Voorzitter Fruittelers Organisatie: 'Onze konkurrentiepositie is aan het verslechteren' duphar spuitpoeder grote selectiviteit dus veilig voor het gewas. uitstekende bestrijding van gras achtige en de meeste breedbladige onkruiden. Door onvoldoende in te spelen op wat markt vraagt "Het hoofdbestuur van de Nederlandse Fruittelers Organisatie en de afdeling Fruitteelt van het Landbouwschap hebben besloten een nieuw beleidsprogramma op te stellen. Een voorbereidingskommissie is be gonnen met het opstellen van een konceptbeleidsprogramma 1985-1990. Als alles volgens plan verloopt zal aansluitend op deze voor bereiding rond half februari 1987 een landelijke studiedag worden ge organiseerd. Na afronding van deze studiedag zullen de lijnen zijn aangegeven volgens welke de fruitteeltsektor zal moeten inspelen op de huidige en de te verwachten ontwikkelingen". Dit deelde de voor zitter van de NFO de heer J.L. Nijsten mee op de algemene vergade ring van de fruittelersorganisatie 2 april jl. in het Congrescentrum te Utrecht. De heer Nijsten stelde vast dat op het terrein van de bedrijfsbegeleidings- systemen op dit moment snelle ont wikkelingen gaande zijn. Er zijn inmiddels 14 regionale registratiegroe- pen met 125 deelnemende fruittelers die bedrijfsgegevens handmatig re gistreren. Voorts kan door de toetre ding van de NFO tot de Stichting Informatieverwerking Tuinbouw (Si tu) de automatisering van de bedrijfs- registratie sneller verlopen. Doel is een uniform computerprogramma voor de fruitteeltsektor. Begin 1987 zal begonnen worden met 2 proefpro- jekten, waarvan er een gericht is op de centrale verwerking van de gege vens (via bijv. de veiling) en één op het zelf verwerken van de gegevens met een eigen computer. De kompu- terprogramma's zullen in 1988 be schikbaar kunnen zijn. Nijsten adviseerde de telers deze ontwikkelin gen eerst af te wachten alvorens in vesteringen te doen in apparaten. Konkurrentie De voorzitter stelde nadrukkelijk de presentatie van het Nederlands fruit aan de orde. "Op dit gebied zijn wij sterk achtergebleven en de gevolgen daarvan zijn reeds merkbaar. Wie zijn ogen goed de kost geeft ziet dat onze konkurrentiepositie hierdoor lang zaam verslechtert. Zelfs in eigen land zien we, dat Nederlands fruit wordt bekonkurreerd door fruit uit de ons omringende landen, die wel inspelen op de markt. Welnu, daar ligt een groot probleem, dat schreeuwt om een spoedige oplossing. Als we wer kelijk een les hebben geleerd van de afgelopen jaren, dan ligt de oplossing voor de hand: inspelen op de vraag die de markt stelt". Volgens de NFO- voorzitter moet het mogelijk zijn om in het komend afzetseizoen opnieuw een noodzakelijke verandering in de bedrijfsvoering door te voeren nl. het kwalitatief beste deel van het fruit in lagen verpakken en zo op de veiling aanvoeren. De heer Nijsten maakte in zijn ope ningswoord ook melding van een nieuw fenomeen nl. zoutschade aan bomen langs rijks- en provinciale we gen. Door de strenge winter zijn er zeer grote hoeveelheden zout gestrooid op de Nederlandse wegen om het verkeer gaande te houden. Het opgedroogde zout werd bij sterke wind de boomgaarden ingejaagd waardoor tak- en knopbeschadiging is ontstaan. Het ministerie van Ver keer en Waterstaat heeft aan een on afhankelijk bureau opdracht gegeven, de invloed van zoutschade op vrucht bomen te onderzoeken. Zoals bij zo veel onderzoekingen, duurt het veel te lang voordat de resultaten bekend zijn. "Ik denk dat het geen goede zaak is, als er zo kwistig met zout wordt gestrooid en de daartoe be- J.L. Nijsten voegde instanties zouden moeten zoe ken naar alternatieven die minder milieu onvriendelijk zijn en toch de gladheid op de wegen bestrijden. Het valt te overwegen om aan het proefstation te Wilhelminadorp te verzoeken een proef op te zetten over de invloed van zout op vruchtbo men", aldus de heer Nijsten die zich in tevreden bewoordingen uitliet over de speciaal voor de door vorstschade getroffen fruittelers opgezette finan ciële regeling. Voor een betrouwbare onkruidbestnjding in witlof kerb Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing en de voorzorgsmaatregelen. Kerb is een produkt van Rohm and Haas Company. Philadelphia U.S.A. DUPHAR NEDERLAND BV. POSTBUS 7133. 1007 JC AMSTERDAM. TEL. 020-440911 Ook termijnmarkt voor aardappelen in Duitsland De voorzitter van de centrale organi satie voor de aardappelhandel in Duitsland, Heinz Wenger heeft ge pleit voor de oprichting van een ter mijnmarkt voor aardappelen, ook in Duitsland. Hij is van mening dat een termijnmarkt al te grote prijsuitslagen in beide richtingen kan voorkomen. Hij is van mening dat een termijn markt een kalmerend effekt kan heb ben op het gehele marktgebeuren. Er zijn, zoals bekend termijnmarkten voor aardappelen in Amsterdam, maar ook in London en Lille (Frank rijk). Ook is het voor de verwerken de industrie, die ook in Duitsland geleidelijk meer en meer aardappelen opneemt, van belang zich via de ter mijnmarkt tegen al te grote prijsrisi- ko's in te dekken. Uitvoer aardappelen Volgens het Produktschap voor Aard appelen is in de kalenderweek van 24 t/m 29 maart 1986 16.500 ton konsumptie- en industrie-aardappelen uitgevoerd (exklusief de export naar België) in de gehele maand maart is 96.000 ton uitgevoerd. De totale ex port van oogst 1985 is hierdoor op 600.000 ton gekomen. Van oogst 1984 was de uitvoer tot 1 april 791.500 ton, van oogst 1983 was dit 724.000 ton en van oogst 1982 949.000 ton. De in voer in maart bedroeg 3.300 ton, te genover 17.600 ton in 1985 en 14.800 ton in 1984. In het importcijfer van maart 1986 is de import vanuit Bel gië nog niet volledig opgenomen. Minder vroege aardappelen uit Spanje Het areaal vroege aardappelen in Spanje, inklusief de Canarische Eilan den bedraagt dit jaar 6169 ha, wat 920 ha minder is dan vorig jaar. De in krimping van het areaal vond voor namelijk plaats op de Canarische Eilanden, waar het areaal met 3144 ha ongeveer 800 ha kleiner was dan vo rig jaar. De oogst van vroege aardap pelen vindt doorgaans plaats tussen de 15de januari en de 15de april. Plastik uit graan? De Europese Commissie heeft niet het initiatief genomen tot onder zoek naar de omzetting van graan in plastik. Zij antwoordt dit op vragen van Christine Crawley (GB) lid van het Europese Parle ment, waarin dit gesuggereerd werd. Wel heeft de Commissie opdracht gegeven aan dr. Finn Rexen en dr. Lars Munck van het Carlsberg on derzoekcentrum in Kopenhagen voor een onderzoek naar het "in dustrieel gebruik van graangewa- sen in Europa". Dit onderzoek houdt zich bezig met een breed spectrum van gebruiksmogelijkhe den van graan voor voeding en an dere doeleinden. De genoemde onderzoekers hebben, aldus de Commissie een uitstekende repu tatie op de betrokken gebieden. Invoer pootaardappelen Spanje In Spanje wil men, ter verbetering van de produktiestruktuur in de aardap- pelsektor de invoer van pootaardap pelen geleidelijk liberaliseren, zodat de Spaanse produktie zich aan de nieuwe marktvoorwaarden kan aan passen. Het verkoopseizoen voor pootaardappelen begint op 1 oktober en eindigt op 30 september daarop volgend jaar. Voor de periode van 1 maart tot 30 september van dit jaar is een z.g. in- dikatief plafond ingesteld voor 100 ton pootaardappelen, en van 15.494 ton voor het verkoopseizoen dat op 1 oktober 1986 begint. Invoer primeurs uit Spanje Voor invoer van primeurs uit Spanje in de andere EG-landen is een indi- katief plafond vastgesteld van 80.000 ton, voor het tijdvak van 1 maart tot en met 30 juni 1986. Vrijdag 11 april 1986 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21