WIR-boel Q verzekeringen VMTöS A-C zegge en schrijve zuidelijke landbouw maatschappij Automatisering Verzekeringen Z.L.M.: snel en persoonlijk in kommunikatie Organisatie land-en s tuinbouwblad ~Z- Wo Jl den hollanderlaan 10 IVI tel: 01100 -38000 Afgelopen zaterdag 5 april organiseerde de N.T.S. voor de negende keer de landelijke open dag Kom in de Kas. In 23 regio's telden de organisatoren een rekord aantal bezoekers van 160.000. Het weer werkte mee. Bovenstaande foto is genomen in de kas van bloementeler Klomp e te Dreischor. Het publiek genoot met volle teugen van de bloemenpracht. Veel bezoekers kochten orchideeën. Het voorjaar is nog maar net begonnen en de mensen willen graag de eerste goede dagen aanpakken voor een uitje. Het boerenweer blijft nog steeds uit. Anders dan vroe ger hoor ik daarover vanuit de praktijk echter nog wei nig mopperen. Met name de laatste jaren hebben immers duidelijk aangetoond dat de natuur toch zijn eigen tempo bepaalt. Bovendien kan ik me voorstellen dat de praktijk wel een eventuele oogstreduktie wil ak- septeren als daardoor de (vrije) prijzen weer in de lift komen. Wat de gegarandeerde prijzen betreft wil dat blijkbaar ook nog niet bijster lukken. Het overleg in Brussel daarover zit duidelijk in een patstelling en door verschillende landen wordt al gedreigd met eenzijdige - nationale - maatregelen. Ik durf over de uitkomst van het overleg in de Europese ministerraad in ieder geval geen voorspellingen te doen. Wellicht dat de herschik king van de Europese munten - zoals die dit weekend tot stand kwamen - daar ook nog invloed op heeft. Uit de verklaring van minister Ruding heb ik begrepen dat de land- en tuinbouw als zodanig daarvan geen nadeel zal ondervinden. Maar hoe gaat dat straks? Voor mij blijft het eerlijk gezegd een vrij ondoorzichtige zaak. Ook in het binnenland is de politieke duidelijkheid trou wens wel eens ver te zoeken. Neem nou de afschaf fing van de negatieve WIR. Nog steeds is het de vraag of dat doorgaat of niet. En, zo ja, per welke datum. De Eerste Kamer heeft de behandeling opgeschort. Maar het kabinet heeft al laten weten dat de ingangsdatum van de afschaffing toch 1 april jl. blijft. Maar dan zal de Eerste Kamer toch eerst met het wets voorstel moeten instemmen. En er is nog een sprankje hoop dat dat niet zal gebeuren. Bij de voorgenomen be handeling in maart heeft ook de ZLM via telegrammen aan de fraktievoorzitters in de Eerste Kamer aangedron gen op handhaving van de negatieve WIR omdat an ders met name jonge boeren en bedrijven waar toch al weinig wordt verdiend daarvan de dupe zullen wor den - zeker gezien de moeilijkheden waar men toch al voor staat. Ik ga er maar van uit dat mede daardoor de Eerste Kamer de behandeling heeft uitgesteld. Ho pelijk leidt dit alsnog tot afstel. De automatisering in de land- en tuinbouw is een on derwerp waarover nog veel misverstanden bestaan. Vooral als het gaat om de stand van zaken rond de zo genaamde managementprogramma's. Duidelijk moet zijn dat de komputer geen wondermiddel is maar ge woon een machine die slechts werkt als er voldoende 'voeding' is dat wil zeggen als de boer tijdig de juiste gegevens invoert. Dit vraagt, naast een ijzeren disci pline, meestal ook nog een aangepaste bedrijfsorgani satie van de gebruiker. En ook dan is het nog maar de vraag of de resultaten bruikbaar zijn. Dat hangt weer af van het gebruikte programma: de zogenaamde soft ware. De ontwikkeling van deze software is eigenlijk nog maar pas op gang gekomen. Het zal duidelijk zijn dat het van het allergrootste belang is dat de praktijk daarbij nauw wordt betrokken. Gelukkig gebeurt dat ook wel. Maar automatisering is - evenals de mecha nisering dat was - een groeiproces dat in feite nog moet beginnen. Het is dus niet zo dat men hopeloos achter loopt als er op dit moment nog geen komputer op het bedrijf aanwezig is. Niemand hoeft zich dus gek te laten maken door wie dan ook. Een komputer met bijbehoren is tenslotte geen speel goed maar een bedrijfsmiddel dat op basis van ekono- mische overwegingen aangeschaft dient te worden. Wel is het een goede zaak dat er momenteel een aan tal vooruitstrevende boeren is dat bereid is geld en tijd te investeren in de automatisering. Voor deze groep kan het wel eens sneu zijn dat straks een groot aantal bedrijfsgenoten zonder meer kan profiteren van hun in spanningen en ervaringen. Maar zo is het altijd al ge weest en de ware pionier zal het daarom niet laten. In den beginne was kommunikatie tussen mensen uitslui tend mogelijk door spraak en gebaren. De spreektaal soms onduidelijk, wanneer niet dezelfde taal werd gesproken; de gebaren vaak overduidelijk. Als iemand naar zijn voor hoofd wijst weet je genoeg. Het op grotere afstand met elkaar kommuniceren werd mogelijk gemaakt door een varkensblaas over een holle boomstam te spannen. Het trommelgeroffel klonk hon derden meters ver. De rooksignalen van de indianen kon den zelfs op kilometers afstand gezien worden. Toen de eerste klanken konden worden omgezet in leeste kens werd kommunikatie een stuk eenvoudiger. En nog simpeler werd het toen de telefoon en televisie waren uit gevonden. In kombinatie gebruikt, is het nu mogelijk het gesprokene met gebaren kracht bij te zetten en dat over grote afstand. Administraties liggen nu veelal vast in komputers (data banken). Het bedienen van deze apparaten was tot voor kort voorbehouden aan een selekt groepje deskundigen. Nu is alles zo gebruiksvriendelijk geworden dat zelfs een kind de komputer kan bedienen. Ja, ook op afstand. Thuis wordt de centrale komputer opgeroepen. Middels een toet- senpaneel kan men de komputer opdrachten geven. Van daag kunt u vanuit uw woning kommuniceren met Viditel, de bank, het postorderbedrijf en het reisburo. Aan de an dere kant van de lijn geen mens maar de komputer. Data netwerk Een aantal verzekeraars en tussenpersonen is bezig het as surantiedatanetwerk te ontwikkelen. Tussen Verzekerin gen ZLM en haar vertegenwoordigers bestaat dit al enige tijd. Vandaar dat u uw polis zo snel in huis heeft nadat u aan de vertegenwoordiger een mutatie heeft doorgege ven. Met technische verfijningen en ontwikkeling van pro grammatuur zijn wij dagelijks bezig. Het zal zeker niet zo heel lang meer duren dat u zich vanuit uw woonkamer bij ons kunt verzekeren. Uw polis krijgt u op beeldbuis thuisgezonden. In geval van schade verschijnt onze scha- dekorrespondent(e) bij u op het scherm. Zonodig komt ook de tegenpartij in beeld. De persoonlijke bediening van onze verzekerden krijgt zo vernieuwde inhoud. In wezen verandert er niets. Alleen de afstanden vallen weg. Dat is kostenbesparend. Zo blijft Verzekeringen Z.L.M. de goedkoopste. H. Doeleman Hzn. Natuurlijk speelt de automatisering niet alleen op de be drijven maar ook bij de landbouworganisaties zelf. Bin nen de ZLM bijvoorbeeld zijn wij reeds een aantal jaren bezig met het automatiseren van diverse werkzaam heden. Binnen niet al te lange tijd zal naar verwach ting ook de sociaal ekonomische voorlichting (sev) meer en meer gebruik gaan maken van de mogelijkhe den die de automatisering kan bieden. Met name voor de sev kan dat een hele ingreep betekenen omdat de organisatie en werkwijze van deze dienst dan aange past zal moeten worden aan het informatiesysteem. Bij alle landbouworganisaties ligt momenteel een kon- kreet voorstel van de stuurgroep sev die de automati seringsmogelijkheden binnen de sèv heeft onderzocht. De konklusie van deze stuurgroep is dat het niet de vraag is of de sev moet automatiseren maar hoe dit moet gebeuren tegen de achtergrond van doelstelling, effektiviteit en kwaliteit van het advieswerk. Ik ben van mening dat wij, gezien het enorme belang van de sev voor de praktijk, geen enkele mogelijkheid moeten la ten liggen om de kwaliteit van deze zeer gewaardeer de dienstverlening waar mogelijk te verbeteren. De voorstellen van de werkgroep dienen daarom positief te worden benaderd. Het prijskaartje dat daar onver mijdelijk aanhangt zal daarom getoetst moeten worden aan het funktioneren van de gehele dienstverlening van de sev en niet alleen aan het stukje automatisering. An ders zouden er wel eens verkeerde beslissingen geno men kunnen worden. En dat zou pas echt jammer zijn. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1