IdllU oil <39^ ZLM voorzitter Doeleman zeer bezorgd over situatie akkerbouw I VRIJDAG 4 APRIL 1986 I *1 BV 74e JAARGANG NO-^WIT zuidelijke landbouw maatschappij Opvolging ZLM-voorzitter tuinbouwblad A DTTD Het voorjaar begint zich langzaam af te tekenen. De zomertijd is inmiddels al bijna een week aan de gang. De wintertarwe brengt een groene deken over het land. Het wordt voor de boeren weer tijd om het land zaaiklaar te maken voor o.a. de aardappelen en de bieten. In zijn openingswoord bij de vergadering van het Hoofd bestuur van de ZLM, donderdag 27 maart jl. in het Pan- nenhuis te Hoogerheide, ging voorzitter A.J.G. Doeleman in op enige recente demonstratieve bijeen komsten tegen het landbouwbeleid in Den Haag en in Brussel. Hoogeveen heeft geleerd, zo zei hij, hoe hoog de spanningen kunnen oplopen. Deze demonstratieve bijeenkomst mag niet worden vergeleken met algemene vergaderingen van landbouw organisaties. Op demonstratieve bijeenkomsten mag harde taal verwacht worden in de richting van de men sen die verantwoordelijkheid dragen voor het gevoer de beleid, een beleid waar veel bedrijven thans door bedreigd worden. Hij stelde vast dat er in de komende tijd rekening zal moeten worden gehouden met de gang van zaken in Hoogeveen, evenals dat het geval is ge weest in de 70er jaren in Galgewaard. Intussen is er nog geen verbetering gekomen in de si tuatie: de onzekerheid over de mestproblematiek is nog even groot en wel met name over het uitrijverbod en de overschotheffing. Wat betreft de overschottenhef- fing zal de georganiseerde landbouw volgens de heer Doeleman zelf aan moeten geven welke bedrijven vrij gesteld kunnen worden van deze heffing en het Land bouwschap dient hierover een duidelijk standpunt in te nemen. De ZLM-voorzitter stelde vervolgens vast dat de EG het prijzenjaar met een maand verlengd heeft. Gebleken is dat de standpunten zich hebben verhard. Vooral nu met name de Duitse minister Kiechle steun heeft gekregen van de Franse boerenvoorman Guillaume die onver wachts minister van landbouw is geworden. Het is vol gens de voorzitter moeilijk te taxeren of de onverzettelijkheid van deze ministers al of niet gunstig uit zal pakken voor de Nederlandse land- en tuinbouw. De vraag is steeds welke konsessies afgedwongen worden door de verschillende landen die voor ons als eksportland nadelig uit kunnen pakken. Het verleden heeft geleerd dat onze onderhandelaars over het alge- meer suksesvol zijn om voordelen voor de Neder landse landbouw in de wacht te slepen en zeker niet voor de akkerbouw. Zonder de problemen in de ande re sektoreqte willen onderschatten (zoals in de pluim veehouderij) zei hij zich toch wel bijzonder veel zorgen te maken over de situatie in de akkerbouw. De voor stellen tot pachtverhoging komen hierbij, zo konsta- teerde hij tenslotte, toch wel op een zeer ongelukkig moment. Tot opvolger van de heer Doeleman als algemeen voor zitter van de ZLM per 1 januari 1 987 werd benoemd de heer H.C. van der Maas (47) te Kats. De heer Van der Maas is akkerbouwer. De heer Van der Maas werd bij enkelvoudige kandidaatstelling met algemene stem men gekozen. Van der Maas is reeds 12 jaar lid van het hoofdbestuur en uit hoofde van voorzitter van de Akkerbouwkommissie tevens lid van het dagelijks bestuur. Akkerbouw De heer H.C. van der Maas heeft een diskussienota op gesteld, waarin wordt ingegaan op mogelijkheden en voorwaarden voor het braken van kultuurgrond om tot vermindering van de graanproduktie te komen. Het hoofdbestuur ging hier uitgebreid op in. Het bleek dat genuanceerd over een dergelijk systeem wordt ge dacht. Het werd als zeer positief ervaren dat met eigen voorstellen gepoogd wordt een bijdrage aan de oplos sing van de problematiek te vinden. Het hoofdbestuur wees het principe van het braaksysteem niet af en besloten werd om te trachten met andere landbouwor ganisaties de gedachten verder uit te werken. In de Hoofdafdeling Akkerbouw is men afgestapt van de handhaving van de O-norm bij met Phoma besmet te partijen aardappelpootgoed. Er zal nu een 2% norm worden gehanteerd, terwijl zal worden nagegaan of pootgoedgebruikers dan van de mate van besmetting •op de hoogte kunnen worden gesteld en/of zij een door Benoeming gaat in op 1 januari 1987 H.C. van der Maas nieuwe voorzitter ZLM Tijdens een besloten vergadering op donderdag 27 maart in 'Het Pannenhuis' te Hoogerheide heeft het hoofd bestuur van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij, de heer H.C. van der Maas (47), benoemd tot opvolger van haar huidige voorzitter, de heer A.J.G. Doeleman. Na de schriftelijke stemming bleek dat alle aanwezige HB-leden hun stem aan de enige kandidaat, de heer Van der Maas, hadden gegeven. Als eerste reageerde de heer Doeleman. Zich richtend tot de pas benoemde, zei hij erg gelukkig te zijn met de una nieme uitslag van de stemming. 'Hieruit blijkt dat men in u het volste vertrouwen heeft en ik twijfel er niet aan dat u een goede voorzitter zult zijn'. De huidige voorzitter stak niet onder stoelen of banken zeer tevreden te zijn met het feit dat zijn opvolger uit de akkerbouwsektor komt. 'Binnen de totale organisatie van de landbouwbeleidsorganen in ons land komt de akker bouw nog al eens in de verdrukking en het is daarom erg goed dat daar weer een afgevaardigde komt die de sektor goed kent en op de hoogte is van de problematiek die daar in speelt'. Hij toonde zich ook ingenomen met het feit dat dè nieuwe voorzitter een praktizerend boer is en dat hij uit het hoofdbestuur komt. 'De kontinuïteit is daarbij voor een groot aantal belangrijke zaken gewaarborgd'. Hij noemde het een belangrijk voordeel dat Van der Maas op landelijk nivo van een aantal organisaties lid is en daar ook bekendheid geniet. Doeleman merkte nog op dat het tijdstip waarop de ZLM een nieuwe voorzitter heeft be noemd - de benoeming wordt per 1 januari 1987 effektief - weliswaar wat vroeg is maar dat dit enige belangrijke voordelen heeft. Zo heeft Van der Maas ruimschoots de tijd om zich ook in de andere sektoren in te werken en kan hij tevens plaatsen in landelijke organisaties die Doe leman verlaat, tijdig opvullen. Hij besloot zijn toespraak met te zeggen dat de ZLM de toekomst met Van der Maas vol vertrouwen tegemoet kan zien. Vertrouwen waarmaken De heer Van der Maas bedankte de vergadering in een eerste reaktie voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij zei zich zeer sterk bewust te zijn, dat vertrouwen nu ook waar te moeten maken. 'Ik beloof u', zo zei hij, 'dat ik mijn uiterste best zal doen en dienstbaar zal zijn aan de ZLM als een organisatie van leden die verschillen naar sek toren en gezindten. Ik ben me daarvan ten volle bewust, maar voorzover ik mezelf ken kan ik dat alleen maar doen als lid van een team. Hier is het belangrijkste team aan wezig en ik doe dan ook een beroep op u om in eendrach tige besluitvaardigheid dat team te vormen', zo zei Van der Maas tot de leden van het hoofdbestuur. De toekomstige voorzitter zei zich goed te realiseren dat hij nog erg veel zal moeten leren en nog veel feitenmate riaal zal moeten verzamelen van met name de andere sek toren. Hij hoopt dan ook vanaf nu zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de veehouderij en tuinbouwkommissie. 'Gelukkig heb ik nog een aantal maanden waarin ik van de huidige voorzitter nog veel kan leren'. NAK en PD gegarandeerde partij met 0% besmetting kunnen eisen. Het door het ZLM-hoofdbestuur ingeno men standpunt dat de idee van een 1 x per 12 jaar ver plichte teelt van een am-resistent aardappelras door een ontsmetting moet kunnen worden vervangen is door de KNLC Akkerbouwkommissie overgenomen. Het voorstel voor een meldingsplicht voor met Rhizo- manie besmette percelen blijkt om praktische redenen niet haalbaar. VERVOLG PAG. 8

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1