Waterschap Schouwen-Duiveland brengt plan waterbeheersing in diskussie Revolutionaire teeltwijzigingsterkere en smakelijke aardbeien groeien in emmertjes! Nieuwe subsidieregeling onderhoud boerderijen plaatsvindt. Voor Schouwen-Duiveland worden de volgende funkties van het opper vlaktewater onderscheiden: 1. landbouwkundige funktie; 2. natuur- of ekologische funktie; 3. re- kreatieve funktie; 4. woon- en bebou- wingsfunktie; 5. visserijfunktie. Ten aanzien van de landbouwkundi ge funktie wordt opgemerkt dat de landbouw bepalend is voor de inrich ting en het gebruik van het polder landschap. De nafuurfunktie wordt toegekend indien oppervlaktewater een natuurwetenschappelijke waarde heeft die boven de normale uitstijgt. Op meerdere plaatsen op Schouwen- Duiveland kunnen natuurfunkties worden toegekend. Peilbeheer De waterbeheersingstaak wordt voor een belangrijk deel bepaald door het peilbeheer. Gelet op het agrarische karakter van het overgrote deel van Schouwen-Duiveland is dit beheer dan ook hoofdzakelijk afgestemd op het tot stand brengen van een voor de landbouw optimale hydrologische si tuatie. T.b.v. het natuurbehoud kun nen voor het beheer van natuurgebieden eveneens specifieke eisen worden gesteld ten aanzien van peilen en toe- en afvoer van water. In ogenschouw dient te worden geno men dat, vanwege het feit dat Schouwen-Duiveland omringd is door zout water, de aktiviteiten noodged wongen gericht zijn op een beperkt peilbeheer. In de huidige situatie is geen zoet water voorhanden om te korten aan te vullen en om een doel matige bestrijding van de verzilting van het oppervlaktewater te kunnen uitvoeren. Aanvoer van zoet water wordt dus noodzakelijk geacht teneinde een meer optimaal waterkwantiteitsbe- heer te kunnen voeren. Voorts wordt in het plan nog inge gaan op onderwerpen als vochtvoor- ziening voor landbouwgewassen, onderhoud van de waterlopen en op de bestuurlijk-procedurele aspekten. Bij gebrek aan regelgeving op dit punt zal ingespeeld worden op de verwach te toekomstige regelgeving. De totstandkomingsprocedure van het plan zal derhalve omgeven worden met waarborgen van openbaarheid en inspraak. Het ontwerpwaterkwantiteitsbe- heersplan wordt gedurende één maand ter inzage gelegd ten kantore van het waterschap en ter sekretarie van de inliggende gemeenten. Van deze terinzagelegging wordt door middel van een advertentie in de re gionale kranten openbare kennisge ving gedaan. Tevens worden voorlichtingsbijeen komsten belegd en wel op 14 april in het dorpshuis van Renesse, op 15 april in het dorpshuis van Nieuwerkerk en op 17 april in de Graanbeurs te Zie- rikzee. Deze bijeenkomsten zijn voor een ieder toegankelijk en beginnen om 20.00 uur. In de algemene vergadering van 5 maart 1986 van het bestuur van het waterschap Schouwen- Duiveland is de procedure inzake de vaststelling van het waterkwan titeitsbeheersplan bepaald. Dit plan geeft een beschrijving van de taakuitoefening van het water schap ten aanzien van de waterbe heersing op Schouwen-Duiveland. In beperkte mate wordt ingegaan op een andere taak van het water schap, te weten het waterkwali teitsbeheer, aangezien er op enkele punten (bijvoorbeeld bij het op pervlaktewater) duidelijk een sa menhang is te signaleren. Tevens is het plan zodanig op gesteld dat rekening is gehouden met andere beleids- en be heersplannen waarmee de water beheersing raakvlakken heeft. Naast een beschrijving van het be heersgebied wordt in het plan inge gaan op de belangen waarop het kwantiteitsbeheer zich richt. Deze be langen komen tot uiting in het bo- demgebruik en in de funkties van de oppervlaktewateren. De beheersmaatregelen die door het waterschap genomen moeten worden, worden in overwegende mate afge stemd op de eisen die het aanwezige of het te realiseren grond- en water gebruik stelt. Om tot een zo goed mo gelijk ingericht waterbeheer te komen is het noodzakelijk per oppervlakte water of systeem van oppervlaktewa teren aan te geven welke belangen bepalend zijn voor die beheersmaatre gelen. Dit gebeurt door middel van het vastleggen van de funkties van het oppervlaktewater. Deze funktievast- legging dient echter zodanig te zijn dat een zo evenwichtig mogelijke be hartiging van alle betrokken belangen Dit voorjaar zullen sterkere, beter smakende aardbeien door de Ne derlandse telers worden aange voerd. Dit komt door een revolutionair teeltsysteem, waar bij de aardbeien groeien in han gende emmers in kassen, waarbij de vruchten naar beneden hangen. Doordat deze aardbeien hoog in de kas, dus meer in het licht han gen, rijpen ze beter en lopen ze geen kans meeflr aangetast te wor den. Bovendien spreekt de veiling van een produktiestijging van der tig tot vijftig procent. Volgens vei- lingdirekteur Th.J. Tijssen heeft niet alleen de Nederlandse konsu- ment profijt van deze ontwikke ling, ook de konkurrentiepositie t.o.v. Spanje is door deze nieuwe teeltmethode versterkt. Uit dit land komen vaak te onrijp gepluk te aardbeien. In Nederland beslaat het areaal "aardbeien-op-emmers" zo'n 10 ha, waarvan 7 ha onder Zaltbom- mel valt. Met een aandeel van 40% is dit de grootste glasaardbei- enveiling, gevolgd door veiling RBT in Breda. Het seizoen van de glasaardbeien loopt van half april tot begin juni. Dan komen de vroege vollegrondsaardbeien op de markt. Zijn het nu nog slechts enkele te lers, die aardbeien telen in indivi dueel bevloeide emmers, volgend seizoen zal dit aantal veel groter zijn. Veilingdirekteur Tijssen spreekt van een te verwachten spektakulaire uitbreiding. De "emmerteelt" is overgebleven uit verschillende proeven met aard beien op substraatteelt. Men heeft geëxperimenteerd met aardbeien- planten in goten met stromend of stilstaand water en aardbeienplan- ten in plastik buizen, waarin ga ten waren gemaakt. De proeven met emmertjes waren zo succesvol dat dit systeem direkt door enke le telers in praktijk werd gebracht. De voordelen De voordelen van de teelt van aardbeien in emmertjes zijn: - meer licht op het gewas, dus be ter rijpende, beter smakende vruchten; - het prödukt wordt niet meer vuil of vochtig; - betere houdbaarheid, een sterker prö dukt; - energiebesparend; - geen grondontsmetting meer nodig; - teelt in schone potgrond; - beter gereguleerde groei; - betere pro- duktie. Glasaardbeien, in het seizoen veilt Zaltbommel 20 a 30.000 bakjes van 2,4 kg, worden aangeboden in konsumenteneenheden van 150 gr. in het begin van het seizoen en 200 gr. iets later in de glasperiode. Hiervan gaan er respektievelijk 16 en 12 stuks in één verpakking. Eigenaren van door het Rijk be schermde boerderijen kunnen sinds kort een beroep doen op de Rijkssubsidieregeling Onderhoud Monumenten. Deze nieuwe regeling is een posi tieve ontwikkeling, want boerde rijen vormen een bedreigde groep monumenten, waarvoor nog steeds te weinig aandacht is. De Nationale Kontaktkommissie Mo- nunentenbescherming werkt aan de oprichting van provinciale boerderijenstichtingen om deze achterstand in te halen. Zij vindt het daarom verheugend dat het Rijk nu ook voor boerderijen een regeling biedt. Naast de Rijkssubsidieregeling Onderhoud Monumenten kunnen eigenaren ook een beroep doen op de Rijkssubsidieregeling Restaura tie Monumenten en soms op de Stadsvernieuwingsfondsen. Rijkssubsidieregeling Onderhoud Monumenten Deze regeling is de herziening van de Voorlopige Regeling Onder- houdssubsidie Monumenten uit 1981. Ten behoeve van het-onderhoud van rieten daken van door het Rijk beschermde boerderijen met een agrarische funktie is een jaarlijk se subsidie mogelijk van 40% van het totaal der kosten die met de onderhoudswerkzaamheden ge moeid zijn geweest gedurende het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd tot een bedrag van ten hoogste ƒ10.000,per jaar, met een minimum van ƒ500,per jaar. Rijkssubsidieregeling Restauratie Monumenten De Rijkssubsidieregeling Restau ratie Monumenten is met ingang van 1 januari 1986 in werking ge treden en in plaats gekomen voor de Tijdelijke Bijdrageregeling Restauratie Monumenten. Voor restauratie van boerderijen in partikulier bezit geldt een sub sidiepercentage van 30% van de subsidiabel geachte kosten. De restauratieplannen moeten dan wel zijn opgenomen in een ge meentelijk meerjarenprogramma. Daarnaast kunnen partikuliere ei genaars gebruik maken van de fa ciliteiten van het Nationaal Restauratiefonds, die voordelige leningen verstrekt. Bovendien zijn de restauratiekosten voor een deel fiskaal aftrekbaar. Voor boerderijen in eigendom van gemeenten en partikuliere organi saties gelden andere percentages. Stadsvernieuwingsfonds Voor restauratie en onderhoud van boerderijen, ook wanneer ze niet als rijksmonument gere gistreerd staan, kan een bijdrage worden verkregen uit het gemeen telijk of provinciaal stadsvernieu wingsfonds. Dit hangt evenwel af van het beleid van de betreffende gemeente. Vrijdag 11 april 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19