Bloemen moet! Aanbrengen stelconplaten Abbekinderse Zandweg tijdelijke oplossing bereikbaarheid veiling Goes Bloemenmeisjes verkopen Haarlem Werkgroep 'Groente- afzetstruktuur' ikonsentreer afzet Zeeuwse groenten ZHZ te Barendrecht Rekord-produktie van groente- en fruitverwerkende industrie Zaadteeltbericht Voor de een zijn bloemen een doel (bloemist), voor de ander een mid del (zaadteler) en voor velen een plezier om naar te kijken. Bloemist De taak van een bloemist gaat niet verder dan het opkweken en ver zorgen van het gewas tot aan de bloei. Bij het verschijnen van de eerste bloemen gaan de snijbloe men en ook de potplanten naar de veiling. Hiermee is voor de bloe mist het doel bereikt. Zaadteler Bij de zaadteelt echter is de plant in deze ontwikkelingsfase nog maar op de helft. Plantkundig ge zien is hij dan van het vegetatieve stadium overgegaan naar het ge neratieve stadium. De bloeiperiode kan voor sommi ge gewassen vrij lang zijn. Tijdens de bloei vindt de zaadzetting plaats. Het welslagen hiervan is in een belangrijke mate afhankelijk van het weer en insektenbezoek. Droog en zonnig weer zijn hier voor de meest optimale omstan digheden, hetgeen uiteraard ook voor de daarop volgende rijping geldt. Na het drogen dat bij toe passing in de natuur, b.v. op rui ters, ook nog een paar weken kan duren, volgt het dorsen en scho nen. Pas dan is het zaad gereed voor verhandeling. Een lange moeizame weg met voor de telers vrij veel risiko's, die overwegend worden bepaald door; onkruid- groei, ziekten en minder gunstige weersomstandigheden tijdens bloei en oogst. Als we echter zeggen dat het bij de zaadteelt niet om de bloemen gaat maar om het zaad, betekent dat natuurlijk niet, dat de bloemen daarom niet belangrijk zijn. Inte gendeel zelfs, want zonder bloe men is er nu eenmaal geen zaadproduktie mogelijk. De bloe men mogen in dit geval dan wel niet het doel zijn, maar wel een be langrijk en zelfs onmisbaar middel. Bloemen en levensvoorwaarde Uit hoofde van de bestaansmoge lijkheid voor de bloemist en voor de zaadteler maar ook voor alle mensen die van bloemen houden en er van genieten, zijn bloemen erg belangrijk. Geheel onmisbaar zijn ze echter als we ons realiseren, dat er zon der bloemen voor de mens geen le ven op aarde mogelijk is. Misschien lijkt dit een wat sterke en op het eerste gezicht zelfs een wat ongeloofwaardige uitspraak, maar bij verder nadenken valt er toch aan een konklusie deze niet te ontkomen. Bloemen immers brengen de vruchten voort waar mens en dier van leven. Zonder bloemen geen graan en dus geen brood. Zonder bloemen geen fruit. Zonder bloemen geen zaad en dus geen suikerbieten, geen peulvruch ten, geen groente etc. Zonder bloemen geen kleuren, geen geuren, geen kruiden, geen natuurlijke geneesmiddelen. Zonder bloemen dus geen bestaansmogelijkheid voor mens en dier. Zo blijkt het'nut van bloe men dus van veel grotere beteke nis te zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Ze zijn een levensnoodzaak. In dit licht gezien heeft de zaad teler derhalve een groot aandeel in de voedselvoorziening van mens en dier en in het voortbestaan hiervan. Met deze wetenschap kan de be wondering en waardering voor de bloemen en voor de mensen die hieruit vruchten en zaad produce ren, alleen maar toenemen. Deze mensen zijn, evenals de bloe men, onmisbaar. D.L. Koppenhol Zaadteeltstudieklub "Eiland Tholen" In afwachting van het gereedkomen van de - thans in aanbouw zijnde - centrale Zeeuwse tuinbouwveiling in de Smokkelhoek te Kapelle, wordt tot omstreeks het voorjaar 1988 de aan voer van fruit gekoncentreerd op het huidige veilingkomplex te Goes. Daar deze aanvoer uit veiligheidsoverwe gingen niet plaats kan vinden via de route Vierwegen-Goes via de S12 en de route 's-Gravenpolder-Vierwegen via de S10 (voorzover het landbouw- verkeer betreft), stellen G.S. als tij delijke (uiterlijk tot het tijdstip van gereedkomen van het nieuwe veiling- Tuinbouwgasprijs opnieuw fors omlaag De tuinbouwgasprijs is met ingang van 1 april jl. opnieuw fors gedaald met 37,3 ct/m3 naar 31,1 ct/m3. De gasprijs voor de glastuinbouw, die evenals de prijzen voor de overige grootverbruikers elk kwartaal wordt aangepast, daalde aan het begin van dit jaar al met vier cent. De huidige tuinbouwgasprijs ligt ruim vijftien cent lager dan de hoogste prijs, die tuinders medio 1984 voor hun ener gie moesten betalen (46,4 ct/m3). Bloemenveiling Westland restitueert 6,1 miljoen aan leden De leden-tuinders van Bloemenveiling Westland in Honselersdijk krijgen over 1985 in totaal 6,1 miljoen gul den terug. Het bestuur heeft de alge mene ledenvergadering namelijk voorgesteld de definitieve veilingpro visie die de leden aan de koöperatie moeten betalen te verlagen van 4,95 tot 4,35 procent van hun omzet. De Bloemenveiling heeft op een omzet in 1985 van 1.117 miljoen gulden (plus 9,8 procent in vergelijking met 1984) een batig saldo behaald van 12,6 mil joen gulden. Van de "winst" gaat 6,1 miljoen terug naar de leden, 2,4 mil joen moet worden afgedragen voor vennootschapsbelasting en 4,1 mil joen gulden wordt aan het eigen ver mogen toegevoegd. Vrijdag 11 april 1986 komplex te Kapelle) alternatieve oplossingen voor: a) het instellen van een tijdelijke geslotenverklaring voor het gemoto riseerde verkeer en (brom)fietsers op de Spaanweg in beide richtingen van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 10.00 uur met uitzondering van het landbouw- en bestemmingsverkeer; b) het maken van uitwijkplaatsen van zogenaamde stelconplaten (gewapend-betonplaten) om de circa 200 m op de gehele route Spaanweg- Abbekinderse Zandweg- Oostmolenweg. Voorts hebben gedeputeerde staten zich na afweging van alle in het ge ding zijnde belangen bereid verklaard om op het gedeelte van de SI2, gele gen tussen de Kapelseweg/Oostmo- lenweg en de Buys Ballotstraat, tijdelijk - uiterlijk tot gereedkoming komplex Kapelle - op basis van ont heffingverlening, onder stringente voorwaarden het landbouwverkeer naar en van de veiling in Goes toe te laten. Gedeputeerde Staten hebben daarbij met name overwogen dat het hier om een tijdelijke situatie gaat en dat er geen redelijke alternatieven voorhanden zijn. Het veilingbestuur kan met de desbetreffende maatrege len akkoord gaan, ervan uitgaande dat er voor de veilingvereniging geen kosten aan verbonden zijn. Met betrekking tot de situatie na het gereedkomen van het nieuwe veiling gebouw zij aangetekend, dat een ambtelijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de provincie, het waterschap Noord- en Zuid- Beveland, het veilingbestuur en de ge meenten Kapelle, Borsele en Goes, momenteel onder meer de mogelijk heden onderzoekt tot een verbetering (verbreding tot 5 m) op korte termijn van de route Spaanweg/Pieters- weg/Groeweg, in verband waarmede het in dit stadium aangewezen is het aanbrengen van de stelconplaten op de Spaanweg sec achterwege te laten. (De Spaanweg vormt zowel in de de finitieve als in de tijdelijke situatie een belangrijke schakel als aanvoerroute naar de veiling). Het maken van uitwijkplaatsen door middel van het aanbrengen van de stelconplaten is voor wat betreft de Abbekinderse Zandweg echter wel zinvol. Met het aanbrengen en afvoe ren van de stelconplaten is een kosten- bedrag gemoeid van naar raming ƒ20.000,—. Gelet op het vorenstaande hebben ge deputeerde staten zich bereid ver klaard te bevorderen, dat dit bedrag voor rekening van de provincie wordt genomen. De stelconplaten komen in de loop van de maand april 1986 vrij bij het opruimen van het tijdelijke fietspad in de weg Kapelle-Kloetinge. De stelconplaten kunnen dan recht streeks van dit werk worden vervoerd naar de Abbekinderse Zandweg. Het ligt in de bedoeling van gedeputeer de staten om de staten bij afzonder lijk voorstel in hun vergadering van 2 mei aanstaande in overweging te ge ven meerbedoeld krediet voor het vo- renomschreven doel beschikbaar te stellen. De ambtelijke werkgroep heeft haar werkzaamheden met betrekking tot d? aanpak van de problematiek van de permanente bereikbaarheid van de nieuwe veiling te Kapelle nog niet af gerond. Middelburg, 1 april 1986, provinciale griffie, bur. waterstaat verkeer Topaanvoer Franse winterbloemkool Door de kou in februari heeft men in Frankrijk, zoals bekend, problemen gehad met de oogst van bloemkool. Er was niet zo zeer sprake van scha de, maar men kon tijdens de vorst moeilijk oogsten. Destijds verwacht te men al een grote aanvoer van win terbloemkool in maart en april en die is er inderdaad gekomen. Vooral op dit moment wordt er in Bretagne veel geoogst. In de week van 21 t/m 27 maart werden er 17,9 min stuks op de veilingen aangeboden te gen 9,8 min in de week daarvoor. Het merendeel werd verkocht voor een prijs die tussen Ffr 1,75 en 2,66 per stuk lag. Voor deze week verwachten de Fransen weer een grote aanvoer van winterbloemkool. Van januari t/m 23 maart werd er 47,1 min kg uitgevoerd tegen 46,3 min vorig jaar in de vergelijkbare perio de. In West-Duitsland eet men meer suikermais De konsumptie van vooral verse sui kermais neemt in West-Duitsland dui delijk toe. De import van ekstra zoete soorten ondersteunt deze tendens. In het maisland bij uitstek, de Verenig de Staten, bestaat al ongeveer 80% van de maisproduktie voor de verse markt uit deze ekstra zoete soorten. 'Diverse ontwikkelingen wijzen erop dat op langere termijn een uitbreiding in de Zeeuwse vollegrondsgroenteteelt is te voorzien, met name door de (ge deeltelijke) omschakeling van akker bouwbedrijven op deze sektor. Binnen deze verschuiving naar de tuinbouwsektor als geheel kan naar de opvatting van de direkte Landbouw en Voedselvoorziening in Zeeland de groei van het vollegrondsgroente- naandeel op termijn (ca. 10 jaar) va riëren tussen 500 a 1500 ha, afhankelijk van de afzetmogelijkhe den en de produktie-ontwikkeling el ders in Nederland en de Europese Gemeenschap. Gezien het feit dat er in de groentesektor marktverzadi- gingsverschijnselen optreden, zal in dien men uitbreiding van de produktie mogelijk zou willen maken, veel aan dacht moeten worden besteed aan de kwaliteit van het produkt'. Dit staat te lezen in het rapport 'Groente- afzetstruktuur' van de gelijknamige werkgroep die 8 november vorig jaar door de Provinciale Raad voor de Be drijfsontwikkeling is ingesteld. Wat de afzetstruktuur van groenten betreft beveelt de werkgroep na zorg vuldige afweging van alternatieven De Nederlandse groente- en fruitver werkende industrie heeft in 1985 met 336,8 miljoen liter gesteriliseerde groenten een rekord-produktie ge draaid. In vergelijking met 1984 steeg de produktie met 22 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Produktschap voor Groenten en Fruit. Champignons zijn al jaren het belang rijkste produkt dat wordt verwerkt. Vorig jaar lag het aandeel van de champignons op 30 procent. Het me rendeel, ongeveer 80 procent, wordt nog steeds ingeblikt. Bij een groot aantal andere groenten, doperwten en wortelen en bonen in het bijzonder, neemt de verwerking in glazen potten toe. In 1985 heeft de industrie 51,3 miljoen liter tafelzuren ingelegd. Dat is aanmerkelijk meer dan in de twee voorgaande jaren toen de grondstof fen zoals augurken in Europa erg schaars waren. In '81 en '82 lag de produktie echter veel hoger dan vo rig jaar. De produktie van diepgevro ren groenten neemt nog steeds toe. Vorig jaar met veertien procent tot bijna 77 miljoen kilogram. aan om binnen Zeeland te streven naar eenheid in de afzet van de groen- teproduktie. De Werkgroep spreekt een duidelijke voorkeur uit voor een konsentratie van de afzet op de vei ling Z.H.Z. te Barendrecht. Met het oog op de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling, verzet de Werkgroep zich niet tegen een po ging van de C.V.Z., om zich in de af zet van groenten een positie te verwerven, mits de C.V.Z. streeft naar maksimale samenwerking met de voorlichting vanuit Barendrecht, en door ook een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid laat, om hier in kombinatie met de Z.G.O. inhoud aan te geven. Voorts wordt ervan uitgegaan dat in dien de levensvatbaarheid niet aanwe zig blijkt te zijn, de C.V.Z. daar zelf de konsekwenties aan zal verbinden. Voor een enkel produkt (b.v. cham pignons) wordt niet uitgesloten, dat het beter ware voor de betreffende te lers om lid te worden van de R.B.T. Wanneer het veilen van groenten zich bij de C.V.Z. suksesvol zal ontwik kelen, moet overgang van lidmaat schap naar de C.V.Z. mogelijk zijn, aldus de Werkgroep in haar rapport. Denar Kas Om energie beter te benutten is een substraatteelt eigenlijk onontbeerlijk. In termen van lichtbenutting gaat dat eigenlijk ook op, licht is immers ener gie, maar tegelijk moet opgemerkt worden dat door het substraattelen er voor de winterperiode minder reser ves gevormd worden dan in de grond- teelt en dat heeft tot gevolg dat de winterproduktie tot twee keer toe la ger is geweest dan de grondteelt. Nu is dat weer andersom en ligt de substraatteelt in totaal zo'n 18% voor op de grondteelt. Verheugend is het te konstateren dat de kwaliteit van de substraatbloemen soms beter is dan de bloemen van de grondteelt, waarbij het gemiddelde van alle rassen een houdbaarheid van 12,6 dagen is. Het ras Visa is nu wel goed houdbaar terwijl dat het afge lopen najaar te wensen overliet. In de substraatafdelingen is de gewa sontwikkeling mooi, waarbij bijna geen verschillen in kastypen. In de grond is dit wat minder ook al om dat er nu wat uitval zichtbaar wordt. Bij de steeds wisselende weersomstan digheden moeten de ventilatieinstel- lingen steeds bijgesteld worden. De andere klimaatsinstellingen zijn niet gewijzigd. 25 Het is een begrip geworden: 'de Haarlemse Bloemenmeisjes'. Al dertig jaar lang verwelkomen zij gasten uit stad en land en zelfs daarbuiten. Op velerlei wijze werd dit idee overgenomen, maar nooit geëvenaard. Een verouderde manier om je stad te promoten? Welnee! Een frisse generatie start op de Keukenhof het bloemenseizoen 1986. De aanpak verandert maar de basisgedachte blijft. Haarlem is een stad die gezien mag worden!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 25