Ir. H.J. Louwes: Landbouwbeleid treft graantelers Rijk Nederland betaalt gelag Landbouwschap tegen "afromen" melkquotum HB-vergadering KNLC 'Den Haag heeft de zaak verdoezeld' Garmerwolde. 'De graantelers in Europa moeten de bak koelen. De grote graanvoorraden gaan de marktprijzen dicteren. Ik vrees en ver wacht dat de graanprijzen een lichte neiging vertonen nog iets te gaan dalen ten opzichte van de door boeren werkelijk ontvangen prijs in 1985. Als er weer een graanoogst komt met een groot overschot, gaat de zaak plat. De inkomensproblemen komen rechtstreeks bij de graan telers terecht'. Dat hield de liberaal en Euro-parlementariër ir. H.J. Louwes, ongeruste Groninger boeren en boerinnen vorige week in Gar merwolde voor. Louwes hield een sober en realistisch betoog voor de afdelingen Garmerwolde en Ten Boer van de Groninger Maatschap pij van Landbouw, waarin hij als gastspreker het Europese landbouw beleid in vogelvlucht behandelde. Hoofdoorzaak voor de huidige over schotproblemen en de daaruit voort vloeiende druk op de boereninkomens is het 'te laat ingrijpen' van de poli tiek en de organisaties, zei Louwes. Aan het Europese Parlement ligt dat niet. Dat heeft sinds jaar en dag in rapporten gewaarschuwd. Tevergeefs, zo blijkt nu. Niemand, behalve een aantal individuele politici, wilde luisteren: 'Den Haag heeft de zaak verdoezeld, ondanks herhaalde waarschuwingen'. Sluitpost Voorzitter B.J. Mulder van de afde ling Garmerwolde zei in zijn inleiding dat de Duitser Kiechle en de Frans man Guillaume (landbouwministers) meer voelen voor de landbouw dan de Nederlanders Braks en Ruding. De boer wordt de dupe van het geldge brek in Brussel als 'sluitpost aan het eind van de keten'. Hierop verzocht Louwes zijn gehoor 'boodschap en boodschapper goed uit elkaar te hou den'. Hij karakteriseerde zijn betoog als 'weinig fleuriger' dan dat van de afdelingsvoorzitter. Tijdens de verga dering bleek dat de Groninger boeren zich in de steek gelaten voelen door de overheid. Op soms onderkoelde wijze werden scherpe kritische kant tekeningen bij het gevoerde beleid ge zet. 'Waarom moeten wij meebetalen aan de overschotten, als produktie- uitbreiding nog steeds als doel in het landbouwbeleid staat aangegeven', of, 'geef ons mogelijkheden om de zaak vooral op de akkerbouwbedrij ven aan de gang te houden', werd de liberaal voorgehouden. Daarop rea geerde Louwes in veel gevallen met een eerlijk: 'U hebt gelijk'. Graan, markt en beleid Noch bij melk, noch bij vlees of sui ker liggen de grote inkomensproble men. Die kar moet door de graantelers worden getrokken. Daar over liet Louwes geen twijfel bestaan. De markt zal hoe dan ook zijn werk doen. De grote voorraden en de Ame rikaanse eksportpolitiek leggen een zware druk op de marktprijs. Toch acht Louwes bij een normale oogst geen vrije prijsval voor graan waar schijnlijk. Ook al is er geen gezonde graanmarkt. Sociale 'insluipsels' in het landbouw beleid acht hij uit den boze. Naast dat landbouwbeleid moet een apart sociaal-beleid worden opgezet. Zo'n insluipsel als de 25 ton-vrijstelling van heffing op graan in Europa zal waar schijnlijk geen meerderheid halen. Door het aantreden van Francois Guillaume en de aanwezigheid van Ig- naz Kiechle behoort een verlaging van de Europese invoerprijs voor mais tot de onmogelijkheden, schat de libera le Euro-politicus in. Een wat gunsti ger bericht dus voor de Noordoostelijke fabrieksaardappelte lers. Prijzen voor fabrieksaardappe len zijn Europees aan de maisprijs gekoppeld. Beperking van graaninterventie en in voering van kwaliteitseisen zitten er wel in; in tegenstelling tot de drie pro cent medeverantwoordelijkheidshef fing voor graan. Die komt er ook niet. Marktverzadiging, moeilijkheden met traditionele eksporteurs als de Ver enigde Staten en een dalende vraag naar Iandbouwprqdukten vanuit het Midden-Oosten door dalende olie- Vrijdag 4 april 1986 inkomsten, zijn de oorzaken van de problemen. Andriessen wil prijsbe vriezing, interventiebeperking, kwa liteitsnormen, het uit de produktie nemen van grond en vooral het weg werken van overschotten ter waarde van dertig miljard gulden. Voor dat wegwerken van die voorraden is meer geld nodig. De ministers van Finan ciën komen alleen met geld over de brug, wanneer niet meer nieuwe voor raden ontstaan. Meebetalen van boe ren aan een oplossing van de Europese landbouwproblematiek is onvermijdelijk, betoogde Louwes. Bevriezing De Raad van Ministers zal naar de mening van Louwes geen prijsverla ging aksepteren, maar 'wellicht be vriezing van partijen'. Een einde aan de interventie-regeling voor vlees rond eind 1987 komt er naar inschatting van de liberaal niet. De ministers stu ren aan op een beleid van 'kleine stap jes'. De superheffing is nu algemeen aanvaard. Ook politiek. Die produk- tiebeperking op melk zal blijven. Nog altijd is er drie procent teveel melk in de Gemeenschap. Slaagt Andriessen er niet in die drie procent uit de markt te kopen, dan dreigen nieuwe proble men. De SLOM-boeren maken voor het Europese Hof meer kans dan bij het Landbouwschap. Het heeft mij verbaasd hoe de officiële instanties hier die mensen in de kou hebben la ten staan. De COPA-eisen voor een prijsstijging van 4 tot 4,5 procent zijn politiek en financieel niet realistisch: 'Dat weet ook de COPA wel'. Begrip toonde Louwes tenslotte voor het boerenpro test tegen de gevoerde landbouwpo litiek. In Hoogeveen is de zaak teveel op de man Braks gespeeld, meende de liberaal. Wat hem op een aantal kri tische opmerkingen van de aanwezi ge boeren kwam te staan. Renationalisatie wees hij scherp af, verwijzend naar de Westduitse steun- ir. H.J. Louwes. programma's voor boeren. De Bonds republiek wordt met zijden handschoenen aangepakt in Brussel, omdat ze zoveel geld inbrengt. Met het benadrukken van 'eenheid in de boerenrijen om bij afnemend getal politieke invloed te behouden', sloot Louwes zijn betoog af. Het hoofdbestuur van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité verichtte in zijn vergadering op 1 april jl. enkele belangrijke benoe mingen. In het dagelijks bestuur ontstaat per 1 mei a.s. de vacature W.J. Lokhorst en het hoofdbestuur verkoos in diens plaats tot lid van het dagelijks bestuur de heer Jhr. J.W. Steengracht van Oostca- pelle te Driebergen, voorzitter van het Utrechts Landbouw Genoot schap. Naast deze hebben in het dagelijks bestuur al zitting de heren M.J. Varekamp (voorzitter), A.J.G. Doeleman, J.D. Leeuwma en J.L. Nysingh. Verder moet het KNLC (herbenoe men vijf leden en plv. leden van het bestuur van het Landbouwschap voor de per 1 mei a.s. beginnende nieuwe tweejarige zittingsperiode. In de hier ontstaande vacature W.J. Lokhorst benoemde het hoofd bestuur ook de heer Steengracht. De andere vier leden (M.J. Varekamp, A.J.G. Doeleman, A. van Leeuwen en H.L. Scheffers) werden herbe noemd. Van de plaatsvervangende leden werd de teruggetreden D.J. Jonkhans opgevolgd door W. Trip te Nieuw-Buinen en D. van Nijhuis door J.G. van Leeuwen te Slijk- Ewijk. Tenslotte benoemde het hoofdbestuur de heer Varekamp in de inmiddels ontstane vacature- Luteijn als bestuurslid van de Stich ting Public Relations Land- en Tuinbouw. EG-Landbouwbeleid Voorzitter Varekamp wees in zijn openingswoord al op het teleurstel lende verloop van het overleg in Brussel over het beleid voor het prijsjaar 1986/87. De strakke bewa king van het budget door de mi nisters van Financiën en verkiezin gen in de Duitse deelstaat Neder- Saksen zijn voorname redenen van uitstel van besluitvorming. De tegen stellingen zijn overigens groot bij be langrijke produkten als graan, melk en rundvlees. Het zal volgens het hoofdbestuur noodzakelijk zijn dat voor oprui ming voor voorraden extra middelen worden ingezet. De voorwaarde dat dan geen nieuwe voorraden mogen ontstaan zal behalve door een "nul lijn" bij de prijzen vooral moeten worden vervuld door begeleidende maatregelen die een alternatief bie den voor mensen en grond die nu nog in de Europese landbouw moe ten blijven. Onder deze flankerende maatregelen moet volgens het hoofdbestuur zeker ook het tijdelijk braak doen liggen van grond (voor graanteelt) alle aandacht hebben. Vooralsnog ziet het hoofdbestuur geen betere oplossing voor de graan marktprobleem dan de medever antwoordelijkheidsheffing en een goede besteding daarvan (voor ver vangende produkten en extra afzet). Grote zorg werd uitgesproken over ideeën over meer nationale financie ring van allerlei EG-maatregelen, die in Brussel aan de winnende hand zouden zijn (bijv. ter betaling van de flankerende maatregel en van een graanheffing). De boeren in het rijke Nederland met zijn zuinige overheid zullen dan zeker het gelag moeten betalen. Mestmaatregelen Het hoofdbestuur besprak uiteraard weer enkele belangrijke punten van de ontworpen mestmaatregelen die binnenkort in de Tweede Kamer aan de orde komen. Zo bijv. de financie ring van het onderzoek. Voorlopig wil men niet verder gaan dan de al gemene (veevoeder)heffing die nu al wordt opgebracht. De overheid moet zich sterk financieel medever antwoordelijk achten voor wat er gebeuren moet. De overschotheffing moet dan berusten op een redelijke begroting van kosten. Het hoofd bestuur blijft vasthouden aan ver schillen in die heffing, ook naar de bestemming en afzetmogelijkheden van de mest. De mogelijkheid van een "nulheffing" moet er zijn en mest-afzetcontractcn moeten wor den gehanteerd en erkend. Het parti culier initiatief bij de afzet van mest moet zoveel mogelijk worden aange moedigd. Het hoofdbestuur voelt er niets voor om de landelijke mestbank de over schotheffing te laten regelen. Verplaatsing, uitbreiding en nieuwe vestiging van mestproducerende be drijven moet mogelijk zijn als de ruimte er blijkens afzetcontracten voor is en aan algemene voorwaar den wordt voldaan. Het hoofdbestuur herhaalde zijn be zwaren tegen het uitrijverbod, maar wacht overigens de bevindingen van de studiecommissie af. En het hoofdbestuur bepleitte nog eens de verruiming van de basis-norm voor het mestgebruik van 125 tot 175 kg fosfaat per hectare. Superheffing Ruimte voor toekomstig beleid moet worden verkregen door middel van een goede opkoopregeling voor melkquota. En niet door een afro ming van stukken quota bij over dracht van grond, die overigens ook weinig op zal brengen, (familieover drachten blijven er buiten).Daarom wees het hoofdbestuur de betreffen de ontwerp-regeling af. "Proleta risch winkelen voor melkquota" noemde voorzitter Varekamp het. De keuze tussen het huidige systeem A (superheffing per bedrijf) of het systeem B (eerst en ook heffing per zuivelfabriek) is weer aan de orde. Tot welk tijdstip kunnen wij daar omtrent nog kiezen was de allereer ste vraag die het hoofdbestuur stel de. Tot nu toe is ook bij de huidige individuele heffing verevening van de onderschrijding nationaal moge lijk (alleen voor meer dan het natio nale quotum de heffing aan Brussel afdragen). Het lijkt erop dat deze mogelijkheid er blijft; de kans op verplichte vermindering van quota vanuit Brussel trouwens ook. Zou die vereveningsmogelijkheid wegval len, dan moet naar de mening van het hoofdbestuur voor de fabrieks- heffing worden gekozen, (d.w.z. eerst een stuk verevening "binnen de fabriek"). Overige aangelegenheden Het KNLC vindt de door staatsse cretaris Ploeg voorgestelde verho ging van de pachtnormen voor los land (11 - 15%) te fors, die voor ge bouwd (6 - 15%) zijn aanvaardbaar. De los-land-normen kunnen 10% worden verhoogd. Akkoord wordt gegaan met verruiming van de toeslag/aftrek vanwege ontsluiting en waterhuishouding (behalve dan voor zeeklei), niet met die voor ver kaveling. Grote waarde wordt ge hecht aan goede toepassing van de normen m.b.t. gebouwen en de toeslag/aftrek. Grote zorgen had het hoofdbestuur over het optreden van Afrikaanse varkenspest en de gevolgen voor on ze exportpositie. Men vond de tijd gekomen om het gebruik van keuken-afvallen in de varkensvoe ding maar eens geheel te gaan ver bieden. Misnoegen .werd geuit over het nog steeds wegblijven van uitkeringen, zelfs van bericht, m.b.t. de vorst- schade in fruitteelt en boom kwekerij. De stand van zaken omtrent de HAS-West werd besproken; de keu ze van de vestigingsplaats zal niet lang meer op zich laten wachten. Het Landbouwschap is tegen het plan van minister Braks van Landbouw en Visserij bij grondoverdracht een deel van de superheffingvrije melk die op die grond rust af te romen. Het levert nauwelijks iets op en de regelingen rond de superheffing worden er alleen nog ingewikkelder en ondoorzichtiger door, zo meent het schap. Bovendien twijfelen zijn juristen er aan of het plan van de minister wettelijk wel mag. Braks wil bij de verkoop van grond met meer dan 15.000 kilogram melk per jaar de helft van het meerdere af romen. Boven de 25.000 kilogram is dat zelfs 75 procent. Die hoeveelheid melk wil hij dan toevoegen aan de na tionale reserve. Daaruit kunnen melk veehouders die te weinig heffingvrije melk hebben worden geholpen. Het Landbouwschap heeft er begrip voor dat de minister op deze manier pro beert een einde te maken aan de uit wassen bij de handel in melkrechten, maar stelt daar tegenover dat de re geling in de praktijk slechts enkele duizenden tonnen zal opleveren. Per jaar wordt volgens het schap ongeveer 40.000 ton melk via grondtransakties overgedragen. Overnames in familie verband zijn daarbij inbegrepen. Deze blijven in het voorstel van Braks bij de afroming buiten schot. Dat geldt eveneens voor een bedrijf dat in zijn geheel wordt overgenomen en dat ten minste nog vijf jaar zelfstandig wordt voortgezet. Spaanse boeren blokkeren wegen met tractors Spaanse boeren hebben met 12.000 tractors wegen geblokkeerd in een landelijk protest tegen de landbouwpolitiek van de Europese Gemeenschap. Volgens een woordvoerder van de bond van jonge boeren namen aan het protest naar schatting 50.000 mensen deel. Spanje heeft een aanpassingsperiode van tien jaar om de landbouwprijzen en kwali teit op EG-niveau te brengen. Europa van Morgen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5