voor de sterke èn zwakke bedrijven. Er blijven natuurlijk belangente genstellingen tussen de verschillende sektoren, tussen bedrijfstakken, tus sen grote en kleine bedrijven, enz. Binnen de huidige struktuur moeten we proberen de eenheid in de land bouw zo sterk mogelijk te maken in de strijd tegen het beleid dat van over heidswege op ons af komt. Ik ben vroeger sterk voor een sekto- rale optreden geweest maar daar ben ik in de loop van de tijd van terugge komen. De landbouw kan zich een opsplitsing in sektoren niet veroorlo ven. Zeker niet de akkerbouw die het in de landelijke belangenbehartiging moeilijk heeft'. U behoort met 137 ha tot de grote ak kerbouwers. Bemoeilijkt dat uw funktioneren als algemeen voorzitter niet? 'Om te beginnen groot en klein heeft in feite niets met oppervlakte te ma ken. We moeten over standaard- bedrijfseenheden praten. Immers een tuinbouwbedrijf van 1 ha kan best een beter inkomen opleveren dan een zeer groot akkerbouwbedrijf. Dat geldt ook voor grote en kleine bedrij ven binnen de sektoren. Het is de on dernemer die hier een zeer grote rol speelt. Een heel andere zaak is dat de eko- nomische wetmatigheden een verde re schaalvergroting met zich mee zullen brengen. Je kunt als landbou worganisaties niet pleiten voor het handhaven van de situatie zoals ze nu is, want dan plaats je je buiten de wer kelijkheid en buiten ontwikkelingen elders. Ik ben ervan overtuigd dat een gezinsbedrijf ekonomisch gezien een levensvatbare eenheid dient te zijn. Wel zal de ondernemer voortdurend in moeten spelen op nieuwe ontwik kelingen, hij zal moeten investeren en hij zal vindingrijk moeten zijn en be reid moeten zijn mee te groeien. Daar ontkom je eenvoudig niet aan met de huidige harde ekonomische wetten. Als de boer ervoor staat, zich opti maal inzet en een goed vakman is dan zullen wij als organisatie pal achter dit ondernemersgezin gaan staan. Het beleid moet zodanig zijn dat dit ge zin een redelijk inkomen krijgt en het maakt niet uit of dat bedrijf groot of klein is. Lukt het niet en mist men de aansluiting dan dient er een sociaal vangnet te zijn. Maar op de eerste plaats moeten we zorgen dat er een goede landbouwstruktuur komt'. U bent met algemene stemmen gekozen. 'Ik ben akkerbouwer en er eerlijk ge zegd erg mee ingenomen dat de ver tegenwoordigers van de andere sektoren hun vertrouwen in me heb ben gesteld. Daarom ben ik me er nog sterker van bewust geworden dat ik zal moeten integreren in het geheel en dat ik waar dat gevraagd wordt ook de belangen van veehouderij en tuin bouw zal verdedigen. Ik zal proberen lacunes in mijn kennis op deze terrei nen de komende maanden bij te spijkeren. U zit in een aantal landelijke agrari sche organisaties. Daar zullen behal ve het voorzitterschap van de ZLM nog andere funkties bijkomen. Valt dat te kombineren met uw werk op de boerderij? 'Wat de landelijke verhoudingen be treft is het denk ik een goede zaak dat de nieuwe ZLM-voorzitter opnieuw een praktizerend akkerbouwer is. De ze sektor heeft het wat haar belangen behartiging betreft, in ons land in de verschillende bestuurs- en beleidsor ganen al moeilijk genoeg. Dat de heer Leeuwma uit een vergadering van het Landbouwschap is weggelopen zegt denk ik al genoeg. Overigens prijs ik me gelukkig dat die tegenstellingen in de ZLM veel minder scherp zijn. Ik geloof dat er wat het samengaan van de nieuwe funktie met het werk op de boerderij betreft geen proble men zullen ontstaan. Ik boer in kom- binatie met mijn broer Cees en we hebben een vaste medewerker. Dat zal op dezelfde voet door gaan. Tot nu toe spoorden vergaderingen en werk zaamheden op het bedrijf wel eens niet en dan kreeg als het spande het bedrijf de prioriteit. In de nieuwe funktie ligt de prioriteit duidelijk bij de ZLM. We treffen daar intern wel de eventueel noodzakelijk voorzienin gen voor'. U staat bekend als iemand die geen blad voor de mond neemt. 'Het is bekend dat ik vanuit de 'opstandige' jongeren destijds in het Hoofdbestuur ben gekomen. Ik wil de dingen nog wel eens ongezouterftioe- men, dat is mijn karakter. Ik denk ook dat het goed is om bewust eens wat aan te dikken, om reakties los te krijgen. Overigens meen ik, dat ik de laatste jaren wat bedachtzamer ben geworden. Maar ze moeten me wel nemen zoals ik ben. Overigens hoop ik dat ik straks ook vanuit het hoofd bestuur geprikkeld wordt en dat men me kritisch volgt. Voor een korrekte oppositie ben ik - mits niet op de man gespeeld - altijd in. U begint in een moeilijke tijd?! 'Inderdaad, we zitten in een land- bouwkrisis die overigens anders van aard is als die van 1930. Ondanks de we landbouwprijzen nog ingewikkelder te maken. De nieuwe Franse minister voor Landbouw, Francois Guillaume, zal zeker bij de nieuwe onderhandelingsronde op 21 april vragen, dat deze nieuwe mcb's worden afgebroken. Deze afbraak via een devaluatie van de 'groene' frank leidt tot een verhoging van de landbouwprijzen in Franse frank en dus tot meer inkomen voor de Franse boeren. In Ootmarsum zijn de ministers van Financiën overeengekomen, dat ver anderingen in de nu in te voeren mcb's niet zullen geschieden 'voor het einde van de huidige prijsonder- handelingen'. Volgens West-Duitsland kan deze af braak zelfs pas geschieden na de prijsbesluiten. Het lijdt echter geen twijfel, dat de nieuwe mcb's een onderdeel worden van de komende besluitvorming over de prijzen. Voor de Franse minister Guillaume betekent een devaluatie van de 'groene' frank, dat hij zijn oude eis van een prijsverhoging met 4,7 procent voor de Franse boeren alsnog kan realiseren. Het zal het voor hem gemakkelijker maken de voorstellen van kommissaris An driessen te aksepteren. Minister Kiechle zal vermoedelijk alleen maar een prijsbevriezing of -verlaging kunnen slikken als er nieuwe natio nale steunmaatregelen voor de Duit se boeren komen. vele negatieve zaken zie ik ook zeker veel positiefs, maar het bevechten daarvan vraagt wel een kollektieve in spanning. In dat kader geloof ik ook zeker in de kracht van de landbouw organisatie. Ik ben er van overtuigd dat als die er niet waren het voor de boeren nog veel slechter zou zijn. We zullen elkaar in de landbouworgani saties erg hard nodig hebben want een groen front is er niet meer. Hoe denkt de nieuwe voorzitter over aktie voeren? Een goede en effektieve manier van aktie voeren is in feite moeilijk te vin den. De praktijk heeft uitgewezen dat je in ieder geval met harde akties als blokkades zeer terughoudend moet zijn. Wat ik wel belangrijk vind is dat je naar het beleid toe duidelijk bent in je opvattingen. Als het niet goed is moet je dat hard en duidelijk dur ven zeggen. J. Wierenga Op middellange termijn zal de we- reldvoedselproduktie belangrijk moeten stijgen. Deze opvatting verkondigde de vroegere minister van Landbouw van de Verenigde Staten Earl Butz op een pluim veeshow in Atlanta. Gelet op de toename van de omvang van de wereldbevolking acht Butz een verdubbeling van de wereldvoed- selproduktie binnen 30 tot 35 jaar noodzakelijk om in de wereldbe hoefte aan voedsel te kunnen voorzien. Schuldenpositie landbouw Butz rekende ook af met de ge ruchten over een desolate schul denpositie van de Amerikaanse landbouw. Volgens Butz heeft 50% van alle agrariërs in de Ver enigde Staten totaal geen schul den. Dan is er 25% die alleen gebruik maakt van kort krediet. De overige 25 kan voor een deel diep in de schulden steken, dit als gevolg van het opnemen van lang krediet voor uitbreiding van hun bedrijven.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5