Verpachting B.B.L.-percelen seizoen 1986-1987 Schouten heeft kritiek óp minister Winsemius Afrikaanse varkenspest dwingt tot harde aanpak Compromis in Landbouwschap over verhoging pachtnormen Landbouwschap kiest voor B Additief voor vetarme varkens Mede dankzij de bereidheid van KNLC-woordvoerder Doeleman heeft het bestuur van het Landbouwschap woensdag jl. een eenslui dend advies kunnen uitbrengen over de verhoging van de pachtnor men, zoals voorgesteld door staatssecretaris Ploeg. De staatssecreta ris wil een verhoging van 11 tot 15 procent, al naar gelang de kwali teit van de grond. Het Landbouwschap adviseert niet verder te gaan dan 10 procent voor kwaliteitsklasse I, 8 procent voor kwaliteitsklas se II en 6 procent voor kwaliteitsklasse III. Doeleman had gepleit voor een maximale verhoging van 10 procent voor alle klassen om de prijsverschillen tussen kwaliteitsklassen niet nog verder te doen toenemen. Algemeen werd door de bestuursle den erkend dat een verhoging van de pachtnormen wel op zijn plaats is, vanwege de gestegen eigenaarslasten en de noodzaak tot rendementsver betering voor de verpachters. "Er is evenwel geen ruimte voor forse pachtverhogingen, want alom is er zorg op de bedrijven. Het perspec tief voor akkerbouw en veehouderij is niet gunstig". Zo zei CBTB- woordvoerder Van Tilburg. Hij zou niet verder willen gaan dan een ge middelde verhoging van 8 procent. Gebouwen Het bestuur kan wel instemmen met het voorstel om de pachtnormen voor bedrijfsgebouwen, variërend naar doelmatigheidsklasse, te verho gen van 6 tot 15 procent. Wel werd er door een aantal bestuursleden op Aanvragen waarop gegevens niet vol ledig zijn vermeld, kunnen niet in be handeling worden genomen. Bij de toewijzing zal o.m. gelden dat: - de grondgebruiker niet ouder mag zijn dan 65 jaar, tenzij er 'n bedrijfs- opvolger is - het hoofdberoep van de grondge bruiker landbouwer dient te zijn aangedrongen dat gebouwen, die niet meer aan de eisen van de tijd voldoen, in een lagere doelmatig heidsklasse worden ingedeeld. "Pachters zullen daarover zelf met hun verpachters moeten spreken. Men moet niet te gemakkelijk ac- coord gaan met prijsaanpassingen", zei voorzitter De Bekker van de commissie Grondgebruik van het Landbouwschap. Doeleman en andere bestuursleden spraken hun ontevredenheid uit over de toepassing in de praktijk van toeslagen en aftrekposten. "Dit loopt niet goed", zei De Bekker. "Met name de toeslagen functione ren te veel als onderdeel van de ba sispachtnorm. De leden van de Grondkamers zullen duidelijk op hierop gewezen moeten worden". Hij bepleitte een grondige studie van - de te pachten percelen inpasbaar moeten zijn in het bedrijf voor wat betreft grootte en ligging. De verpachting vindt plaats onder normale voorwaarden behoudens het recht van het B.B.L. om voor de bouwlanden voorwaarden te stellen met betrekking tot een goede vrucht wisseling. De door het B.B.L. ge- het huidige pachtprijsstelsel. Ande ren voegden daaraan toe dat dit zo breed mogelijk moet gebeuren, me de vanwege het steeds verder terug lopen van het pachtareaal. Instemming betuigde het bestuur met het voorstel van de staatssecre taris tot verlaging van de toeslag op bouw- en grasland, dat wordt ge bruikt voor de teelt van kleinfruit of siergewassen. Deze toeslag van 80 procent wil de staatssecretaris ver minderen tot 60 procent. "Dit komt tegemoet aan onze wensen iets te willen doen voor de kleinere bedrij ven die naar intensievere teelten moeten uitwijken", zei Van Tilburg. Ook instemming was er met het voorstel geen extra verhoging meer toe te passen voor de zeekleigron den. Het Landbouwschap had daar drie jaar geleden al op aange drongen. Het bestuur van het Landbouw schap zou het liefst de individuele melkquotering (systeem A) handha ven met de mogelijkheid van vereve ning, zoals die de afgelopen twee ja ren in de EG heeft gegolden. De EG- Raad van Landbouwministers zal evenwel tot deze verevening moeten maakte kosten (bijvoorbeeld wintervoor ploegen) dienen door de toekomstige gebruikers te worden vergoed. Bij de oplevering per 1 november 1987 dienen de sloten in schouwbare staat te zijn en de bouwlanden gestop- pelploegd respektievelijk met de kul- tivator te zijn bewerkt. Met nadruk wordt er op gewezen dat aanvragen die niet volledig zijn dan- wel te laat worden ingediend niet in behandeling kunnen worden genomen. Uw aanvrage dient u binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te zen den aan: het Hoofd Beheer Land bouwgronden, Westsingel 58, 4461 DM GOES. besluiten. Het is zeer onzeker of dat zal gebeuren. Het Landbouwschap heeft er bij minister Braks op aange drongen dat hij zich voor deze mo gelijkheid sterk maakt. Indien deze verevening niet wordt gerealiseerd in het nieuwe markt- en prijsjaar, dan Schouten benadrukte dat de georga niseerde landbouw met bestaan van het mestprobleem erkent en aan de oplossing ervan wil meewerken. "Wel hebben wij gevraagd om een aanpak die voor de praktijk uitvoer baar en betaalbaar is. Mogen we dat alsjeblieft! Als de minister dit een schertsvertoning vindt heeft hij niet goed naar ons geluisterd en zich ook te weinig - of helemaal niet - verdiept in de karakteristieken van de vee houderij. Dat heeft me bijzonder te leurgesteld van een bewindsman die toch de naam heeft op een pragmati sche en realistische manier inhoud te geven aan het milieubeleid". Aldus een felle voorzitter van het Land bouwschap. Meststoffenwet Met het oog op de behandeling van de Meststoffenwet in de vaste COM/missie voor Landbouw in de Tweede Kamer op maandag 14 april a.s. zei Schouten dat het dagelijks bestuur en de betrokken secretari- ^aats medewerkers van het Land- Verbod op gebruik restaurantafval In de openbare bestuursvergadering van het Landbouwschap wees Schouten in zijn openingswoord er op dat evenals vorig jaar in België de besmetting het eerst geconstateerd is op een bedrijf dat varkens voert met restaurant-afval. "In de georgani seerde landbouw wordt er al jaren lang op gewezen dat aan het veevoe deren van dit soort afval onaan vaardbare veterinaire risico's ver bonden zijn. De kookverplichting, die voor het vervoederen van voedsel- en slachtafval geldt, is nau welijks controleerbaar en blijkt in de praktijk niet te werken". Aldus Schouten. De voorzitter van het Landbouw schap zei dat naar zijn mening thans 't moment aangebroken is om aan het gebruik van restaurantafval als veevoer in ons land eens en voor al tijd een eind te maken: "Het moet gewoon afgelopen zijn. Wij moeten snel toe naar een systeem met water dichte garanties, zodat etensresten van restaurants niet meer in omloop kunnen komen." Volgens hem kan dat alleen op basis van een wettelijke verplichting om al het afval uit de horecasector aan te bieden voor destructie. Schouten zei tenslotte dat nu van zelfsprekend uiterste voorzichtig zal er volgens het bestuur van het Landbouwschap in Nederland geko zen moeten worden voor een quote ring per fabriek (systeem B). "Wij moeten er terdege rekening mee hou den dat dit besluit ingrijpende gevol gen kan hebben", aldus Schouten. bouwschap de afgelopen tijd veel moeite hebben gedaan om de stand punten van het georganiseerde be drijfsleven onder de aandacht te brengen. "In politieke kring is men er gelukkig van overtuigd geraakt dat het in ieders belang is om de wet geving op bepaalde punten beter aan te laten sluiten bij de praktijk en bij normale menselijke rechtvaardig- heidsgevoelens". Schouten noemde in dit verband als belangrijk punt de differentiatie van de overschothef fing op een zodanige wijze, dat eigen initiatieven en inspanningen van de veehouder worden beloond, zonder dat overigens anderen hierdoor wor den benadeeld. Hij zei te hopen voor de behandeling van de Meststoffen wet in de Tweede Kamer ook duide lijkheid te krijgen over de vraag wat de overheid precies met de opbrengst van de overschotheffing wil gaan doen. "Het is ronduit ergerlijk dat het bedrag van ƒ43 miljoen wel steeds wordt genoemd maar nergens wordt onderbouwd". Aldus de Landbouwschapsvoorzitter. heid en oplettendheid geboden is om een verdere verspreiding van het Af rikaanse varkenspestvirus te komen: "Ik doe een klemmend beroep op al le betrokkenen om de maatregelen van de overheid strikt op te volgen en alle mogelijke preventieve maat regelen aan te houden". Aan de universiteit van Minneso ta wordt thans een voedertoevoe ging getest, die de varkens "slanker" maakt. Het additief leidt ertoe, dat dieren 10-15% meer vlees en 10-15% minder vet aanzetten dan de onbehandelde varkens. De toevoeging beïnvloedt noch de groeitoename noch de voerkosten. Het heeft geen in vloed op de konstitutie van de dieren. Jan R. Kikkert SEV-er voor Zeeuws-Vlaanderen woont sinds 04-04-'86: Fresiaplein 3 4542 DZ Hoek, tel. 01154-2060. Voor de inmiddels verworven gronden in de ruilverkavelingen Nijs- en Hooglandpolder, Walcheren, Sluis-Oostburg en Yerseke Moer, zal binnenkort worden begonnen met de uitgifte voor het groeiseizoen 1987. De uitgifte vindt plaats aan grondgebruikers binnen het ruilver- kavelingsblok op basis van éénjarige pachtkontrakten. Grondgebrui kers die in aanmerking wensen te komen voor het grondgebruik in 1987 dienen het onderstaande aanvraagformulier in te vullen en on dertekend toe te zenden aan het Hoofd Belieer Landbouwgronden in de Provincie Zeeland. Aanvraagformulier Aan het Hoofd Beheer Landbouwgronden, Westsingel 58, 4461 DM GOES. Aanvraag 1-jarige pacht B.B.L.-grond Ondergetekende wenst in aanmerking te komen voor 1-jarige pacht van B.B.L.-grond in de ruilver kaveling Naam en voorletters: Geboortedatum: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Opvolgingssituatie: Bedrijfstype Bedrijfsomvang: Akkerbouwha, Grasland ha, Fruit-/Boomteeltha, Vollegrondsgroenteteelt ha Overige Aantal stuks vee: Hoofdberoep: Nevenberoep: Reeds eerder grond gepacht van B.B.L.: jaar: oppervlakte: Eventuele opmerkingen c.q. voorkeuren voor bepaald perceel: Datum: Handtekening: Het uitbreken van Afrikaanse varkenspest begin deze week in Zoeter- meer heeft schrik en onsteltenis teweeg gebracht in kringen van de veehouderij in ons land. De gevolgen van deze zeer gevreesde ziekte kunnen verstrekkend zijn voor de export en derhalve voor het inko men van de varkenshouders. Woensdagmorgen heeft voorzitter Joris Schouten van het Landbouwschap de strenge maatregelen van de overheid om uitbreiding van de besmetting te voorkomen als "zeer terecht" bestempeld. "Het gaat dan ook om een dierziekte van zeer ernstige aard, die-zeker in sector waar het gaat om miljardenbelan- gen - niet hard genoeg kan worden aangepakt". Aldus Schouten. Voorzitter Joris Schouten van het Landbouwschap heeft woensdag in de openbare bestuursvergadering felle kritiek geleverd op minister Winsemius van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Schouten: "Winsemius heeft ons als Landbouwschap vorige maand enkele malen in niet mis te verstane bewoordingen verweten dat wij eigenlijk niets aan het mestprobleem willen doen. De voorstellen die we tot nu toe hebben gedaan kenschetste hij als een schertsvertoning. Het is jammer dat onze ideeën zo negatief op hem zijn over gekomen". 4 Vrijdag 4 april 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4