Gewestelijke Raad Zeeland maakte goede start met studiekring Ruimtelijke Ordening Ai msc nlcA Vervoederen keukenafval wordt verboden ingezonden Het bedrijf van de maand Stikstof rantsoenering aardappelteelt Het gefaalde landbouwbeleid De Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap nam in haar vergadering van 26 maart jl. met instemming kennis van de toe zegging van het Provinciaal Bestuur dat het Waterkwaliteitsplan geen nieuwe randvoorwaarden aan het Landinrichtingsprojekt op Walche ren toevoegt, die verder gaan dan de reeds genoemde in het vigerende streekplan 'Midden-Zeeland'. Bovendien zal de specifiek ecologische nevenfunktie van het 'Platte van Walcheren' beperkt blijven tot een aantal kerngebieden die (in het kader van het Landinrichtingsprojekt) voor toepassing van de Re latienota in aanmerking komen. Studiekring Ruimtelijke Ordening Oost Zeeuws-Vlaanderen Onlangs is de Gewestelijke Raad van start gegaan met een studiekring Ruimtelijke Ordening in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Voor deze Stu diekring zijn de kringbesturen van de landbouworganisaties, de betreffen- In jaren, waarin de prijzen van onze produkten ver beneden de kostprijs uitkomen, zal bij velen de gedachte op gang komen, hoe dit in de toekomst voorkomen zou kunnen worden. Ook aan het brein van H. v. Nieuwenhuy- zen is een plan ontsproten dat een aanzet zou moeten geven om het de bacle van de aardappelprijzen, oogst 1985, te ontlopen. Hij zoekt het, dunkt mij, in een moei lijk (zo niet onmogelijk) te realiseren richting. Het lijkt mij te simpel gesteld om door stikstofrantsoenering een lo nende aardappelteelt te realiseren. Als we ons heil bij prijsverhogende re geringsmaatregelen willen zoeken dan zou ik willen verwijzen naar de graan- en bietenteelt en de melkproduktie. Zoals bekend ontstaan onze aardap pelprijzen in een markt van vraag en aanbod. Als we het verloop van de prijsontwikkelingen in het recente verleden volgen, neem b.v. een peri ode van 10 jaren, dan zien we enkele jaren met hoge tot zeer hoge prijzen' (1975-'76-'82) en ook enkele met zeer lage prijzen. Ons land moet sinds ve- Het verbod zal zo spoedig mogelijk van kracht worden. Staatssekretaris Ploeg laat in de tussentijd onder meer onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de circa 350 mestbedrijven die met een vergunning van de overheid keuken- en slachtafval vervoederen. Er is onder meer financiële schade te verwachten omdat de investeringen in de voorgeschreven stoom- of kookke- tels onrendabel worden. Daarnaast moet een oplossing worden gevonden voor een veilige vernietiging van het keukenafval als dat niet meer tot var kensvoer mag worden verwerkt. Melk Minister Braks is op verzoek van het de werknemersorganisaties, de agra rische vrouwenorganisaties en het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt alsmede de Sociaal Ekonomische Voorlichters uitgenodigd. De Studie kring richt zich met name op degenen die als landbouwer werkzaam zijn of nauw verbonden zijn met de agrari- le jaren afzet zoeken voor meer dan 50% van de totale aardappelproduk- tie in een vrije markt buiten de lands grenzen. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk te voorzien hoe een prijs zich zal ontwikkelen. Dat hangt van diverse faktoren af, o.a.: 1Hoe groot is de buitenlandse vraag en hoe ligt ons aanbod. Areaal en weersomstandigheden tijdens de'groei zijn hier vaak debet aan. 2. Hoe is de stemming onder de te lers en handelaren. Een heel moeilijk punt lijkt mij. Hoe ontstaat de stem ming in de markt; welke verwachtin gen koestert men en worden deze bewaarheid. Vaak worden er verkeer de schattingen gemaakt, welke kun nen uitmonden in grote prijsschommelingen in één seizoen. 3. Kwaliteit en sortering. Minder stikstof zal de kwaliteit waarschijnlijk niet aantasten, maar mogelijk wel de sortering. De industrie vraagt grove partijen. 4. De termijnmarkt die bedoeld is als dekkingsmarkt maar niet zelden spe- kulatief wordt gebruikt, kan van in- Landbouwschap bereid om in de melkveehouderij de kwotumverdeling per individueel bedrijf, het zg. systeem A, nog een jaar te handha ven, inklusief de thans geldende ver evening. Weliswaar staat de Europese Kommissie tot nu toe afwijzend te genover verlenging van de verevening, maar de bewindsman is optimistisch over de mogelijkheid daarin verande ring te brengen. Minister Braks heeft beloofd opnieuw te overleggen als verevening toch niet haalbaar blijkt. Het Landbouwschap kiest in dat ge val voor een kwotumverdeling per zuivelfabriek, het zg. systeem B. Desgevraagd zei de bewindsman dat sche sektor. De eerste bijeenkomsten hebben een goede belangstelling te zien gegeven. Voorontwerp-Wet op de Openluch- trekreatie De Raad nam met bezorgdheid ken nis van de onderdelen van de Voorontwerp-Wet op de Openlucht- rekreatie welke betrekking hebben op het kamperen bij de boer. Het Voor ontwerp is onlangs bekend gemaakt en in het overleg gebracht door de Mi nister van Landbouw en Visserij. Ondanks de ogenschijnlijke verrui ming van het voorliggende ontwerp ten opzichte van de vigerende Kam- peerwet om in de toekomst ten hoog ste 10 kampeereenheden per terrein (boerenerf) toe te staan is in het Voor- De laatste tijd is er op allerlei manie ren en op allerlei toonaarden de on tevredenheid over minister Braks, de huidige regering en ook over bepaal de landbouwvoormannen getoond en uitgesproken. Uiteraard heb ik aller lei meningen met interesse gelezen maar één heeft me spciaal aan het denken gezet. Namelijk de mening vloed zijn op de prijsontwikkeling. 5. We hebben steeds te maken met de onhebbelijke eigenschap van onze te lers om achter de markt aan te zaai en of te poten. Zeker zijn er nog meerdere prijsbepa- lende faktoren te bedenken, maar ook weten we dat er boeren zijn die in een jaar met lage prijzen toch nog voor een lonende prijs wisten te verkopen en evengoed dat in dure jaren niet ie dereen wist te profiteren. Weinig waardering kan ik opbrengen voor allerlei omslachtige regelingen die van bovenaf worden opgelegd en voor het inbouwen van indrukwek kende boeteclausules. Het is de dui vel door de voordeur er uit schoppen en langs de achterdeur binnenhalen. F. Bom Dinteloord landbouwkommissaris Andriessen nog steeds van plan is een algemene korting op de melkkwota af te dwin gen als het plan voor een kommunau- taire opkoopregeling niet doorgaat. Verschillende EG-Ianden weigeren tot nu toe aan zo'n opkoopregeling mee te werken. Bedreigende situatie Minister Braks is het met het Land bouwschap eens dat er in de EG op het ogenblik sprake is van een zeer zorgelijke en voor de landbouw be dreigende situatie. Toch hoopt hij in de Landbouwraad van 21 en 22 april tot besluitvorming te komen. Hij houdt er wel rekening mee dat de Bondsrepubliek tot nationale steun maatregelen voor zijn boeren zal besluiten. Het Landbouwschap ziet een dergelijke renationalisatie als een onaanvaardbare aantasting van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 'Maar als het in andere lidstaten toch tot nationale maatregelen komt zal Nederland niet achter kunnen blij ven', zo waarschuwde voorzitter drs. Joris Schouten. Vorstschade in fruit Minister Braks zal laten uitzoeken wat er waar is van de berichten dat de vorstschade van vorig jaar in de fruit teelt niet goed wordt afgehandeld. Er zouden als gevolg daarvan zelfs al ontslagen zijn gevallen. Het Land bouwschap heeft er bezwaar tegen ge maakt dat van de ƒ21 miljoen die gereserveerd is als tegemoetkoming voor de vorstschade zo'n ƒ4 miljoen is gebruikt om tekorten bij de hagel- verzekering te dekken. Volgens mi nister Braks kon dat zonder bezwaar omdat de schade door de vorst ach teraf te hoog bleek ingeschat. ontwerp de koppeling met de plano logie losgelaten. Hierdoor zou een positieve rekreatieve bestemming in de gemeentelijke bestemmingsplan nen op de betreffende boerenerven nodig kunnen zijn. De Raad zal zich nader beraden over de Voorontwerp- Wet tegen de achtergrond van plano logische en milieuhygiënische aspekten. Toepassing Relatienota Naar aanleiding van enkele voorval len in de provincie waarbij agrarische gronden onder de werkingssfeer van de Natuurbeschermingswet zijn of kunnen worden gebracht heeft de Ge westelijke Raad zich nogmaals gebo gen over de mogelijkheden die er zijn om natuurwetenschappelijke en/of van de heer Hanse uit Zierikzee in "de Boerderij" van 2 april. Hij konsta- teert dat het beleid van dit kabinet de laatste vier jaar zeer goed is geweest, maar dat de landbouw achteruit is ge gaan en dat van de gedane beloftes zeer weinig is gerealiseerd. Met deze konstatering ben ik het volledig eens en gelukkig zijn er enkele landbouw voormannen die dit ook zo naar vo ren hebben gebracht. Maar wat ik mis is dat men hier ver der geen konklusies uit trekt of durft te trekken. Het is toch bedroevend dat de twee partijen die de regering vormen een groep zo in de kou laten staan terwijl naar mijn schatting zeker zo'n 70 a 80% van de boeren op deze partijen stemt. Is hier niets aan te doen nu de tweede kamerverkiezingen met rasse schreden naderen? Durven we het aan om met een volkomen legale aktie CDA en VVD te tonen dat ze het bij ons verbruid hebben? Namelijk door Ihuis te blijven en op 21 mei niet te gaan stemmen. Want al zijn we een kleine groep, we zijn samen met on ze huisgenoten toch altijd nog goed voor minstens 4 zetels en gezien de opiniepeilingen hebben ze die hard nodig. Natuurlijk realiseer ik mij dat we hiermee de kans dat deze coalitie landschappelijke waarden van agra rische gronden veilig te stellen. Ener zijds bestaat de mogelijkheid om een gebied via het instrumentarium van de Relatienota te beschermen, anderzijds kan de Natuurbeschermingswet van toepassing worden verklaard. Gezien het vrijwillige karakter van een beheersovereenkomst ingevolge de Relatienota en het feit dat dit in strumentarium bij uitstek bestemd is voor toepassing op agrarische gron den met bijzondere natuurweten schappelijke en/of landschappelijke waarden sprak de Gewestelijke Raad zich nogmaals met klem uit voor de toepassing van het Relatienotainstru mentarium indien dergelijke waarden op deze gronden veiligstelling be hoeven. Ballonvaart In toenemende mate wordt de Raad gekonfronteerd met meldingen uit Zeeuws-Vlaanderen met betrekking tot schade aan landbouwgewassen welke optreedt na landingen van luchtballonvaarders. Deze problema tiek doet zich vooral in het gebied zuidelijk van de Westerschelde voor, daar de (m.n. Belgische en Franse) ballonvaarders de oversteek blijkbaar als een moeilijk te nemen hindernis ervaren. De Raad zal deze gekompliceerde zaak nader bespreken met de betref fende belangenorganisatie en het Mi nisterie van Verkeer en Waterstaat. de rit kan voortzetten in de grond bo ren. Dat is natuurlijk nogal wat maar moeten wij verantwoording blijven dragen voor deze CDA-VVD coalitie als zij geen verantwoording voor ons hebben willen en gedane beloftes niet zijn nagekomen? Een andere coalitie zal voor Nederland niet zo best zijn maar voor ons niet slechter dan de huidige. Politici hebben een kort geheugen, wat ze vandaag beloven zijn ze mor gen vergeten, maar mochten ze inder daad door weg te blijven de meerderheid in de kamer verliezen dan zullen ze zich dit jaren herinne ren en zeker meer rekening houden met de boeren. Aan diegenen die dit nogal ingrijpend vinden zou ik willen zeggen dat het de Nederlandse ge schiedenis vast niet blijvend zal ver anderen. Tenslotte nog om misverstanden te voorkomen, ik ben lid van één van die partijen die momenteel het kabinet vormen en zal dat blijven ook. J. de Kraker, Axel De vorige maal tipte ik nog even aan, dat de Z.L.M. eens een wed strijd moest organiseren onder het motto "wie heeft het best verzorg de bedrijf". Wat ik op het oog heb is de totale verzorging van het be drijf en daar valt alles onder of het nu akkerbouw, veehouderij, fruit teelt of groenteteelt is. Waarom kom ik daarop? Wel als zeer geïn teresseerd natuurliefhebber zie ik veel te veel geknoei. Dat baart mij zorgen, want een knoeier kan nooit een goed ondernemer zijn. Kijk, vroeger had men plaatse lijke ploegwedstrijden. Men stelde er een eer in, zeker als het perceel naar de weg toelag, om kaarsrecht en gelijkmatig te ploegen. Dat ge beurde uiteraard met paarden en een goeie paardeknechi praatte met die dieren, hij sloeg ze niet. Een zeer bekwaam fruitteler heb ik eens horen zeggen, als je aan het snoeien bent moet je met de bo men praten. 't Zal wel een monoloog geworden zijn maar daar valt de liefde voor het vak uit af te leiden. Zelfs hield men vroeger wedstrijden in het ruiteren van bonen en erwten en het schelven van vlas. Voor het goed verzorgen van erf, tuin, percelen en machines is geen tijd meer over. Sorry ik meen dat te moeten betwijfelen, je kunt het ook metéén goed doen; dat is nu juist een kwestie van goed onder nemerschap. Wat de Z.L.M. zou kunnen doen is een vragenlijst opstellen, waar op alle onderdelen van het bedrijf voorkomen. Deze vragen krijgen een puntenwaardering van 0-10. Men schakelt de afdelingen in. Per afdeling komt er een kommissie, waarin b. v. de burgemeester zit ting neemt plus een natuurmin- nende dame of heer. De puntenlijsten komen bij de Z.L.M. binnen en iedere maand wordt een korte reportage met fo to 's gewijd aan het best verzorg de bedrijf. Op dezelfde pagina een foto hoe het niet moet maar dan zonder vermelding van naam. Aan het bedrijf van de maand mo gen wat mij betreft de koöperatie- ve instellingen een prijs verbinden, want zij hebben baat bij een goed geleid bedrijf. De ondernemers kunnen inspira tie putten uit het feit dat ze in het land- en tuinbouwblad kunnen komen. Dit wordt een erezaak passend bij een goed onderne mersschap. En nu aan het werk. Bas Cuul Het voeren van varkens met keukenafval (swill) zal zo snel mogelijk worden verboden. Dat is afgelopen woensdag afgesproken tijdens het maandelijks overleg tussen het Landbouwschap en minister Braks en staatssekretaris Ploeg. Het Landbouwschap heeft om het totaal-verbod gevraagd omdat het vrijwel vaststaat dat de Afrikaanse varkenspest op twee bedrijven in Zoetermeer te maken heeft met het vervoederen van keukenafval. In de georganiseerde landbouw wordt er al jaren op gewezen dat aan het gebruik van dit soort afval als varkensvoer grote veterinaire risiko'« kleven. 4 Vrijdag 11 april 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4