VIIO I? in: VI'0IIW Provinciale jaarvergadering van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen, afd. Zeeland Vrouw - Bond - Samenleving Patisserie onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge In de 'Prins van Oranje' in Goes waren op 20 maart weer veel Zeeuw se plattelandsvrouwen bij elkaar gekomen om de jaarvergadering bij te wonen. Het programma omvatte een uitgebreide agenda en het was terecht dat mevr. J.C. Nijssen-Schrier precies op tijd de genodigden en leden verwelkomde. Mevr. Nijssen had een aansprekende inleiding, die niet in een paar zinnen weer te geven is. Ik wil proberen haar toespraak samen te vat ten, zonder de inhoud geweld aan te doen. 'Door alle voorbereidingen van verschillende leden is het in de Bond van Plattelandsvrouwen bijna vanzelfsprekend dat alles gebeurt zo als het gebeuren moet. Er wordt een beroep gedaan op bepaalde men sen, er is overleg met elkaar, ieder neemt een taak op zich, alles loopt geruisloos en zie: er komt iets tot stand! Zo gebeurt dat in de afdelin gen, de kommissies en het Prov. bestuur. Ik verbaas me nog steeds over de mogelijkheden in onze vrijwilligersorganisatie. Wel vraag ik me af, hoe de situatie in de Bond over 10 jaar zal zijn. We weten allemaal dat tijden veranderen, oude strukturen weg vallen. Het leven van de vrouw verandert hierdoor in grijpend. 34% van de Nederlandse vrouwen heeft of zoekt een betaalde baan, vol ledig of in deeltijd. De overige 66% is, wat genoemd wordt, zonder beroep. Zonder beroep, zonder inkomen, zonder plaats op de maatschappelij ke ladder. Zonder beroep, maar niet zonder werk. Wat denkt u van de vrouw van voelen als wij een betaalde baan heb ben en niet minderwaardig als wij huishoudelijk werk verrichten. Voorzieningen voor vrouwen op on derwijsgebied e.d. is prima, maar vrouwen moeten wel zelf kunnen beslissen hoe ze hun leven willen in richten. Ook denk ik, dat er in de toekomst een plaats, zelfs behoefte, zal blijven aan een vrouwenorganisatie als de Bond van Plattelandsvrouwen'. Verslagen Het goed verzorgde jaarverslag, ver zorgd door mevr. A. v.d. Leeden, gaf weer een overzicht van alle aktivitei- ten van het afgelopen jaar. Dat bevat o.a. vergaderingen, kursussen, kader- dagen, werkvergaderingen en kom missiewerk. Al met al een indrukwekkende lijst. De penningmeesteresse, mevr. A.M. van Liere - Jansen, gaf een duidelijk financiëel jaaroverzicht en kon de re kening afsluiten met een voordelig saldo. Mevr. van Liere zal dit jaar haar funktie nog blijven vervullen maar volgend jaar draagt zij haar taak over aan mevr. A. v. Weele - v.d. Klooster. Bestuurswisseling De dames T.M. Breure - de Wilde en J. Roose - v.d. Maas waren niet her kiesbaar. De plaats van mevr. Breu re werd ingenomen door mevr. H.A. Polderman-Mantin. Helaas was er voor de vakature van mevr. Roose geen kandidaat beschikbaar. Mevr. Nijssen sprak hier haar bezorgdheid over uit. Mevr. Elema-Meinardi stel de zich als plaatsvervangend hoofd bestuurslid beschikbaar. Hartelijke dankwoorden werden gesproken tot de aftredende H.B.-leden, hetgeen leidde tot wederwoord van deze dames. Overige agendapunten Mevr. A.P. Dees - de Looff, verte genwoordigster voor Zeeland in het hoofdbestuur, bracht ons op de hoog te van werkzaamheden en ervaringen. De provinciale wedstrijd had als op dracht een gedicht of opstel over 'Mijn band met de Bond'. Er waren 8 inzendingen. De winnaressen waren de dames L. Heuser-Kok, M. de Feyter-Dekker, Van Oeveren-de Rij ke en A. Heyboer. De winnaressen hebben, voor zover aanwezig, hun ei gen werk voorgedragen. Mevr. A. v. Maldegem-de Vos liet ons de overige winnende bijdragen horen. Mevr. Hoogedeure-Kievit gaf de uit slag van de handwerkwedstrijd. Er waren 144 inzendingen, waarvan 24 naar landelijke tentoonstelling wor den ingezonden. De dames Visser en Mouthaan moch ten als afscheid voor hun 9 jaar kom missiewerk een mooie roos in ontvangst nemen. Geen bloemschik wedstrijd, maar de tuinbouwkommissie had voor een heel fijne podiumbloemdekoratie gezorgd. Verslag vrouwenkonferentie van de Verenigde Naties in Nairobi Mevr. P.J. de Rooy-Janse nam deel aan deze konferentie als afgevaardig de van de Nederlandse Vrouwenraad. Met deze woorden opende de presidente van Noord-Brabant, mevrouw A. Postma - Jongerling de jaar vergadering in Sprang-Capelle op dinsdag 28 maart. Het duurde even voor alle dames in de prachtig versierde zaal naar binnenkwamen. Het is vaak net een reünie, al die vrouwen uit onze provincie die in de hal toch nog graag wat gegevens uitwisselen of het gewoon fijn vinden elkaar weer eens te zien. Maar toch zat iedereen om 10 uur op haar plaats. Een zeer trouwe gast in onze provincie is de vice-voorzitter van de Z.L.M., de heer A. Munters. Maar ook was ditmaal aanwezig, onze landelijke presidente, mevr. Van Verschuer. de zelfstandige ondernemer, b.v. in land- en tuinbouw of de mid denstandsvrouw, de vrouw van een arts? Wat denkt u van die vrouwen, die hulpverlenend bezig zijn in de ge zondheidszorg of zij die bereid zijn te koliekteren? Zonder beroep, maar in tensief bezig! Hoe denken jonge vrouwen over vrouwenarbeid, betaalde baan, vrij willigerswerk, huishouden, kinderen opvoeden? Huishoudelijk werk is door allerlei apparatuur zo veran derd, zodat het in geen vergelijk meer staat tot wat vroeger in een huishou den gebeurde. Onderwijs is voor meisjes in ruime mate aanwezig. Ge zinsplanning is tegenwoordig heel ge woon. Al deze faktoren hebben tot gevolg dat veel vrouwen een ander le ven zullen gaan leiden. Vrouwen zul len het niet makkelijk krijgen, immers het kombineren van huishouden en betaalde baan vereist een groot orga nisatievermogen. Het is begrijpelijk, dat er vrouwen zijn die hun opleiding in praktijk willen brengen. Het is ook begrijpelijk dat er anderen zijn die dat niet willen en ook die prestatiedrang niet hebben. Hoe dan ook: de vrouw, het werk van de vrouw en de waardering daarvoor, staat in de belangstelling. Het streven is: voor iedere vrouw een plaats op de arbeidsmarkt, volledig of in deeltijd. Hoe denkt u over deze ontwikkelingen? Hoe ziet u de toe komst voor u zelf, voor uw dochter, voor uw kleindochter? Zijn vrouwen pas echt onafhankelijk en geëmanci peerd als ze betaald werk verrichten, ongeacht of ze een gezin hebben? Vragen, waar we mee te maken krij gen en waar we ons als organisatie wel mee bezig moeten houden. Velen van u zullen het er niet altijd mee eens zijn. Ook het bondsprojekt 'Her waardering van arbeid' roept soms weerstanden op. Toch denk ik dat we die weerstand moeten overwinnen en onze mening naar voren moeten brengen. Waardering van arbeid is belangrijk, onverschillig wat voor arbeid het is, hetzij huishoudelijk, vrijwillig of betaald. Wij hoeven ons niet volwaardig te Doorbordurend (wat een goed woord in deze zaal) zei de presidente: 'Als je werkt in de bond, werk je naar een ideaal. Dat ideaal is de doelstelling (door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef en verantwoorde lijkheid voor - en deelname aan - de samenleving te bevorderen). Deze doelstelling is gericht op de maat schappij. Vele vrouwen in de bond werken met deze doelstelling, maar om de doelstelling vorm te geven is er de afgelopen 5 jaren met de schijf van drie gewerkt, n.l. rekreatie, edukatie en emanciperende vorming. Het vakje emancipatie is, moeten we eerlijk be kennen, het meest in de kou blijven staan. En dit ook juist, heeft te ma ken met Vrouw - Bond - Maat schappij'. Herwaardering van arbeid Duidelijk was deze morgen te mer ken, dat naast alle formaliteiten als een rode draad door het programma liep 'Herwaardering van Arbeid'. Mevrouw Middelkoop, sekretaresse van de agrarische kommissie, ging in het 5 minutenpraatje hier ook op in. Zij zei: 'Het bondsvrou wen werk is te verdelen in 4 soorten arbeid: huishou delijk werk - vrijwilligerswerk - mee werken in eigen bedrijf - en baanarbeid. De meeste vrouwen in de bond werken onbetaald, dat is ook zo in Nederland, Europa en de hele we reld. Vróuwen maken 50% van de wereldbevolking uit. Zij verrichten 2/3 van alle arbeid, zij verdienen slechts 1/30 van hët totale inkomen en zij bezitten slechts 1/100 van alle eigendommen. Door arbeidservarin gen met elkaar uit te wisselen en te vergelijken kunnen we meer begrip voor eikaars situatie krijgen. Over eenkomsten en verschillen zullen dui- delijk worden met onze eigen ervaringen en de verworven kennis van arbeid vroeger en nu kunnen wij een analyse maken van de plaats van de onbetaalde en betaalde arbeid. Het intermezzo van mevrouw de Regt uit de Biesbosch sloeg op vrouwenarbeid van 50 jaar geleden - zeer komisch wat voor een beeld dat toch nog ople verde. In het tweede gedeelte gaf zij haar eigen visie. Welkom en afscheid Mevrouw Roza had meegedeeld nog 3 jaar te willen blijven. Zij werd met algemene stemmen herkozen. Een nieuw P.B.-lid. Mevrouw Bruggeman werd ook met algemene stemmen gekozen. Zij stel de zich op een zeer charmante wijze voor. Afscheid nemen is nooit leuk maar als iemand als Murkje Waarts weggaat is dat jammer. Je kon op haar bouwen - zij was de rust zelf. Heel erg nodig voor plattelandsvrou wen, want die willen zoveel en zo vlug. Het dankwoord van Murkje Op haar eigen enthousiaste manier, gaf zij een levendige impressie van haar ervaringen. Op deze plaats is hier reeds uitvoerig over geschreven, maar hierover horen vertellen spreekt nog meer aan dan er over lezen. Handwerken De handwerkwedstrijd had weer heel wat kreatieve handen aan het werk ge zet. Wat een verscheidenheid van technieken, materialen en resultaten. Heel mooi. Een onmisbaar onderdeel van de jaarvergadering. Ook de gezel ligheid, die dit meebrengt, is van be lang. Hier wordt menig woordje gewisseld. Capritholen Het middagprogramma werd ver zorgd door 'Capritholen'. Een en thousiaste groep plattelandsvrouwen, die een afwisselend programma brachten, goed op elkaar ingespeeld. De titel van het programma was 'Roeien met de riemen die je hebt'. Door het hele programma was gespeeld met spreekwoorden, gezeg- de's en uitdrukkingen. Knap uitge dacht en goed op de planken gezet. Om in de stijl van de spreekwoorden te blijven: 'Zij (Capritholen) springen niet ver der dan hun stok lang is'. Zij bren gen een programma, wat ze aan kunnen. Het lijkt me heerlijk om te doen als je daar de kapaciteiten voor hebt, maar het is heel plezierig vanuit de zaal hiernaar te kijken en te luisteren. Het laatste woord op deze middag was van mevr. Nijssen, die de dag af sloot met dankwoorden aan allen, die deze dag tot een goed einde hadden gebracht. Het Provinciaal bestuur kan op een geslaagde jaarvergadering terugzien. R. Mouthaan-Mantel was, zoals zij is, niets teveel gezegd en alles op direkte goede manier. Af scheid namen wij ook van het agra risch en perskommissielid Sien Overbeeke, vele jaren aktief in de bond. Sien bedankte op haar eigen wijze. Het laatste was 'Bedankt Bond'. Tot nog toe allemaal positieve geluiden. Financiën De berichten van de penningmeeste resse Mevrouw Hooyberg waren niet zo leuk. We krijgen steeds minder geld. De begroting was voor dit jaar niet sluitend te krijgen - ze hoopte nog op een ondersteuning en zei: 'Hoe het dit jaar zal verlopen - wel dat hoort u op de volgende jaarvergadering!' Ik denk nog even aan de woorden van de presidente, Vrouw - Bond - Maat schappij - met zoveel werklust en ideeën komt het vast wel goed met de Brabantse plattelandsvrouwen. Toos in 't Veld - Blonk krubriek Met de vele kant- en klare deeg mixen en vullingen die vandaag aan de dag in diverse warenhuizen te koop zijn, is het voor de doe-het- zelver wel heel gemakkelijk ge worden! Maar het maken van (eenvoudig) gebak (overigens een al eeuwenou de kunst) van begin tot het eind is voor die doe-het-zelver ook wel een prettige, leerzame en aantrek kelijke bezigheid. Bovendien krijgt men daardoor ook een be ter inzicht in de samenstelling van de diverse degen in de basis. Wij schrijven eenvoudig, maar zo gemakkelijk is het natuurlijk ook weer niet. Wanneer men zich maar aan de juiste hoeveelheden houdt die de recepten voorschrijven en het daarbij met een beetje zorg en lief de koestert dan kunnen de resul taten navenant zijn. Dus wat let u om onderstaand gebak te gaan maken? Maak een deeg van de volgende ingrediënten: 250 gram bloem, 125 gram boter, 50 gram poedersuiker, 1 ei, ietsje water en een snufje zout. Maak een kuiltje in de bloem en doe er de boter, poedersuiker, het ei en het zout in. Kneed dit alles goed en stevig door elkaar en doe er af en toe een beetje water bij, zodat het deeg handelbaar blijft. Zorg er echter wel voor dat het deeg goed stevig blijft, dus nog maals: voorzichtig met water! Laat het deeg tot slot 1 1/2 a 2 uur rusten. Rol nu 2/3 van het deeg uit met een bemeelde deegrol op een met bloem bestoven tafel tot een niet te dunne lap en bekleed er een goed beboterde en met wat bloem of paneermeel bestoven spring vorm mee, uiteraard ook de opstaande randen. Prik in de bo dem met een vork wat gaatjes. Vul nu de vorm met 3 geschilde en van klokhuizen ontdane stevige en in blokjes gesneden appels, 2 ge schilde en in plakjes (niet te dun!) gesneden kiwi's, 2 in plakjes ge sneden en van pel ontdane bana nen en tot slot 100gram goed uitge lekte en ontpitte kersen. Bestrooi het vervolgens met 2 eet lepels kristalsuiker en besprenkel het met 1 eetlepel water. Vouw de randjes deeg naar binnen. Maak ze wat nat met water. Rol nu van het overgebleven deeg een tweede lap op dezelfde wijze als de eerste, bedek er de vorm mee (deksel) en druk de randen goed aan op die van de voering! Maak van de rest jes deeg eventueel een paar leuke figuurtjes en versier er het deksel mee. Maak in het midden van het dek sel een kleine opening om de stoom de gelegenheid te geven om te kunnen ontsnappen. Bestrijk het geheel nu goed met een losge klopt ei en laat het gebak in een voorverwarmde oven in 35 a 40 minuten op 175 200 graden C mooi bruin en gaar bakken. Laat het na het bakken iets afkoelen en klop intussen wat slagroom op tot ze dik vloeibaar is en vul er door middel van de opening in het dek sel het gebak mee tot het overloopt. Serveer dit gebak warm of koud. M.A. van der Vliet Vrijdag 11 april 1986 29

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 29