Minister Braks verruimt Beschikking superheffing BRIJVOEDING IS DE CEHAVE NV MET DE PAPLEPEL INGEGOTEN Hippisch nieuws CHV/ 1 Cehave nv Veghel Mengen en voeren is de Cehave nv met de paplepel ingegoten. Als u over een brijvoederinstallatie beschikt of plannen in die richting hebt, dan is de Cehave natuurlijk uw aangewezen partner. De Cehave kan u immers uitstekend adviseren omtrent de juiste mengverhouding, toepassing op het meest geschikte moment in het groeitraject enzovoorts. Daarvoor beschikt de Cehave over de benodigde kennis, inzicht en ervaring, zoals: Een uitstekende voorlichting, met voederadvies op maat, waarbij uw bedrijfsrendement voorop staat. Uitgebreide computerberekening van het rantsoen. Geavanceerde laboratoria, ook om uw bijprodukten te analyseren. CHV mengvoeders zijn van een optimale samenstelling, uiteraard ook bij gebruik van ^geen brijvoederinstallatie. T Bemiddeling in het verkrijgen van bijprodukten. Technische informatie over de werking van een brijvoerinstallatie en de mogelijkheid tot levering en installatie van komplete apparatuur. 1911-1986 Voor meer informatie: telefoon 04130 - 82355 Een aantal melkveehouders, dat tot nu toe niet voor een extra hef- fingvrije hoeveelheid melk in aanmerking is gekomen, kan onder be paalde voorwaarden een aanspraak maken op een bijzondère heffingvrije hoeveelheid. Deze verruiming bleek op enkele onderde len noodzakelijk. Voor het overige blijven de voorwaarden van de Be schikking superheffing ongewijzigd. Minister ir. G. Braks heeft op 4 april jl. de Beschikking aanvulling superheffing vastgesteld. Tevens is de Beschikking superheffing bijzondere opvolgingssituaties zodanig aangevuld, dat kleinkinderen thans ook als bedrijfsopvolgers kunnen worden aangemerkt. De aanvraagtermijn voor deze beschik king is in verband hiermee heropend tot 1 mei 1986. Investeringsverplichtingen Met betrekking tot investeringsver plichtingen (art. 11) omvat de be schikking de volgende verruiming. - Melkveehouders, die tot meer dan 60 standplaatsen hebben uitgebreid, en hebben geïnvesteerd voor een be drag tussen ƒ50.000,en ƒ100.000,—, kunnen aanspraak ma ken op een toewijzing, die is geba seerd op een aantal van 60 standplaatsen. De uitbreiding moet hierbij meer dan 25% hebben be dragen. - Melkveehouders, die aan de voor waarden van art. 11 voldoen, maar bij wie zich in het jaar, voorafgaan de aan het jaar waarin de investerings verplichtingen zijn aangegaan, een kalamiteit (als bedoeld in artikel 12 van de Beschikking superheffing) heeft voorgedaan, kunnen voor een ander referentiejaar in aanmerking komen. Voorwaarde is, dat de pro- duktie in dat jaar als gevolg van de kalamiteit minder dan 90% bedroeg van die in één van de twee jaren vóór het jaar van de investeringsverplich tingen. Het nieuwe referentiejaar wordt dan één van die twee jaren. - Melkveehouders, die tussen 1 sep tember 1979 en 1 september 1981 in vesteringsverplichtingen zijn aangegaan als bedoeld in art. 11, maar in 1983 als gevolg van een ka lamiteit minder dan 90% melk heb ben afgeleverd dan op grond van art. 11 zou zijn berekend, kunnen voor een extra heffingvrije hoeveelheid in aanmerking komen. Kalamiteit Ook melkveehouders, die hun veesta pel in 1983 hebben uitgebreid ten op zichte van 1981, maar wier produktie in 1983 als gevolg van een kalamiteit toch is gedaald, kunnen voor een an der referentiejaar (1981 of 1982) in aanmerking komen. De som van uitbreiding van de melk veestapel en daling van de produktie moet ten minste 20% zijn. Deze mo gelijkheid bestond overigens al voor een dergelijke situatie in 1983 ten op zichte van 1982. Niet-groeiers Aan niet-groeiers, die tot nu toe niet voor een lager kortingspercentage in aanmerking kwamen, omdat zich in 1981 op het bedrijf een kalamiteit heeft voorgedaan, kan nu alsnog het kortingspercentage 5,65% worden toegekend. Voorwaarden hierbij zijn dat de produktie in 1981 als gevolg van een kalamiteit op het bedrijf ten opzichte van 1980 met meer dan 10% is gedaald; tegelijkertijd moeten de melkafleveringen in 1983 met ten hoogste 3% zijn gestegen en met ten hoogste 10% zijn gedaald ten opzich te van 1980. Grondaankoop Melkveehouders, die kunnen aanto nen dat zij tussen 1 januari 1983 en 1 maart 1984 verplichtingen tot gron daankoop zijn aangegaan van meer dan 2 ha. en waarvan de akte tussen 1 april 1984 en 1 april 1985 is inge schreven, kunnen onder bepaalde voorwaarden voor een extra heffing vrije hoeveelheid in aanmerking komen. Procedure Melkveehouders, die menen voor de- ze regeling in aanmerking te komen, kunnen in de periode van 7 april tot 15 juni 1986 aanvragen indienen bij de distri ktsbureauhouder op daarvoor bestemde formulieren. Ook diegenen, die tegen een eerdere afwijzing in beroep zijn gegaan bij het College van Beroep voor het be drijfsleven zullen, om in aanmerking voor deze regeling te komen, een nieuwe aanvraag moeten indienen. De algemene ledenvergadering van de Gewestelijke Bond voor Zeeland van de Landelijke Rijverenigingen en po- nyklubs stond in het teken van het af scheid van de heer J.K. Munters uit Oudemolen als voorzitter van de Ge westelijke Bond en als afgevaardigde naar het hoofdbestuur van de Fede ratie waarbij hij in niet minder dan 14 kommissies de landelijke rui tersport van dienst is geweest. Voor al de innemende wijze waarop hij - soms gevoelige - zaken wist op te los sen stempelde hem tot een groot taktikus. Hij wilde niet veel ophef van zijn af scheid maar ongemerkt kon het ook niet voorbijgaan. Met algemene in stemming van de vergadering werd hij tot erelid van de Gewestelijke Bond benoemd. Tot zijn opvolger werd met overgro te meerderheid verkozen, de heer A J. Hanse te Kerkwerve. Als bijzonderheid uit deze vergade ring valt nog te vermelden de uitrei king van de ereprijs voor de beste kombinatie in het afgelopen jaar wel ke prijs met 31 punten veroverd werd door de heer C. Steendijk uit Kruinin- gen met Boy, een geweldig sukses van deze senior onder de ruiters. Bij de pony's kon de prijs niet uitge reikt worden, omdat zich hiervoor geen kandidaten hadden gemeld. Me degedeeld werd dat Sandy den Exter uit Kortgene met 26 punten hiervoor in aanmerking zou kunnen zijn gekomen. Bij de algemene vergadering van de Koninklijke Vereniging 'Het Neder- landsche Trekpaard' vond ook wisse ling van de wacht plaats. De heer W.J. Lokhorst te Deil legde het voor zitterschap af in verband met het be reiken van de reglementair vastgestelde leeftijdsgrens. Hij kreeg veel waarderende woorden voor zijn verdiensten als bestuurslid, jurylid en de laatste 14 jaar als algemeen voor zitter. Namens minister Braks sprak mr. J.P. van Zutphen hem toe. Bij monde van de met algemene stemmen gekozen nieuwe voorzitter, de heer mr.dr. C.P.C.M. Domen te Leiden, werd de heer Lokhorst tot ere voorzitter van de KNVT benoemd. De vader van de nieuwe voorzitter, de oud-sekretaris van deze vereniging, en daarna tot 1986 adviseur, de heer Chr.A.C. Domen, werd ook door de heer van Zutphen in het zonnetje ge zet en later tot zijn grote verrassing benoemd tot erelid, welk eer ook te beurt viel aan de heer C.J. Er kelens te Zegerveld, die 40 jaar HB-lid is ge weest, waarvan 17 jaar als vice- voorzitter. Met een verjongd bestuur gaat de KVNT verder. Op de Nationale tentoonstelling van 11-13 september zal ekstra aandacht gegeven worden aan het feit dat de Haflinger fokkerij 25 jaar geleden in Nederland van start ging, waarover de heer ir. D. Schweisgut, president van de Haflinger Wereldvereniging in de ze vergadering ook het woord voer de. En in het Zeeuwse past te vermelden, dat ing. J.J. Zonderland na bijna 20 jaar het sekretariaat ge voerd te hebben van de afd. Zeeland van het Shetland Pony Stamboek we gens funktiewijziging deze taak bijna ongemerkt overgedragen heeft aan de heer C.L. van der Weele te Zierikzee. We hopen hem nog vaak op de Dag van het Paard te mogen begroeten, want hij fungeerde daar ook als suk- sesvol fotograaf, en misschien dat hij dat nog wil blijven doen. 10 Vrijdag 11 april 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10