Waarom geen strakkere aanpak bij bestrijding aardappelmoeheid Éénjarige grassen opruimen in elk groeistadium. f» Nederland in de Italiaanse aardappel problemen? Aardappelen of liever gezegd, aardappelziekten en varkenspest heb ben ogenschijnlijk niets met elkaar te maken. En toch... het is op z'n minst interessant, misschien wel leerzaam te zien hoe in de dierenwe reld gevaarlijke ziekten worden aangepakt. Ook wij in de plantenwereld hebben bij voortduring en steeds meer, te maken met het optreden van lastige, gevaarlijke ziekten en plagen. En wat doen wij? Wij nemen de zaak in onderzoek, springen er zeer geheimzinnig mee om en modderen verder maar wat aan. Afrikaanse varkenspest Er voltrekt zich een kleine ramp voor de varkenshouderij door het uitbre ken van die gevaarlijke varkenspest, daar in Zoetermeer. Onmiddellijk een vervoersverbod voor de provincie Zuid-Holland van alles wat maar enigszins met versprei ding van de ziekte te maken kan-heb ben. Het onschadelijk maken van dieren in ruime mate en het meedo genloos aanpakken van het keukenaf val als bron van het kwaad. Mocht alleen keukenafval in gestoomde vorm worden gebruikt, straks is er een totaal verbod van het gebruik van dat keukenafval. Geen verdere risiko's, het moet maar eens en voor altijd uit zijn met deze ziek tebron. Geen geheimzinnigheid hierover, geen gefluister. Neen, alle hens aan dek. Radio, televisie, dagbladen, worden ingeschakeld om juist een zo groot mogelijke verspreiding te krijgen. De voorzitter van het Landbouwschap doet krasse uitspraken en besteedt er een belangrijk deel van z'n aandacht aan. De indamming, het weer in de hand krijgen van het ziekteprobleem staat boven al en voor op. En terecht! Ik volg de aanpak van het Afrikaan se varkenspest-probleem met grote spanning, met grote interesse en met waardering. En ik denk: velen met mij. Aardappelen Bij de teelt van aardappelen hebben we, net als in de dierenwereld, te ma ken met een groot aantal ziekten en plagen. Op voorhand moet gekonsta- teerd worden dat vergelijking van ziekten in planten- en dierenwereld niet helemaal opgaat, misschien wel helemaal niet. Maar het gaat mij vooral om het verschil in aanpak. Een groot aantal bakterieziekten, vi rusziekten, schimmelziekten worden goed beheerd, worden goed in de hand gehouden. Maar er zijn ook voorbeelden dat er gewoonweg te slap wordt opgetreden, dat het beleid vol gaten zit. Neem nu de rhizomanie bij bieten. Waarom toch die geheimzinnigheid, waarom toch dat gefluister over de mate van vóórkomen. Waarom toch mogen de suikerbietentelers in Neder land niet weten waar en bij wie de ziekte voorkomt. Het zal stellig de_ aanpak van bedrijfshygiënische maat regelen ten goede komen. En waarom geen strakkere maatrege len bij de aanpak van de steeds maar oprukkende aardappelmoeheid. Er wordt alweer maanden gesproken over een ruimere vruchtwisseling bij aardappelen. Maar er wordt niet of nauwelijks gesproken over het opruimen van de bronnen, zoals aardappelopslag of sorteergrond. Men mag in Nederland met AM- besmette sorteergrond van het ene be drijf naar het andere gaan (al of niet met machines)! Men mag in Nederland produkten vervoeren met aanhangende grond, afkomstig van zwaar besmette AM- percelen van Noord naar Zuid en om gekeerd. Men mag in Nederland en vult u maar in. Een ruimere vruchtwisseling bij aar dappelen heeft nauwelijks enige zin als we de ziekte-verspreiding niet grondig en bijna meedogenloos aan pakken. In Schotland geldt een 1 op Éénjarige grassen zoals duist, hane- poot en graanopslag komen in het cultuur- gewas regelmatig voor. Met Fusilade, dat nu in de meeste akkerbouwgewassen (behalve mais en granen) is toegelaten, kunt u dit probleem doeltreffend oplossen. Ongeacht het groei stadium. U kunt deze onkruiden dus bestrijden als 't u uitkomt En dat is een hele zorg minder. Maar er is meer over Fusilade zoals: kort na de bespuiting regenvast veilig voor het cultuurgewas bestrijdt ook kweek zeer effektiefm vormt een optimale gewas- veilige combinatie metAgral LN uitvloeier nieuwe verpakking, gemakkelijk te hanteren en te vernietigen. Over toepassing en dosering kan uw leverancier u alles vertellen. Raadpleeg vóór gébruik altijd het etiket ICI Holland BV 8 teelt bij aardappelen en nog is het AM-probleem niet opgelost. Bronnen Ook wij in de plantenwereld zullen net als in de dierenwereld de bronnen moeten aanpakken en grondig. Geen gefluister, geen geheimzinnig heid. Vervoersverbod van sorteer grond in Nederland; in ieder geval van sorteergrond van besmette bedrijven. Verplichte desinfektie van sorteer grond door middel van stomen of met andere methodieken. Als we de bron nen niet grondig aanpakken dan wor den we geen baas over een aantal lastige ziekten. De aanpak van de Afrikaanse var kenspest is rigoreus en hard. In de plantenwereld zullen we op nog meer plaatsen nog harder moeten op treden. Bedrijfshygiëne in voorlich tende en adviserende zin is op een aantal plaatsen onvoldoende ge bleken. In de ge- en ver-bodssfeer zullen we meer verplichtingen moeten opleggen. A. Vermeer Traditiegetrouw waren de Nederland se pootaardappelen begin maart weer aanwezig op de grootste Italiaanse landbouwbeurs, de "Fiera Agricola" in Verona. Over belangstelling was niet te klagen, maar desondanks werden de Italiaan se problemen in de aardappelteelt - met name in de afzet - niet onder stoe len of banken gestoken. Niet voor niets heeft het Italiaanse agrarische in terventiebureau AIMA in februari besloten om 100.000 ton konsumptie- aardappelen uit de markt te nemen voor een prijs van 150 lire ca. 27 cent) per kilo. Vooralsnog is geen be stemming voor deze aardappelen ge vonden, misschien omdat elke bestemming geld kost. Ontmoeting tussen Italiaanse impor teurs en Nederlandse exporteurs van pootaardappelen op de NIVAA- stand in Verona. De Italiaanse aardappelkrisis werd in het kader van de Europese aardappel- overproduktie geplaatst tijdens een lunch met de Italiaanse importeurs van pootaardappelen. Van Neder landse zijde waren - behalve de gast heren Ambassade en NIVAA - vertegenwoordigers van de belang rijkste Nederlandse exporteurs aan wezig. Dit leidde tot een lange en soms heftige uitwisseling van op- en aanmerkingen, maar ook van ideeën en suggesties voor oplossingen. On danks de harde woorden was de sfeer zo konstruktief dat de "lunch- traditie" zeker volgend jaar voort gezet zal worden. 18 Vrijdag 11 april 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18