over geld en goed Kontrole op Overheid Rotterdamse politierechter behandelt 20 "superheffingszaken Huishouden kocht in '85 gemiddeld 90 kilo groenten G.S. Noord-Brabant vragen Braks deel gronden Krammer-Volkerak landbouwkundige bestemming te geven In memoriam C.A.J. Elsman Prestatieprijs Campina 1985 gelijk aan 1984 Minister Smit-Kroes installeert overlegkollege muskusratten- bestrijding Grond is een schaars artikel. De op pervlakte kultuurgrond neemt jaar lijks af. In Zeeland met 200 ha per jaar. In Nederland met 10.000 ha. In Zeeland steeg de in eigendom zijn de grond bij agrariërs in de laatste 2 jaar met 3% (ruim 3.000 ha) tot 54%. Verschillende pachters moesten hun grond of een gedeelte daarvan kopen en maakten gebruik van hun voor keursrecht. De grond in pacht daal de in Zeeland in die periode eveneens met 3.000 ha. Volgens het CBS zijn de agrariërs de belangrijkste aanbie ders van de grond die verhandeld wordt, maar ook de belangrijkste ko pers. Er komt in Nederland ±20.000 ha pacht vrij op de markt, dit is slechts 1 van de totale oppervlakte kultuurgrond. In totaal werd in 1983 een oppervlakte van 36.000 ha verkocht. Aanbod koop- en verkoop 1983 verkopers agrariërs partikulieren overheid overigen BBL kopers 51% 80% 38% 5% 4% 1% 8% 0% 3% 9% De waarde van de grond! Tegen ieders verwachting in (lage prij zen voor aardappelen en uien, een te rughoudend EEG-prijsbeleid, een marktverzadiging van sommige pro- dukten, stemmen om grond uit pro- duktie te nemen) zijn en waren de grondprijzen hoog de laatste jaren. De prijs van de grond wordt denk ik niet alleen bepaald door de ekonomi- sche waarde die ze heeft voor het voortbrengen van landbouwproduk- ten. Toch is het zeker dat bij het ko pen van grond men zal dienen te bezien of de lasten van het kapitaal dat men in de grond steekt een ren dement opleveren. Als dat rendement er niet is of komt zal men vroeg of laat ervaren dat de koop ten koste van het verteerbaar inkomen gaat. Wat werkt mee aan de hoge prijs ade schaarste aan grond b. een toenemende opvolgingsdruk c. dat buurmans grond maar eenmaal te koop is d. dat er zeer veel konkurrenten zijn bij aankoop van grond e. dat er bij aankoop van grond wei nig wordt gerekend of het verant woord is f. dat de gedwongen schaalvergroting in de Landbouw onverminderd doorgaat g. dat de rente een dalende tendens vertoont h. dat de superheffing en de meststoffenwet een stijgende invloed uitoefent op de grondprijs i. dat men grond een waardevast be zit vindt j. dat toevoeging van een bepaald percentage grond aan het bedrijf in de meeste gevallen geen extra arbeid, machinekosten en gebouwenkosten vraagt. Wordt de bedrijfsopvolging door de hoge grondprijzen moeilijker Zeer beslist. Denk maar eens na voor welke waarde de grond die de ouders kochten voor stel ƒ40.000 per ha over gedragen moet worden aan de zoon bedrijfsopvolger. Is het reëel dat dit dan gebeurt voor de waarde in verpachte staat, stel ƒ15.000 per ha? Een vraag die ons gesteld wordt, soms door de ouders, soms door de andere kinderen, vaak zelfs, en zeker als er meerdere kinde ren zijn. Aan het kopen van grond zijn ekonomische, sociale en fiskale aspekten verbonden. Aan u om uit te maken welke voor uw bedrijf, uw ge zin en de toekomst hiervan de belang rijkste zijn? Volgende week zullen we proberen de ekonomische aspekten te benaderen. J. Markusse Jan R. Kikkert SEV-er voor Zeeuws-Vlaanderen woont sinds 04-04-'86: Fresiaplein 3, 4542 DZ Hoek, tel. 01154-2060. Behalve de Tweede Kamer fungeert de Algemene Rekenkamer als ex terne kontroleur van de regering. In de Grondwet staat dat de Alge mene Rekenkamer "belast is met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk". De Rekenkamer kontroleert de rechtma tigheid en de doelmatigheid van de rijksuitgaven. De bevindingen van de Rekenkamer worden gerapporteerd aan parlement en regering, die er mee doen kunnen wat ze willen. Helaas zijn zij niet verplicht er iets mee te doen. Dit blijkt duidelijk uit de inhoud van de jaarlijks terugkerende rapporten van de Rekenkamer. Regelmatig wordt gekonstateerd, dat er sinds het vorige rapport op een bepaald depar tement nog niets is veranderd of ver beterd. Afgaande op de rapporten is het maar droevig gesteld met de ad ministratieve organisatie en de inter ne kontrole bij de overheid. Volgens de minister van Financiën is er een groot gebrek aan accountants. Dat dit tekort niet van vandaag of gisteren is blijkt wel uit het feit dat de rijksre kening over 1978 meer dan 3 jaar la ter dan in de wet is vastgelegd naar de Rekenkamer werd gestuurd. Merk waardig dat de overheid maar voort blijft gaan op deze weg en dat men daar in de Tweede Kamer zo weinig aan doet. Het lijkt er op dat men met twee maten aan het meten is. Voor het bedrijfsleven weet men wel via aller lei ingewikkelde wetgeving voor schriften en verplichtingen op te leggen en eist men nakoming. Een voorbeeld hiervan is de aan het be drijfsleven opgelegde administratieve verplichtingen in verband met de loonbelasting, omzetbelasting en so ciale wetten. Van iedere zelfstandige wordt door de overheid verwacht dat deze de hem opgelegde administratieve verplichtin- Een gemiddelde huishouding heeft in 1985 90 kilogram verse groen ten gekocht, ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. Per kilogram werd gemiddeld 2,56 gulden be taald, acht cent meer dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit cijfers van het Produktschap voor Groenten en Fruit. In de eerste helft van '85, toen de prijzen gemiddeld tien procent hoger lagen dan in dezelf de periode van '84, kocht de kon- sument minder verse groenten. Uit het onderzoek blijkt dat de kon- sument meer ging kopen in de tweede helft van het jaar toen het prijspeil daalde. Per huishouding werd voor 232,90 gulden aan ver se groenten gekocht, ruim twee procent meer dan in 1984. De cijfers van het Produktschap hebben alleen betrekking op ver se groenten die de konsument in de winkel heeft gekocht. Zij zeg gen niet direkt iets over de totale groentekonsumptie in ons land, omdat bijvoorbeeld groenten uit de eigen moestuin, diepvries- en konservenprodukten buiten be schouwing zijn gebleven. De ge middelde Nederlandse huishouding bestaat voor het Pro duktschap uit 2,8 personen. Landbouwschap: Bedrijfsgegevens boeren en tuinders niet voor fiskus De fiskus mag geen gebruik ma ken van bedrijfsgegevens, die boe ren en tuinders aan het Landbouwschap verstrekken om hun jaarlijkse heffing aan het schap te berekenen. Het Land bouwschap beschouwt deze gege vens als achtergrondinformatie, die in het kader van nieuwe wet geving niet voor fiskale doeleinden ter beschikking gesteld behoeft te worden. Het Landbouwschap heeft dit schriftelijk onder de aan dacht gebracht van de Vaste Kom missie voor Financiën van de Tweede Kamer. Staatssekretaris Koning (Finan ciën) wil teneinde belastingfraude tegen te gaan dat de fiskus voor taan, als daarom wordt gevraagd, ook in de boeken mag kijken van publiekrechtelijke bedrijfsorga nen, zoals het Landbouwschap. Het Landbouwschap gaat ervan uit dat die plicht zich niet uitstrekt tot de bedrijfsgegevens, maar al leen over de heffingsbedragen van de bedrijfsgenoten. 99 De ekonomische politierechter in Rot terdam behandelt vandaag 11 april 20 "superheffingszaken", waarbij het vooral gaat om veehouders uit midden-Holland die verdacht worden van pogingen de superheffing op melk te omzeilen. Het openbaar mi nisterie in Rotterdam heeft dit don derdag meegedeeld. Sommige veehouders zouden buiten de melkfabriek om melk hebben af geleverd waardoor die liters melk niet zijn meegeteld bij de hoeveelheid die zij krachtens die superheffing moch ten produceren. Anderen worden er van verdacht te hebben geprobeerd een extra hoeveelheid heffingvrije melk toegewezen te krijgen zonder dat zij daarvoor in aanmerking kwamen. Er bestond namelijk voor het van kracht worden van de superheffing voor veehouders die net hadden geïn vesteerd in bij voorbeeld een nieuwe stal, de mogelijkheid bij landbouw en visserij een aanvraag in te dienen een extra hoeveelheid melk vrij van hef fing te mogen produceren. Met die aanvragen is geknoeid, zo is uit on derzoek van de algemene inspektie- dienst van het ministerie gebleken. De Rotterdamse rechtbank behandelt vrijdag in deze serie eveneens zaken tegen twee direkteuren en twee verte genwoordigers van een bedrijf dat veestallen aan de veehouders heeft verkocht. Zij moeten terecht staan wegens valsheid in geschrifte, omdat zij volgens het openbaar ministerie overeenkomsten met veehouders van valse datum hebben voorzien. Tenslotte is een voorlichter van een boerenorganisatie gedagvaard, omdat deze een boer bij ontduiking van de superheffing behulpzaam zou zijn ge weest. Soortgelijke zaken zijn voor zover bekend eerder behandeld door rechtbanken in Dordrecht en Zut- phen, aldus de mededeling van het openbaar ministerie in Rotterdam. gen goed en GRATIS uitvoert en de aangiften op tijd indient. Gezien de tekortkomingen van diezelfde over heid zou wat meer begrip voor de pro blemen voor het bedrijfsleven op dat gebied niet misstaan. Misschien moet men in Den Haag nog eens herinnerd worden aan het gezegde "een goed voorbeeld doet goed volgen". M.J. Robijn Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant hebben minister Braks mid dels een brief een motie van de Sta ten onder de aandacht gebracht waarin wordt gevraagd te bevorderen dat een deel van de droogvallende gronden in het Krammer-Volkerak wordt ingericht ten behoeve van de landbouw. Provinciale Staten stellen in de motie dat als gevolg van de funktiewijzigingen in het landelijk ge bied in de provincie Noord-Brabant behoefte bestaat aan vervangende grond. Gedeputeerde Staten vragen de minis ter of hij bereid is de in de motie neer gelegde verlangens op rijksnivo in te passen dat wil zeggen te komen tot een zodanige herformulering van het De heer C.A.J. Elsman, een man in de kracht van zijn leven, is heengegaan. Tijdens zijn werk, donderdagmorgen 3 april, werd hij plotseling weggenomen. Gro te verslagenheid bij zijn vrouw en kinderen, maar ook bij ons, bestuur van de Tuinbouwvereni- ging, waar hij de funktie had van 2e voorzitter. De omgang met hem was prettig en open en voorzover in zijn vermogen, stond hij altijd voor iedereen klaar. Naast de zorg voor zijn bedrijf, wat niet gering was, hadden orga- nisatiebelangen zijn aandacht. Hij was o.m. bestuurslid van de Kring De Langstraat van de ZLM, lid van de Tuinbouwkommissie ZLM en lid van de kommissie Bloemen van het KNLC. Namens al deze organisaties onze innige deelneming met dit zware verlies voor mevr. Elsman en haar twee zoons. Sprang-Capelle G. Sterrenburg voorz. Tuinb. Ver. Voor de eindafrekening 1985 is er bij de Coöperatieve Zuivelvereniging Campina B.A. nog een bedrag van 143 miljoen gulden (inkl. b.t.w.) be schikbaar. Tenminste, als de algeme ne vergadering, die op 24 juni a.s. wordt gehouden, hiermee akkoord gaat. Dit zal dan betekenen, dat de totale prestatieprijs 1985 - met inbegrip van de toevoeging aan de reserve, ad 6,9 miljoen gulden - per 100 kg van ge middelde samenstelling, inklusief BTW, ƒ77,57 zal bedragen. Dat be tekent een stijging van bijna 0,5 pro cent ten opzichte van de prestatieprijs van vorig jaar. In 1984 was dat, bij een gemiddeld vetgehalte van 4,030% en een gemiddeld eiwitgehalte van 3,379%, nog ƒ77,19, inkl. BTW. In dien het gemiddelde vet- en eiwit gehalte van 1985 (resp. 4,045% en 3,401%) wordt herleid tot de gemid delde samenstelling van 1984, is de prestatieprijs 1985 gelijk aan die van vorig jaar. rijksbeleid dat landbouwkundige in richting van delen van het Krammer- Volkerak mogelijk wordt. Het kolle ge vraagt tevens of voor de gewenste landbouwkundige inrichting en ont sluiting gelden beschikbaar kunnen worden gesteld. Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat heeft donderdagochtend ten overstaan van vertegenwoordigers van provinciebesturen en waterschap pen het permanente kollege van over leg muskusrattenbestrijding geïnstalleerd. Op deze bijeenkomst op het ministe rie van Verkeer en Waterstaat is een nieuwe film over de muskusratten bestrijding gepresenteerd. De minis ter heeft aan iedere provincie een kopie van deze film overhandigd. In het kollege van overleg zijn de pro vincies, de waterschappen en de mi nisteries van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw en Visserij vertegen woordigd. De installatie van het kollege vloeit voort uit de wet op de inzet en be kostiging van muskusrattenvangers die vanaf 1 januaari dit jaar van kracht is. Kernpunt van deze wet is de decentrale aanpak bij de bestrij ding. Niet langer is het rijk, maar zijn de provincies als eerste verantwoor delijk voor de uitvoering van de bestrijding. Tweede hoofdlijn van de wet betreft de financiering van de bestrijding. Die geschiedt voortaan door de provincies met bijdragen van het rijk en de waterschappen. De bemoeienis van het rijk is voort aan beperkt tot onder andere interna tionaal overleg welke middelen en methoden bij de bestrijding zijn toe gestaan en het wetenschappelijk on derzoek. Ing. Bolder algemeen sekretaris NF0 Ing. L.J.N. Bolder wordt algemeen sekretaris van de NFO en tevens ad viserend lid van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur. Hij volgt ir. A. Goot op. Deze gaat met pensioen. Ir. J.M. Gerritsen wordt direkteur en daarmede tevens direkteur van het NFO-kantoor. Een en ander is beslo ten op de algemene vergadering van de Nederlandse Fruittelers Organisa tie 7 april jl. in Utrecht. Vrijdag 11 april 1986 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3