Landbouwtelling 1986 over geld en goed Verpleging door echtgenoot: geen ziektekosten De loonkosten van een werknemer op een land- of tuinbouwbedrijf Indexcijfers bouwkosten De vraag wat.de wekelijkse of jaar lijkse loonkosten van een werknemer op een land- of tuinbouwbedrijf zijn, komt de laatste tijd meer en meer naar voren. Tot nu toe vroeg men meestal wat de werknemer "schoon op de hand per week" kon verdienen. De hoogte van de jaarlijkse loon kosten aan de hand van het boek- houdrapport, gaf dan wel eens schrikreakties, aangezien in veel ge vallen de jaarcijfers bij het begin van een volgend boekjaar niet direkt be schikbaar zijn. Aan de hand van de gegevens van de collectieve arbeids overeenkomsten en sociale lasten kan men nagaan wat de wekelijkse- en jaarlijkse loonkosten voor de werk gever zijn. Voor het gemak wordt nu uitgegaan van de CAO voor de Akker- en Weidebouw- en Veehoude rij (AWV)-periode 1 maart 1985 tot en met 28 februari 1987. Er wordt ge kozen voor een werknemer die inge deeld is in funktieklasse IV, 0 funktiejaren, leeftijdsgroep 22 t/m 64 jaar. In deze omvat de werkweek 5 dagen van 7 uur 36 minuten ofwel 38 uur: op jaarbasis 1976 uur. De vaste werknemer ontvangt 8,25% vakantietoeslag over het brutoloon. De losse werknemer krijgt hiervoor een vakantiebon per dag of per week, die bij het loon gevoegd wordt en voor 60% is belast voor de sociale premies. De werkgever dient over dit bruto-loon inclusief vakantietoeslag, -bon een werkgeversaandeel in de so ciale lasten te betalen, wat afgedragen dient te worden aan de Regionale kantoren van de Agrarische Sociale Fondsen (A.S.F.) (incassobureau voor de sociale premies).Voor de AKW, AAW, AWBZ, WW, ZW, ZFW, dient 25,20% te worden be taald voor vaste, en 29,15% voor los se werknemers. Agrarische werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden vervroegd uittreden. Deze regeling wordt ook door het A.S.F. uitgevoerd onder verantwoor delijkheid van de Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sektoren (Suwas), waarvoor de werkgever 2,90% van het jaarloon betaalt. Ten behoeve van de Stivos-heffing be taalt de werkgever 0,25% (Stichting voor Onderwijs en Scholing). Met in achtneming van een vrije voet, fran chise, van ƒ91per dag, ƒ455,— per week of ƒ23.660,— op jaarbasis wordt voor de WAO 0,05% door de werkgever betaald. De premie voor het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) bedraagt 13,3% met een franchise van ƒ86,per dag, ƒ430,per week of ƒ22.360,per jaar. Ook deze premie komt geheel voor rekening van de werkgever. Overzicht berekening loonkosten per 1 jan. 1986 CAO/AWV 85-87. Funktieklasse IV, 22 t/m 64 jaar, 0 funktiejaren 38 u.p.week Bruto weekloon Vak.toeslag 8.25% Vak.bon. 60% v^139 Premiepercentages vast 586,50 46,90 los 582,50 83,40 A.S.F. 25,20 155,08 29,15 194,11 SUwas 2,90 17,85 19,31 Stivos 0,29 1,54 1,66 W.A.O. 0,05 Franchise 455, 0,08 Franchise 518,50 O BPL 13,30 Franchise 430,— 24,65 31,37 Subtotaal Vak.bon 40% niet belast Totale loonkosten p.week Totale loonkosten jaar 42.359,20 199,20 814,60 246,52 55,60 968.02 Uit dit gegeven kan worden opge maakt dat de werkgever boven het bruto loon ƒ313,74 of wel 311 ex tra aan lasten dient te betalen. Belangrijk voor een werkgever is om te weten hoeveel uren een vaste werk nemer beschikbaar is voor zijn be drijf. Op basis van de rechten, voortvloeiend uit de CAO/AWV, heeft de vaste werknemer 25 vakan tiedagen en behoeft er niet gewerkt te worden op algemeen erkende christe lijke feestdagen (nieuwjaar, 2e paas dag, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en le en 2e kerstdag), de dag waarop de verjaardag van de koninging wordt gevierd, op Goede Vrijdag, op bid- en dankdagen, alsmede 1 mei indien en voorzover de werknemer er prijs op stelt deze als gedenkdag(en) te vieren. Ook dient vrijaf te worden gegeven met behoud van loon bij o.a. huwe lijk, overlijden van naaste familie enz. (zie art. 41 CAO/AWV). Tellen wij al deze dagen op, dan komt men mi nimaal op 35 dagen die vrijaf gege ven moeten worden voor vaste medewerkers met behoud van loon ofwel 266 uren. Het aantal beschik bare uren voor het bedrijf bedraagt dan 1976 u - 266 u. is 1710 u. (5-daagse werkweek) of in de veehou derij 2237 u - 266 u. is 1971 uur. Aan de hand hiervan kan worden be paald wat de totale kosten per uur zijn, nl. ƒ42.359,20 1710 ƒ24,77 of ƒ52.464,88: 1971 ƒ26,62 (inklusief weekend uren). zetten wij de kosten van de losse werknemer tegenover die van een vaste werknemer dan ligt het even wicht bij 43.75 weken. Aan de diskussie los/vast dienst verband zullen wij nu voorbij gaan. Al met al is het een goede zaak dat de werkgever weet wat de kosten zijn die gemaakt moeten worden bij het in dienst nemen van een werknemer. Overeenkomstig deze opzet bedragen de kosten voor een vaste c.q. losse veehouderijwerknemer met een ar beidstijd van 2237 u. (voorheen 2341 u.) per week-jaar: vast los Brutoloon 695,20 712,70 Totale loonkosten 1.008,94 1.157,67 Op jaarbasis 52.464,88 In bepaalde gevallen kunnen betalin gen die een man aan zijn vrouw ver richt in aanmerking komen als aftrekbare kosten. Het dient dan te gaan om werkzaam heden die de 'normale echtelijke hulp en bijstand' te boven gaan en dat er ook werkelijk betaald wordt. Zo werd indertijd een hoogleraar toegestaan betalingen die hij aan zijn vrouw deed in verband met werkzaamheden die zij voor hem verrichtte als aftrekba re kosten aan te merken. In de sfeer van de buitengewone lasten blijkt dit niet zo gauw te kunnen. In een procedure die werd gevoerd tot de Hoge Raad bleek het volgende: een multiplesclerose-patiënt wordt door zijn vrouw verpleegd. Zij is gediplomeerd verpleegkundige en moet met het oog op het verple gen van haar man haar volledige baan omzetten in een part-time betrekking. Het echtpaar is gehuwd onder het ma ken van huwelijkse voorwaarden be staande uit een uitsluiting van de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. De man betaalt haar een vergoeding die gelijk is aan het bedrag dat hij aan een partikuliere verpleegster zou moe ten betalen. Nadat de Inspekteur een verzoek om de betalingen te mogen aanmerken als buitengewone lasten had afgewezen kwam de zaak voor het Hof. Het Hof is van mening dat het gebrui kelijk is en in overeenstemming met de in ons land algemeen geldende op vattingen dat de echtgenoot van een ernstig zieke zich op grond van zijn persoonlijke relatie met die zieke ge dwongen voelt hem zoveel dat in zijn vermogen ligt te verplegen en te ver zorgen; dat de aldus verleende hulp, naar welhaast aan een ieder uit de praktijk des levens bekend is, in het bijzonder bij thuis verpleegde onge neeslijke zieke of oudere en hulpbe hoevende personen zeer intensief kan zijn en ook eenvoudige verrichtingen in de medische sfeer kan omvatten. Dergelijke hulp blijft evenwel binnen het kader van de tussen echtgenoten gebruikelijke wederzijdse hulp en bijstand. Dit geldt ook als de echtgenoot toe vallig verpleegkundige is. De Hoge Raad is het met deze rede nering eens. Hoewel er een tendens waarneembaar is om patiënten zo lang en zoveel mo gelijk thuis te verplegen, is de fiskus nog niet direkt bereid om met de hier uit voortvloeiende gevolgen rekening te houden. M.J. Robijn EEG-steunregeling voor vlas, oogst 1986 Evenals vorige jaren zal voor de pro- duktie van vlas een steunbedrag wor den verstrekt voor in Nederland geteeld en geoogst strovlas. Om hiervoor in aanmerking te komen dient door de teler, de verhuurder van zaaiklaar land en de huurder van zaai- klaar land, aangifte te worden gedaan. Voor telers/verhuurders van vlas, die bij de landbouwtelling opgave doen van de teelt van vlas, zal gelijktijdig een aangifteformulier voor de vlasre geling worden ingevuld. Telers/verhuurders van vlas, die geen opgave voor de landbouwtelling ver strekken, alsmede huurders van vlas, dienen om in aanmerking te komen vóór 1 juli 1986 aangifte te doen bij de Stichting tot Uitvoering van Land- bouwmaatregelen, Westsingel 58, 4461 DM Goes (tel. 01100 - 37143). De Gewestelijke Direkteur van de Stichting tot Uitvoering van Land- bouwmaatregelen voor de provincie Zeeland deelt mee, dat in het tijdvak van 1 april t/m 6 juni 1986 weer de gebruikelijke landbouwtelling zal worden gehouden. Deze telling vindt plaats ingevolge art. 24 van de Landbouwwet en strekt zich uit over bedrijven en personen die ge heel of gedeeltelijk hun bestaan in de landbouw vinden. Het doel van de telling is een zo vol ledig en nauwkeurig mogelijk inzicht te verkrijgen in de struktuur van de Nederlandse landbouw en landbouw bedrijven. Daarnaast wordt de telling door het Ministerie van Landbouw en Visserij ook gebruikt als grondslag bij de uit voering van diverse landbouwmaa- tregelen. Een zorgvuldige invulling van het landbouwtellingsformulier is dan ook van groot belang. Aan ieder bij de distriktsburohouder (d.b.h.) geregistreerd bedrijf zal een oproep worden gezonden om de zit dag te verschijnen. Voor een vlot ver lopende telling en om voor u zelf het wachten te beperken is het van belang dat u zoveel mogelijk op de op de oproep vermelde datum en tijd en met een zo volledig mogelijk ingevuld oproepformulier op de zitdag komt. Alle niet geregistreerde personen die een landbouwbedrijf van tenminste 10 s.b.e. (standaard bedrijfseenheden) eksploiteren zijn verplicht zich te mel den bij de d.b.h. De adressen en tele foonnummers van de d.b.h.'s zijn als volgt: voor Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland: Oude Haven 53,4301 JK Zierikzee, tel. 01110 - 2751. voor Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren: Westsingel 58, 4461 DM Goes, tel. 01100 - 37126. voor Zeeuws-Vlaanderen: Beethoven- hof 76, 4536 AB Terneuzen, tel. 01150 - 95409. Vlas Op de zitdagen kan tevens aangifte worden gedaan van de teelt van vlas in het kader van de EEG- steunregeling voor vlas, oogst 1986. Mestenquête Op de zitdagen zal eveneens een en quête worden gehouden naar de opslag, het transport en gebruik van dierlijke mest gedurende de periode 1 mei 1985 tot 1 mei 1986. De voor deze enquête aangewezen be drijven zullen gelijktijdig met de oproep voor deze landbouwtelling hiervan in kennis worden gesteld. De Gew. Direkteur St.U.L.M. voor Zeeland, ir. W.L.A.G. Tacken Aanvraag veld- en partijkeuring 1986 Het Bestuur van de Keuringsdienst Rivieren-Delta-Nederland maakt be kend dat de aangifte voor veld- en partijkeuring oogst 1986 is open gesteld. Aan de betrokken aangeslotenen in de diverse sektoren (groenvoedergewas- sen, granen, peulvruchten, vlas, etc. en pootgoed van aardappelen), die vorig jaar hebben aangegeven, zijn aangifteformulieren verzonden. Kwekers, licentiehouders, alsmede kontrakttelers c.q. telers van vrije ras sen dienen met deze openstelling re kening te houden en zo nodig aangifteformulieren aan te vragen. De veld- en partij keuring worden verricht uit hoofde van daartoe strekkende be palingen in de Zaaizaad- en Plant goed wet 1966, die nader vorm hebben gevonden in het keuringsreglement van de N.A.K. De sluitingsdatum voor de aangifte is globaal als volgt gesteld (voor een ge detailleerder overzicht wordt verwe zen naar het keuringsreglement): 1 maart voor groenvoedergewassen; 15 mei voor aardappelen en granen; 1 juni voor landbouwstambonen. Folder kursusonderwijs bij inname meitellingsformulieren Bij de inzameling van de meitellings formulieren, die maandag 7 april a.s. begint, zal het Provinciaal Overleg Orgaan Kursusonderwijs weer een folder uitgeven waarjn een globaal programma staat wat men de komen de winter op het gebied van het kur susonderwijs kan verwachten. Op elke telling zijn voldoende folders be schikbaar. Mocht u van uw teller geen folder ontvangen hebben dan kunt u er om vragen, zodat u thuis het over zicht op uw gemak kunt bekijken. Hierbij doen wij u toekomen de door ons samengestelde indexcijfers voor de bouwkosten in de boerderijbouw (basis februari 1970 100). Het betreft hier het cijfer voor het pakket bestaande uit een stenen lig- boxenstal voor 90 melkkoeien, dat naar de mening van de samenstellers beschouwd kan worden als het op dit moment gemiddeld in Nederland ge bouwde pakket. Deze cijfers zijn voor de maand fe bruari 1986: loon (ekskl. btw) 346,3; materiaal (ekskl. btw) 212,2; loon materiaal (inkl. btw) 257,4. Senaat weigert wijziging WIR De Eerste Kamer heeft dinsdag jl. ge weigerd het wetsvoorstel tot afschaf fing van de negatieve WIR te behandelen. Deze bezuinigingsmaat regel van het kabinet had al op 1 ja nuari jl. moeten ingaan, maar liep vertraging op in de Tweede Kamer. Daarna werd 1 april a.s. als ingangs datum vastgesteld. Omdat de senaat een beslissing heeft opgeschort is de vermoedelijke ingangsdatum nu 1 mei a.s. Vorige week vrijdag heeft het Land bouwschap nog een brief aan leden van de Eerste Kamer gestuurd. Daar in is opnieuw heel nadrukkelijk gewe zen op de gevolgen van het afschaffen van de negatieve WIR voor land- en tuinbouw. De senaat vond dat het ka binet daarover onvoldoende inzicht heeft verschaft. De beslissing van de senaat betekent dat tot 1 mei de investeringen nog voor de regeling in aanmerking komen. Ophokplicht voor postduiven Ter voorkoming van door duiven aan te richten schade aan land- en tuin- bouwgewassen heeft er overleg plaats gevonden tussen de Zuid-Nederlandse Bond van Postduivenhouders, afde ling Zeeland, de Nederlandse Bond van Zaterdagvliegers, afdeling Zee land, de Contactingenieur Faunabe heer van het Ministerie van Landbouw en Visserij, de Faunacom missie van de Koninklijke Nederland se Jagersvereniging, afdeling Zeeland, en de Gewestelijke Raad voor Zee land van het Landbouwschap. Het resultaat van dit overleg is dat van 7 april t/m 30 mei 1986 in Zee land de postduiven door de postdui venhouders zullen worden opgehokt van 10.00 uur tot 17.00 uur. Het ophokgebod geldt niet op zonda gen en met het oog op de wedstrijd- vluchten evenmin op de zaterdagen in de maand mei. Ook geldt het gebod niet voor jonge duiven. Gelet op het bovenstaande is inmid dels aan de gemeentebesturen ver zocht de ophokperiode vast te stellen over genoemde periode. Postduiven die zich tijdens deze periode tussen 10.00 en 17.00 uur toch op het veld bevinden, lopen een grote kans ten of fer te vallen aan maatregelen die noodzakelijkerwijs getroffen zullen worden ter bestrijding van wilde en verwilderde duiven. In het belang van de postduivenhou ders en van de landbouwers dringen de postduivenhouders-organisaties en de Gewestelijke Raad van het Land bouwschap voor Zeeland er met klem op aan zich strikt aan bovengenoem de afspraak te houden. Vrijdag 4 april 1986 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3