Boer en tuinder in Israël kunnen niet zonder Europa Israël woekert met z'n agrarische talenten Research Ook in eigen land Water is leven Water is een politieke zaak Shimon Peres, premier van Israël, onlangs drie dagen in ons land, be zocht op de laatste dag de Aalsmeerse bloemenveiling. Dat was niet zomaar een aardige onderbreking van het intensieve vredesoverleg, want deze veiling is een heel belangrijke schakel in de Israëlische ex port van bloemen over de hele wereld. Reeds voor de toetreding van Spanje en Portugal tot de Europese Gemeenschap maakte Israël zich grote zorgen over deze afzet. Tachtig procent van de Israëlische bloe menexport - zeventienduizend ton - vindt afzet in de EG. Op deze in voer drukt nu nog een heffing van zeventien tot vierentwintig procent. Het EG-lidmaatschap biedt de exporteurs van het Iberische schierei land het vooruitzicht hun bloemen zonder heffingen aan te bieden. Israël vreest de konkurrentieslag als het deze invoerheffingen van "der de landen" moet blijven betalen. En die vrees geldt niet alleen bloe men, maar ook andere agrarische produkten Overigens heeft Nederland zich in ok tober vorig jaar al bereid getoond de Israëlische bloemen goedkoper toe te laten. Er wordt gesproken over een afbouwperiode van zeven jaar. Pre mier Peres zal tijdens zijn besprekin gen ongetwijfeld pogingen in het werk hebben gesteld Europa's deur voor agrarische produkten uit zijn land open te houden. Export is voor de Israëlische land- en tuinbouw van levensbelang, want het levert de nationale ekonomie buiten landse deviezen op. Export is bijna net zo belangrijk als water in dit dro ge land. Er is trouwens een heel dui delijk verband tussen de schaarste aan water en de export van bloemen. Een heet hangijzer is ook de toedeling aan de bewoners van de bezette weste lijke Jordaanoever. De zesdaagse oor log in de zomer van 1967 was mede een gevolg van Arabisch verzet tegen de Israëlische aanspraken op het wa ter uit het meer van Galilea en de Jordaan. Alhoewel een internationaal verdrag Israël niet meer toestaat dan 35 pro cent van het beschikbare water, was dit de buurlanden al te veel. Israël heeft doorgezet en in de zomer van 1964 was de 130 km lange nationale pijpleiding gereed. Uit het Meer van Galilea wordt het water 330 meter omhooggepompt om vervolgens via een stelsel van pijpen en aquadukten naar'het noordelijke en middenge deelte van de Negev-woestijn ge transporteerd te worden. Zo kon een dorre woestenij tot leven gebracht worden. Het is duidelijk dat het wa terbeheer een strakke gedisciplineer de organisatie vraagt. Bij het uitroepen van de onafhanke lijkheid van 1948 moest ongeveer veertig procent van de noodzakelijke levensmiddelen worden ingevoerd. Terwijl de bevolking verviervoudigde, Veelal wordt de groente, bestemd voor export, al op de akker verpakt. kerd, in de goede zin van het woord. De motor van de ontwikkeling is het onderzoek. Niet gehinderd door ou de strukturen en vooroordelen werd het landbouwkundig onderzoek aan gepakt. Het Weizmann Instituut, ge noemd naar Israëls eerste president geniet wereldfaam, evenals de agra rische fakulteit van de Joodse univer siteit. Het onderzoek spitst zich toe op onder andere gebruiksmogelijkheden van zonneënergie, gebruik van brak water voor irrigatie, plantveredeling Een Arabisch gezin dat ten noordoosten van Nazareth een klein tuinbouwbe drijf exploiteert. nam de agrarische produktie zodanig toe, dat op den duur niet alleen ruim schoots aan de binnenlandse vraag kan worden voldaan, maar ook geëx porteerd kan worden. Van de 427.000 ha kultuurgrond is nu 203.000 ha geïrrigeerd. De vroegere minister van Landbouw, Chaim Gvati, heeft eens gezegd: "Ons doel is om de rekord-produktie van vandaag te maken tot het gemid delde van morgen". Het is de basis voor de snelle ontwikkeling van de Is raëlische land- en tuinbouw. De talen ten van hoofd en handen, die de stroom immigranten na de Eerste en Tweede wereldoorlog meebrachten zijn ten volle benut. Er is mee gewoe op zoutresistentie, ontwikkelen van dwergvariëteiten van fruitbomen en het toepasbaar maken van hoog ont wikkelde technologieën en technieken voor de praktijk. Vanwege het feit dat de agrarische produktie sterk gekoncentreerd is in de kibboetsim en mosjavim kan er vrij snel kennisoverdracht plaatsvin den van de onderzoekresultaten aan de praktijk. Ook bieden deze kollek- tieve ondernemingsvormen alle moge lijkheden voor een optimale benutting van de mechanisatie. De research heeft ertoe geleid, dat Is raël over een geweldige agrarische know how beschikt, zeker op het vlak van produceren onder ongunstige om standigheden. Deze know how is een van Israëls exportprodukten gewor den. Wetende van hun noden, stelt Is raël deze kennis graag met het nodige idealisme ter beschikking van ontwik kelingslanden. Mede met financiële steun vanuit Nederland heeft Israël diverse programma's voor deze toe gespitste hulp aan ontwikkelingslan den opgezet. In eigen land past Israël ook het ont wikkelingsmodel toe. Zo zijn in een aantal gebieden waar overwegend Arabieren wonen, speciale projekten ontwikkeld. Daarbij is ingehaakt op de veelal kleinschalige bedrijfsstruk- tuur en de dikwijls overvloedig aan wezige arbeidskrachten. Het inkomen van deze Arabische agrarische gezinnen was zeer laag, want er werden "primitieve" land bouwmethoden gebruikt. Door de versnippering en verspreide ligging van percelen, voortdurende onenig heid over waterverdeling, gebrekkige afzet en gebrek aan opleiding werd de achterstand ten opzichte van de Jood se landbouwbedrijven steeds groter. In het ontwikkelingsprogramma van deze Arabische boeren stond het op bouwen van een vertrouwensbasis met de voorlichting centraal. Fakhri Naamni is zo'n voorlichtingskonsu- lent. Hij vertelde ons dat belangrijke instrumenten voor de streekontwikke- ling zijn de leningen van overheid, de- monstratieprojekten, ruilverkavelingen, verbetering irriga- tiewerken, aanleg van wegen en het organiseren van exkursies. Met be hulp van kursussen en voorlichtings brochures werd voorlichting bedreven, waarbij ook heel nadruk kelijk de radio werd gebruikt. Veel succes heeft men gehad met het op zetten van de teelt van aardbeien, ge deeltelijk onder plastik. Uit de nieuwbouw van ruime wonin gen door de Arabische boeren valt af te leiden dat het hen financieel goed is gegaan. Ondertussen vindt er een gestage uitbreiding plaats van het groenteareaal met produkten als bleekselderij. Chinese kool en ook Paksoi. "Zo hebben wij bereikt dat voor deze mensen het boer-zijn een ekonomisch verantwoord en deugde lijk bestaan oplevert", aldus Fakhri Naamni. Er wordt in belangrijke ma te geproduceert voor export. Bartele A. Bokma Vrijdag 11 april 1986 Vier, vijf uren vliegen van Schiphol ligt het vliegveld Ben Goerion, nabij Tel Aviv aan de Middellandse Zee. Vandaar vertrekken de grote Jumbo's met hun produkten van Israëlische bodem. De gemiddelde regenval is er 761 mm per jaar. Een paar honderd kilometer zuidoostelijker in de Negev valt gemiddeld niet meer dan 312 mm regen in een heel jaar. Men spreekt al van een goed regenjaar bij 200 mm water. Is het verwonderlijk dat de bo dem als een spons wordt uigeknepen op zoek naar water? En dat men pro beert het water tot een zo hoog mo gelijke waarde te brengen? Op het vliegveld worden deze stekken van potplanten nog aan een laatste in spek tie onderworpen. op. Maar ook deze teelten moeten het doen met een beperkte, maar wel uit gekiende watergift. Het exportseizoen voor de Middel landse Zee-landen, dus ook voor Is raël, loopt van oktober tot mei. Na Spanje is Israël de grootste exporteur van citrusfruit in de wereld. Marok ko staat op de derde plaats. Aan het begin van dit lopende seizoen ver wachtte de grote Israëlische exportor ganisatie Agrexco een groei van de groenten- en fruitexport van negen procent ten opzichte van het vorige seizoen. Eén van de belangrijkste pro dukten is de avocado, groen van kleur, met vruchtvlees van een crème achtige struktuur. Israël doet veel moeite om voortdu rend nieuwe produkten te ontwikke len en op de markt te brengen in de konkurrentieslag met andere aanbie ders. Bijzondere vruchten die steeds belangrijker worden zijn: kiwi (ron de of langwerpige, bruinbehaarde vrucht), mango (niervormige vrucht met leerachtige schil, het vruchtvlees smaakt zoet), papaya (wordt ook wel boommeloen genoemd) en carambo- la (vijfhoekige, langwerpige vrucht met een friszure smaak). Via "tuinslangen" met openingen voor drüppelbevloeiïng komt het water, eventueel aangevuld met bemestingsstoffen, precies terecht op de juiste plaats, nl. bij de wortels van plant of boom. In de woestijn is water leven. Voor de ekonomie van het land vraagt men zich voortdurend af: hoe kunnen wij het water zo duur mogelijk verkopen? Dat betekent o.a. dat men zoekt naar teelten met de hoogste deviezenop- brengst per verbruikte kubieke meter water. Bloemen skoren daarbij zeer hoog. Vandaar dat Israël er alle be lang bij heeft toegang tot de EG te be houden tegen weliswaar konkurrerende, maar lonende prijzen. Overigens vormen bloemen niet het belangrijkste agrarische exportpro- dukt. Akkerbouwprodukten en za den, citrus, ander fruit en groenten brengen samen ruim vijf keer zoveel Wie voor het eerst Israël bezoekt merkt op, dat overal waar iets groeit, zwarte tuinslangen liggen, terwijl op bijna alle daken van huizen, hotels en bedrijfsgebouwen zonnecollectoren zijn gemonteerd, met daarachter een warmwaterreservoir. De zwarte tuinslangen, variërend van dikte, ma ken deel uit van een uitgekiend irri gatiestelsel, waarbij het water uiteindelijk druppel voor druppel rechtstreeks terechtkomt bij de plan- tewortels. Het waterreservoir is beperkt. Israël balanceert op het scherp van de sne de met een benutting van 80 tot 90 procent van het beschikbare water. Totaal was in 1984 ruim 1,8 miljard m3 water te verdelen, waarvan 1,3 miljard m3 aan land- en tuinbouw werd toegewezen. Derhalve is de be schikbaarheid van water bepalend voor de omvang van de agrarische produktie. Verhoging van de produktie is alleen mogelijk door efficiëntere benutting van het water. Zo heeft de druppelir rigatie, in Israël ontwikkeld, gezorgd voor een hoger rendement: de pro duktie groeide met twintig procent ten opzichte van de oude bevloeiings- en beregeningssystemen. Het water kost de agrarische gebruiker omgerekend ongeveer twee dubbeltjes per m3. Het voornaamste zoetwaterreservoir vormen de rivier de Jordaan en het Meer van Galilea. Ook zijn er aan zienlijke grondwatervoorraden, maar wanneer daar te veel water aan wordt onttrokken, dringt het zoute water op. Het laat zich begrijpen dat de ver deling van het beschikbare water een onderwerp van de binnenlandse po litiek is. Ieder huis heeft zijn eigen installatie van zonnecollectoren en waterreservoir, op het dak staan. Twee uren zon per dag is voldoende om een gezin van vier personen de hele dag van warm water te voorzien.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16