Regels bij overgang van vrijwillige naar partikuliere ziektekostenverzekering Als het er op aankomt Ford dealer service is overtuigend snel. Als u een nieuwe Ford koopt, krijgt u meer dan zo maar een 'n goede traktor. Betrouwbare toevoer van onderdelen. Service waarop je kunt vertrouwen. De ontastbare voordelen. Meer dan alleen maar 'n goede traktor. De opheffing van het vrijwillig ziekenfonds per 1 april 1986 betekent dat zelfstandigen een partikuliere verzekering dienen af te sluiten. Om de overgang van de vrijwillige naar een partikuliere verzekering soe pel te laten verlopen heeft de overheid een aantal regels opgesteld. Deze regels zijn: de partikuliere ver zekeraar moet u altijd toelaten als u kiest voor de standaardpolis. Uw leeftijd heeft geen invloed op de hoogte van de premie. De verzekeraar mag dus geen leeftijdstoeslag rekenen. U hebt tot uiterlijk 1 augustus de tijd om u bij de partikuliere verzekeraar aan te melden voor de standaardpo lis. De verzekering gaat dan alsnog in op 1 april en u moet met terugwerken de kracht premie betalen. Voor de standaardpolis heeft de over heid de premiehoogte vastgesteld. Laat de partikuliere verzekering in gaan per 1 april, anders gelden deze regels niet. Bovendien moet u een ver klaring kunnen overleggen, waarin staat dat uw oude verzekering beëin digd is. Deze verklaring is verkrijg baar bij uw ziekenfonds. Standaardpolis De standaardpolis is ongeveer gelijk aan het ziekenfondspakket. Dus in- klusief de huis- en tandarts. Van uw ziektekosten moet u een gedeelte zelf betalen omdat standaardpolis een eigen risiko bevat voor poliklinische specialistische hulp van ƒ200,per gezin, per jaar. Een alleenstaande heeft een eigen risiko van ƒ100,per jaar. Hier staat tegenover dat u niet langer de rijksdaalder per geneesmid del hoeft te betalen. Een ander ver schil met het ziekenfonds is dat u bijv. de huisarts, apotheek of tandarts voortaan eerst zelf zult moeten beta len. Achteraf worden uw rekeningen dan vergoed door de partikuliere ver zekeraar. De vergoeding voor gewo ne tandheelkundige hulp aan een volwassene is niet volledig, maar be draagt 80% van het totale bedrag. De premie bedraagt voor volwassenen max. ƒ135,per maand; voor kin deren onder de 19 jaar maximaal ƒ67,50. Kinderen onder de 27 jaar die studeren, invalide zijn of het huishou den (mede)verzorgen en voor wie kin derbijslag wordt ontvangen, betalen ook maximaal ƒ67,50. Per gezin hoeft voor niet meer dan twee kinderen premie betaald te worden. Niet vrijwillig verzekerd Als u niet uit de vrijwillige verzeke ring komt, en u meldt zich voor de eerste keer aan bij een partikuliere verzekeraar, dan moet deze u altijd toelaten. De verzekeraar mag over het alge meen ook geen leeftijdstoeslag reke nen, behalve als t voor de aanmelding geen verzekering had. De regels over de acceptatieplicht en de leeftijdstoeslag gelden alleen als u kiest voor het zogenaamde standaard pakket. Dit standaardpakket dekt de zelfde ziektekosten als de standaardpolis voor de ex-vrijwillig verzekerden, maar de premie zal ho ger zijn. Andere pakketten De partikuliere verzekeraars bieden naast het standaardpakket ook andere vormen van verzekeringen aan met een andere samenstelling en andere premies. Men mag hierbij ook ande re regels hanteren dan voor het stan daardpakket geldt. Deze verschillen kunnen betrekking hebben op het eigen risiko, de premie in relatie met de leeftijd, uitsluitingen etc. Dit be tekent dat velen voor de keuze staan om zich aan te melden voor een ziek tekostenpolis volgens het standaard pakket of een andere vorm van maatschappij polis, reserve (2). Een zorgvuldige afweging en vergelijking is daarbij gewenst. Het is verstandig om die beslissing niet te lang meer uit te stellen. U hebt tot 1 augustus de mogelijkheid om zich aan te melden voor de standaard polis. Voor het verkrijgen van een maatschappijpolis kunnen bepaalde voorwaarden voor acceptatie gesteld worden, die eventueel leiden tot uit sluitingen. Compensatieregeling Zelfstandigen, jonger dan 65 jaar die tot nu toe een verlaagde zieken fondspremie betaalden, komen ook als partikulier verzekerden in aanmer king voor premiecompensatie. De nieuwe premie moet dan wel hoger zijn dan de premie die u betaalde op 1 januari 1986. Voor deze compensa tieregeling komt u ook in aanmerking wanneer u een ander pakket heeft dan het standaardpakket. Voorwaarden voor het verkrijgen van reduktie en de hoogte van de reduktie zijn wel ge koppeld aan de inhoud van het stan daardpakket. Verplicht verzekerd Verschillende groepen uit het vrijwil lig ziekenfonds gaan over naar de ver plichte ziekenfondsverzekering. Dit geldt voor ouderen uit de bejaarden verzekering, zelfstandigen die voor meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn, weduwen met een uitkering van de Al gemene Weduwen- en Wezenwet. Eventuele vragen over deze wijzigin gen kunt u voorleggen aan de sociaal ekonomische voorlichting. M. Verboon Kursus Ekonomische Vorming Agrarische Vrouwen in Zuidzande afgesloten De kursus Ekonomische Vorming Agrarische Vrouweh werd het afge lopen winterseizoen gegeven in het Zeeuws-Vlaamse Zuidzande en stond onder leiding van de sociaal- ekonomische voorlichtsters Lena Huisman en Rikstelien Botje. Veer tien avonden kwamen ca. 17 vrouwen bij elkaar om te praten en te denken over zaken rondom gezin en bedrijf. Ze kregen erg veel materiaal uitge reikt, wat voor een "leek" best als pittig omschreven mag worden. De onderwerpen werden in 1-3 avonden behandeld en meestal afgesloten door een deskundige. Die ging dan vanuit de praktijk op zo'n onderwerp in, wat zeer interessant en leerzaam was. De onderwerpen die besproken zijn: Boekhouden; Ruimtelijke ordening; Sociale en Partikuliere verzekeringen; Huwelijkse voorwaarden en erfrecht; Relatie tussen bedrijfsinkomsten en gezinsuitgavenBedri j fsover name Bedrijfsfinanciering en de positie van de agrarische vrouw. De kursus bevatte erg veel stof waar naar de mening van de kursisten vrij snel doorheen is gegaan. Daarom ho pen ze dat er volgend jaar een vervolg- EVAV georganiseerd wordt, zodat nog wat dieper op de onderwerpen in kan worden gegaan. U krijgt er een dealer bij, die zich verplicht heeft tot de beste onderdelenvoorzie- ning en service-ondersteu ning. En daarbij behoren ook de reparaties direkt aan uw bedrijf als dat eens noodza kelijk mocht zijn. En direkt is direkt. Want uw Ford traktor dealer weet maar al te goed hoe belang rijk uw traktor voor uw bedrijf is. Dus moet u op hem kunnen rekenen. Voor uw Ford dealer zijn onderdelen meer dan zo maar een bijzaak. Ze zijn een belangrijk onderdeel van het totale service-aspekt. Daarom kan hij vrijwel elk onderdeel leveren. Direkt uit voorraad. En als het benodigde onder deel, in een uitzonderlijk geval, niet bij hem op voor raad is, kan hij rekenen op snelle levering vanuit een van de centrale Ford onder delen-depots. Elke monteur bij een Ford dealer is een goed opgeleide specialist in traktor-onder- houd en -reparatie. Hij is volledig op de hoogte met hydraulische en elektrische systemen, dieselmotoren en... hij wordt regelmatig getrained in de allernieuwste service-technieken. Ford monteurs werken onder moderne omstandig heden. Met gespecialiseerde Ford gereedschappen en uit rusting. Ze geven uw traktor alle aandacht Daarop kunt u zonder meer rekenen. De kracht en sterkte van dealer-service is moeilijk te meten. Dat ontdekt u eigen lijk pas als het er echt op aan komt. Bij een storing in een drukke periode. Dan heeft u behoefte aan de meest snelle service. Want u moet verder. En dan staat uw Ford dealer klaar om u te bewijzen wat snelle service is. En dat is dan vaak de over tuigende reden waarom u zo graag met hem samenwerkt. Studiedag Agrarische Kommissie: Van haver tot gort De studiedag 1986 van de Agrari sche Kommissie zal dit jaar plaats vinden op 13 mei in dorpshuis 'Luctor et Emergo' te Rilland. De studiedag heeft als thema 'Van ha ver tot gort'. Ir. J.C.F. Rynia en drs. B.A. Rijkens, beiden van het IBVL (Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwgewas sen) zullen een inleiding houden over de niet-konventionele aspek- ten van landbouwgewassen. In de middag zal een bezoek worden ge bracht aan Vander Have te Ril land. Meer informatie bij: mevr. C.P. Timmerman-Aarnoutse, 01192 - 1432. 12 Vrijdag 11 april 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12