Twee Hapertse veehouders dronken met vrienden en kennissen borrel op emigratie naar Canada Gebr. v.d. Nieuwegiessen wordtin ons land te benauwd Burokratisch Onraad Rechtzaak Veelbelovend Karavan In verband met onze emigratie naar Canada nodigen wij u hierbij uit om met ons een glas te komen drinken. We zouden u graag ontmoeten op zaterdag 18 januari 1986 tussen 16.00 en 19.00 uur in 'Het Wapen van Bladel' te Bladel. Deze uitnodiging hebben de twee Brabantse echtparen Steven en Gon- nie en Bram en Anneke van der Nieuwegiessen begin dit jaar toe gestuurd aan al hun vrienden, ken nissen en relaties. Om vlak voor hun vertrek naar Canada iedereen een hand te drukken voor jaren. De be langstelling was groot en de reakties op hun ingrijpende beslissing liepen sterk uiteen, zo vertelt mevrouw Gonnie van der Nieuwegiessen. Sommigen zeiden er niets van te be grijpen, anderen kunnen er toch best wel inkomen. Er waren er bij die ons waarschuwden in de trant van: 'Vooral de eerste jaren zul je het erg moeilijk krijgen. Je zult wel op je tanden moeten bijten'. 'Nou, dat zullen we dan doen. In ieder geval hebben we steun aan elkaar. We kunnen erg goed met elkaar overweg'. 'Het heeft niet veel gescheeld of we hadden goed in het schip gezeten. Ik moet er niet aan terug denken. Sla peloze nachten en spannende weken hebben we achter de rug. Wat een gemier en ellende'. Bram v.d. Nieuwegiessen (46) slaakt nog es een diepe zucht van opluch ting. Hij schuift wat heen en weer in een oude stoel die met wat ander ver sleten meubilair volledig afgeschre ven is. De woning van Van der Nieu wegiessen aan de Troprijt 3 te Ha pert is nauwelijks ingericht. Me vrouw van der Nieuwegiessen ver ontschuldigend: 'Sorry hoor, maar we kunnen u niet beter ontvangen, alle huisraad is precies eergisteren in een grote kontainer gegaan en wat u hier in dit rommeltje nog aantreft zijn wat kermisbedden die nog mee gaan, de rest blijft hier achter'. Die kontainer heeft het huisraad èn de rest van zijn inhoud al in veehou- de rest van zijn inhoud al in Canada afgeleverd, een paar dagen later ach- ternagereisd door de twee veehou dersgezinnen Van der Nieuwegies sen. Steven en Gonnie met hun twee kinderen Loes en Erik en Bram en Anneke met hun drie kinderen An nette, Janine en Govert zijn in Cana da begonnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Een niet alle daags gebeuren: twee broers die met hun gezinnen een goed veehouderij bedrijf op het Brabantse zand ver wisselen voor een veel groter vee houderijbedrijf op de Canadese klei in de provincie Ontario. Zaterdag 25 januari zijn ze definitief naar hun nieuwe vaderland vertrokken. Waarom deze ingrijpende stap ter wijl beide families in maatschapver- band een goed veehouderijbedrijf eksploiteerden? De oudste, Bram, bijna verontschul digend lachend: 'Wel, dat onrustige zit ons wel wat in het bloed. Onze vader is vroeger ook van Midden Nederland naar hier verhuisd en dat betekende wat in die tijd. Vanaf 1979 zijn we er al mee bezig. Wat ons daar zo aanspreekt dat is de ruimte, de vrijheid en de grotere mo gelijkheden die je daar hebt. Hier in Nederland is alles zo burgerlijk, bu rokratisch. Als je iets wilt bouwen heb je gelijk met zoveel instanties te maken. Daar ga je naar het gemeen tehuis en is het zo klaar'. Zijn broer Steven hem nuchter onderbrekend: 'We beseffen wel degelijk dat het ook daar geen paradijs is maar de mensen laten elkaar daar wel veel meer vrij en dat spreekt ons erg aan. Daar meer verdienen zou prima zijn maar dat is zeker niet ons belang rijkste motief'. De echtgenoten en kinderen van de beide broers zijn in Vrijdag 11 april 1986 de loop van de jaren gewend geraakt aan het idee dat het er toch ooit wel eens van zou komen. Stevens vrouw Gonnie: 'We praten er al jaren over. Dan was het weer erg serieus en daar weer minder. Maar we zijn er op die manier wel naar toe gegroeid. Hoe wel ik waarschijnlijk pas besef wat we in feite gedaan hebben als we in Canada voet aan de grond zetten. Toch ben ik er nu wel klaar voor en dat geldt ook voor mijn schoonzus en de anderen. Het blijft natuurlijk een hele stap'. De emigratie is bepaald niet van een leien dakje gegaan. Vorig jaar had den de broers via een in Canada ge vestigde bemiddelaar in onroerend goed een bedrijf gekocht. Op voor waarde dat bijtijds de visa af zouden komen. 'Dat duurde erg lang en dat is ons geluk geweest, want we kregen een seintje dat er iets niet in de haak was. Het bedrijf bleek in de zomer onenigheid tussen de drie partijen die zelfs zo hoog opliep dat er ge dreigd werd met een rechtszaak. Ten einde raad werd de plaatselijke nota ris ingeschakeld en die wist gedaan te krijgen dat door alles een streep kon worden gehaald. Bram: 'En toen hebben we het bedrijf zelf maar verkocht aan een kollega uit Berkel Enschot, inklusief 18 ha grond. De overige 16 ha eigen grond is los ver kocht', alles tegen prijzen waarmee beide leden van de maatschap tevre den zijn,. De openbare verkoping van de werktuigen, het vee en ander roerend goed liep op een fiasko uit. Steven daarover: 'De mensen ston den er gewoon bij te lachen zo van: die moeten alles toch kwijt dus veel bieden hoeven we niet'. De eerste prijzen waren belachelijk laag. Een zes jaar oude trekker MF 590 met 3500 werkuren dreigde voor ƒ4.000,van eigenaar te verwisse len. Toen hebben we ingegrepen en melkstal per 1 januari jl. al in ge bruik. Het huis van Bram moest vanaf die datum ontruimd zijn zodat hij met vrouw en drie kinderen zo lang in een kleine karavan heeft moeten logeren. Bram: 'Maar als je met je hele bedrijf naar een ander werelddeel verhuisd, dan moet je over zulke kleine ongemakken niet zeuren'. De kinderen hebben de bi vakperiode vrij gelaten en rustig aan zich voorbij laten gaan. Ze hebben wel zin in het avontuur. Zeker Erik (4) en Loes (6) van Steven en Gon nie, want zij beseffen nauwelijks de reikwijdte van de sprong over de oceaan. Voor de drie kinderen van Bram en Anneke, Anette (16), Jea- net (14) en Govert (12) valt het af scheid van vrienden op school moei lijker, maar ook zij zien het wel zit ten zo zeggen ze. Bram: 'Onze oudste dochters kunnen zich in het engels goed redden en dat zal voor ons natuurlijk, zeker in het beein. Het bedrijf is ca. 128 ha groot, waarvan ongeveer 120 ha kuituur- grond is. De overige 8 ha is bos en bestaat uit overwegend esdoorns. De helft van de kultuurgrond (lichte klei-type) wordt gebruikt voor de teelt van luzerne en de andere helft voor mais: 20 ha snijmais, 20 ha corn cob mix en 20 ha laat men rijp worden. De mais wordt grotendeels rechtstreeks gevoederd terwijl de lu zerne na voordragen in silo's wordt opgeslagen. De stamboekveestapel omvat ca. 100 melkkoeien van het HF-type. Steven: 'Deze ouderwetse Nederlandse koe in moderne uitvoe ring levert gemiddeld 8.000 liter. Dat is nogal wat meer dan op ons pas verkochte bedrijf waar we op 5600 1 zitten. De melkprijs ligt op ca. ƒ0,90'. Op het Canadees bedrijf ligt een kwotum van 2100 I en de broers zeggen uit gesprekken en ingewon nen informatie begrepen te hebben dat de veehouders in Canada best De emigranten poseren voor het tijdelijk onderkomen van het gezin van Bram. Links Steven met zijn echtgenote Gonnie. 3e en 5e van links hun twee kinderen. Vierde van links de echtgenote van Bram, die geheel rechts staat. Tussen hen in hun drie kinderen De ondernemende broers Bram (l) en Steven Van der Nieuwegiessen zien het in Canada wel zitten, zo te zien zes weken zonder water te zitten en de koopprijs was ook veel te hoog, zo vernamen we. Daar schrokken we van'. Achteraf hadden ze eerder on raad moeten bespeuren, realiseren ze zich nu, want vreemd genoeg kon den ze de administratie van het be drijf niet ter inzage krijgen, geen melkbriefjes en zo. 'Bij toeval had Steven nog niet getekend dus we konden er na veel getouwtrek en een hoop ellende zonder kleerscheuren weer af'. Via bemiddeling van de Canadese ambassade en de Emigra- tiedienst werden de broers een paar maanden later op het spoor gezet van een Nederlandse boer die zijn bedrijf daar om gezondheidsredenen had verlaten en zich nu, op part-time basis, bezig hield met bemiddeling in de aankoop van boerderijen door Nederlanders in Canada: de heer G. Koggel. Samen met deze bemidde laar, die de streek van haver tot gort kent, bezichtigden Bram en zijn vrouw de afgelopen zomer zo'n vijf tiental objekten in de provincie On tario, tussen Montreal en Ottawa. Hun keuze viel toen op een bedrijf bij Williamstown, een dorpje van enige duizenden inwoners en in veel opzichten vergelijkbaar met het Ne derlands dorp Hapert. Hier lag hun nieuw bestaan. Nu moest het moderne melkveehou derijbedrijf in Hapert worden ver kocht. Een bedrijf met grote schu ren, 120 stuks melkvee, 54 ha land waarvan 34 eigendom en 20 ha pacht, en met ter weerszijden van de bedrijfsgebouwen een moderne bun galow. Opnieuw slechte ervaringen met een bemiddelaar. Er was een koper maar de afgeloten verkoopkontrakten bleken niet wa terdicht te zijn. Daardoor ontstond met het daar geldende kwotum- systeem kunnen leven. Ook is hun duidelijk geworden dat de K.I. en de melkkontrole er precies zo werken als hier. De melk gaat in koeltanks die om de twee dagen worden ge leegd. De koeien worden gemolken met negen melkstellen. Wat minder modern dan met de 16 stands vis graat in het bedrijf in Hapert maar problemen zal dat zeker niet opleve ren. De Van der Nieuwegiessens pas sen zich snel aan en zijn het harde werken wel gewend. De melkveestal, type hollandse grupstal, is 8 jaar oud. De vroegere stal is omgebouwd voor het houden van jongvee. Voorts .staat op het terrein een grote hangar voor de werktuigen. Bram en zijn vrouw hebben het be drijf al gezien. De anderen kennen het alleen van hun enthousiaste be schrijving en van foto's. Ze zijn zeer benieuwd en hopen dat de laatste da gen in ons kikkerlandje maar gauw omgaan. Toch geven ze toe dat er vooral de laatste weken wel wat door je heen gaat. Gonnie: 'Vanaf begin 1969 hebben we hier gewoond. We heb ben zelf deze woningen gebouwd. Dat moeten we allemaal achterla ten'. En haar man Steven eerlijk: 'Zo vlak voor het vertrek kriebelt er wel wat. We zijn nu wel vol goede moed en hebben er best zin in. Maar we geloven ook wel dat de terugslag komt. Maar we hebben elkaar en dat geeft ons toch wel voldoende moed en vertrouwen', zo besluiten ze. Als ik wegrijd merk ik boven de deur van het huis van de nieuwe eigenaar een bord met het opschrift 'Welkom in onze buurt'. Ik hoop dat hen ook zo'n goede ontvangst in Canada te beurt valt! J. Wierenga Het door de Van der Nieuwegiessen verkochte bedrijf in Hapert, met midden de bedrijfsgebouwen en links en rechts de woningen erg belangrijk zijn'. Ze komen ge lukkig in een veehouderijgebied te wonen met meer hollandse emigran ten waardoor ze verwachten zich wat sneller in het nieuwe vaderland thuis te zullen voelen. De start in Williamstown is veelbelo vend. Een grondprijs van ongeveer ƒ4.000,per ha biedt een gezonde financiële uitgangspositie. Verder is de vorige eigenaar bereid de eerste maanden op het bedrijf mee te draaien om de broers de voor de be drijfsvoering essentiële kennis en er varing over te dragen. Bram: 'We kunnen daar de draad zo weer op pakken. Geen dure investeringen of wat ook'. Bij het bedrijf dat ca. 130 ha groot is en dat in een vrij vlak ge bied ligt, staan twee woningen. alle kostbare en goed bruikbare spullen uit de boedel gehaald. Daar bij waren o.m. 3 trekkers, een veldspuit, een hooimachine, een vicon-schijvenmaaier en veel gereed schap. Met een verbluffende handig heid en vakmanschap hebben de ver huizers van De Haan dat weten sa men te persen in 2 kontainers. 'En toen', Bram en Steven zuur kij kend, 'toen kwam de fiskus. Met een zware claim. Dat is ons tegengeval len. Die hebben werkelijk op een akelig, uitputtende manier nog ge probeerd alles te pakken te krijgen, wat maar te pakken was. Dat was echt niet leuk meer. Een vervelende nasmaak. De nieuwe eigenaar nam het moder ne bedrijf met de 16-stands visgraat

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17