gropatax zlm Jeugdvakantiewerk in Canada Tacken per 1 april naar Den Haag Eregalerij Museum over biologisch-dynamisch tuinieren Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. ped AFD. SOUBURG EN OMSTRE KEN VAN DE ZLM Het bestuur heeft bij voldoende deel name een reis georganiseerd naar de Bloemenveiling "Honselaarsdijk en Omstr." en een stadsrit in Den Haag en Scheveningen met bezoek aan de Pier aldaar. Datum is gepland op 28 mei. Opgave voor deelname voor 20 april bij. J. de Visser, tel. 61388 en A.M. Ovaa, tel. 61611. Een kursus van de HVP De HVP, de Stichting Huishoudelij ke en konsumentenvoorlichting, heeft onlangs een folder uitgebracht met daarin haar kursusprogramma voor het jaar 1986-1987. De HVP verzorgt kursussen in het ka der van de volwassenen - c.q. basise- dukatie. Om enkele onderwerpen te noemen: gezonde voeding, reparaties in huis, gezond bewegen, omgaan met geld (budgetteren), kleding en textiel, tuin en planten, etc. Voor meer infor matie kunt u terecht bij het provinci aal sekretariaat, mevr. D. Geelhoed-Kempe, Tuindorp 9, 4491 EB Wissenkerke, tel. 01107 - 1460 (Zeeland) of dhr. P. van Helvoirt, La ge Witsiebaan 71, 5042 DH Tilburg, tel. 013 - 673506. Jongeren in de leeftijd tussen de 18 en 28 jaar kunnen in het kader van een uitwisselingsprogramma in Cana da vakantiewerk verrichten. Het gaat daarbij om tabak plukken in het ge bied Zuid-Ontario. De deelnemers hieraan (in totaal 79) dienen de maan den augustus en september ter be schikking te hebben. Het vertrek is op 28 juli, de terugreisdatum kan zelf worden gekozen. Het programma is m.n. op jongeren gericht die bekend zijn met agrarisch werk. De verdiensten zijn ruim vol doende om de reiskosten en een even tueel aansluitende vakantie te betalen. De deelnemers komen vrijwel allen te werken op bedrijven van tabaksfar mers die van Nederlandse kom af zijn. Nadere informatie te verkrijgen bij: Mevr. C.J. Mur-Arnoldi, Kleiweg 7, 1396 HV Baambrugge (gem. Ab coude) tel. 02949-1846. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116. 4460 MC Goes (01100)(21010), tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 311 89 Stationslaan 4. 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr. J. Oggel. hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 1 3 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel. 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Direktieopvolging Cebeco Handelsraad In december 1986 zal drs. G. van den Berg, president-direkteur van Cebeco- Handelsraad, zijn funktie om leef tijdsredenen neerleggen. In zijn op volging heeft het Bestuur van Cebeco-Handelsraad ir. J. Prins, thans lid van de Algemene Direktie van Cebeco-Handelsraad, benoemd, dit ingaande 1 januari 1987. Het Bestuur van Cebeco-Handelsraad heeft voorts tot nieuw lid van de Al gemene Direktie benoemd drs. W. Adema, 43 jaar. De heer Adema ver vult thans de funktie van president- direkteur van Terpa B.V., behorend tot het Thyssen-Bornemisza concern. Het is de bedoeling, dat de heer Ade ma binnen de Algemene Direktie van Cebeco-Handelsraad wordt belast met het aandachtsgebied Akker- en Weidebouw en Branchetechnische af delingen met aanverwante deelne mingen. Ir. J. Prins bestemmings plannen Gilze en Rijen De burgemeester van Gilze en Rijen maakt ter voldoening aan het bepaal de in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 maart 1986 overeenkomstig artikel 21 van genoemde wet heeft verklaard, dat een herziening van het bestem mingsplan wordt voorbereid voor: de len van het buitengebied; een gedeelte van het bestemmingsplan Strij- pakkers. Voormelde besluiten met bijbehoren de tekening ligt met ingang van 28 maart 1986 tijdens de openingstijden van de gemeentesecretarie te Rijen op de afdeling algemene zaken voor een ieder ter inzage. Rijen, 26 maart 1986 De burgemeester voornoemd, Drs. A.M.J.C. Aarts Raamsdonk Ontwerp-bestemmingsplan "Nieuwe Polder" De burgemeester van Raamsdonk maakt ter voldoening aan het bepaal de in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 28 maart 1986 gedu rende een maand voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp- bestemmingsplan "Nieuwe Polder". Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden ingezien op de afdeling alge mene zaken (kamer 15) van het ge meentehuis, Heereplein 10 te Raamsdonkveer. Gedurende de voormelde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren indie nen tegen het ontwerp bij de raad van de gemeente Raamsdonk, Heereplein 10, 4941 DD Raamsdonksveer. Raamsdonksveer, 27 maart 1986 De burgemeester voornoemd, J. Schouten Radio Dinsdag 15 april a.s. Radio 5 (298 me ter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur Houdbaarheidsonderzoek van bloe men en planten in nieuwe fase: Proefstation voor de Bloemisterij krijgt nieuwe aanwinst. Donderdag 17 april a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "Een nieuwe vermeerderingsmethode voor pootaardappelen", m.m.v. het Centrum voor Agrobiologisch Onder zoek (CABO) te Wageningen. Ir. W.L.A.G. Tacken is met ingang van 1 april jl. benoemd tot plaatsver vanger van de direkteur algemene za ken landbouw en voedselvoorziening van het ministerie van landbouw en visserij. De direkteur algemene zaken fungeert tevens als plaatsvervangend direkteur-generaal. Zijn voorganger, ir. G. Velthuizen, is op eigen verzoek van deze funktie ontheven en blijft voorlopig adviseur van de leiding van het Direktoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening. Ir. Tacken (37) was tot 1 april 1986 direkteur landbouw en voedselvoor ziening in de provincie Zeeland. Hij wordt in die funktie opgevolgd door ir. C. Oomen (37), tot dat moment stafmedewerker van de direkteur landbouw en voedselvoorziening in Zuid-Holland. Ir.C.A.C.J. Oomen, de nieuwe directeur LaVo Morgen, zaterdag 12 april 1986, zal de heer J. Matthysse 30 jaar werkzaam zijn bij P. Scheele-Blok te Biezelinge. Van harte gefeliciteerd met uw ju bileum! Bloemenveiling introduceert middagveiling voor tuinplanten In april en mei organiseert de Bloemenveiling Aalsmeer specia le middagveilingen waarop tuin planten geveild zullen worden. Volgens de veiling is dat een "unieke maatregel" die genomen is om "deze kansrijke produkt- groep" extra aandacht te geven. De tuinplanten zouden anders wel eens ten onder kunnen gaan in de toenemende aanvoer van planten voor de veilingklokken in de druk ke voorjaarsmaanden. De aan vangstijd van de veiling van snijbloemen en kamerplanten blijft in april en mei gewoon half zeven 's morgens. Vanaf 1 mei a.s. is Nederland een, zowel rekreatieve als leerzame, unieke toeristische attraktie rijker: het A. Vogel Bezoekerscentrum 'De Vier Jaargetijden' met aan grenzende kruidentuinen aan het Drontermeer bij Elburg. De beroemde Vogel-tuinen, waar Laboratorium Biohorma zijn ge neeskrachtige planten kweekt, stonden reeds lang voor het pu bliek open en trekken in de maan den april t/m augustus ruim 10.000 bezoekers. Door de ope ning van het gloednieuwe Bezoe kerscentrum krijgt het publiek nu het gehele jaar door de gelegen heid d.m.v. eksposities en dia- en video-presentaties te worden voor gelicht over biologisch-dynamisch tuinieren en de verwerking van planten tot mens- en milieuvrien delijke geneesmiddelen. Zo'n be zoek kan gekoppeld worden aan een bedrijfsrondleiding bij Bio horma en in het seizoen aan de be zichtiging van de gigantische A. Vogel kweek- en siertuinen met ruim 300 geneeskrachtige planten en heesters. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel. 01100-15710 (Goes) tel.01180- 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel. 01665 - 26Ó4 (St. Annaland) tel. 01110 - 6051 (Zierikzee) 'tel. 01116- 1540(Renesse) Terneuzen: woensdag 16 april a.s. in Grand Hotel Rotterdam. Nieuwendijk: donderdag 17 april a.s. 11.00-12.00, Café de Pelikaan. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100-38000 Polisafdeling: 01100-38880 Schademelding: 01100 - 38888 V ertegenwoordigers: Walcheren: B.V. v/h Mak. en Ass.kant. Fa. J. Don. Kromme Weele 16. 4331 PB Middelburg, 01180 - 15151. Schouwen-Duiveland: M. Hanse, Julianastraat 23. 4301 NC Zierikzee. 01110-4275. Poortvliet e.o.: J.W. van Dijke. Burgemeet* 25, 4693 CJ Poortvliet 01662-2509. Tholen e.o.: J.P.M. Overbeeke. Ten Ankerweg 72, 4691 GX Tholen. 01660-2888. Z. Vlaanderen: Assurantiekantoor Boidin B.V Markt 7, 4501 CJ Oostburg, 01170 - 2355; Assurantiekantoor Boidin B.V., Janseniuslaan 8.4561 NM Hulst, 01140- 12220; D.J. Dees, Beethovenhof43.4536 AE Terneuzen,01150 - 94469. West Noord-Brabant: FJ. Duine, Kamperfoeliestraat 51-53. 4621 GE Bergen op Zoom, 01640 - 56000; S.M. Timmers, Stationsstraat 1. 4761 BP Zevenbergen, 01680 - 23979. Oost Noord-Brabant: G. Huizing, Vaarle 1, 5674 TD Nuenen, 040 - 831469. Midden Noord Brabant: A.M. Verbrugge Raamsdonksveer BV, Pr. Hendrikstraat 39, 4941 JT Raamsdonkveer, tel. 01621 - 12924. Werkendam: Rabobank Werkendam. Merwestraat 10, 4251 CR Wer kendam, 01835 - 2700. Melkhandelaren: A.V.M., Raadhuisstraat 39, 5056 HC Berkel-En- schot, 013 -339100. m I,andbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur de heer J. Vroegop. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100-16838 G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. Dhr. Stap is van 14 t/m 18 april afwezig in verband met eksamens. A.W. de Landgraaf, tel. 01100-23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren J.R. Kikkert, tel. 01154-2060, rayon Zeeuws-Vlaanderen. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A. Lindenbergh, tel. 01651-2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop-v.d.Ploeg, tel. 01685-2338, rayon Brabant De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100-21010 of in Zevenbergen, tel. 01680-27921. Kluwer brengt agrarisch dagblad uit Het uitgeverijkonsern Kluwer in Deventer brengt in de tweede helft van oktober dit jaar een nieuwe krant uit voor boeren en tuinders onder de naam "Het Agrarisch Dagblad". Het blad zal vijf keer per week verschijnen waarbij voor de zaterdag en de maandag één editie wordt gemaakt. De krant mikt op een doelgroep van 110.000 agrarische gezinnen, op hun organisaties, de agrari sche industrieën en de overheids instanties. Bericht zal worden over zowel nationaal als Euro pees landbouwbeleid, markten en prijzen en over technische za ken. Voorts wordt aandacht besteed aan financieel- economische nieuws, het weer en het agrarisch gezinsleven. pag. 6-7 Verzekeringsnieuws pag. 8-9 Uit de praktijk pag. 10 Minister Braks verruimt beschikking superheffing. pag. 11 Waterwingebieden in N. Brabant beschermd. pag. 13 Tuintips pag. 15 Lupinen een veelzijdige plant. pag. 16 Boeren en tuinders in Is raël kunnen niet zonder Europa, pag. 17 Twee Hapertse veehou ders naar Canada, pag. 18 Bestrijding aardappel moeheid. pag. 21 NFO-voorzitter: Onze konkurrentiepositie is aan het verslechteren. pag. 24 Ploeg verbiedt voeren varkens met keukenafval. pag. 25 Zaadteeltbedrijf; Tuin- bouwberichten. pag. 27 ZAJK/PJZ pag. 29 Voor de Vrouw pag. 30 Markt. Vrijdag 11 april 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2