Bordenaktie ZAJK tegen landbouwbeleid Puzzel .UUHL p.j. zuid geluid Aktieweek 'Honger hoeft niet' in Zeeland L P E 0 H N 3 s s K El L L s G 8I N 1 In H s Licht op de afdeling 's Heer Abtskerke/Nisse e.o. E E 1 A A C E E L A E 1 [3 O L P R S T P R T R T R T A E 1 A E G D E E B D E N R T 1 P 6! R E L 7 R V E L N O A D E A A D E E G E E G M T\ fio L N <- O R S R S U R T N R V Pj.Zrajehdd Plattelandsjongerenreis naar Israël Het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kon- takt gaat in de maand mei een zg. 'bordenaktie' voeren. Het ZAJK heeft besloten op deze wijze het on genoegen onder de leden kenbaar te maken ten aanzien van het Neder landse en Europese landbouwbeleid. In alle regio's zullen op een aantal punten langs de wegen borden ge plaatst worden met de tekst: Jonge boeren ziek van deze landbouwpoli tiek. Ook op de verkiezingsbijeen komsten zullen agrarische jongeren zich manifesteren. De borden zullen op 1 mei geplaatst worden en blijven in ieder geval tot de verkiezingen staan. De wensen van de agrarische jongeren zijn samenge vat in een 'eisenpakket' dat 8 punten omvat. Hieronder staan deze sa mengevat. 1. Negatieve WIR voor bedrijfsover name moet blijven. Zoals bekend wil het kabinet de ne gatieve WIR met ingang van 1 april 1986 afschaffen. Het NAJK vindt dit ongewenst omdat met name de agra rische jongeren hiervan de dupe wor den. De inkomens van agrarische jongeren zijn vaak zo laag dat dege nen die het bedrijf overnemen of ont wikkelen deze investeringssteun hard nodig hebben. Gedacht zou kunnen worden aan het handhaven van de ne gatieve WIR voor de landbouw en het midden- en kleinbedrijf (mid denstand) voor investeringen tot ƒ500.000,—. 2. Installatiepremie omhoog. Sinds 1 oktober 1985 is er de moge lijkheid van rentesubsidie bij bedrijfs overname. Het NAJK wil dat minister Braks de installatiepremie alsnog op trekt tot het EG-nivo van ƒ37.000, In Nederland wordt slechts de helft gegeven. Op een CD A-bijeenkomst in Harderwijk liet Europarlementariër Tolman onlangs weten dat hij vindt dat de installatiepremie in Nederland alsnog opgetrokken dient te worden tot het EG-nivo. Hij zei jonge boeren toe dit te zullen bepleiten bij z'n CDA-landbouwkollega's in de Twee de Kamer. 3. Graankontingentering: hoe eerder hoe beter. Een keuze tussen forse prijsverlaging en graankontingentering is onont koombaar. Bij het NAJK staan boe- reninkomens voorop. Het NAJK ziet graankontingentering als de beste ma nier om inkomens van akkerbouwers op peil te houden. Het NAJK wijst een forse prijsverlaging nadrukkelijk af omdat boeren daar op grote schaal het slachtoffer van worden. 4. Stop kwotahandel, melkbank nu. De kwota moeten los van de grond en mogen niet langer verhandelbaar zijn. Het NAJK wil dat er snel een natio nale melkbank komt die alle vrijko mende melkkwota in handen krijgt en weer toedeelt aan bedrijven. 5. Meer melk voor jongeren op klei nere bedrijven. Het NAJK wil de melk uit de melk bank toewijzen aan kleinere bedrijven en aan jongeren bij bedrijfsovername die melk voor het voortbestaan het hardst nodig hebben. Het NAJK wil dat voor het toewijzen van een ekstra kwotum een bedrijfsverbeteringsplan moet worden opgesteld. 6. Van Interimwet tot goeie Vesti gingswet. Het NAJK is bang dat na afloop van de Interimwet uitbreidingen in de in tensieve veehouderij losbarsten en de nationale mesthoop blijft groeien. Het NAJK vindt verdere ongebreidel de groei van de mesthoop ongewenst. Via een Vestigingswet wil het NAJK ongebreidelde groei tegengaan. 7. Vrijkomende ruimte in de intensie ve veehouderij naar jongeren. Het NAJK wil dat produktieruimte die vrij komt door bedrijfsbeëindiging gereserveerd wordt voor bedrijven die dat voor hun voortbestaan nodig heb ben. Het NAJK denkt hierbij aan jon geren en aan kleinere bedrijven. 8. Overheid kom met geld voor mest over de brug Het in stand houden en het verbete ren van het milieu is zowel een ver antwoordelijkheid van de land- en tuinbouw als van de hele samenleving. Jarenlang heeft de overheid de groei van de intensieve veehouderij aange moedigd. De mestoverschotten zijn daarom een gedeelde verantwoorde lijkheid van de veehouders en de over heid samen. Het NAJK vindt het onaanvaardbaar dat de overheid vrijwel alle kosten op de landbouw afwentelt. Het NAJK pleit voor een sektorplan met over heidssubsidie om het mestprobleem op te lossen. Eén van de demonstratieborden van het ZAJK. 'Honger hoeft niet'. Onder dat mot to vragen meer dan dertig landelijke organisaties en honderden plaatselij ke groepen gezamenlijk van 12 tot en met 19 april aandacht voor het we- reldvoedselvraagstuk. De week is het initiatief van een uniek samenwer kingsverband van organisaties van vrouwen, boeren, konsumenten, ker ken, milieu- en Derde- Wereldgroepen. Op zaterdag 12 april luidt een landelijke manifestatie op het Janskerkhof in Utrecht de week 'Honger hoeft niet' gaat over maat regelen om een rechtvaardige voedsel verdeling en een verantwoorde voedselproduktie te realiseren. Wel ke maatregelen zijn nodig om in de toekomst iedereen de garantie te kun nen geven dat hij of zij niet de hon gerdood sterft? Wat kunnen de rijke landen doen? Welke mogelijkheden heeft de Derde Wereld? Ingewikkelde vraagstukken kennen geen simpele antwoorden. Ook het hongerprobleem niet. De aan de ak tieweek deelnemende organisaties staan daarom een allesomvattende aanpak voor. De landbouwoverschot ten van de rijke landen, de torenho ge schuldenlast van veel ontwikkelingslanden en de aantasting van de natuur en het milieu zijn geen verschijnselen die los van elkaar staan. Ze leveren allemaal een bijdra ge aan het mechaniek dat steeds meer mensen over de rand van het bestaansminimum heenduwt. In een landelijke aktiekrant staan konkrete voorstellen van het samen werkingsverband, die moeten leiden tot een betere milieuzorg en een an der landbouwbeleid hier en in de Der de Wereld. In Zeeland Verspreid over de hele provincie vin den aktiviteiten plaats van plaatselij ke en regionale groepen en organisaties (zoals wereldwinkels, kerkelijke groepen). Zo zal de aktie week op zaterdag 12 april een provinciaal-plaatselijke start krijgen. Het ZAJK en de gezamelijke Zeeuw se organisatoren van de aktieweek 'Honger hoeft niet' nodigen u van Rond ieder cijfer staan acht letters, waarvan steeds twee woorden moeten worden gevormd, en wel een van acht letters en een van zeven letters. De twaalf overblijvende letters vormen de naam van een beroep, die tevens de uiteindelijke oplossing van onze puzzel vormt. 1. heelmiddel - vrij van ziektekiemen; 2. man en vrouw - meier; 3. verdie ping tussen gelijkvloers en eerste ver dieping - oxyderen; 4. niet vrijstaande pilaar - pelgrimsstaf; 5. muziekinstru ment - verslag; 6. vervelend - latwerk; 7. verschaft - knap; 8. het hele bezit aan roerend goed - bloed laten vloei en; 9. omgekeerd - inlandse opzich ter; 10. aardvlo - tandeloos zoogdier; 11de dag voor vandaag - niet licht te schatten; 12. overdracht aan een ander - mistig. REDAKTIE/SEKRETARIAAT: AD PHERNAMBUCQ. JEUGDWERKBURO ZEELAND. KORTE KERKSTR. 10, 4461 JE GOES redaktie Peter Risseeuw De afdeling 's Heer Abtskerke/Nisse e.o. bestaat momenteel uit 60 le den. Deze komen uit de wijde omge ving. Onder de leden gelukkig ook weer enkele jongeren waarvan er te vens 2 in het bestuur zitten. Wij ho pen dat er dit jaar nog meer jonge leden bijkomen. Aktiviteiten De laatste aktiviteit van vorig jaar was een gourmetavond die bezocht werd door 30 leden. Dit was een geslaagde en gezellige avond ter afsluiting van het jaar 1985. De toneelrepetities waren in oktober 1985 ook weer van start gegaan voor het toneelstuk 'Vader heeft een bak geschoten'. De uitvoeringen waren op 30 en 31 januari in 's Heer Abtsker- ke en Nisse. Beide avonden was er veel publiek. De avond in Nisse werd afgesloten met een bal dat tot in de kleine uurtjes doorging. Momenteel worden er voorbereidin gen getroffen voor de viering van Ko ninginnedag te 's Heer Abtskerke op 3 mei. Dit feest wordt altijd door onze af deling georganiseerd. Dit jaar is er weer een bomvol programma. harte uit voor een provinciale infor matieavond op woensdagavond 16 april van 19.30 tot 22.00 uur in 'De Prins van Oranje' te Goes. De aanwezigheid en deelname van vertegenwoordigers uit de Zeeuwse landbouw wordt op hoge prijs gesteld. Het programma ziet er als volgt uit: Vertoning van de film 'Ik hoef niet meer', inleiding door dhr. J.E. Wy- brandie (verbonden aan de Stichting Oecumenische Hulp aan Vluchtelin gen te Zeist) over het Thema: Neder land en de Honger. De Nederlandse betrokkenheid bij het wereldvoedsel- vraagstuk. Korte inleiding door dhr. M.C. Geuze van het Landbouwschap te Den Haag en tenslotte een diskus- sie aan de hand van een drietal beleids aanbevelingen. Sponsors uitwisseling Oost en West Zeeuws Vlaanderen Twee weken geleden kon men op deze pagina lezen dat er sponsors gevonden waren voor de reis naar Denemarken. Deze zouden be kend worden op dinsdag derde paasdag. Tevens zou door loting de winnaar bekend worden van een totaal gesponsorde reis. Oplettende lezers hebben natuur lijk begrepen dat dit om een 1 april grap ging (helaas!!). Toch hadden 3 deelnemers de grap niet door en togen naar café Lip pens te Driewegen waar de verlo ting zou zijn. Daar kregen ze van de PJZ een konsumptie aangeboden voor de schrik. Reiskommissie West en Oost 's Morgens worden door de basis school spelletjes georganiseerd voor de kinderen, 's Middags is er een zes kamp met veel leuke spelen. Ter af sluiting van de dag wordt het wel bekende Oranje Bal gehouden. Verder willen we dit jaar nog organi seren: een kampeerweekend, dansa vond met danswedstrijden en een familiedag. Tevens wordt er in september-oktober gestart met een bloemschikkursus. Wij hopen weer op een leuk en aktief jaar! PJZ 's Heer Abtskerke/Nisse e.o. 11 april - afd. Schouwen-Duiveland houdt een puzzelrit. Start is om 19.00 uur. Inschrijven om 18.45 uur. Er zijn leuke prijzen te winnen. Voor de prijs uitreiking zullen er nog een paar rondjes bingo gespeeld worden. 18 april - afd. Walcheren organiseert een exkursie naar de drukkerij van de PZC te Vlissingen. Verzamelen om 19.15 uur bij hotel "Walcheren" te Koudekerke. Opgeven bij Ko Vader 01182-1381 of bij Peter Dreessen 01184-70306. 18 april - afd. Zevenbergen is uitge nodigd bij de KPJ voor de filmavond. Titel van de film is "Raiders of the lost Ark". Dit mag natuurlijk niet ge mist worden. Entrée slechts ƒ3,50. De Stichting Uitwisseling organiseert in samenwerking met Isropa Reizen een studiereis voor plattelandsjonge ren naar Israël. Het accent van deze reis is agrarisch. Zowel de veeteelt, akkerbouw als tuinbouw komen aan bod in deze reis. Bezoeken aan verschillende "Kibbut- ziem" en "Moshaviem". Verder be zoeken aan een K.I. station, Landbouwfaculteit, het Weizmann- instituut, en een 2-daags verblijf in de Moshaviem Ramot (aan het meer van Tiberias). Naast agrarische on derwerpen, bezoeken aan Jeruzalem, Golan-hoogvlakte, Nazareth, Jericho en Tel Aviv (aankomst en vertrek punt). De reis duurt 10 dagen: van 3 - 12 november 1986. De kosten bedra gen ongeveer ƒ2.050,00 per persoon voor leden van plattelandsjongerenor ganisaties. Voor niet-leden bedragen de kosten ƒ100,00 extra. De reis is vooral bedoeld voor leden van plat telandsjongerenorganisaties met een leeftijdsgrens van 35 jaar. Vraag de uitgebreide brochure aan bij: Stichting Uitwisseling en Studie reizen voor het Platteland, Postbus 97, 1860 AB Bergen (N.H.), (02208-96144). Vrijdag 11 april 1986 27

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 27