korte wenken veehouderij Verkoop en Distributiecentrum B. V. ZWEEGERS NIEUWENDIJK 255664 HB GELDROP TEL 040-854155 Staatssekretaris Ploeg van landbouw en visserij heeft het voeren van mest- varkens met keuken- en slachtafval, het zogenaamde swill, met ingang van maandag 7 april verboden. Het voe ren met ongekookt keuken- en slach tafval wordt zoals bekend beschouwd als de oorzaak van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Zoeter- meer. Er zijn in ons land een kleine 400 varkensmesterijen die een speciale vergunning hebben voor het "vervoe deren" van het afval dat afkomstig is van keukens van onder andere restau rants en bedrijfskantines. Vanaf maandag 7 april is het verbo den het keuken- en slachtafval te transporteren naar varkenshouderij en. Voor varkenshouders die nog af val op hun bedrijf hebben is een overgangstermijn ingesteld. Zij krij gen vanaf maandag nog vijf dagen de tijd het op hun bedrijf aanwezige af val te vervoederen. Daarna mag er geen keuken- of slachtafval op het be drijf meer aanwezig zijn. Om var kenshouders die hebben geïnvesteerd in apparatuur om keuken- en slach tafval zoals voorgeschreven te koken niet onnodig te benadelen is een ver goedingsregeling opgesteld. Alleen DAt IS VOoltTAAM OEEM VOOR. Ons ©EKJE' boeren die een vergunning hadden ko men daarvoor in aanmerking. Zij kunnen hun installatie ter overname aanbieden aan de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees. Zij krijgen dan een vergoeding op basis van de dagwaarde van de installatie. Leidse veemarkt weer open De Leidse veemarkt is vanaf maandag weer open. De direktie heeft dit vrij dagmiddag te horen gekregen van het ministerie van landbouw en visserij. De laatste heeft wel strenge voorwaar den gesteld aan het houden van de veemarkt. Die moest afgelopen dins dag vanwege de in Zoetermeer ge- konstateerde Afrikaanse varkenspest worden afgelast. Voor de markt geldt onder andere een aanvoerverbod voor varkens en biggen. Ook mag ander vee zoals schapen en runderen uit an dere delen van het land niet door het "gesloten" gebied worden vervoerd. Dat betekent dat vee dat uit het zuid en komt moet worden aangevoerd via Utrecht-Amstelveen-Schiedam en de afslag Roelofarendsveen. BIJ DE WINNING VAN KUIL GRAS moet de kwaliteit voorop staan. Het slepen van het grasland is beslist nodig om verontreiniging met grond te voorkomen. Probeer zoveel mogelijk mollen te vangen. Molshopen zijn vaak oorzaak van hoge grondgehalten in het kuilvoer. in 5 sekties afsluitbaar quadrijets RVS-leiding dubbel trapezium pendelsysteem smalle bnk (zwaartepunt dicht achter trekker drukegalisatie-systeem hydraulische hoogteverstelling luchtketel langzaamlopende plunjerpomp meerdere aanpassingsmogelijkheden Da's pas perfektie Vrijdag 11 april 1986 Nieuwe Totalisator voor Draf- en Rensportsektor De minister van landbouw en visse rij, ir. G. Braks, en de staatssekreta ris van justitie, mevrouw mr. V.N.M. Korte-van Hemel, hebben op 2 april j.l. de vergunning voor het organise ren van de paardentotalisator ver leend aan de Stichting Totalisator Draf- en Rensport (STDR). In de nieuwe opzet is de bemoeienis van de overheid, met name in financiële zin, teruggedrongen. Dit past in het over- heidsstreven naar privatisering. De verlening van de vergunning hangt samen met de inschakeling van de En gelse firma Ladbroke bij het organi seren van de paardentotalisator. Deze firma heeft een grote vakkennis bij het totalisatorbedrijf en op het gebied van het wedden. Bovendien beschikt zij over de benodigde financiële mid delen voor het doen van investe ringen. ALS U RUWVOER wilt over houden voor bijvoeding in zomer of najaar, bewaar dan de snijmais ddarvoor. Energierijk voer als snijmais past beter om naast vers gras te voeren dan voordroogkuil. U kunt komende weken met het voeren daarmee rekening houden. Dek kuilen die U wilt bewaren se- kuur af, om verliezen te voorkomen. OP VEEL BEDRIJVEN heeft het grasland geleden van vorst. Als de graszode heel erg geleden heeft kunt U overwegen om te scheuren en opnieuw in te zaaien. Door zaaien van graszaad geeft in het voorjaar meestal maar een matig resultaat. Het jong ingezaaide gras wordt verdrukt door de oude grasplanten. MAAK UW GRASLAND- WERKTUIGEN nu reeds in orde. Over enige weken moet U die ma chines weer veel gebruiken. Voor kom dan oponthoud door nu alles in gereedheid te brengen. Maak ook de afrastering klaar. Gebruik goede palen. Plaats de afrastering minstens 0.75 m. uit de rand van de sloot. KUNSTMEST IS DUUR. Bemest volgens de uitslagen van het grond onderzoek. Houdt rekening met de organische mest die U geeft. Denk aan de natrium en magne siumvoorziening op het grasland. "Bemest bewustis voor ieder bedrijf van toepassing. EEN GOEDE KALK- TOESTAND is voor de teelt van snijmais een eerste voorwaarde. Op te zure grond blijft de op brengst sterk achter. Breng de kalktoestand op peil voor U de mais zaait. Kies een maisras dat voor Uw omstandigheden het bes te past. Gebruik hierbij de gege vens uit de rassenlijst. OP EEN AANTAL BEDRIJ VEN komt schurft voor bij het vee. Vooral bij jongvee is de schurftaantasting soms erg. Be handeling van de dieren met een goedgekeurd bestrijdingsmiddel is beslist nodig om groeivertraging te voorkomen. Vraag advies aan Uw dierenarts. ALS U EEN PIN KENS TIER moet kopen vraag dan gegevens bij Uw K.I.-vereniging. Koop geen stier waarvan de vader is af geraden voor pinken. Koop ook geen stier die zelf langer is gedra gen dan 380 dagen. Laat sperma onderzoeken bij de gezondheids dienst. Anders hebt U kans dat U dit najaar met een stel guste vaar zen zit 24

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 24