gropatax Opening houdbaarheidsgebouw bij proefstation Aalsmeer Keukenhof officieel geopend I Zitdagen 9Czlm Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Kleurenkaart klaar Inhoudsopgave: In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. pe(j De officiële opening van de Keukenhof werd donderdag 27 maart verricht door de heer drs. L.F. Ploeger, president-direkteur van de Nederlandse Spoorwegen. Het weer lokte niet erg aan en slechts een mager zonnetje kon nog enige glans geven aan deze lentedag. Van de 6 miljoen bollen die in de grond zitten was echter nog niet veel te zien maar in de kassen stond alles in volle bloei. Vorig jaar bezochten 833.129 bezoekers de Keukenhof aangevoerd door zo'n 12.000 toeringcars. Maar slechts 33 Nederlanders gingen een kijkje nemen daartegen 67% buitenlanders. Er kwamen 30% minder Belgen. De meeste Nederlandse bezoekers komen uit rond een straal van 100 km. Wie verder weg woont laat het meestal afweten. Foto: Ab Westerbeek Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel. 01100-15710 (Goes) tel. 01180 - 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel. 01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110 - 6051 (Zierikzee) tel.01116-1540 (Renesse) Hulst: maandag 7 april 1986 in Gemeenschapscentrum "Den Dullaert". Axel: woensdag 9 april 1986 in "De Halle" van 13.00 - 16.00 uur. Zevenbergen: donderdag 10 april a.s. 11.00 - 12.00 uur, Hotel Tho- lenaar. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100 - 38000 Polisafdeling: 01100-38880 Schademelding: 01100 - 38888 m Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur de heer J. Vroegop. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 011Ö0 - 16838 G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, A.W. de Landgraaf, tel. 01100 - 23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren J. Kikkert, tel. (voorlopig) 01100-21010, rayon Zeeuws-Vlaanderen. A. Lindenbergh, tel. 01651 - 2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, tel. 01685 - 2338, rayon Brabant De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes^tel. 01100 - 21010 of in Zevenbergen, tel. 01680 - 27921. CVZ rayon Krabbendijke De ledenvergadering van de CVZ ray on Oost Zuid Beveland (ten oosten van het Kanaal door Zuid Beveland) zal plaatsvinden op 9 april a.s. om 20.00 uur in de afmijnzaal van de vei ling te Krabbendijke. Eén van de voornaamste punten van bespreking zal zijn het tijdstip waarop met het veilen in Krabbendijke dit voorjaar zal worden gestopt. Studiedag konijnenhouderij De Cehave nv te Veghel organiseert op dinsdag 8 april a.s. een studiedag voor konijnenhouders en andere be langstellenden in Veghel. Deze studie dag staat volledig in het teken van nieuwe ontwikkelingen en mogelijk heden binnen de konijnenhouderij. Voor aanmelding en meer informatie over deze studiedag kunt u kontakt opnemen met de Cehave nv te Veg hel afdeling P.R. (P. Wonders, tel.: 04130-82354). Ledenraadsvergadering RBT Breda De ledenraadsvergadering van de RBT te Breda zal worden gehouden op vrijdag 11 april a.s. om 14.00 uur in het verkooplokaal van deze veiling. Op de agenda staat o.m. het jaar verslag 1985 en het veilingoverzicht, de behandeling van de balans per 31-12-'85 en de eksploitatierekening over 1985, de bestemming van het eksploitatie-overschot 1985, de vaststelling van de kontributie voor 1987, de stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw en die m.b.t. het tele- veilen. Infocentrum Veehouderij Zuid Nederland De officiële opening van het Info- Centrum veehouderij Zuid Neder land, gevestigd op het terrein van de praktijkschool Horst, zal plaatsvin den op woensdag 7 mei a.s. Na over leg met de Standsorganisaties, Instellingen en Voorlichtingsdiensten is besloten aan twee hoofdthema's bijzondere aandacht te besteden. Namelijk de mestproblematiek in de veehouderij en de opkomst van de computer in de management en in de klimaatbeheersing. Deze twee thema's sluiten nauw aan bij de thema's van Land- an tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100)(21010). tst. 20, 21. 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr, J. Oggel, hoofdredactie tel huis 01 100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel, huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 1 3 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel, 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Tot nu toe werden op het proefstati on voor de Bloemisterij te Aalsmeer in een te kleine ruimte, wanneer men ook aan potplanten denkt, houd baar heidsproeven genomen. Met succes is naar mogelijkheden ge- het Rijksvoorlichtingsprogramma van 1986. Het Info-gebouw wordt nu reeds gedeeltelijk gebruikt door Voor lichting en Onderwijs. Het werkelij ke Info-gebeuren, zowel binnen als buiten t.a.v. deze thema's, krijgt gestalte. Overname Boering door Melkunie Holland De zuivelkoöperatie Melkunie Hol land is in een vergevorderd stadium van onderhandeling met de aandeel houders van Boering te Diemen om trent een overname van dit bedrijf. Boering kan als veruit de belangrijk ste importeur en distributeur van bui tenlandse kaas in Nederland worden aangemerkt en heeft een netto omzet van circa 100 miljoen gulden. Melku nie Holland bereikte in 1985 een om zet van 1,9 miljard gulden. Door de samenwerking wordt de realisatie van een verdere uitbouw van de omzet verwacht. Radio Dinsdag 8 april a.s. Radio 5 (298 me ter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "Indrukken van de op 7 april te Utrecht gehouden algemene vergade ring van de N.F.O. (Nederlandse Fruittelersorganisatie). Donderdag 10 april a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "Aktuele zaken van het proefstation voor de tuinbouw onder glas in Naaldwijk". "Een nieuwe vermeerderingsmethode voor pootaardappelen", m.m.v. het Centrum voor Agrobiologische On derzoek (CABO) te Wageningen. zocht om een houdbaarheidsgebouw neer te zetten dat aan de eisen van deze tijd beantwoordt. Men heeft nu sinds kort de beschikking over een prima geoutilleerd gebouw. In dat gebouw zijn de ruimtekondi- ties zoals licht, temperatuur en luchtvochtigheid te regelen. De ruimten zijn niet alleen voor bloe men, maar ook voor potplanten zeer geschikt. Nu de eerste resultaten uit onderzoek in dit gebouw zijn ge boekt en ook de kinderziekten zijn opgelost, zal dit gebouw feestelijk worden geopend. Hierbij willen we eeri ieder laten zien, wat de aspekten zijn van het houdbaarheidsonder- zoek. Dit betreft niet alleen de mo gelijkheden op het proefstation in Aalsmeer zelf, maar ook bij andere instellingen, die zich met houdbaar heid bezig houden. Presentatie Tijdens de Open Dagen op 16 en 17 april zullen vele onderzoeksinstellin gen zich presenteren met posters of demonstraties. Thema Het thema van deze open dagen luidt zeer toepasselijk "De weg van bloem en plant naar een tevreden klant". Eind februari is door Bloemenbureau Holland en de Royal Horticultural Society een kleurenkaart uitgebracht. Deze kaart is handig voor iedereen die iets met de kleurregistratie van bloe men of planten te maken heeft, want er kan exakt mee worden bepaald wel ke kleur bij welke bloem of plant hoort. De hierbij gebruikte kleuren- nummers worden in de toekomst ook opgenomen in de produktcodelijst van de Vereniging van Bloemenveilin gen in Nederland. De kleurenkaart kost ƒ95,en is te bestellen bij Bloe menbureau Holland, telefoon 071-312031. Uitnodiging Een ieder, die op de een of andere wijze werkzaam is in de keten van producent naar konsument, is van harte welkom op 16 of 17 april op het proefstation Aalsmeer. Zo ho pen we vele telers te mogen ont moeten. ir. C.A.M. Groenewegen Konsulent in Algemene Dienst voor de Bloemisterij Drs. J.J.L.M. van Gent in Raad van Bestuur Melkunie Holland De Raad van Kommissarissen van Melkunie Holland heeft drs. J.J.L.M. van Gent te Bilthoven benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Hij aan vaardt deze funktie op 1 juli a.s. De heer Van Gent is 45 jaar. Hij is sinds maart 1985 direkteur van de konserndienst Ondernemingsontwik keling. Het nieuwe lid van de Raad van Bestuur trad in 1970 in dienst als pro- duktmanager bij de Mona-groep. In 1979 kreeg hij als groepsdirekteur de leiding over deze groep. In maart 1983 werd hij groepsdirekteur van de Zui- vel/Eksport-groep. Open dagen ter gelegenheid van de opening van het houdbaar heidsgebouw Tijden: woensdag 16 april van 9.00 - 18.00 uur donderdag 17 april van 9.00 - 18.00 uur Plaats: Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland, Lin- naeuslaan 2a, Aalsmeer. Gouden Medaille voor Laverda De nieuwe Laverda MX 240 kombi- ne, waarin een aantal nieuwe ontwik kelingen is verwerkt, heeft tijdens de Sima tentoonstelling in Parijs, een gouden medaille ontvangen. Deze prijs is aan Fiatagri uitgereikt vanwe ge de geweldige prestatie, met betrek king tot technische research en innovatie. Pag. 5 Ir. H.J. Louwes: "Land bouwbeleid treft graantelers. Den Haag heeft de zaak verdoe zeld". KNLC: Rijke Nederland betaalt gelag. Pag. 6 Moet Stopa verdwijnen? Pag. 7 De bestrijding van Rhi- zoctonica; Onkruidbestrijding in wintertarwe. Pag. 8-9 Vervolg H.B.-verslag Pag. 10 Opbrengstresultaten erwten Zuid-Beveland 1985 Pag. 11 Halbe Vollema en de mestmaatregel Pag. 13 Nieuw voedermiddel in veehouderij Pag. 14 Tuinbouwklanken Pag. 15 TH Delft ontwikkelde twee nieuwe kastypen Pag. 17 Voor de vrouw/PJZ Pag. 18-19 Markt 2 Vrijdag 4 april 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2