doeltreffende onkniidbestrijding. Bliksemsnel en regenbestendig. Actor w vervolg vergadering hoofdbestuur Veehouderij VERVOLG PAG. 9 Overleg tussen de in Noord-Brabant funktionerende landbouworganisaties heeft er toegeleid, dat één Takorga- nisatie Akkerbouw zal worden ge vormd met 2 'poten', resp. voor het klei- en zandgebied. Een en ander zal op sekretariaatsnivo verder worden uitgewerkt. In dit kader wordt mede gedeeld, dat er rekening mee zal moe ten worden gehouden, dat de praktijk te zijnertijd aan de takorganisaties mee zal moeten betalen. De voorzitter van de veehouderij kom missie, de heer W. van Veldhuizen, memoreerde in zijn toelichting de slechte weersomstandigheden, die een trage groei van het gras en een late weideperiode tot gevolg hebben. Hij konstateerde dat slacht- en gebruiks- vee iets betere prijzen noteren. De kal- verprijs is daarentegen gedrukt. De Paasveetentoonstellingen zijn weer achter de rug en werden geken merkt door grote aanvoeren en grote belangstelling. Deze bedrijfstak on dervindt de laatste tijd kritiek van buiten af, die tijdens de Paasveeten- toonstelling te Den Bosch tot onregel matigheden leidde. Dergelijke taferelen zijn te betreuren en zijn niet in het belang van de dikbilfokkerij. De beschikking van de superheffing wordt steeds weer aangepast. Recent zijn de voorstellen voor een korting op kwota bij overdracht van grond en het onthouden van een kwotum op bedrijfsvergrotingen in ruilverkavelin gen beneden 2 ha. De heer Van Veld huizen vraagt zich af of hiermee op een onterechte wijze getracht wordt kwota te korten. Uit een oogpunt van excessenbestrijding zou een een ander akseptabel zijn, maar dat is zeker bij de ruilverkavelingen niet het geval. In dat kader kan ook worden ge noemd, dat voor het melkprijsjaar 1986-1987 waarschijnlijk het systeem van fabriekskwota zal worden ge volgd (B-formule). De heer Van Veld huizen kritiseert verder de recente beslissingen om onterechte verwer ving van kwota te legaliseren. Zijns inziens dienen deze kwota te worden ingeleverd. De situatie in de pluimveehouderij blijft slecht met slechte eierprijzen en een dalende prijs voor slachtkippen. Ondanks dalende voerprijzen is het resultaat negatief. Desondanks wor den nog steeds kontrakten afgesloten zonder dat hierin garanties voor een bepaald inkomen zijn opgenomen. Bij de schapenhouderij is de ooipre mie vastgesteld op ƒ32,27 per ooi bij 10 ooien of meer volgens opgave bij de meitelling. Het Hoofdbestuur is eveneens van oordeel dat er sprake is van een on verteerbare situatie, als ten onrechte verkregen kwota worden gehand haafd. Daardoor wordt bedrog be loond. Vooral ten opzichte van de vele knelgevallen is deze gang van za ken schrijnend. Verder is het Hoofd bestuur van oordeel, dat alleen een individuele beoordeling van proble men met betrekking tot kwota- toewijzingen tot meer rechtvaardige beslissingen zal leiden. Thans wordt te veel in kategoriën gedacht waar door men onvoldoende toekomst aan een eerste vereiste, namelijk daar toe delen waar het kwotum thuis hoort. De toepassing van de B-formule lijkt te zijn ingegeven door de verwach ting, dat Brussel geen verevening meer toe zal staan. Hoewel de persoonlij ke kwota blijven gehandhaafd kan binnen de zuivelfabriek verevening plaatsvinden. Het zal zaak zijn om de individuele rechtsgelijkheid goed in de gaten te houden. Het Hoofdbestuur besloot om een ze tel-te klaimen in de in te stellen Land bouwschapswerkgroep voor de röódvleesmesterij tuinbouw De voorzitter van de Tuinbouwkom- missie, de heer M. J. Goud, maakt ge wag van onvoldoende gemiddelde fruitprijzen en zwakke prijzen in de tuinbouw. Nieuwe appelrassen vor men een gunstige uitzondering. Hij maakt zich zorgen over de steeds weer tegenvallende gevolgen van de winter 1984-1985, onder andere tot uitdruk king komend in verwachtingen voor een onvoldoende bloei. Zowel de wintervorst 1984-1985 voor de groente- en fruittelers, als de gro te hagelschade van het afgelopen jaar, hebben geleid tot een financiële uit holling van veel bedrijven. Een be langrijk gedeelte van de schade blijft namelijk voor rekening van de teler zelf. Duidelijk is de grote kwetsbaarheid van de tuinbouwbedrijven in het al gemeen en de geringe mogelijkheid tot reservering. Het is naar zijn mening dringend gewenst te komen tot het scheppen van reserveringsmogelijkhe- den. Binnen het huidige fiskale systeem is opvang van kalamiteiten onmogelijk. Ook kollektief gezien worden de mo gelijkheden nog versmald. De gewij- Slecht weer komt altijd ongelegen. Zeker als u nog net vóór het zaaiklaar maken of net vóór opkomst van uw gewas uw percelen onkruidvrij wilt maken In deze situatie maakt Actor het u gemakkeH/k Het hoeft maar even droog te zi/n en u kunt Actor al toepassen Na 10 minuten is Actor regenvast zodat weersomstandig heden géén invloed meer hebben op het resultaat En dat is een hele zorg minder! Maar er is meer over Actor zoals: handig kant en klaar mengsel van Gramoxone en Reglone brede werking tegen zowel grasachtige als breedbladige onkruiden heeft een uiterst snelle kontaktwerking geen nawerking in de grond altijd en overal inzetbaar kost minder dan u denkt Over toepassing en dosering kan uw leverancier alles vertellen. Raadpleeg voor gebruik ook altijd het etiket ICI Holland BV 4üagik zigde opstelling van de nationale overheid treft deelname in de kosten ter dekking van het hagelrisiko. Voor de aangesloten bedrijven zal dat dui delijk kostenverhogend werken. De heer Goud vroeg zich af of er wer kelijk geen mogelijkheden zijn om onevenredig grote risiko's via fonds vorming hoe dan ook beter in te dek ken. Mogelijk kan een deel van de mcb-gelden hieraan worden besteed. Het is genoegzaam bekend dat in an dere lidstaten van de EG dit blijkbaar gemakkelijk kan zonder bemoeienis sen van Brussel. Het Hoofdbestuur is het eens met de heer Goud, dat mogelijke fondsvor ming uit een deel van de mcb-gelden nader moet worden bezien. Ook fis- kale mogelijkheden voor fondsvor ming alsmede voortzetting van de zogenaamde negatieve WIR (vooral voor jonge boeren) zijn erg belangrijk voor de gehele agrarische sektor. Va nuit Zeeuws-Vlaanderen is men onge rust over de handhaving van de tuinbouwvoorlichting in dat gebied. Er is een voorlopige voorziening ge troffen. grondgebruik De Jachtraad heeft een unaniem ad vies uitgebracht over aanpassing van de afschotregeling voor schadelijk wild. - grondgebruikers met een verlichte jachtakte bij schade vlot een vergun ning geven - vergunning beperken tot duiven en kraaiachtigen - vergunning beperken tot schadege- voelige periodes Het Hoofdbestuur meent dat de ver gunning ook betrekking moet hebben op konijnen. Hiervoor kan steun bij waterschappen worden gevraagd. Als dit advies wordt opgevolgd is er een oplossing voor de art. 53 problema tiek waarin het Hoofdbestuur zich in principe kan vinden. Medegedeeld wordt, dat er een bespreking heeft plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het Be- drijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek over de analyses. Vastgesteld wordt, dat de kriteria worden opgesteld door de Kommis sie Bemesting Bouwland. Het Be- drijfslaboratorium geeft op deze basis analyses en adviezen. Gebleken is, dat hierover verder onderzoek moet wor den gedaan, dat niet tot de taak van het bedrijfslaboratorium moet wor den gerekend. Besloten wordt om bij de Konsulent Bodem, Water en Be mestingsaangelegenheden te Wage- ningen schriftelijk aan te dringen op verrichten van meer onderzoek om tot vermindering van de klachten te ko men. Verder zal bij de monstername rekening worden gehouden met ver melding van andere relevante gege vens, zoals voorvrucht, bijzondere bemesting, enz. Een en ander zal moeten leiden tot een meer uniforme en dus beter vergelijkbare be monstering. Met betrekking tot de voorgestelde verhoging van de pachtnormen staat de Kommissie Grondgebruik van het Landbouwschap op het standpunt, dat de basispacht met maks. 18% kan worden verhoogd. De kwaliteitsklas sen dienen niet te worden verhoogd. Voor de eksterne produktie- omstandigheden dienen de verschillen tussen de grondsoorten niet te worden gehandhaafd. De verschillen met be trekking tot de ruilverkaveling kun nen wel overeind blijven. In het verleden werden van de toeslagen en aftrekken voor een eksterne produktie-omstandigheden als regel alleen de toeslagen gebruikt. De toe passing dient zodanig te worden ge hanteerd, dat ook aftrekken worden gebruikt. Bij de vaststelling van de pachtwaarde van de gebouwen dient de doelmatigheid centraal te staan. Het Hoofdbestuur heeft de indruk, dat de Centrale Grondkamer de pachtprijzen in voorkomende be- roepsgevallen te veel naar boven af rondt. Mede op basis van deze uitspraken komen kwaliteitsverschil len van diverse gronden in Nederland onvoldoende in de pachtprijzen tot uitdrukking. Aangedrongen zal wor den op een zorgvuldiger afweging door de Centrale Grondkamer. Vrijdag 4 april 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8